Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1283

1283 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwy wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe go (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) zarządza się, co następu je:

§1. Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjo nariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwa nemu dalej „funkcjonariuszem”, a także właściwość i tryb postępowania w sprawach wypłaty świadczeń pieniężnych oraz dokonywania potrąceń z tych należ ności.

§2.

1. Uposażenie, o którym mowa w art. 75 usta wy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wy wiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, wypłaca funkcjonariuszowi jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finanso wym, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.

2. Termin wypłaty uposażenia może zostać przesu nięty, przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca po przedzającego dzień wypłaty, w szczególności:

1) na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariu sza;

2) jeżeli funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty;

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbo we.

§3.

1. Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zosta ło ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesu nięty na następny miesiąc.

2. W przypadku nabycia przez funkcjonariusza pra wa do pierwszego uposażenia, uposażenie to wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego służby.

§4.

1. Przysługujące funkcjonariuszowi inne świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, zwane dalej „świadczeniami pieniężny mi”, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepi sy w sprawie zasad ich przyznawania i wypłacania nie przewidują innego terminu.

2. Âwiadczenia pieniężne przysługujące w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariu szowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.

3. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje wła ściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finanso wym, po otrzymaniu dokumentów określających wy sokość świadczeń pieniężnych przysługujących funk cjonariuszowi.

4. Termin wypłaty świadczeń pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, o nie więcej niż 14 dni.

§5.

1. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wy płaca się do rąk funkcjonariusza.

2. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza, na warun kach określonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem a funkcjonariuszem, nie wcześniej jednak niż w terminach, o których mowa w § 2—4.

§6.

1. Z uposażenia funkcjonariusza, o którym mo wa w art. 102 ust. 2 ustawy, potrąceń dokonuje właści wa komórka jednostki organizacyjnej, w której funk cjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym.

2. Fakt dokonania potrącenia z uposażenia funkcjo nariusza odnotowuje się na liście uposażeń.

§7. Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na pi śmie, mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zo bowiązań:

1) zapłaty odszkodowania, przewidzianych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątko wej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biu ra Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwy wiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe go i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm.1));

2) wobec pracowniczych kas oszczędnościowo-po życzkowych;

3) innych, wskazanych przez funkcjonariusza.

§8.

1. Potrąceń dokonuje się:

1) w związku z egzekucją należności: a) objętych sądowymi lub administracyjnymi tytu łami wykonawczymi — na wezwanie komornika sądowego, organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnionego do egzekwowania należności w trybie administracyjnym, b) z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Służby Kontrwywiadu Wojskowego — na pisemne we zwanie organu określonego w przepisach doty czących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podej mowania decyzji dotyczących szkód wyrządzo nych przez funkcjonariuszy, c) na podstawie odrębnych przepisów — na pi semne wezwanie właściwego organu lub wie rzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podle gającej potrąceniu i powołaniem odpowiednie go przepisu zobowiązującego do potrącenia;

2) w przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3, na podstawie zestawienia kwot podlegających potrą ceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.

2. Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspo zycji Służby Kontrwywiadu Wojskowego mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjne go, na wniosek wierzyciela, po przedstawieniu przez niego tytułu wykonawczego bądź dobrowolnego zo bowiązania do zapłaty odszkodowania.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która ma być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych;

2) uposażenie zostało zajęte w trybie egzekucji sądo wej lub administracyjnej.

4. Podstawę do dokonania potrącenia z tytułu:

1) samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służ by albo pozostawania poza nim lub niepodejmo wania służby,

2) zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych,

3) rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego — stanowi rozkaz personalny.

§9. Z uposażenia funkcjonariusza, należnego mu w dniu wypłaty, nie dokonuje się potrąceń, jeżeli roz kaz personalny o zmniejszeniu uposażenia został wy dany po terminie wypłaty.

§10.

1. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organi zacyjnej właściwa komórka dotychczasowej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę:

1) jest obowiązana wpisać w zaświadczeniu o zaopa trzeniu finansowym funkcjonariusza kwoty doko nanych już potrąceń i kwoty pozostałego zadłuże nia oraz wysokość miesięcznych bieżących obcią żeń uposażenia;

2) zawiadamia właściwy organ egzekucyjny lub wie rzyciela o zaniechaniu dokonywania potrąceń na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych, wskazując jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został przeniesiony.

2. W przypadku zawieszenia lub przywrócenia wy płaty pełnego uposażenia właściwa komórka jednost ki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, zawiadamia organ egzeku cyjny lub wierzyciela, na którego wezwanie dokonuje się potrąceń. § 1

1. Kwoty potrąceń właściwa jednostka organi zacyjna przekazuje zgodnie z dyspozycją funkcjonariu sza albo organów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których wezwanie są dokonywane potrącenia. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 174 — 9097 — Poz. 1283 ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1073.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-29
Data wydania: 2006-09-25
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1283