Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1291

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwy wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe go (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

2) szczegółowe zasady dostępu do uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania przez funkcjonariuszy.

§2. Normy uzbrojenia przysługującego funkcjona riuszowi w zakresie broni palnej, amunicji do broni palnej, ręcznego miotacza gazu, paralizatora elektrycz nego oraz wkładów do paralizatorów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3.

1. Normy wyposażenia specjalnego i specjali stycznego przysługujące funkcjonariuszowi w zakresie:

1) sprzętu ochrony specjalnej,

2) sprzętu obserwacyjnego,

3) sprzętu specjalistycznego — określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprzęt ochrony specjalnej, obserwacyjny i spe cjalistyczny, niewymieniony w załączniku nr 2 rozpo rządzenia, przyznaje się według potrzeb, w zależności od sposobu realizacji zadań.

§4.

1. Uzbrojenie przechowuje się w magazynach uzbrojenia, pomieszczeniach służbowych lub w miej scu zamieszkania w sposób umożliwiający dostęp do niego wyłącznie uprawnionym funkcjonariuszom.

2. Przechowywanie uzbrojenia w pomieszczeniu służbowym lub miejscu zamieszkania wymaga odręb nego zezwolenia, którego udziela:

1) Szef Służby Wywiadu Wojskowego — kierowni kom jednostek organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Wy wiadu Wojskowego — pozostałym funkcjonariu szom.

3. Funkcjonariusz może uzyskać zezwolenie przeło żonego na przechowywanie przyznanej broni palnej wraz z amunicją w miejscu zamieszkania, po uprzed nim sprawdzeniu spełniania warunków do ich prze chowywania.

4. Funkcjonariusz mający zezwolenie na przecho wywanie broni palnej w pomieszczeniu służbowym lub w miejscu zamieszkania obowiązany jest zdać broń pal ną do depozytu przed udaniem się na urlop, leczenie, wyjazd powodujący brak nadzoru nad bronią palną.

§5.

1. Uzbrojenie przyznaje się funkcjonariuszowi, w przypadku gdy jest ono niezbędne do wykonywania przez niego zadań służbowych.

2. Uzbrojenie, z wyjątkiem amunicji, przyznaje funkcjonariuszom organ właściwy do przyznawania uzbrojenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Przyznanie uzbrojenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez funkcjonariusza, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Broń palną, ręczny miotacz gazu, paralizator elektryczny przyznaje się po komisyjnym sprawdzeniu:

1) wiedzy funkcjonariusza w zakresie: a) zasad użycia uzbrojenia, b) zasad bezpieczeństwa podczas używania uzbro jenia, c) przepisów części szczególnej Kodeksu karnego, dotyczących przestępstw związanych z uzbroje niem, d) budowy i zasad działania rodzaju i typu uzbro jenia, jaki ma on posiadać, e) zasad noszenia oraz przechowywania uzbroje nia, f) postępowania w przypadku użycia uzbrojenia;

2) praktycznych umiejętności funkcjonariusza doty czących rozkładania, składania i ładowania broni.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, organizu je i przeprowadza organ właściwy do przyznawania uzbrojenia.

6. Do przyznanej broni palnej wydaje się amunicję oraz wyposażenie przewidziane dla danej broni przez producenta.

§6.

1. Funkcjonariusz, który otrzymał broń palną, jest obowiązany do:

1) noszenia broni wyłącznie w przypadkach określo nych przez przełożonego;

2) zabezpieczenia broni przed utratą;

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy obcho dzeniu się z bronią;

4) prowadzenia bieżącej obsługi technicznej broni.

2. Zabrania się funkcjonariuszowi posiadającemu broń palną:

1) wynoszenia broni bez zgody przełożonego poza obiekty służbowe; Dziennik Ustaw Nr 175 — 9133 — Poz. 1291 1291 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

2) przenoszenia broni w stanie niezabezpieczonym z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej;

3) udostępniania broni innym osobom;

4) samowolnego dokonywania przeróbek i napraw broni.

§7. Uzbrojenie użytkuje się wyłącznie do zadań związanych z wykonywaniem obowiązków służbo wych oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8. W przypadku zwolnienia ze służby, zawiesze nia w czynnościach służbowych, przeniesienia do służby w innej miejscowości lub na polecenie przeło żonego funkcjonariusz jest obowiązany do niezwłocz nego rozliczenia się z pobranego uzbrojenia.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 175 — 9134 — Poz. 1291 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1291) Załącznik nr 1 NORMY UZBROJENIA Lp. Rodzaj uzbrojenia J.m. Ilość 1 2 3 4 Broń palna:

1) pistolet lub rewolwer

2) broń gładkolufowa

3) karabinek maszynowy

4) pistolet maszynowy

5) pistolet sportowy

6) pistolet sygnałowy Amunicja lub wkład do paralizatora Ręczny miotacz gazu lub żel Paralizator elektryczny szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. według potrzeb według potrzeb według potrzeb według potrzeb według potrzeb według potrzeb Do pełnego załadowania wszystkich magazynków będących w komplecie danej broni lub 12 szt. do rewolweru i broni gładkolufowej oraz 1 szt. wkła du do paralizatora. według potrzeb według potrzeb Załącznik nr 2 NORMY WYPOSA˚ENIA Lp. Rodzaj wyposażenia J.m. Ilość 1 Sprzęt ochrony specjalnej:

1) hełm kuloodporny

2) kamizelka kuloodporna (we wnętrzna, zewnętrzna, ciężka)

3) maska przeciwgazowa

4) ochronniki słuchu szt. szt. szt. szt. według potrzeb według potrzeb według potrzeb według potrzeb 2 Sprzęt obserwacyjny:

1) lornetka obserwacyjna

2) lornetka noktowizyjna lub gogle noktowizyjne szt. szt. według potrzeb według potrzeb 3 Sprzęt specjalistyczny:

1) okulary strzeleckie

2) latarka

3) ręczny detektor do wykrywania metali szt. szt. szt. według potrzeb według potrzeb według potrzeb Załącznik nr 3 WZÓR …………………………………………………………. ……………………………, dnia …………………….. (stopień, imię, nazwisko, imię ojca, tel. służb.) ………………………………………………………….. (nazwa jednostki organizacyjnej) L. dz. ………… WNIOSEK O PRZYZNANIE UZBROJENIA (WYPOSA˚ENIA) Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbro jenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 129

1) wnoszę o przyznanie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Oświadczam, że są mi znane warunki zabezpieczenia broni i amunicji przed utratą oraz sposób postępowa nia przy użyciu broni palnej oraz zasady jej użytkowania. ……………………………………. (podpis funkcjonariusza) Wniosek popieram i informuję, że wyżej wymieniony funkcjonariusz zdał pozytywnie sprawdzian, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia. ………………………………………. (pieczęć i podpis przełożonego) -———————————————————————————————————————————————————– Decyzja właściwego organu SWW ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………. (pieczęć i podpis) -———————————————————————————————————————————————————– UWAGA: pozytywnie rozpatrzony wniosek podlega przekazaniu do komórki zaopatrzenia w uzbrojenie. -———————————————————————————————————————————————————– Dyspozycja Kierownika komórki zaopatrzenia …………………………………………………….. ……………………………………. (pieczęć i podpis) Nr i data dowodu wydania ……………………………………………………………………………… Dziennik Ustaw Nr 175 — 9135 — Poz. 1291

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-29
Data wydania: 2006-09-25
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1291