Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1295

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia du Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służ bie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj skowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Służby Wywia du Wojskowego;

3) droga służbowa — zwracanie się funkcjonariusza w sprawie osobowej lub innej sprawie wynikają cej ze stosunku służbowego do przełożonego wła ściwego do jej załatwienia, za pośrednictwem bez pośredniego przełożonego;

4) przełożony właściwy w sprawach osobowych — Szefa Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważ nionego przez niego przełożonego;

5) sprawa osobowa — sprawę związaną z nawiąza niem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego, a także wynikające z jego treści prawa i obowiązki funkcjonariuszy.

§2.

1. Wniosek lub raport w sprawie osobowej funkcjonariusza składa się w formie pisemnej, drogą służbową.

2. W przypadku gdy:

1) bezpośredni przełożony nie jest właściwy do zała twienia sprawy osobowej, przekazuje niezwłocz nie wyższemu przełożonemu wniosek lub raport, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwienia tej sprawy;

2) wyższy przełożony nie jest właściwy do załatwie nia sprawy osobowej, przekazuje niezwłocznie przełożonemu właściwemu w sprawach osobo wych wniosek lub raport, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwienia tej sprawy.

§3.

1. Sprawy osobowe funkcjonariusza dotyczą w szczególności:

1) przyjęcia do służby w Służbie Wywiadu Wojsko wego;

2) mianowania na stanowisko służbowe;

3) przeniesienia, delegowania lub oddelegowania;

4) przeniesienia, zwolnienia i odwołania ze stanowi ska służbowego;

5) zawieszenia i uchylenia zawieszenia w czynno ściach służbowych;

6) zwolnienia ze służby w Służbie Wywiadu Wojsko wego;

7) stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego;

8) mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej po upływie okresu służby przygotowawczej lub po skróceniu służby przygotowawczej;

9) przedłużenia lub skrócenia okresu służby przygo towawczej;

10) przyznania, podwyższenia, obniżenia lub zawie szenia wypłaty uposażenia zasadniczego lub do datków do uposażenia; 1

1) zaliczenia okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzro stu uposażenia zasadniczego oraz w celu ustale nia prawa do nagrody jubileuszowej; 1

2) powierzenia i cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym; 1

3) udzielenia urlopu bezpłatnego lub odmowy jego udzielenia; 1

4) udzielenia urlopu wychowawczego lub przerwa nia tego urlopu; 1

5) zmiany imienia lub nazwiska funkcjonariusza albo zmiany ich pisowni, dokonywanych na podstawie akt stanu cywilnego, decyzji starosty lub innego uprawnionego organu.

2. Rozkaz personalny wydany w sprawie osobo wej, o której mowa w ust. 1, włącza się do akt osobo wych funkcjonariusza.

3. Funkcjonariusza zapoznaje się z rozkazem per sonalnym wydanym w sprawach osobowych, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1—11.

4. Do spraw osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—11, załatwianych w formie rozkazu personalne go, w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)). Dziennik Ustaw Nr 175 — 9149 — Poz. 1295 1295 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. Rozdział 2 Nawiązanie stosunku służbowego

§4.

1. Stosunek służbowy funkcjonariusza powsta je w drodze mianowania z dniem określonym w rozka zie personalnym.

2. W rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego rozkaz personal ny;

2) datę wydania;

3) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca;

4) datę, od której liczy się początek służby;

5) charakter służby (przygotowawcza, stała);

6) stanowisko służbowe oraz nazwę jednostki orga nizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego;

7) grupę zaszeregowania, wysokość stawki uposaże nia zasadniczego i wysokość dodatków do uposa żenia;

8) podpis, z podaniem stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby uprawnionej do wydania rozkazu personalnego;

9) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym.

§5.

1. Funkcjonariusza przyjętego do służby bez pośredni przełożony niezwłocznie zapoznaje z przepi sami regulującymi prawa i obowiązki funkcjonariusza wynikające ze stosunku służbowego.

2. Funkcjonariusz jest obowiązany pisemnie po twierdzić fakt zapoznania się z przepisami, o których mowa w ust.

1. Potwierdzenie włącza się do akt oso bowych funkcjonariusza. Rozdział 3 Mianowanie na stanowisko służbowe, przenoszenie, zwalnianie i odwoływanie ze stanowiska służbowego

§6. Mianowanie na stanowisko służbowe, przeno szenie, zwalnianie i odwoływanie ze stanowiska służ bowego oraz inne sprawy, o których mowa w § 3 ust. 1, określa się w kolejnych rozkazach personalnych.

§7.

1. W rozkazie personalnym, o którym mowa w § 6, zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego rozkaz personal ny;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną;

4) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca;

5) nazwę jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego;

6) rozstrzygnięcie sprawy;

7) uzasadnienie faktyczne rozstrzyganej sprawy;

8) podpis, z podaniem stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby uprawnionej do wydania rozkazu personalnego;

9) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym.

2. W przypadku mianowania na stanowisko służ bowe związane ze zmianą jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego lub zawieszenia w czynnościach służbowych, w rozkazie, o którym mo wa w § 6, można zamieścić także termin, w którym funkcjonariusz jest obowiązany rozliczyć się z jednost ką organizacyjną Służby Wywiadu Wojskowego, w której dotychczas pełnił służbę, lub z dotychczaso wych obowiązków służbowych.

§8. Na wyższe stanowisko służbowe, z zastrzeże niem § 9—11, mianuje się funkcjonariusza posiadają cego pozytywną opinię służbową oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

§9. Na stanowisko służbowe, z którym jest związa ny etatowy stopień oficerski, można mianować funk cjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe.

§10.

1. W przypadku zmiany charakteru służby funkcjonariusza na służbę związaną z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, analityczno -informacyjnych lub mianowania na stanowisko służ bowe wymagające szczególnych predyspozycji można przeprowadzić badanie psychologiczne.

2. Na badania psychologiczne kieruje funkcjona riusza przełożony właściwy w sprawach osobowych.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowa dza psycholog pełniący służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego. § 1

1. W czasie prowadzenia postępowania dys cyplinarnego lub karnego oraz w okresie próby orzeczonej w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności lub warunko wym przedterminowym zwolnieniem i w okresie od bywania kary ograniczenia wolności lub kary dyscy plinarnej albo w okresie zawieszenia funkcjonariu sza w czynnościach służbowych nie dokonuje się zmian w stosunku służbowym funkcjonariusza, z którymi wiązałoby się przeniesienie na wyższe sta nowisko służbowe lub podwyższenie składników uposażenia. § 1

2. W przypadku gdy wojskowa komisja lekarska uzna funkcjonariusza za trwale niezdolnego do służby, niezwłocznie zwalnia się go z zajęć służbowych na okres do dnia zwolnienia ze służby. Rozdział 4 Sposób usprawiedliwiania nieobecności w służbie § 1

3.

1. Funkcjonariusz jest obowiązany usprawie dliwić nieobecność lub spóźnienie do służby. Dziennik Ustaw Nr 175 — 9150 — Poz. 1295

2. Funkcjonariusz uprzedza bezpośredniego prze łożonego o niemożności stawienia się do służby lub o spóźnieniu oraz informuje o przewidywanym czasie trwania nieobecności lub spóźnienia.

3. W razie nagłego zaistnienia przyczyn uniemożli wiających stawienie się do służby, funkcjonariusz nie zwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojego spóźnienia lub nieobecności i przewidywanym okresie ich trwania, chyba że zacho dzą szczególne okoliczności uniemożliwiające nie zwłoczne poinformowanie o ich przyczynie.

4. Usprawiedliwienia funkcjonariusz dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka łączności lub poczty, przy czym za datę usprawiedliwienia uważa się datę stempla pocztowego. § 1

4. Nieobecność w służbie z powodu swojej cho roby albo konieczności sprawowania opieki nad cho rym członkiem rodziny funkcjonariusz usprawiedliwia, przedstawiając, najpóźniej w dniu powrotu do służby, zaświadczenie lekarskie. § 1

5. Uprawnienie do usprawiedliwienia spóźnie nia lub nieobecności funkcjonariusza w służbie przy sługuje bezpośredniemu przełożonemu. Rozdział 5 Rodzaje informacji udzielanych przez funkcjonariusza § 1

6. Funkcjonariusz w toku służby informuje o:

1) zmianie jego danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, w szczególności o zmianie imienia lub nazwiska, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania lub wykształcenia;

2) urodzeniu się dziecka, jego przysposobieniu, wzię ciu na wychowanie lub na utrzymanie;

3) wszczęciu i zakończeniu postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego przeciwko niemu, małżonkowi lub dziecku pozostającemu na jego utrzymaniu. § 1

7. Funkcjonariusz informuje o zmianach lub przypadkach, o których mowa w § 16, składając pi semny raport i właściwe dokumenty do kierownika komórki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kadrowych, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego. Rozdział 6 Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku służbowego § 1

8.

1. Stosunek służbowy ulega rozwiązaniu z dniem określonym w rozkazie personalnym dotyczą cym zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

2. W rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego rozkaz personal ny;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną i datę zwolnienia ze służby;

4) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca;

5) charakter służby (przygotowawcza, stała);

6) ostatnio zajmowane stanowisko służbowe oraz nazwę jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, z zastrzeżeniem § 20;

7) grupę zaszeregowania, wysokość stawki uposaże nia zasadniczego i wysokość dodatków do uposa żenia;

8) uzasadnienie faktyczne i prawne zwolnienia ze służby;

9) podpis, z podaniem stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby uprawnionej do wydania rozkazu personalnego;

10) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym; 1

1) termin, w którym funkcjonariusz jest obowiązany rozliczyć się z obowiązków służbowych.

3. Potwierdzeniem rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych jest karta zwolnienia, przedstawiona przez funkcjonariusza do dnia zwolnie nia ze służby w komórce organizacyjnej Służby Wy wiadu Wojskowego właściwej w sprawach kadro wych. § 1

9. Funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, z którym nastę puje rozwiązanie stosunku służbowego, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy, zwalnia się ze służby ze stanowiska służbowego zajmowanego przed przeniesieniem do dyspozycji.

§20. W przypadku przewidywanego zwolnienia ze służby z urzędu funkcjonariusza, który nabył prawo do emerytury w pełnym wymiarze, z rozkazem personal nym o zwolnieniu ze służby zapoznaje się tego funk cjonariusza co najmniej na trzy miesiące przed okre ślonym w rozkazie personalnym terminem zwolnienia go ze służby. § 2

1.

1. W przypadku śmierci funkcjonariusza w rozkazie personalnym stwierdza się fakt wygaśnię cia stosunku służbowego i skreślenia z ewidencji funk cjonariuszy z dniem określonym w akcie zgonu.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalne go, fakt ten stwierdza się w rozkazie personalnym. Rozdział 7 Przepis końcowy § 2

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 175 — 9151 — Poz. 1295

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-29
Data wydania: 2006-09-25
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1295