Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1307

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwy wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe go (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) zarządza się, co następuje:

§1. Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontr wywiadu Wojskowego ustala się na 3,21.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 1307 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-29
Data wydania: 2006-09-27
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Data uchylenia: 2008-06-26
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1307