Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki techniczne dozoru technicznego w zakre sie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, na prawy i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym: a) portowych ramion przeładunkowych, b) instalacji i urządzeń do napełniania i opróżnia nia, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, c) instalacji i urządzeń do napełniania i opróżnia nia opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern prze nośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu, d) instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładun kowych, do napełniania i opróżniania pod ci śnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących to warami niebezpiecznymi — zwanych dalej „urządzeniami NO”, oraz ela stycznych przewodów przeładunkowych, stano wiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycz nych z odpowiednimi końcówkami dla podłącze nia do odpowiednich króćców;

2) rodzaje specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji.

2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą urządzeń w napełnialniach butli i wiązek butli.

3. Przepisów rozdziałów 2—6 i 8 nie stosuje się do elementów, podzespołów, zespołów lub urządzeń NO, jeżeli w zakresie projektowania i wytwarzania objęte są one przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 121

7) oraz aktami wykonaw czymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) baza (terminal) paliw płynnych — zespół obiektów przeznaczonych do magazynowania lub przeła dunku ropy naftowej i produktów naftowych;

2) ciśnienie robocze urządzenia NO — ciśnienie mie rzone w MPa na kołnierzu wlotowym urządzenia NO w czasie napełniania lub opróżniania zbiornika transportowego;

3) instalacja oparów — układ rur i zaworów, przezna czony do odprowadzania oparów lub fazy gazowej do instalacji odzysku lub zbiornika magazynowe go;

4) instalacja opróżniająca — układ rur i zaworów o małej średnicy umożliwiający grawitacyjne lub przy użyciu pompy opróżnianie lub resztkowanie urządzeń NO po zakończeniu przeładunku;

5) OCIMF — Międzynarodowe Forum Przewoźników Ropy;

6) portowe ramiona przeładunkowe — systemy i in stalacje do napełniania i opróżniania statków że glugi morskiej i śródlądowej z towarów ciekłych i gazowych;

7) ramię przeładunkowe — urządzenie do napełnia nia i opróżniania cystern w ruchu drogowym, ko lejowym i żegludze śródlądowej, składające się z członów rurowych (sztywnych, elastycznych lub sztywno-elastycznych) połączonych szczelnymi złączami obrotowymi, ograniczone z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem;

8) stan spoczynkowy — położenie elementów urzą dzenia NO w czasie postoju; Dziennik Ustaw Nr 181 — 9343 — Poz. 1335 1335 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych2) ———————

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 marca 2006 r. pod numerem 2006/0117/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania in formacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217.

9) strefa alarmowa — przestrzeń, w której może zna leźć się kołnierz wylotowy lub zawór łączący urzą dzenie NO ze zbiornikiem, znajdującą się bezpo średnio za strefą pracy, której przekroczenie powin no powodować włączenie układu alarmowego;

10) strefa pracy — przestrzeń obejmującą wszystkie możliwe położenia kołnierza lub zaworu łączącego urządzenie NO z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem; 1

1) zawór napowietrzający — zawór dwupozycyjny jednokierunkowy, otwierany w celu grawitacyjne go opróżnienia urządzenia NO poprzez napowie trzenie wnętrza instalacji rurowej; 1

2) zespół urządzeń NO — kilka urządzeń NO zmonto wanych w taki sposób, aby stanowiły zintegrowa ną i funkcjonalną całość; 1

3) złącze awaryjnego rozłączania — urządzenie uru chamiane zdalnie lub samoczynnie, umożliwiające szybkie i bezrozlewowe odłączenie urządzenia NO od napełnianego lub opróżnianego zbiornika w przypadku nieprzewidzianego przemieszczenia się tego zbiornika; 1

4) złącze szybkomocujące — złącze sterowane ręcz nie, hydraulicznie lub pneumatycznie, stosowane do podłączenia urządzenia NO do napełnianego lub opróżnianego zbiornika, bez użycia śrub i po łączeń gwintowanych; 1

5) TDT — Transportowy Dozór Techniczny. Rozdział 2 Konstrukcja

§3.

1. Urządzenie NO powinno być zaprojektowa ne i wykonane z uwzględnieniem zagrożeń odnoszą cych się do danego urządzenia, wynikających z panu jącego w nim ciśnienia i rodzaju przeładowywanego towaru.

2. Zespół urządzeń NO powinien być zaprojekto wany i wykonany z uwzględnieniem potencjalnych za grożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i śro dowiska występujących w wyniku oddziaływania wa runków terenowych i klimatycznych na terenie obiek tu, na którym urządzenia NO mają być instalowane.

§4.

1. Urządzenia NO powinny być zaprojektowa ne, wytworzone, zbadane oraz wyposażone i zainsta lowane w taki sposób, aby były bezpieczne po odda niu ich do użytkowania w warunkach, które dają się przewidzieć. Urządzenia NO powinny być eksploato wane zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Producent, w celu spełnienia wymagań, o któ rych mowa w ust. 1, powinien zastosować odpowied nie rozwiązania dotyczące:

1) wyeliminowania lub zminimalizowania zagrożeń;

2) zastosowania koniecznych środków ochronnych w stosunku do zagrożeń, których nie można wyeli minować;

3) informowania użytkowników o zagrożeniach, które nie zostały wyeliminowane, i wskazania, czy jest konieczne zastosowanie odpowiednich środków specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas instalowania i użytkowania urządzenia NO.

§5. W przypadku gdy można przewidzieć niewła ściwe użytkowanie urządzenia NO, powinno być ono zaprojektowane w sposób zapobiegający niebezpie czeństwu spowodowanemu takim użytkowaniem. Je żeli zaprojektowanie urządzenia NO w taki sposób nie jest możliwe, powinny być dołączone do niego ostrze żenia zabraniające użytkowania w niewłaściwy spo sób.

§6.

1. Urządzenia NO powinny być zaprojektowa ne i wykonane z uwzględnieniem istotnych czynników w taki sposób, aby zapewnione było bezpieczeństwo przez cały przewidywany okres eksploatacji tych urzą dzeń.

2. Podczas projektowania urządzenia NO należy uwzględnić odpowiednie współczynniki bezpieczeń stwa, stosując kompleksowe metody, o których wia domo, że w sposób spójny zapewniają odpowiednie zapasy bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów uszkodzeń tych urządzeń.

§7.

1. Podczas projektowania urządzenia NO po winny zostać uwzględnione obciążenia odpowiadają ce ich przewidywanemu użytkowaniu oraz warunki eksploatacji dające się w sposób racjonalny przewi dzieć. W szczególności należy uwzględnić takie czyn niki, jak:

1) ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne;

2) temperatura otoczenia i temperatura robocza;

3) masa substancji w warunkach pracy i badań;

4) obciążenia wiatrem, śniegiem lub lodem;

5) obciążenia dynamiczne;

6) siły reakcji i momenty pochodzące od takich kon strukcji, jak podpory i zamocowania;

7) korozja, erozja, zmęczenie materiału;

8) rozkład płynów nietrwałych.

2. Podczas projektowania urządzenia NO należy uwzględnić możliwość jednoczesnego wystąpienia różnych czynników, o których mowa w ust. 1.

§8. Podczas projektowania urządzeń NO należy stosować metody zapewniające odpowiednią wytrzy małość tych urządzeń, w szczególności metodę obli czeniową, która może być uzupełniona metodą do świadczalną, albo metodę doświadczalną bez obli czeń.

§9. Podczas projektowania urządzenia NO z zasto sowaniem metody obliczeniowej należy uwzględniać w szczególności obciążenie ciśnieniem, przy czym: Dziennik Ustaw Nr 181 — 9344 — Poz. 1335

1) należy stosować w obliczeniach takie współczynni ki bezpieczeństwa, które pozwalają na całkowite wyeliminowanie niepewności wynikającej z proce su wytwarzania, rzeczywistych warunków pracy, naprężeń, modeli obliczeniowych oraz właściwo ści i zachowania się materiału;

2) metody obliczeniowe powinny zapewniać odpo wiedni, wynikający z analizy bezpieczeństwa, za pas bezpieczeństwa;

3) wymagania, o których mowa w pkt 1 i 2, można spełnić, stosując odpowiednio jedną z metod pro jektowania na podstawie wzorów, analizy oraz mechaniki pękania; metody te mogą być stosowa ne łącznie.

§10.

1. Podczas projektowania urządzenia NO z za stosowaniem metody obliczeniowej należy wykonać właściwe obliczenia projektowe w celu określenia wy trzymałości tych urządzeń, w szczególności mając na względzie, że:

1) ciśnienie obliczeniowe nie może być niższe niż naj wyższe ciśnienie robocze, przy czym należy uwzględnić statyczne i dynamiczne ciśnienie pły nu oraz rozkład płynów nietrwałych;

2) temperatury obliczeniowe powinny zapewnić od powiedni, wynikający z analizy bezpieczeństwa, zapas bezpieczeństwa;

3) w projekcie należy uwzględnić wszystkie możliwe kombinacje temperatury i ciśnienia, które mogły by wystąpić w danym urządzeniu NO w warun kach pracy dających się w sposób uzasadniony przewidzieć;

4) naprężenia maksymalne i wartości szczytowe spię trzeń naprężeń należy utrzymywać w bezpiecz nych granicach;

5) w obliczeniach obciążenia ciśnieniem należy przyj mować wartości odpowiednie dla materiału użyte go do budowy urządzenia NO wraz z odpowiedni mi współczynnikami bezpieczeństwa.

2. Właściwości materiału, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przeznaczonego do wykonania urządzenia NO ocenia się z uwzględnieniem:

1) odpowiednio, granicy plastyczności lub umownej granicy plastyczności przy wydłużeniu 0,2 % lub 1,0 % w temperaturze obliczeniowej;

2) wytrzymałości na rozciąganie;

3) wytrzymałości na pełzanie;

4) danych zmęczeniowych;

5) modułu sprężystości Younga;

6) odpowiedniego stopnia odkształcenia plastycznego;

7) udarności;

8) odporności na kruche pękanie.

3. Określając właściwości materiału, należy uwzględnić odpowiednie współczynniki wytrzymało ściowe złączy zależne od takich czynników, jak rodzaj badań nieniszczących, rodzaj łączonych materiałów oraz przewidywane warunki pracy.

4. W projekcie urządzenia NO należy odpowiednio uwzględnić wszystkie mechanizmy degradacji, dające się przewidzieć w sposób uzasadniony i współmierny do przewidywanego zastosowania urządzenia, takie jak korozja, pełzanie oraz zmęczenie materiałowe.

5. Materiały przeznaczone do budowy elementu ci śnieniowego urządzenia NO powinny:

1) mieć własności odpowiednie do warunków pracy urządzenia NO, dających się przewidzieć, w szcze gólności w zakresie plastyczności i odporności na obciążenia udarowe; powinna być wykazana nale żyta staranność przy doborze materiałów w celu zapobieżenia kruchemu pękaniu, a jeżeli z określo nych przyczyn będzie zastosowany materiał po datny na kruche pękanie, to należy podjąć odpo wiednie przeciwdziałania;

2) być wystarczająco odporne na oddziaływanie przeładowywanych towarów; chemiczne i fizyczne własności użytych materiałów konieczne dla za chowania bezpieczeństwa eksploatacji nie mogą się wyraźnie pogarszać przez założony okres eks ploatacji urządzenia NO;

3) być odpowiednie do stosowanych procesów pro dukcyjnych;

4) być dobierane w taki sposób, aby wyeliminować niepożądane skutki przy łączeniu różnorodnych materiałów. § 1

1.

1. Współczynnik wytrzymałości złącza spawa nego w zależności od przewidzianego zakresu badań powinien wynosić:

1) 1 — dla urządzeń NO, których złącza poddawane są badaniom niszczącym i nieniszczącym w zakre sie potwierdzającym, że wszystkie połączenia spa wane nie wykazują niezgodności;

2) 0,85 — dla urządzeń NO, których złącza poddawa ne są losowo badaniom nieniszczącym;

3) 0,7 — dla urządzeń NO, których złącza poddawane są tylko badaniom wizualnym.

2. Przy dobieraniu odpowiednich wartości współ czynnika wytrzymałości złączy spawanych, kierując się uznaną praktyką inżynierską należy uwzględniać cha rakter występujących naprężeń, właściwości wytrzyma łościowych i technologicznych połączeń spawanych. Przy projektowaniu urządzeń NO do przeładunku mate riałów niebezpiecznych zapalnych oraz o właściwo ściach trujących i żrących należy przyjmować współ czynnik wytrzymałości złącza spawanego równy 1. § 1

2. Podczas projektowania urządzenia NO z za stosowaniem metody obliczeniowej należy uwzględ Dziennik Ustaw Nr 181 — 9345 — Poz. 1335 niać stateczność konstrukcji. Jeżeli obliczona grubość ścianki nie zapewnia odpowiedniej stateczności kon strukcji, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze. § 1

3.

1. Podczas projektowania złożonych urządzeń NO z zastosowaniem metody doświadczalnej należy dokonać uwiarygodnienia projektu w całości lub czę ściowo za pomocą odpowiedniego programu badań przeprowadzonego na reprezentatywnej próbce urzą dzeń.

2. Program badań, o którym mowa w ust. 1, powi nien być uzgodniony przed rozpoczęciem badań przez TDT.

3. W programie badań należy określić warunki ba dań oraz kryteria przyjęcia lub odrzucenia urządzenia NO, jako niespełniającego wymagań rozporządzenia.

4. Przed rozpoczęciem badań powinny zostać usta lone rzeczywiste wartości podstawowych wymiarów i właściwości materiałów, z których wykonano urzą dzenie NO przeznaczone do badań.

5. Podczas przeprowadzania badań powinna być umożliwiona obserwacja krytycznych stref i zakresu pracy urządzenia NO przy użyciu odpowiednich przy rządów umożliwiających rejestrowanie odkształceń i naprężeń z wystarczającą dokładnością.

6. Program badań, o którym mowa w ust. 1, powi nien obejmować:

1) wytrzymałościową próbę ciśnieniową, której ce lem jest sprawdzenie, czy pod ciśnieniem określo nym z zapasem bezpieczeństwa w stosunku do najwyższego dopuszczalnego ciśnienia urządzenie nie wykazuje nieszczelności ani odkształceń prze kraczających wartości określone przez projektanta; ciśnienie próbne wyznacza się, uwzględniając róż nice między wartościami geometrycznymi i wła ściwościami materiału zmierzonymi w warunkach przeprowadzanej próby a wartościami zastosowa nymi do celów projektowych; uwzględnia się rów nież różnicę między temperaturą próby i tempera turą przyjętą do obliczeń;

2) odpowiednie badania, określone na podstawie wa runków eksploatacyjnych ustalonych dla urządze nia, takich jak wytrzymałość w czasie w określonych temperaturach oraz liczba cykli przy określonych poziomach naprężeń, przeprowadzane, gdy wystę puje ryzyko pełzania lub zmęczenia materiału;

3) badania dodatkowe wynikające z innych czynni ków, takich jak korozja, parcie wiatru, obciążenie lodem. § 1

4.

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń NO powinien zostać określony sposób ich eksploatacji eliminujący wszelkie ryzyko dające się przewidzieć w eksploatacji urządzeń NO; szczególną uwagę należy zwracać na:

1) rodzaj i właściwości fizykochemiczne przeładowy wanego towaru;

2) wydajność i prędkość przeładunku;

3) temperatury powierzchni elementów urządzenia;

4) warunki atmosferyczne typowe w miejscu pracy.

2. Urządzenia NO, w których występują pokrywy lub inne zamknięcia, powinny być wyposażone w urzą dzenie umożliwiające użytkownikowi upewnienie się, że otwarcie zamknięcia nie stwarza zagrożenia. W przy padku gdy pokrywa może zostać szybko otwarta, urzą dzenie NO powinno być wyposażone w urządzenie za pobiegające otwarciu, gdy ciśnienie lub temperatura zawartego w nich towaru stwarzają zagrożenie. § 1

5.

1. Urządzenia NO powinny być zaprojektowa ne i wykonane w sposób umożliwiający przeprowa dzenie niezbędnych badań technicznych.

2. Urządzenia NO powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby możliwe było określe nie stanu wnętrza tych urządzeń.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy:

1) urządzenie jest zbyt małe;

2) otwieranie urządzenia wpływałoby ujemnie na stan jego wnętrza;

3) wykazano, ż e substancja znajdująca się w urządzeniu NO nie działa szkodliwie na jego materiał i nie wy stępują inne mechanizmy degradacji wewnętrznej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pro jektant w dokumentacji eksploatacji danego urządze nia NO określa metody oceny stanu wnętrza tego urządzenia. § 1

6. Urządzenia odwadniające i odpowietrzające stosuje się w urządzeniach NO w celu:

1) uniknięcia szkodliwych efektów, takich jak uderze nia wodne, zaklęśnięcia pod wpływem próżni, ko rozji i niekontrolowanych reakcji chemicznych; na leży uwzględnić wszystkie fazy eksploatacji i ba dań, w szczególności próbę ciśnieniową;

2) umożliwienia bezpiecznego czyszczenia, przepro wadzania kontroli i konserwacji. § 1

7. W przypadku możliwości wystąpienia nieko rzystnych warunków wywołujących korozję, erozję lub ścieranie się materiału, powinny być zastosowane od powiednie środki w celu:

1) ograniczenia skutków korozji, erozji lub ścierania; w tym przypadku należy stosować odpowiednie rozwiązania projektowe, takie jak naddatek grubo ści materiału, zastosowanie wykładzin ochron nych lub materiałów platerowanych;

2) wymiany najbardziej narażonych elementów. § 1

8. Urządzenia NO powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich elementy składowe były nieza Dziennik Ustaw Nr 181 — 9346 — Poz. 1335 wodne w wykonywaniu przeznaczonych dla nich funk cji oraz właściwie dobrane i poprawnie zamontowane. § 1

9. Urządzenia NO powinny być odpowiednio za projektowane i wyposażone w osprzęt lub powinna być zapewniona możliwość podłączenia tego osprzę tu, z uwzględnieniem w szczególności zagrożeń wy stępujących podczas:

1) napełniania, mając na względzie w szczególności możliwość przepełnienia lub przekroczenia ciśnie nia;

2) opróżniania — niekontrolowanego uwolnienia pły nu pod ciśnieniem;

3) napełniania i opróżniania — niebezpiecznego przy łączania i odłączania.

§20.

1. W przypadku gdy w warunkach, które dają się przewidzieć, parametry dopuszczalne mogą zostać przekroczone, urządzenie NO powinno być wyposażo ne w odpowiednie urządzenia zabezpieczające.

2. Urządzenia zabezpieczające powinny być dobie rane na podstawie szczegółowych charakterystyk urządzenia NO.

3. Urządzenia zabezpieczające obejmują:

1) osprzęt zabezpieczający;

2) odpowiednie urządzenia monitorujące, w szcze gólności wskaźniki lub układy alarmowe umożli wiające podjęcie stosownych działań automatycz nie lub ręcznie dla utrzymania parametrów urzą dzenia NO w zakresie określonym jego projektem. § 2

1. Ramiona przeładunkowe przemieszczane ręcz nie mogą być budowane z układami wyważającymi. § 2

2.

1. Urządzenia NO przeznaczone do przeła dunku materiałów niebezpiecznych o właściwościach zapalnych, samozapalnych, trujących, zakaźnych i żrą cych powinny być wyposażone w instalacje zapewnia jące hermetyczne napełnianie i opróżnianie zbiorni ków transportowych.

2. Opary przeładowywanych towarów niebez piecznych z instalacji, o których mowa w ust. 1, powin ny być odprowadzane do instalacji odzysku lub do zbiornika magazynowego. § 2

3. Urządzenia NO powinny być wyposażone w instalacje współpracujące z odpowiednimi instala cjami zbiorników transportowych, zabezpieczające przed przepełnianiem tych zbiorników i wstrzymujące pracę urządzeń NO w sytuacjach awaryjnych lub w przypadkach przerwania ciągłości uziemienia. Rozdział 3 Osprzęt i wyposażenie urządzeń NO § 2

4. Zespoły, podzespoły i elementy urządzeń NO objęte przepisami dotyczącymi oznakowania CE po winny spełniać wymagania określone w tych przepi sach. § 2

5.

1. Urządzenia NO do przeładunku towarów niebezpiecznych o właściwościach zapalnych, trują cych i żrących powinny być wyposażone w złącza awaryjnego rozłączania.

2. Złącze awaryjnego rozłączenia musi być zabez pieczone przed omyłkowym uruchomieniem. § 2

6. Złącza szybkomocujące, w które wyposaża się urządzenia NO, powinny:

1) być wyposażone w układ blokady wykluczający możliwość samoczynnego otwarcia;

2) zapewniać szczelność otworu po rozłączeniu;

3) być wyposażone w zwalniacz ręczny, umożliwiają cy ręczne rozłączenie, bez konieczności stosowa nia napędu. § 2

7. Przy określaniu lokalizacji i długości ramienia urządzenia NO ramię to powinno spełniać następują ce warunki:

1) w położeniu spoczynkowym żadna część ramienia nie powinna wystawać poza obrys pomostu prze ładunkowego;

2) zakres ruchów ramienia oraz miejsce jego zamo cowania powinny umożliwiać przeprowadzanie je go konserwacji lub demontażu z pomostu przeła dunkowego;

3) minimalne odległości jakiegokolwiek elementu ra mienia w położeniu roboczym lub manewrowym powinny wynosić: a) 0,15 m od jakiejkolwiek części sąsiedniego ra mienia będącego w położeniu spoczynkowym lub w konserwacji, b) 0,30 m od jakiejkolwiek części ramienia będące go w stanie roboczym (z wyjątkiem przeciwcię żarów), c) 0,30 m od jakiejkolwiek części konstrukcji lub wyposażenia pomostu przeładunkowego, d) 0,15 m pomiędzy przeciwciężarami sąsiednich, równocześnie pracujących ramion. § 2

8. Urządzenie NO na bocznicy kolejowej w po łożeniu spoczynkowym nie powinno naruszać skrajni budowli kolejowej na terenie punktów przeładunko wych. § 2

9.

1. Strefa pracy i strefa alarmowa urządzenia NO wykonanego z elementów sztywnych powinny być ściśle określone w instrukcji eksploatacji.

2. Przekroczenie stref pracy przez elementy ramie nia przeładunkowego powinno samoczynnie urucha miać układ alarmowy, jeżeli taki układ został zamonto wany. Dziennik Ustaw Nr 181 — 9347 — Poz. 1335 § 30.

1. Układy hydrauliczne w urządzeniach NO powinny być zabezpieczone przed skutkami pęknięcia przewodów hydraulicznych lub innych elementów. W przypadku pęknięcia przewodu lub innego elemen tu powinno nastąpić całkowite unieruchomienie da nego siłownika lub ograniczenie prędkości opadania elementu ramienia do prędkości składowej pionowej nieprzekraczającej 0,01 m/s przy maksymalnym ob ciążeniu.

2. Przecieki wewnętrzne w napędowych układach hydraulicznych nie powinny powodować niekontrolo wanych ruchów ramion. Składowa pionowa prędkości opadania kołnierza wylotowego nie powinna przekra czać 0,1 m/h. § 3

1.

1. Dopuszcza się stosowanie w urządzeniu NO układu pneumatycznego do napędu złącza awaryj nego rozłączania oraz zacisku szybkomocującego.

2. Układy pneumatyczne powinny być wyposażo ne w urządzenia oczyszczające sprężone powietrze oraz zapobiegające jego zamarzaniu.

3. Przewody pneumatyczne powinny być zabezpie czone przed uszkodzeniami mechanicznymi. § 3

2.

1. Urządzenia NO przeznaczone dla towarów, których przeładunek odbywa się w podwyższonych temperaturach, powinny być wyposażone w instalację grzewczą.

2. Instalacja grzewcza nie powinna ograniczać ru chów roboczych urządzenia NO.

3. Urządzenia NO wyposażone w elektryczną insta lację grzewczą powinny być zabezpieczone przed moż liwością porażenia prądem elektrycznym.

4. Elektryczne instalacje grzewcze powinny być za opatrzone w układy umożliwiające kontrolę i sterowa nie mocą grzewczą w zależności od temperatury oto czenia, tak aby zapewnione było utrzymanie tempera tury przeładowywanego towaru w wymaganym za kresie.

5. Instalacje grzewcze powinny samoczynnie wyłą czać się po zakończeniu przeładunku lub powinno ist nieć zabezpieczenie uniemożliwiające pozostawienie włączonej instalacji grzewczej po zakończeniu przeła dunku. § 3

3.

1. Wszystkie elementy i obudowy urządzenia NO, których temperatura powierzchni może przekra czać 70 °C, powinny być zaopatrzone w izolację ciepl ną lub odpowiednie osłony zabezpieczające przed po parzeniem się osób pracujących w strefie pracy urzą dzenia NO.

2. Izolacja cieplna powinna być wykonana z mate riałów charakteryzujących się:

1) odpornością na oddziaływanie przeładowywane go towaru;

2) odpowiednią przewodnością cieplną i własnościa mi mechanicznymi;

3) ognioodpornością. § 3

4. Urządzenie NO przewidziane do zainstalowa nia w obszarze zagrożonym wybuchem powinno być wyposażone w instalację i aparaturę elektryczną przy stosowaną do odpowiedniej klasy wybuchowości dla danego obszaru. § 3

5. Ochrona przed elektrycznością statyczną oraz ochrona przeciwporażeniowa urządzeń NO wyposażo nych w instalację elektryczną powinna być wykonana według wymagań norm serii PN-EN 61340 oraz norm PN-E 05208, PN-IEC 60050-195 i PN-IEC 60364-4-41. § 3

6.

1. Układ elementów sterowniczych — dźwi gni i przycisków sterowniczych — powinien być wyko nany w taki sposób, aby nie było możliwe jednocze sne włączenie przeciwnych ruchów tego samego me chanizmu.

2. Przyciski i dźwignie sterownicze powinny po wracać do położenia neutralnego (zerowego) po zani ku siły oddziaływującej na te elementy.

3. Oznakowanie, napisy oraz symbole opisujące przeznaczenie przycisków i dźwigni sterowniczych po winny w sposób jednoznaczny i czytelny umożliwiać ich odczyt, w każdych warunkach pracy urządzenia NO. § 3

7.

1. W układach cięgnowych mechanizmów napędowych i układach wyważenia portowych ra mion przeładunkowych należy stosować liny stalowe wykonane według wymagań norm serii PN-EN 12385 oraz innych norm międzynarodowych.

2. W układach cięgnowych, o których mowa w ust. 1, należy stosować liny dwuzwite odprężone o co najmniej sześciu splotkach wielowarstwowych.

3. Wytrzymałość na rozciąganie drutu lin stalo wych powinna wynosić nie mniej niż 1570 N/mm2 i nie więcej niż 1770 N/mm2.

4. Współczynnik bezpieczeństwa cięgien powinien wynosić nie mniej niż 5, gdy na elementy urządzenia NO zawieszone na cięgnach nie wchodzą ludzie; współczynnik bezpieczeństwa elementów urządzenia NO zawieszonych na cięgnach, na które mogą wcho dzić ludzie lub przebywać pod nimi, powinien wynosić nie mniej niż 10.

5. Mocowanie końców cięgien do konstrukcji urzą dzenia NO powinno być wykonane w taki sposób, aby wytrzymałość takiego mocowania była nie mniejsza niż wytrzymałość liny na rozerwanie w całości (nie mniejsza od rzeczywistej siły zrywającej linę w całości).

6. Sposób mocowania i prowadzenia lin powinien eliminować nadmierne ich zginanie, możliwość spa dania z bębnów i krążków oraz ocierania się o kon strukcję urządzenia NO lub o inne cięgna. Dziennik Ustaw Nr 181 — 9348 — Poz. 1335 Rozdział 4 Wymagania dodatkowe dla urządzeń NO przeznaczonych do przeładunku produktów naftowych w bazach paliw płynnych § 3

8. Urządzenia NO stanowiące wyposażenie baz (terminali) paliw płynnych powinny spełniać wymaga nia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje pa liw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słu żące do transportu ropy naftowej i produktów nafto wych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063), oraz spełniać następujące wymagania:

1) urządzenie-układ kontrolny urządzenia NO powin no być łączone z pojazdem cysterną za pośrednic twem dziesięciostykowego standardowego złącza elektrycznego; końcówka męska złącza powinna być zamocowana na pojeździe cysternie, a koń cówka żeńska powinna być umieszczona na ru chomej części urządzenia NO;

2) czujnikami maksymalnego napełnienia mogą być dwuprzewodowe czujniki termistorowe, dwuprze wodowe czujniki optyczne, pięcioprzewodowe czujniki optyczne, zapewniające równoważny sto pień bezpieczeństwa; termistory powinny mieć ujemny współczynnik temperaturowy;

3) urządzenie-układ kontrolny urządzenia NO powi nien być przystosowany zarówno do dwuprzewo dowych jak i pięcioprzewodowych systemów po jazdu cysterny;

4) urządzenie NO powinno mieć możliwość połącze nia z pojazdem cysterną za pośrednictwem wspól nego powrotnego przewodu czujników maksymal nego napełnienia, które powinny być podłączone do dziesiątego styku złącza typu męskiego podwo zia pojazdu; styk dziesiąty złącza żeńskiego powi nien być połączony z obudową urządzenia-układu kontrolnego, która powinna być połączona z masą urządzenia NO;

5) wszystkie pojazdy cysterny z oddolnym napełnia niem powinny być zaopatrzone w tabliczki identy fikacyjne określające typ zainstalowanych czujni ków maksymalnego napełnienia, dwuprzewodo wych lub pięcioprzewodowych, oraz liczbę ramion przeładunkowych, które mogą być jednocześnie podłączone. § 3

9. Budowa instalacji napełniania oddolnego cieczą i odprowadzania oparów urządzenia NO powin na wynikać z rozmieszczenia wyposażenia pojazdu cy sterny, z tym że:

1) wysokość położenia przyłączy do napełniania po winna wynosić: maksymalnie 1,4 m (przy próżnej cysternie); minimalnie 0,5 m (przy cysternie napeł nionej), zalecana wysokość 0,7 m do 1,0 m;

2) poziome odległości króćców powinny być nie mniejsze niż 0,25 m; zalecany rozstaw 0,3 m;

3) przyłącza do napełniania powinny być rozmiesz czone na długości nieprzekraczającej 2,5 m;

4) złączki odprowadzania oparów powinny być umieszczone po prawej stronie złączek cieczo wych i na wysokości nieprzekraczającej 1,5 m (przy próżnej cysternie) i nie mniejszej niż 0,5 m (przy cysternie napełnionej);

5) wyżej opisane przyłącza i złączki powinny być umieszczone po jednej stronie pojazdu cysterny. § 40. Urządzenie NO powinno być wyposażone w układy uniemożliwiające napełnianie zbiorników, w przypadkach:

1) braku odpowiedniego sygnału informującego o ciągłości uziemienia i podłączeniu czujników maksymalnego napełnienia;

2) przekroczenia maksymalnego napełnienia komór zbiornika pojazdu cysterny lub utraty ciągłości uziemienia pomiędzy urządzeniem NO a pojaz dem cysterną. § 4

1. Napełnianie pojazdów cystern powinno być niemożliwe w przypadku, gdy przewód odprowadzający opary ze zbiornika pojazdu cysterny nie jest podłączony. Rozdział 5 Znakowanie § 4

2.

1. Każde urządzenie NO powinno być zaopa trzone w tabliczkę fabryczną, wykonaną z materiału trwałego i odpornego na korozję oraz na działanie przeładowywanego towaru, trwale umieszczoną w miejscu dostępnym do kontroli, zawierającą co naj mniej następujące dane:

1) nazwę wytwórcy;

2) numer fabryczny;

3) rok produkcji;

4) oznaczenie typu, o ile takie oznaczenie występuje;

5) parametry urządzenia (średnica nominalna, natęże nie przepływu, ciśnienie robocze i zakres dopusz czalnych temperatur przeładowywanego towaru);

6) przeznaczenie urządzenia (rodzaj przeładowywa nego towaru);

7) znak kontroli jakości wytwórcy;

8) data ostatniego badania i stempel inspektora TDT przeprowadzającego badania.

2. Każdy elastyczny przewód przeładunkowy powi nien być zaopatrzony w trwale z nim połączoną ta bliczkę wykonaną z materiału odpornego na korozję, zawierającą co najmniej następujące dane:

1) nazwę lub znak wytwórcy;

2) numer normy lub określenie przeznaczenia (do puszczone rodzaje przeładowywanych towarów); Dziennik Ustaw Nr 181 — 9349 — Poz. 1335

3) numer fabryczny i datę produkcji;

4) datę ostatniego badania; wartość ciśnienia prób nego. Powyższe dane mogą być naniesione na korpusach zakończeń przewodów. § 4

3. Każde urządzenie NO powinno być oznaczo ne numerem ewidencyjnym, nadanym przez TDT. § 4

4. Na dojściu (dojeździe) do urządzenia NO na leży umieścić tablice ostrzegawcze — odpowiednie dla wymagań przeciwpożarowych i strefy zagrożenia wybuchem, a także napisy (tablice) wymagane szcze gółowymi przepisami i instrukcjami bhp. § 4

5. Ruchome elementy konstrukcji urządzenia NO mogące stwarzać zagrożenie dla otoczenia powin ny być oznaczone pasami ostrzegawczymi, zgodnie z odpowiednimi normami. Rozdział 6 Dokumentacja techniczna § 4

6.

1. W fazie projektowania urządzenia NO po winna być opracowana dokumentacja techniczna co najmniej w dwóch egzemplarzach przedkładanych TDT w celu jej uzgodnienia.

2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1) wykaz zastosowanych przepisów i norm;

2) rysunki zestawieniowe zespołów i podzespołów oraz rysunki wykonawcze elementów, które po zwolą na dokonanie sprawdzenia zgodności roz wiązań konstrukcyjnych z wymaganiami norm oraz niniejszego rozporządzenia;

3) wykaz materiałów przewidzianych do budowy urządzenia;

4) dane techniczne izolacji cieplnej, w przypadku jej zastosowania;

5) schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej, w przypadku ich zastosowania;

6) schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej za stosowania;

7) schemat elektryczny napędu i sterowania, ideowy i montażowy, w przypadku ich zastosowania;

8) schemat elektryczny zasilania, w przypadku jego zastosowania;

9) instrukcję eksploatacji;

10) obliczenia wytrzymałościowe urządzenia NO w za kresie wynikającym z analizy zagrożenia; 1

1) analizę zagrożeń, o których mowa w § 3; 1

2) program prób i badań podzespołów i całego urzą dzenia; 1

3) wzór tabliczki fabrycznej; 1

4) uzgodniony zgodnie z przepisami prawa budowla nego projekt budowlany fundamentu, w przypad ku konieczności jego wykonania — do wglądu.

3. Instrukcja eksploatacji, o której mowa w ust. 2 pkt 9, powinna zawierać co najmniej:

1) ogólny opis urządzenia, jego przeznaczenie i cha rakterystykę techniczną;

2) opis budowy, działania i regulacji mechanizmów napędowych oraz ich zespołów i elementów wy posażenia (mechanicznego, elektrycznego, hy draulicznego lub pneumatycznego);

3) opis budowy, działania i regulacji zastosowanych urządzeń zabezpieczających;

4) opis czynności przy obsłudze urządzenia, opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyj nych, wskazań przyrządów pomiarowo-kontrol nych wraz z rysunkami rozmieszczenia tych urzą dzeń i przyrządów, sposób i zasady sterowania oraz obowiązki operatora i jego czynności przed, w czasie i po zakończeniu pracy;

5) wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia NO, w zależności od jego przeznacze nia i warunków pracy;

6) informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji i uprawnień osób zajmujących się obsługą i kon serwacją urządzenia NO;

7) zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, z podaniem rodzajów i terminów przeprowadzanych przeglądów, oraz czynności wykonywane przez kon serwatora, należące do zakresu jego obowiązków;

8) instrukcję smarowania, zawierającą określenie miejsc — punktów smarowania; rodzajów stoso wanych środków używanych do smarowania, w szczególności olejów i smarów, oraz okresów smarowania;

9) wykaz usterek lub nieprawidłowości, które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia NO, z podaniem przyczyn i sposobu ich usunięcia;

10) terminy planowanych przeglądów technicznych, o charakterze zapobiegawczym, określane na pod stawie czasu efektywnej pracy, z podaniem zakre su czynności przeglądu i wykazu elementów pod legających wymianie po danym okresie eksploata cji urządzenia; 1

1) własności przeładowywanego towaru; 1

2) określenie strefy pracy i strefy alarmowej urządze nia NO wykonanego z elementów sztywnych; 1

3) szczególne dane projektowe, związane z czasem życia urządzenia, w szczególności w przypadku: a) pełzania — projektowaną liczbę godzin pracy urządzenia w określonych temperaturach, Dziennik Ustaw Nr 181 — 9350 — Poz. 1335 b) zmęczenia — projektowaną liczbę cykli przy określonych poziomach naprężeń, c) korozji — projektowany naddatek na korozję.

4. Niezbędny zakres instrukcji eksploatacji urzą dzenia NO określa projektant. § 4

7. W fazie rejestracji urządzenia NO przedkłada na jest TDT dokumentacja rejestracyjna co najmniej w dwóch egzemplarzach. Dokumentacja ta powinna zawierać:

1) opis urządzenia NO zawierający jego rodzaj i prze znaczenie, miejsce zamontowania, rok budowy, numer fabryczny, dopuszczalne ciśnienie robocze i obliczeniowe, zakres dopuszczalnych temperatur roboczych, maksymalną przepustowość, średnicę nominalną elementów rurowych, długość całko witą i gabaryty urządzenia dla charakterystycz nych stanów pracy, rodzaj napędu, rodzaj prądu i napięcie zasilania, opis ochrony przeciwporaże niowej, rodzaj wyłączników krańcowych, opis urządzeń sygnalizacyjnych i awaryjnych, masę głównych elementów i masę całkowitą;

2) dokumenty dostarczane przez wytwarzającego wraz z elementami i osprzętem urządzenia NO, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnio nych z TDT, w zakresie istotnym dla oceny wyj ściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia;

3) rysunki zestawieniowe urządzenia NO w czytelnej skali z naniesionymi głównymi wymiarami oraz zwymiarowanymi strefami awaryjną i roboczą urządzenia lub zespołu urządzeń;

4) rysunek strefy pracy z zaznaczeniem położenia urządzeń, usytuowaniem urządzeń kabiny sterow niczej, zaworów rozdzielczych łączących rurociągi magistralne i innych urządzeń znajdujących się w strefie pracy urządzenia NO;

5) schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej, w przypadku ich zastosowania;

6) schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej za stosowania;

7) schemat elektryczny napędu i sterowania, w przy padku ich zastosowania;

8) instrukcję obsługi, konserwacji i napraw w języku polskim, w przypadku urządzeń importowanych;

9) świadectwa i poświadczenia: a) poświadczenie prawidłowego wykonania i zba dania wystawione przez wytwórcę urządzenia NO, b) poświadczenie prawidłowego zmontowania urządzenia NO i przeprowadzenia przez zakład montujący prób po montażu urządzenia NO, c) poświadczenie z przeprowadzonych badań nie niszczących (radiograficznych lub ultradźwięko wych) odpowiedzialnych spawanych złączy montażowych, w przypadku ich zastosowania, d) świadectwo według PN-EN 10204 dla lin, w przypadku ich zastosowania, e) protokoły z pomiarów elektrycznych, w przy padku zastosowania instalacji elektrycznej, f) atesty dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybu chowym, jeżeli takie urządzenia są zastosowa ne, g) wykaz materiałów użytych do budowy urządzenia NO wraz ze świadectwami według PN-EN 10204, h) pozwolenie na użytkowanie obiektu budowla nego. Rozdział 7 Eksploatacja § 4

8. Urządzenie NO należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją techniczną. § 4

9. Instrukcja dotycząca bezpośredniej obsługi urządzenia NO powinna znajdować się w miejscu ob sługi urządzenia. § 50.

1. Wykorzystanie urządzenia NO do przeła dunku innego towaru niż przewidziany w dokumenta cji technicznej wymaga zgody projektanta lub produ centa oraz TDT.

2. W przypadku braku projektanta i producenta wykorzystanie urządzenia NO do przeładunku innego towaru niż przewidziany w dokumentacji technicznej wymaga zgody TDT. § 5

1. Dla każdego urządzenia NO eksploatujący po winien prowadzić dokumentację eksploatacyjną obej mującą:

1) dziennik obsługi przeznaczony do zapisów czynno ści wykonywanych przez obsługującego urządze nie;

2) dziennik konserwacji przeznaczony do zapisów czynności konserwacyjnych. § 5

2. Przy obsłudze lub konserwacji urządzeń NO wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji. § 5

3. Pomiary elektryczne urządzeń NO wyposażo nych w aparaturę elektryczną należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. § 5

4. W fazie eksploatacji urządzenia NO TDT wy konuje następujące rodzaje badań technicznych:

1) badanie odbiorcze — badanie po montażu na miej scu eksploatacji;

2) badanie okresowe — badanie wykonywane w toku eksploatacji, mające na celu sprawdzenie aktual nego stanu technicznego urządzenia NO; Dziennik Ustaw Nr 181 — 9351 — Poz. 1335

3) badanie doraźne — badanie wynikające z doraźnych potrzeb i sytuacji eksploatacyjnych oraz w ramach nadzoru i kontroli eksploatacji urządzenia NO. § 5

5. Badanie odbiorcze w miejscu eksploatacji urządzenia NO obejmuje co najmniej:

1) badanie budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności urządzenia NO z przedłożoną dokumen tacją rejestracyjną, o której mowa w § 47;

2) próby ciśnieniowe, z tym że: a) wszystkie elementy ciśnieniowe urządzenia NO powinny być poddane próbie hydraulicznej przy ciśnieniu wynoszącym 1,5 x maksymalne ciśnienie robocze przez okres nie krótszy niż 30 minut; podzespoły ciśnieniowe powinny być poddane próbie hydraulicznej u producenta przed ich zabezpieczeniem antykorozyjnym lub założeniem izolacji cieplnej, b) hydrauliczna próba ciśnieniowa całego urzą dzenia powinna być wykonana po całkowitym jego montażu, c) próba hydrauliczna z użyciem wody w wyjątko wych przypadkach i za zgodą TDT może być za stąpiona próbą z zastosowaniem innej cieczy lub gazu;

3) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, w tym blokad ryglujących, w przypadku ich zastosowa nia;

4) sprawdzenie działania urządzeń wyłączających krańcowych i końcowych, w przypadku ich zasto sowania;

5) sprawdzenie stanu cięgien, ich zamocowań oraz elementów zawieszenia, w przypadku ich zastoso wania;

6) sprawdzenie działania mechanizmów napędo wych w przypadku ich zastosowania;

7) sprawdzenie prędkości ruchów roboczych;

8) sprawdzenie stanu i działania złącza awaryjnego rozłączania, z wyjątkiem złączy jednorazowego za stosowania;

9) próbę działania zaworu szybkozamykającego;

10) sprawdzenie protokołów pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciw porażeniowej i odgromowej, rezystancji kołnierza izolacyjnego), w przypadku zastosowania w urzą dzeniu NO instalacji przeciwporażeniowej i odgro mowej; 1

1) sprawdzenie szczelności przy ciśnieniu roboczym podczas czynności przeładunkowych. § 5

6.

1. Badanie okresowe urządzenia NO przepro wadza się nie rzadziej niż w terminach podanych w ta beli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, uwzględ niając formę dozoru technicznego i rodzaj urządzenia, którego badanie dotyczy, w zakresie obejmującym:

1) sprawdzenie dziennika obsługi, dziennika konser wacji oraz protokołów określonych w § 55 pkt 10;

2) sprawdzenie, czy zrealizowano zalecenia z po przedniego badania;

3) przeprowadzenie prób i badań, o których mowa w § 55 pkt 3—9 i 11;

4) przeprowadzenie próby szczelności elastycznych przewodów przeładunkowych.

2. W ramach badania okresowego hydrauliczną próbę ciśnieniową urządzenia NO i elastycznych prze wodów przeładunkowych przeprowadza się co pięć lat w sposób określony w § 55 pkt

2. W czasie próby na leży sprawdzić, czy nie występują odkształcenia ele mentów oraz nieszczelności urządzenia. § 5

7.

1. Badanie doraźne może być wykonane jako badanie:

1) eksploatacyjne przeprowadzane na wniosek eks ploatującego po naprawie lub modernizacji;

2) kontrolne przeprowadzane przez TDT w celu kon troli przestrzegania warunków technicznych okre ślonych niniejszym rozporządzeniem oraz warun ków technicznych dozoru technicznego;

3) poawaryjne lub powypadkowe przeprowadzane przez TDT w przypadku wystąpienia niebezpiecz nego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia NO.

2. Zakres badania doraźnego określa inspektor TDT przeprowadzający badanie. § 5

8. Przed badaniem odbiorczym i okresowym eksploatujący urządzenia NO przedkłada oświadcze nie o przygotowaniu urządzenia NO i urządzeń współ pracujących do badania. § 5

9. Podczas odgórnego napełniania zbiorników cystern drogowych i kolejowych końcówka wylotu ra mienia przeładunkowego powinna się znajdować możliwie jak najbliżej dna zbiornika cysterny. Napeł nianie powinno się odbywać ze zmniejszoną wydajno ścią przepływu na początku i końcu procesu napełnia nia. § 60. Dopuszcza się możliwość podłączenia urzą dzenia NO do kołnierza zaworu wylotowego zbiornika o średnicy nominalnej różnej od średnicy nominalnej urządzenia, przy zastosowaniu króćców redukcyjnych, o nie więcej niż 50 %. § 6

1. Elastyczne przewody przeładunkowe powin ny być dobierane odpowiednio do charakterystyk przeładowywanego materiału oraz trwale oznakowy wane w sposób umożliwiający ich identyfikację zgod nie z wymaganiami norm: PN-EN 853, PN-EN 854, PN-EN 855, PN-EN 856, PN-EN 857, PN-EN 1360, PN-EN 1361, PN-EN 1761, PN-EN 1762, PN-EN 1947, PN-EN 12434, PN-EN ISO 7840, PN-EN ISO 8469 oraz innych norm międzynarodowych lub specyfikacji technicznych. Dziennik Ustaw Nr 181 — 9352 — Poz. 1335 Rozdział 8 Wymagania dodatkowe dla portowych ramion przeładunkowych § 6

2. Konstrukcja morskich ramion przeładunko wych powinna spełniać minimalne warunki określone przez OCIMF. § 6

3. Przy określaniu średnicy ramion przeładun kowych należy przyjmować prędkość przepływu cie kłego towaru przez ramię przeładunkowe nie większą niż 11 m/s. § 6

4. Ciśnienie obliczeniowe ramienia przeładun kowego powinno wynosić minimum 1,6 MPa. § 6

5. Zakres ruchów ramienia przeładunkowego oraz miejsce jego zamocowania powinny umożliwić takie położenie trójczłonowego przegubu sferycznego, by była możliwość dokonania czynności jego konser wacji lub demontażu na pomoście przeładunkowym. § 6

6. Długość ramienia przeładunkowego powinna zapewniać jego połączenie z kołnierzem zaworu wylo towego statku zbiornikowego i swobodny ruch ramie nia w wymaganej strefie obsługi. § 6

7. Dopuszczalna wielkość przesunięcia zbiorni kowca wzdłuż linii cumowniczej, mierzona od osi ze społu ramion przeładunkowych, może wynosić ±3,1 m. Dopuszczalna wielkość przemieszczania po przecznego zbiornikowca od lądu może wynosić 3,1 m. § 6

8. Ârednica ramion przeładunkowych z napę dem ręcznym nie może być większa niż DN 200. § 6

9. Trójczłonowy przegub sferyczny powinien być tak skonstruowany, aby w dowolnym położeniu ramienia płaszczyzna kołnierza wylotowego ramienia przeładunkowego wykazywała tendencję do samo czynnego zajmowania pozycji prostopadłej do lustra wody, zaś siła potrzebna do dowolnego ustawienia te go przegubu nie była większa niż 30 daN. § 70. Inne niż ręczne napędy ramion przeładunko wych powinny być wykonane w sposób umożliwiają cy w sytuacjach awaryjnych przejście na napęd ręcz ny. § 7

1. W dowolnej pozycji ramienia przeładunko wego w stanie manewrowym ramię to powinno być całkowicie wyważone. § 7

2. Złącza spawane elementów ciśnieniowych ramion przeładunkowych powinny podlegać kontroli radiograficznej w 100 %, natomiast elementów no śnych w 10 %. Odstępstwa od tych wymagań lub zmiana rodzaju badań nieniszczących wymaga zgody TDT. § 7

3. Przeguby stanowiące połączenia obrotowe powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiają ce wymianę uszczelek bez potrzeby demontażu głów nych podzespołów ramienia. Wymaganie to nie doty czy trójczłonowego przegubu sferycznego. § 7

4.

1. Złącze awaryjnego rozłączania powinno być tak skonstruowane, aby zapewniało szybkie i bez pieczne odłączenie ramienia przeładunkowego od zbiornikowca.

2. Każde portowe ramię przeładunkowe powinno być wyposażone w złącze awaryjnego rozłączania.

3. Uruchomienie złącza awaryjnego rozłączania powinno być możliwe w przypadku uszkodzenia lub zaniku zasilania elektrycznego.

4. Złącze awaryjnego rozłączania powinno być wy posażone w układ blokady, wykluczający możliwość jego otwarcia się w przypadku uszkodzenia układu za silania lub spadku ciśnienia.

5. W momencie zadziałania złącza awaryjnego roz łączania wymaga się, aby siłowniki hydrauliczne zmia ny wysięgu rury wewnętrznej i zewnętrznej były za blokowane i utrzymały napełnione ładunkiem ramię w pozycji niezmiennej — oprócz ruchu obrotowego.

6. Układ instalacji hydraulicznej lub pneumatycz nej uruchamiający złącze awaryjnego rozłączania po winien być tak skonstruowany, aby niemożliwe było jego przypadkowe włączenie. § 7

5.

1. Ramiona przeładunkowe powinny być wy posażone w urządzenia ryglujące zapewniające utrzy manie ramienia w stanie unieruchomionym w pozycji spoczynkowej podczas wiatrów o prędkości do 45 m/s.

2. Hydrauliczne urządzenie ryglujące może być stosowane pod warunkiem zastosowania dodatko wych zaworów zamykanych ręcznie.

3. Mechanizm ryglujący w położeniu spoczynko wym powinien być tak skonstruowany, aby zapobie gać możliwości włączenia się mechanizmu blokujące go w czasie, gdy ramię przeładunkowe znajduje się w położeniu roboczym lub podczas manewrowania. § 7

6. Wymaga się stosowania prostowodu dla ra mion o średnicy DN 250 i większych. § 7

7. Dla zespołu ramion przeładunkowych o na pędzie hydraulicznym nie dopuszcza się równocze sności manewrowania ramionami. Wymaganie nie dotyczy sytuacji awaryjnego rozłączenia ramion. § 7

8.

1. W celu elektrycznego odizolowania ramie nia od działania prądów błądzących należy zastosować na środkowym przegubie obrotowym trójczłonowego przegubu sferycznego specjalny kołnierz izolacyjny.

2. Rezystancja kołnierza izolacyjnego powinna być równa lub większa niż 10 000 ohmów, mierzona przed i po zamontowaniu ramienia na stanowisku przeła dunkowym. § 7

9.

1. Ramiona przeładunkowe powinny być wy posażone w układ alarmowy ostrzegający o przekro czeniu strefy pracy ramienia.

2. Układ alarmowy powinien się uruchamiać sa moczynnie, gdy ramię swobodnie wodzone przekro czy granicę strefy pracy. § 80.

1. Sygnał alarmowy powinien być emitowa ny równocześnie w formie akustycznej i optycznej.

2. Sygnał optyczny powinien mieć charakter im pulsowy o częstotliwości 90 impulsów na minutę z to lerancją ±30. Dziennik Ustaw Nr 181 — 9353 — Poz. 1335

3. Alarmowy sygnał akustyczny powinien być przerywany i powinien być wyraźnie słyszalny w pro mieniu minimum 40 m przy wietrze 7° w skali Beaufor ta w najmniej korzystnym kierunku i prędkości do puszczalnej dla stanu pracy ramienia. Rozdział 9 Przepisy przejściowe i końcowe § 8

1. Urządzenia NO eksploatowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niespełniające wy magań określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie budowy, mogą być eksploatowane nie dłu żej niż przez pięć lat od dnia wejścia w życie niniejsze go rozporządzenia na podstawie warunków technicz nych ustalonych z TDT. § 8

2. Dla portowych ramion przeładunkowych pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem, eksploatowanych przed dniem wejścia w życie rozpo rządzenia, niewyposażonych w kołnierze izolacyjne, dopuszcza się stosowanie instalacji uziemiającej wy posażonej w łącznik w wykonaniu przeciwwybucho wym. § 8

3.

1. Urządzenia NO eksploatowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny do dnia 31 grudnia 2006 r. zostać zgłoszone do badania w TDT wraz z dokumentacją techniczną w dwóch eg zemplarzach, o której mowa w § 47.

2. W przypadku braku dokumentacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzona doku mentacja uproszczona zawierająca co najmniej:

1) opis i charakterystykę techniczną;

2) rysunek zestawieniowy z podaniem głównych wy miarów urządzenia wraz z informacją o odległości od obiektów znajdujących się na stanowisku prze ładunkowym oraz zastosowanych połączeniach i uszczelnieniach;

3) instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia lub ca łego stanowiska uzgodnioną ze służbami BHP, or ganami ochrony środowiska i Państwową Strażą Pożarną — jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;

4) dokument potwierdzający wykonanie i zbadanie urządzenia, jeżeli taki dokument został wystawiony;

5) dokumenty dostarczane przez wytwarzającego ele menty i osprzęt urządzenia NO, określone w prze pisach dotyczących oznakowania CE — w przy padku urządzeń wprowadzonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r.;

6) dokumenty kontroli jakości dla zastosowanych materiałów, o ile takie dokumenty istnieją, lub wy kaz zastosowanych materiałów;

7) protokoły ważnych pomiarów elektrycznych;

8) oświadczenie eksploatującego urządzenie NO o do tychczasowej pracy tego urządzenia z uwzględnie niem jego awaryjności, przeprowadzonych moder nizacji i zmian konstrukcji. § 8

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu: J. Polaczek Dziennik Ustaw Nr 181 — 9354 — Poz. 1335 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. (poz. 1335) TERMINY BADA¡ OKRESOWYCH URZÑDZE¡ NO Lp. Wyszczególnienie rodzajów urządzeń NO Forma dozoru Terminy badań 1 Portowe ramiona przeładunkowe pełny co 1 rok 2 Instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania, w tym ramiona przeładunkowe do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebez piecznych wg ADR/RID/IMDG pełny co 1 rok 3 Instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC) pełny co 1 rok 4 Instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania (w tym ra miona przeładunkowe) pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi pełny co 3 lata 5 Elastyczne przewody przeładunkowe*) pełny *) *) a) badania elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie urządzeń NO powinny być wyko nywane w tych samych terminach co urządzenia NO, b) badania elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie tych zbiorników w tym cystern w ruchu drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej powinny być wykonywane w tych samych terminach co bada nia tych zbiorników.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-06
Data wydania: 2006-09-20
Data wejścia w życie: 2006-10-21
Data obowiązywania: 2006-10-21
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335