Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1367

1367 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sek cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą (Dz. U. Nr 257, poz. 215

7) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) oddzielnej płatności z tytułu cukru.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3.

1. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 1—5, udziela się Agencji z dniem 1 stycznia 2006 r.

2. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 6, udziela się Agencji z dniem 13 październi ka 2006 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-13
Data wydania: 2006-10-10
Data wejścia w życie: 2006-10-13
Data obowiązywania: 2006-10-13
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1367