Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1390

1390 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopa da 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technolo giami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bez pieczeństwa państwa, a także dla utrzymania między narodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 231

5) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:

1) „Listę eksportowo-tranzytową” — określającą uzbrojenie eksportowane i objęte procedurą tran zytu, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Listę importową” — określającą importowane uzbrojenie, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporzą dzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar ki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz. U. Nr 221, poz. 2248).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Go spodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909). Uwaga 1: Terminy ujęte w cudzysłów („”) zostały zdefiniowane. Należy odwoływać się do „definicji terminów stosowanych w niniej szym wykazie” załączonych do niniejszego wykazu. Terminy ujęte w cudzysłów poje dynczy (‘ ’) stanowią definicję lokalną, tzn. obowiązującą w obrębie danej kategorii ML. Uwaga 2: Substancje chemiczne są wymienione za pomocą nazwy oraz numeru CAS. Substan cje chemiczne o takiej samej formule struk turalnej (w tym hydraty) podlegają kontroli bez względu na nazwę lub numer CAS. Nu mery CAS są zamieszczone w celu ułatwie nia identyfikacji, czy dana substancja che miczna lub mieszanina podlega kontroli, bez względu na przyjętą nomenklaturę. Nu mery CAS nie mogą być jednak użyte jako niepowtarzalne identyfikatory, ponieważ niektóre postacie substancji chemicznych wymienionych w niniejszym wykazie, a tak że ich mieszaniny, są oznaczone lub mogą być oznaczone odmiennymi numerami CAS. ML1 Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, w tym: (a) Strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszy nowe. Uwaga: Podpunkt ML1(a) nie obejmuje kontrolą:

1. Muszkietów, strzelb i karabi nów wyprodukowanych przed rokiem 1938;

2. Reprodukcji muszkietów, strzelb i karabinów, których oryginały zostały wyprodu kowane przed rokiem 1890;

3. Rewolwerów, pistoletów i karabinów maszynowych, wyprodukowanych przed rokiem 1890, i ich reproduk cji. (b) Broń gładkolufowa, taka jak:

1. Broń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych;

2. Inna broń gładkolufowa, w tym: (a) Automatyczna; (b) Półautomatyczna lub powtarzal na (typu pump-action); (c) Broń wykorzystująca amunicję bezłu skową; (d) Tłumiki, specjalne elementy zaczepia ne, magazynki, celowniki oraz tłumiki ognia dla uzbrojenia objętego kontrolą przez podpunkty ML1(a), ML1(b) lub ML1(c). Uwaga 1: Pozycja ML1 nie obejmuje kon trolą myśliwskiej i sportowej broni gładkolufowej. Broń tego typu nie może być specjalnie za projektowana do celów wojsko wych lub umożliwiać prowadze nia ognia w sposób w pełni auto matyczny. Uwaga 2: Pozycja ML1 nie obejmuje kon trolą broni palnej specjalnie za projektowanej do strzelania amunicją szkolno-treningową oraz uniemożliwiającej strzelanie jakimkolwiek objętym kontrolą rodzajem amunicji. Uwaga 3: Pozycja ML1 nie obejmuje kon trolą uzbrojenia wykorzystujące go amunicję z bocznym zapło nem oraz uniemożliwiającego prowadzenie ognia w sposób w pełni automatyczny. Uwaga 4: Podpunkt ML1(d) nie obejmuje kontrolą celowników optycznych bez elektronicznej obróbki obra zu, o powiększeniu czterokrot nym lub mniejszym, o ile nie są one specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych. ML2 Broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym, inna broń i uzbrojenie o kalibrze większym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz wyposażenie i specjalnie zaprojekto wane do nich komponenty, w tym: (a) Broń strzelecka, haubice, armaty, moź dzierze, broń przeciwpancerna, wyrzut nie pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa bezodrzutowe oraz ich urządzenia redukcyjne. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9630 — Poz. 1390 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. (poz. 1390) Załącznik nr 1 LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA OKREÂLAJÑCA UZBROJENIE EKSPORTOWANE I OBJ¢TE PROCEDURÑ TRANZYTU Uwaga: Podpunkt ML2(a) obejmuje strumiennice, liczniki, zasobniki i inne specjalnie zaprojektowa ne do nich komponenty, stoso wane do ciekłych ładunków miotających dla sprzętu objęte go kontrolą przez podpunkt ML2(a); (b) Wojskowe wyrzutnie lub generatory dy mu, gazu i materiałów pirotechnicz nych. Uwaga: Podpunkt ML2(b) nie obejmuje kontrolą pistoletów sygnało wych; (c) Celowniki. ML3 Amunicja i zapalniki oraz specjalnie zapro jektowane do nich komponenty, takie jak: a) Amunicja dla broni objętej kontrolą przez pozycje ML1, ML2 lub ML12; b) Zapalniki specjalnie zaprojektowane dla amunicji objętej kontrolą przez pod punkt ML3(a). Uwaga 1: Specjalnie zaprojektowane kom ponenty obejmują: (a) Wyroby z metali lub tworzyw sztucznych, takie jak kowa dełka spłonek, płaszcze poci sków, ogniwa nabojowe, pierścienie wiodące i metalo we elementy amunicji; (b) Urządzenia zabezpieczające i uzbrajające, zapalniki, czuj niki i urządzenia inicjujące; (c) èródła energii o wysokiej jed norazowej mocy wyjściowej; (d) ¸uski spalające się; (e) Podamunicję, wchodzącą w skład pocisków kaseto wych, tj. bomby, miny oraz pociski kierowane w końco wej fazie lotu. Uwaga 2: Podpunkt ML3(a) nie obejmuje kontrolą amunicji ze zgwiazdko waną łuską bez pocisku (amuni cji ślepej) oraz amunicji szkolno -treningowej z przewierconą łu ską. Uwaga 3: Podpunkt ML3(a) nie obejmuje kontrolą ładunków specjalnie za projektowanych w następują cych celach: (a) sygnalizacji; (b) odstraszania ptactwa lub (c) zapalania flar gazowych na szybach naftowych. ML4 Bomby, torpedy, rakiety, pociski, inne urzą dzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich kompo nenty, takie jak: N.B.: Dla sprzętu naprowadzania i nawiga cji patrz pozycja ML11, Uwaga 7. (a) Bomby, torpedy, granaty, naboje dym ne, rakiety, miny, pociski, bomby głębi nowe, ładunki, urządzenia i zestawy bu rzące, urządzenia „pirotechniczne”, ła dunki i środki pozoracji (tj. sprzęt symu lujący cechy wymienionych środków bojowych); Uwaga: Podpunkt ML4(a) obejmuje:

1. Granaty dymne, bomby oświetlające, bomby zapala jące oraz urządzenia wybu chowe;

2. Dysze pocisków rakietowych oraz głowice powracające do atmosfery ziemskiej; (b) Sprzęt specjalnie zaprojektowany do obsługi, sterowania, aktywacji, zasila nia o jednorazowym działaniu, wystrze liwania, kładzenia, trałowania, rozłado wywania, pozorowania, zagłuszania, detonowania lub wykrywania obiektów objętych kontrolą przez podpunkt ML4(a). Uwaga: Podpunkt ML4(b) obejmuje:

1. Ruchomy sprzęt do skrapla nia gazu o wydajności dzien nej 1 000 kg lub więcej gazu w postaci płynnej;

2. Pływający przewód elektrycz ny nadający się do trałowa nia min magnetycznych. Uwaga techniczna: Urządzenia ręczne, ograniczone projekto wo jedynie do wykrywania obiektów me talowych, niebędące w stanie rozróżnić min od innych metalowych obiektów, nie są rozpatrywane jako specjalnie zaprojek towane do wykrywania obiektów obję tych kontrolą przez podpunkt ML4(a). ML5 Sprzęt kierowania ogniem oraz związany z nim sprzęt ostrzegania i alarmowania, a tak że powiązane z nimi systemy oraz sprzęt te stowania, strojenia i przeciwdziałania, spe cjalnie zaprojektowane do celów wojsko wych, a także specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i wyposażenie, w tym: (a) Celowniki, przeliczniki, sprzęt nakiero wywania oraz systemy sterowania uzbrojeniem; Dziennik Ustaw Nr 188 — 9631 — Poz. 1390 (b) Systemy wykrywania, oznaczania ce lów, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia; wyposażenie wykorzysty wane do wykrywania, scalania danych, rozpoznawania lub identyfikacji; urzą dzenia zespalające zespoły czujników; (c) Sprzęt przeciwdziałania, wykorzystywa ny przeciwko urządzeniom objętym kontrolą przez podpunkty ML5(a) lub ML5(b); (d) Sprzęt do strojenia lub testowania w warunkach polowych, specjalnie za projektowany dla obiektów objętych kontrolą przez podpunkt ML5(a) lub ML5(b). ML6 Pojazdy naziemne i ich komponenty, takie jak: N.B.: Dla sprzętu naprowadzania i nawiga cji patrz pozycja ML11, Uwaga 7. (a) Pojazdy naziemne oraz ich komponen ty, specjalnie zaprojektowane lub zmo dyfikowane do celów wojskowych; Uwaga techniczna: W podpunkcie ML6(a) termin pojazdy naziemne obejmuje przyczepy. (b) Pojazdy z napędem na wszystkie koła, zdolne do jazdy terenowej, które zosta ły wyprodukowane lub wyposażone w materiały, zapewniające III lub wyż szy poziom ochrony przeciwbalistycz nej (zgodnie z NIJ 0108.01, wrzesień 1985, lub porównywalnym standardem krajowym). N.B.: Patrz także podpunkt ML13(a). Uwaga 1: Podpunkt ML6(a) obejmuje: (a) Czołgi i inne uzbrojone po jazdy wojskowe oraz pojazdy wojskowe wyposażone w uchwyty na broń, sprzęt do kładzenia min lub wy strzeliwania amunicji objętej kontrolą przez pozycję ML4; (b) Pojazdy opancerzone; (c) Pojazdy pływające lub zdolne do pokonywania w bród głę bokich przeszkód wodnych; (d) Pojazdy ratownicze, holują ce, do przewozu amunicji i systemów uzbrojenia oraz związany z nimi sprzęt do manipulowania ładunkami. Uwaga 2: Modyfikacja pojazdu naziemne go do celów wojskowych, objęta kontrolą przez podpunkt ML6(a), obejmuje zmiany konstrukcyjne, elektryczne lub mechaniczne, związane z wyposażeniem go w co najmniej jeden z kompo nentów specjalnie zaprojektowa nych do celów wojskowych. Do takich komponentów zalicza się: (a) Okładziny opon ogumienia pneumatycznego, specjalnie zaprojektowane jako kulood porne, umożliwiające jazdę w przypadku przebicia; (b) Systemy kontroli ciśnienia powietrza w oponach, stero wane z wnętrza poruszające go się pojazdu; (c) Opancerzenie kluczowych elementów pojazdu (np. zbiorników paliwa, kabiny); (d) Specjalne wzmocnienia lub uchwyty do mocowania bro ni; (e) Zaciemnienie oświetlenia pojazdu. Uwaga 3: Pozycja ML6 nie obejmuje kon trolą pojazdów cywilnych oraz ciężarówek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do prze wozu pieniędzy lub kosztowno ści, wyposażonych w osłony pancerne lub przeciwbalistycz ne. ML7 Chemiczne lub biologiczne środki trujące, „środki rozpraszania tłumu”, materiały ra dioaktywne oraz związany z nimi sprzęt, komponenty i materiały, takie jak: (a) Ârodki biologiczne i materiały radioak tywne „przystosowane do użycia pod czas działań wojennych” w celu przy sporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowi ska naturalnego; (b) Bojowe środki trujące (BST) obejmujące:

1. Bojowe środki paralityczno-drgaw kowe: (a) O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo lub izopropylo-) fluorofosfoniany, takie jak: Sarin (GB): O-izopro pylometylofluorofosfonian (CAS 107-44-8); i Soman (GD): O-pina kolinometylofluorofosfonian (CAS 96-64-0); (b) O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalki lem) N,N-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) ami docyjanofosforany, takie jak: Dziennik Ustaw Nr 188 — 9632 — Poz. 1390 Tabun (GA): O-etylo(N,N-dime tylo)amidocyjanofosforan (CAS 77-81-6); (c) O-alkilo (H lub równe lub mniej sze niż C10, włącznie z cykloalki lem), S-2-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)-ami noetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) tiofos foniany oraz odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: VX: O-etylo S-(2-diizo propyloaminoetylo) metylotio fosfonian (CAS 50782-69-9);

2. Bojowe środki parzące: (a) Iperyty siarkowe, takie jak:

1. Sulfid 2-chloroetylochlorome tylowy (CAS 2625-76-5);

2. Sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2);

3. Bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-chloroetylotio)-n -propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-bu tan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-chloroetylotio)-n -pentan (CAS 142868-94-8);

8. Eter bis (2-chloroetylotiomety lowy) (CAS 63918-90-1);

9. Eter bis (2-chloroetylotioetylo wy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8); (b) Luizyty, takie jak:

1. (2-chlorowinylo)dichloroarsy na (CAS 541-25-3);

2. Tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1);

3. Bis (2-chlorowinylo)chloroar syna (CAS 40334-69-8); (c) Iperyty azotowe, takie jak:

1. HN1: bis (2-chloroetylo)etylo amina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-chloroetylo)mety loamina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1);

3. Bojowe środki obezwładniające, ta kie jak: (a) 3-chinuklidylo benzylan (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. Defolianty, takie jak: (a) 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan bu tylu (LNF); (b) kwas 2,4,5-trichlorofenoksyocto wy, zmieszany z kwasem 2,4-di chlorofenoksyoctowym (oranż); (c) Dwuskładnikowe oraz kluczowe prekur sory BST, takie jak:

1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n -propylo- lub izopropylo-) fosfono we, takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) O-2 -dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo lub izopropylo-)aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izo propylo-) fosfiniany i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoety lu metylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: O-izopropylo metylo chlorofosfonian (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: O-pinakolino metylo chlorofosfonian (CAS 7040-57-5); (d) „Ârodki rozpraszania tłumu”, chemika lia zawierające składnik czynny, a także ich kombinacje, włączając w to:

1. α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. dinitryl [(2-chlorofenylo)metyle no]propanu, (o-chlorobenzylideno malanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fe nylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9). Uwaga 1: Podpunkt ML7(d) nie obej muje kontrolą „środków roz praszania tłumu”, pakowa nych indywidualnie, przezna czonych do samoobrony. Uwaga 2: Podpunkt ML7(d) nie obej muje kontrolą chemikaliów zawierających składnik czyn ny, a także ich kombinacji, zi Dziennik Ustaw Nr 188 — 9633 — Poz. 1390 dentyfikowanych i pakowa nych do celów produkcji żywności lub do celów me dycznych. (e) Sprzęt, specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, służący do rozprzestrzeniania jakiego kolwiek z niżej wymienionych materia łów oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty, w tym:

1. Materiały lub środki objęte kontrolą przez podpunkt ML7(a), (b) lub (d); lub

2. Chemiczne środki bojowe, wytwo rzone na bazie prekursorów, objętych kontrolą przez podpunkt ML7(c); (f) Sprzęt ochronny i odkażający oraz kom ponenty zaprojektowane i mieszaniny chemiczne opracowane specjalnie do niego, takie jak:

1. Sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojsko wych, służący do ochrony przed ma teriałami objętymi kontrolą przez podpunkty ML7(a), ML7(b) lub ML7(d), oraz komponenty specjalnie do niego zaprojektowane;

2. Sprzęt do odkażania obiektów skażo nych środkami objętymi kontrolą przez podpunkt ML7(a) lub (b), spe cjalnie zaprojektowany lub zmodyfi kowany do celów wojskowych oraz komponenty specjalnie do niego za projektowane;

3. Mieszaniny chemiczne specjalnie opracowane/przystosowane do od każania obiektów skażonych środka mi objętymi kontrolą przez podpunkt ML7(a) lub ML7(b); Uwaga: Podpunkt ML7(f)1 obejmuje: (a) Instalacje do uzdatniania powietrza, specjalnie za projektowane lub zmodyfi kowane do pracy w warun kach występowania skażeń jądrowych, biologicznych lub chemicznych; (b) Odzież ochronną. N.B.: Dla cywilnych masek przeciwga zowych, wyposażenia ochronne go i odkażającego patrz także po zycja 1A004 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE; (g) Sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, służący do wykrywania lub identyfikacji materiałów objętych kontrolą przez podpunkt ML7(a), ML7(b) lub ML7(d) oraz specjalnie zaprojektowane do nie go komponenty; Uwaga: Podpunkt ML7(g) nie obejmuje kontrolą osobistych dozyme trów promieniowania jonizują cego. N.B.: Patrz także pozycja 1A004 w wy kazie towarów podwójnego za stosowania UE. (h) „Biopolimery” specjalnie zaprojekto wane lub przetworzone w celu wykry wania lub identyfikacji BST objętych kontrolą przez podpunkt ML7(b) oraz kultury specyficznych komórek wyko rzystywanych do ich produkcji; (i) „Biokatalizatory” wykorzystywane do odkażania lub rozkładu BST oraz ich systemy biologiczne, takie jak:

1. „Biokatalizatory” specjalnie zapro jektowane do odkażania lub rozkładu BST objętych kontrolą przez pod punkt ML7(b), wynikające z ukierun kowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systemów biologicznych;

2. Systemy biologiczne, takie jak: „wektory ekspresji”, wirusy lub kul tury komórkowe zawierające infor mację genetyczną specyficzną dla produkcji „biokatalizatorów” obję tych kontrolą przez podpunkt ML7(i)1.; Uwaga 1: Podpunkty ML7(b) i ML7(d) nie obejmują kontrolą: (a) chlorocyjanu (CAS 506 -77-4). Patrz pozycja 1C450(a)

5. w wykazie to warów podwójnego za stosowania UE; (b) kwasu cyjanowodorowe go (CAS 74-90-8); (c) chloru (CAS 7782-50-5); (d) chlorku karbonylu (fos genu) (CAS 75-44-5). Patrz pozycja 1C450(a)4. w wykazie towarów po dwójnego zastosowania UE; (e) difosgenu (chloromrów czanu trichlorometylu) (CAS 503-38-8); (f) skreślony; (g) bromku ksylilu, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); Dziennik Ustaw Nr 188 — 9634 — Poz. 1390 (h) bromku benzylu (CAS 100-39-0); (i) jodku benzylu (CAS 620 -05-3); (j) bromoacetonu (CAS 598 -31-2); (k) bromku cyjanu (CAS 506 -68-3); (l) bromometyloetyloketo nu (CAS 816-40-0); (m) chloroacetonu (CAS 78 -95-5); (n) jodooctanu etylu (CAS 623-48-3); (o) jodoacetonu (CAS 3019 -04-3); (p) chloropikryny (CAS 76 -06-2). Patrz pozycja 1C450(a)

7. w wykazie to warów podwójnego za stosowania UE. Uwaga 2: Kultury komórkowe i syste my biologiczne wymienione w podpunktach ML7(h) i ML7(i)

2. są szczególne i nie obejmują kontrolą komórek lub systemów biologicznych wykorzystywanych do ce lów cywilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, me dyczne, weterynaryjne, śro dowiskowe, gospodarki od padami lub przemysłu spo żywczego. ML8 „Materiały wysokoenergetyczne” oraz sub stancje pokrewne, takie jak: N.B.: Patrz także pozycja 1C011 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE. Uwagi techniczne:

1. Do celów niniejszej pozycji, przez termin mieszanina rozumie się połączenie dwóch lub większej liczby substancji, z których co najmniej jedna została wy mieniona w podpunktach pozycji ML8.

2. Każda substancja wymieniona w pod punktach pozycji ML8 podlega kontroli, nawet gdy jest ona wykorzystywana w zastosowaniu innym niż wskazane (np. TAGN jest w przeważającej mierze używany jako materiał wybuchowy, lecz może być także użyty jako paliwo lub utleniacz). (a) „Materiały wybuchowe” oraz ich mie szaniny, takie jak:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan lub 1-tlenek 7-amino-4,6-dinitroben zofurazanu) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (nadchloran cis-bis(5-nitrote traazolato) tetraaminy kobaltu (III)) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diaminodinitrobezofuroksan lub 1-tlenek 5,7-diamino-4,6-dinitro benzofurazanu) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW lub heksanitroheksa azaizowurcytan) (CAS 135285-90-4); klatraty CL-20 (patrz także ich „pre kursory” w podpunkcie ML8(g)3. i ML8(g)4.);

5. CP (nadchloran 2-(5-cyjanotetraazo lato) pentaaminy kobaltu (III)) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroety len, FOX7);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopipera zyna);

9. DDPO (1-tlenek 2,6-diamino-3,5-di nitropirazyna, PZO) (CAS 194486 -77-6);

10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’ -heksanitrobifenyl lub dipikramid) (CAS 17215-44-0); 1

1. DNGU (DINGU lub dinitroglikoluryl) (CAS 55510-04-8); 1

2. Furazany, takie jak: (a) DAAOF (diaminoazoksyfurazan); (b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 1

3. HMX i jego związki pochodne (patrz także ich „prekursory” w podpunk cie ML8(g)5.), takie jak: (a) HMX (cyklotetrametylenotetra nitroamina, oktahydro-1,3,5,7 -tetranitro-1,3,5,7-tetrazyna, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza -cyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0); (b) difluoroaminowane analogi HMX; (c) K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-te traazabicyklo-[3,3,0]-oktano-3, te tranitrosemiglikouryl lub keto-bi cyklo HMX) (CAS 130256-72-3); 1

4. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9); 1

5. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0); Dziennik Ustaw Nr 188 — 9635 — Poz. 1390 1

6. Imidazole, takie jak: (a) BNNII (oktahydro-2,5-bis(nitro imino)imidazo [4,5-d]imidazol); (b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0); (c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimida zol); (d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4 -dinitroimidazol); (e) PTIA (1-pikrylo-2,4,5-trinitroimi dazol); 1

7. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dini trometyleno hydrazyna); 1

8. NTO (ONTA lub 3-nitro-1,2,4-triazol -5-on) (CAS 932-64-9); 1

9. Polinitrokubany o ponad czterech grupach nitrowych;

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dini tropirydyna) (CAS 38082-89-2); 2

1. RDX i jego pochodne, takie jak: (a) RDX (cyklotrimetylenotrinitro amina, cyklonit; T4, heksahydro -1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna, 1,3,5 -trinitro-1,3,5-triazo-cykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4); (b) Keto-RDX (K-6 lub 2,4,6-trinitro -2,4,6-triazacykloheksanon (CAS 115029-35-1); 2

2. TAGN (azotan triaminoguanidyny) (CAS 4000-16-2); 2

3. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-

6) (patrz także jego „prekur sory” w podpunkcie ML8(g)7.); 2

4. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoro amino) oktahydro-1,5-dinitro-1,5 -diazocian); 2

5. Tetrazole, takie jak: (a) NTAT (nitrotriazolo aminotetra zol); (b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-ni trotetrazol); 2

6. Tetryl (trinitrofenylometylonitro amina) (CAS 479-45-8); 2

7. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-te traazadekalina) (CAS 135877-16-6) (patrz także jej „prekursory” w pod punkcie ML8(g)6.); 2

8. TNAZ (1,3,3-trinitroazetydyna) (CAS 97645-24-

4) (patrz także jej „prekur sory” w podpunkcie ML8(g)2.); 2

9. TNGU (SORGUYL lub tetranitrogli koluryl) (CAS 55510-03-7); 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pirydazy no[4,5-d]pirydazyna) (CAS 229176 -04-9); 3

1. Triazyny, takie jak: (a) DNAM (2-tleno-4,6-dinitroami no-s-triazyna) (CAS 19899-80-0); (b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hek sahydro-1,3,5-triazyna) (CAS 130400-13-4); 3

2. Triazole, takie jak: (a) 5-azydo-2-nitrotriazol; (b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydra zyno-1,2,4-triazolo dinitramid) (CAS 1614-08-0); (c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4 -triazol); (d) BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ami na); (e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4 -triazol) (CAS 30003-46-4); (f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9); (g) NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dini troamina) (CAS 75393-84-9); (h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol); (i) PDNT (1-pikrylo-3,5-dinitrotria zol); (j) TACOT (tetranitrobenzotriazolo benzotriazol) (CAS 25243-36-1); 3

3. Wszelkie materiały wybuchowe, niewyszczególnione w podpunkcie ML8(a) o prędkości detonacji prze kraczającej 8 700 m/s, dla najwięk szej gęstości, lub o ciśnieniu deto nacji przekraczającym 34 GPa (340 kilobarów); 3

4. Inne organiczne materiały wybu chowe niewyszczególnione w pod punkcie ML8(a), wytwarzające ci śnienia detonacji rzędu co najmniej 25 GPa (250 kilobarów), stabilne w temperaturach od 523 K (250 °C) przez okres 5 minut lub dłuższy; (b) „Materiały miotające”, takie jak:

1. Każdy, zaliczany w klasyfikacji Orga nizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) do klasy 1.1, stały „materiał miotający”, o teoretycznym czasie trwania impulsu właściwego (w wa runkach normalnych) ponad 250 se kund dla mieszanek niemetalizowa nych lub ponad 270 sekund dla mie szanek aluminiowanych; Dziennik Ustaw Nr 188 — 9636 — Poz. 1390

2. Każdy, zaliczany w klasyfikacji ONZ do klasy 1.3, stały „materiał miotają cy”, o teoretycznym czasie trwania impulsu właściwego (w warunkach normalnych) ponad 230 sekund dla mieszanek niechlorowcowanych, 250 sekund dla mieszanek niemetali zowanych oraz 266 sekund dla mie szanek metalizowanych;

3. „Materiały miotające” o stałej mocy spalania ponad 1 200 kJ/kg;

4. „Materiały miotające”, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spala nia liniowego ponad 38 mm/s w wa runkach normalnych (mierzone pod czas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia 6,89 MPa (68,9 barów) i temperatury 294 K (21 °C);

5. Modyfikowane elastomerami dwu składnikowe (EMCDB) „materiały miotające” o rozciągliwości, podczas działania maksymalnych naprężeń, przekraczającej 5 % w temperaturze 233 K (–40 °C);

6. Jakiekolwiek „materiały miotające” zawierające substancje wymienione w podpunkcie ML8a.; (c) „Materiały pirotechniczne”, paliwa, substancje pokrewne oraz ich mieszani ny, w tym:

1. Paliwa lotnicze o składzie specjalnie opracowanym do celów wojsko wych;

2. Glinian (wodorek glinu) (CAS 7784 -21-6);

3. Węgloborowodory; dekaborowodory (CAS 17702-41-9); pentaborowodory (CAS 19624-22-7 oraz 18433-84 -

6) i ich pochodne;

4. Hydrazyna i jej pochodne (patrz także pochodne utleniających hydrazyn w podpunktach ML8(d)

8. oraz (d)9.), w tym: (a) Hydrazyna (CAS 302-01-

2) w stę żeniach przekraczających poziom 70 %; (b) Monometylohydrazyna (CAS 60 -34-4); (c) Symetryczna dimetylohydrazyna (CAS 540-73-8); (d) Niesymetryczna dimetylohydra zyna (CAS 57-14-7);

5. Paliwa metaliczne w postaciach czą stek sferycznych, rozpylonych, sfero idalnych, płatków lub proszku, wy tworzone z materiału składającego się, co najmniej w 99 %, z dowolnej, niżej wymienionej substancji: (a) Metale i ich mieszaniny, takie jak:

1. Beryl (CAS 7440-41-

7) o średni cy cząstek poniżej 60 µm;

2. Sproszkowane żelazo (CAS 7439-89-

6) o średnicy cząstek 3 µm lub mniejszej, otrzymane drogą redukcji tlenku żelaza z wodorem; (b) Mieszaniny, zawierające dowolny z niżej wymienionych składników:

1. Cyrkon (CAS 7440-67-7), ma gnez (CAS 7439-95-

4) lub ich stopy, o średnicy cząstek poni żej 60 µm;

2. Paliwa borowodorowe (CAS 7440-42-

8) lub węgloborowo dorowe (CAS 12069-32-8) o czystości rzędu 85 % lub wyższej i średnicy cząstek poni żej 60 µm;

6. Materiały wojskowe zawierające za gęstniki do paliw węglowodorowych specjalnie opracowane do użytku w miotaczach ognia lub amunicji za palającej, takie jak stearyniany lub palmityniany metali (np. oktal (CAS 637-12-7)) oraz zagęstniki M1, M2 i M3;

7. Nadchlorany, chlorany i chromiany w połączeniu ze sproszkowanym me talem lub innymi komponentami pa liw o wysokiej wartości energetycz nej;

8. Sferyczny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-

5) o średnicy cząstek 60 µm lub mniejszej, wytwarzany z materia łu o zawartości glinu 99 % lub więk szej;

9. Podwodorek tytanu (TiHn) o równo ważniku stechiometrycznym n = 0,65 -1,68 Uwaga 1: Paliwa lotnicze objęte kontro lą przez podpunkt ML8(c)1. są produktami gotowymi, a nie ich składnikami. Uwaga 2: Podpunkt ML8(c)4.a. nie obejmuje kontrolą mieszanin hydrazynowych opracowa nych w celach ochrony prze ciwkorozyjnej. Uwaga 3: Ârodki wybuchowe oraz pali wa zawierające metale i sto py wyszczególnione w pod punkcie ML8(c)

5. są objęte Dziennik Ustaw Nr 188 — 9637 — Poz. 1390 kontrolą niezależnie od tego, czy te metale lub stopy są obudowane w glinie, ma gnezie, cyrkonie lub berylu. Uwaga 4: Podpunkt ML8(c)5.b.

2. nie obejmuje kontrolą boru i wę glika czteroboru wzbogaco nego borem-10 (o całkowitej zawartości boru-10 większej lub równej 20 %); (d) Utleniacze oraz ich mieszaniny, w tym:

1. ADN (dinitroamid amonowy lub SR 1

2) (CAS 140456-78-6);

2. AP (nadchloran amonowy) (CAS 7790-98-9);

3. Związki składające się z fluoru i do wolnego z następujących składni ków: (a) innych chlorowców; (b) tlenu lub (c) azotu. Uwaga 1: Podpunkt ML8(d)

3. nie obejmuje kontrolą trifluorku chloru. Patrz pozycja 1C238 w wykazie towarów po dwójnego zastosowania UE. Uwaga 2: Podpunkt ML8(d)

3. nie obejmuje kontrolą trifluorku azotu w jego gazowej po staci.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidyna) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (azotan hydroksyloamonu) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (nadchloran hydroksyloamo nu) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazyno nitroform) (CAS 20773-28-8);

8. Azotan hydrazyny (CAS 37836-27-4);

9. Nadchloran hydrazyny (CAS 27978 -54-7);

10. Płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CAS 8007-58-7). Uwaga: Podpunkt ML8(d)

10. nie obej muje kontrolą nieinhibitowa nego dymiącego kwasu azoto wego; (e) Spoiwa, plastyfikatory, monomery i po limery, takie jak:

1. AMMO (azydometylometyloksyetan i jego polimery) (CAS 90683-29-7) (patrz także ich „prekursory” w pod punkcie ML8(g)1.);

2. BAMO (bis-azydometyloksyetan i jego polimery (CAS 17607-20-4) (patrz także ich „prekursory” w pod punkcie ML8(g)1.);

3. BDNPA (bis-(2,2-dinitropropylo)ace tal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis-(2,2-dinitropropylo)for mal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butanotriolotriazotan) (CAS 6659-60-

5) (patrz także jego „prekur sory” w podpunkcie ML8(g)8.);

6. Energetyczne monomery, plastyfika tory i polimery zawierające grupy ni trowe, azydowe, azotanowe, nitrazo we lub difluoroaminowe, opracowa ne specjalnie do celów wojskowych;

7. FAMAO (3-difluoroaminometylo-3 -azydometylo oksetan) i jego poli mery;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo) formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoro pentano-1,5 diolo formal) (CAS 376 -90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptaflu oro-2-tri-fluorometylo-3-oksahepta no-1,7-diolo formal); 1

1. GAP (polimer azydku glicydu) (CAS 143178-24-

9) i jego pochodne; 1

2. HTPB (polibutadien zakończony grupą hydroksylową) z funkcjonal nością hydroksylu równą lub więk szą od 2,2 i mniejszą lub równą 2,4, wartością hydroksylową poniżej 0,77 meq/g, lepkością w 30 °C poni żej 47 puazów (CAS 69102-90-5); 1

3. Poli(epichlorohydryna), poli(epi chlorohydrynodiol) oraz triol o ni skiej masie cząsteczkowej (poniżej 10 000), zawierające alkoholowe grupy funkcyjne; 1

4. NENA-sy (składniki nitratoetyloni troaminy) (CAS 17096-47-8, 85068 -73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 oraz 85954-06-9); 1

5. PGN (poli-GLYN, azotan poliglicydy lu lub poli(azotanometylotlenek ety lenu)) (CAS 27814-48-8); 1

6. Poli-NIMMO (poli-azotanometylo metyloksyetan) lub poli-NMMO (po li-[3-azotanometyl-3-metylooksy -etan]) (CAS 84051-81-0); Dziennik Ustaw Nr 188 — 9638 — Poz. 1390 1

7. Polinitroortowęglany; 1

8. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoro amino)etoksy]propan lub triswiny loksypropanowy związek addytyw ny) (CAS 53159-39-0); (f) Dodatki, takie jak:

1. Zasadowy salicylan miedzi (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hydroksyetylo)gliko lamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (tlenek butadienonitrylu) (CAS 9003-18-3);

4. Pochodne ferrocenu, takie jak: (a) butacen (CAS 125856-62-4); (b) katocen (2,2-bis-etyloferroceny lopropan) (CAS 37206-42-1); (c) ferrocenowe kwasy karboksylo we; (d) N-butylo-ferrocen (CAS 31904 -29-7); (e) i inne addytywne pochodne poli merów ferrocenu;

5. Beta rezorcylan ołowiu (CAS 20936 -32-7);

6. Cytrynian ołowiu (CAS 14450-60-3);

7. Chelaty ołowiowo-miedziowe beta -rezorcylanu lub salicylanów (CAS 68411-07-4);

8. Maleinian ołowiu (CAS 19136-34-6);

9. Salicylan ołowiu (CAS 15748-73-9);

10. Metacynian ołowiu (CAS 12036-31-6); 1

1. MAPO (tlenek tris-1-(2-metylo)azy rydynylofosfiny) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (tlenek bis-(2-metyloazy rydynylo) 2-(2-hydroksypropanok sy) propyloaminofosfiny); i inne po chodne MAPO; 1

2. Metyl BAPO (tlenek fosforiaku bis -(2-metyloazyrydynylo) metylami ny) (CAS 85068-72-0); 1

3. N-metylo-p-nitroanilina (CAS 100 -15-2); 1

4. 3-nitraza-1,5-pentano diizocyjanian (CAS 7406-61-9); 1

5. Organiczno-metaliczne czynniki sprzęgające, takie jak: (a) N e o p e n t y l o [ d i a l l i l o ] o k s y, tri[dioktylo] fosforanotytanian (CAS 103850-22-2); znany także jako tytan IV, 2,2[bis-2-propeno latometylo, butanolato, tris -(dioktylo) fosforan] (CAS 110438-25-0); lub LICA 12 (CAS 103850-22-2); (b) Tytan IV, [(2-propenolato-1)me tylo, n-propanolatometylo] buta nolato-1, tris-[dioktylo] pirofos foran; lub KR3538; (c) Tytan IV, [(2-propenolato-1)me tylo, n-propanolatometylo] buta nolato-1, tris-(dioktylo) fosforan; 1

6. Tlenek policyjanodifluoroaminoety lenu; 1

7. Wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach izoftalo wych, trimestycznych (BITA lub tri mezamid butylenoiminy), izocyja norowych lub trimetyloadypowych oraz 2-metylowych lub 2-etylowych podstawnikach w pierścieniu azyry dynowym; 1

8. Propylenoimina, 2-metyloazyrydy na (CAS 75-55-8); 1

9. Bardzo drobny tlenek żelaza (Fe2O3) o powierzchni właściwej większej niż 250 m2/g oraz przeciętnej wiel kości cząstek 3,0 nm lub mniejszej;

20. TEPAN (tetraetylenopentaamino akrylonitryl) (CAS 68412-45-3); cyja noetylowana poliamina i jej sole; 2

1. TEPANOL (tetraetylenopentaamino akrylonitryloglicydol) (CAS 68412 -46-4); cyjanoetylowana poliamina z podstawnikiem glicydolowym i jej sole; 2

2. TPB (trifenylobizmut) (CAS 603-33 -8); (g) „Prekursory”, takie jak: N.B.: W podpunkcie ML8(g) występują odnośniki do objętych kontrolą „materiałów wysokoenergetycz nych” wytwarzanych z poniż szych substancji.

1. BCMO (bis-chlorometyloksyetan) (CAS 142173-26-0) (patrz także pod punkty ML8e.

1. oraz .e.2);

2. Sól dinitroazetydyno-t-butylu (CAS 125735-38-

8) (patrz także podpunkt ML8(a)28.);

3. HBIW (heksabenzyloheksaazaizowur cytan) (CAS 124782-15-

6) (patrz także podpunkt ML8(a)4.);

4. TAIW (tetraacetylodibenzyloheksa azaizowurcytan) (patrz także pod punkt ML8(a)4.); Dziennik Ustaw Nr 188 — 9639 — Poz. 1390

5. TAT (1,3,5,7-tetraacetylo-1,3,5,7-te traazacyklooktan) (CAS 41378-98-7) (patrz także podpunkt ML8a.13.);

6. 1,4,5,8-Tetraazadekalina (CAS 5409 -42-

7) (patrz także podpunkt ML8(a)27.);

7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (patrz także podpunkt ML8(a)23.);

8. 1,2,4-trihydroksybutan (1,2,4-butane triol) (CAS 3068-00-

6) (patrz także podpunkt ML8(e)5.). Uwaga 5: Dla ładunków oraz urządzeń wybuchowych patrz pozycja ML4. Uwaga 6: Pozycja ML8 nie obejmuje kontrolą nastę pujących substancji, jeżeli nie są one połą czone ani zmieszane z „materiałami wyso koenergetycznymi” wymienionymi w pod punkcie ML8(a) lub sproszkowanymi meta lami w podpunkcie ML8(c): (a) Pikrynian amonu; (b) Czarny proch; (c) Heksanitrodifenyloamina; (d) Difluoroamina; (e) Nitroskrobia; (f) Azotan potasu; (g) Tetranitronaftalen; (h) Trinitroanizol; (i) Trinitronaftalen; (j) Trinitroksylen; (k) N-pyrrolidynon; 1-metylo-2-pyrrolidy non; (l) Maleinian dioktylu; (m) Akrylat etyloheksylu; (n) Trietyloaluminium (TEA), trimetyloalu minium (TMA) i inne, piroforyczne al kile metali oraz aryle litu, sodu, ma gnezu, cynku i boru; (o) Nitroceluloza; (p) Nitrogliceryna (lub azotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG); (q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT); (r) Diazotan etylenodiaminy (EDDN); (s) Tetraazotan pentaerytrolu (PETN); (t) Azydek ołowiu, normalny i zasadowy styfninian ołowiu oraz pierwotne środ ki wybuchowe lub masy zapłonowe za wierające azydki lub kompleksy azyd kowe; (u) Azotan glikolu trietylenowego (TEGDN); (v) 2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas styfnino wy); (w) Mocznik dietylodifenylu; mocznik di metylodifenylu; mocznik metyloetylo difenylu (centrality); (x) Mocznik N,N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy); (y) Mocznik metylo-N,N-difenylu (niesy metryczny difenylomocznik metylu); (z) Mocznik etylo-N,N-difenylu (niesyme tryczny difenylomocznik etylu); (aa) 2-nitrodifenyloamina (2-NDPA); (bb) 4-nitrodifenyloamina (4-NDPA); (cc) 2,2-dinitropropanol; (dd) Nitroguanidyna (patrz także pozycja 1C011(d) w wykazie towarów podwój nego zastosowania UE). ML9 Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie, oraz kompo nenty specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, takie jak: N.B.: Dla sprzętu naprowadzania i nawiga cji patrz pozycja ML11, Uwaga 7. (a) Bojowe jednostki pływające i jednostki (nawodne lub podwodne) specjalnie za projektowane lub zmodyfikowane do działań zaczepnych lub obronnych, nie zależnie od tego, czy zostały przekształ cone do celów cywilnych, bez względu na aktualny stan techniczny lub zdolno ści do działania oraz posiadania syste mów przenoszenia broni i opancerze nia, kadłuby oraz części kadłubów dla takich jednostek pływających; (b) Silniki, takie jak:

1. Silniki wysokoprężne, specjalnie za projektowane dla okrętów podwod nych, charakteryzujące się obiema niżej wymienionymi cechami: (a) Moc 1,12 MW (1 500 KM) lub większa i (b) Prędkość obrotowa 700 obr./min lub większa;

2. Silniki elektryczne specjalnie zapro jektowane dla okrętów podwodnych, charakteryzujące się wszystkimi niżej wymienionymi cechami: (a) Moc ponad 0,75 MW (1 000 KM); (b) Szybka odwracalność kierunku obrotów; (c) Chłodzenie cieczą i (d) Hermetyczna obudowa w wyko naniu morskim. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9640 — Poz. 1390

3. Niemagnetyczne silniki wysokopręż ne specjalnie zaprojektowane do ce lów wojskowych o mocy 37,3 kW (50 KM) lub większej oraz o zawarto ści niemagnetycznej ponad 75 % masy całkowitej. (c) Podwodne urządzenia wykrywające specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz ich sprzęt sterujący; (d) Sieci przeciw okrętom podwodnym i torpedom; (e) Nieużywany; (f) Przepusty kadłubowe i złącza specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, umożliwiające współdziałanie ze sprzę tem znajdującym się na zewnątrz jed nostki pływającej; Uwaga: Podpunkt ML9(f) obejmuje złą cza jednoprzewodowe, wielo przewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek pływających oraz przepusty kadłubowe dla jednostek pły wających, przy czym obydwa te rodzaje urządzeń są zabez pieczone przed przeciekami z zewnątrz i są w stanie utrzy mać wymagane parametry na głębokościach przekraczają cych 100 m; oraz światłowodo we łączniki i optyczne przepu sty kadłubowe, specjalnie za projektowane do przesyłania wiązki „laserowej” niezależnie od głębokości. Podpunkt ten nie obejmuje przepustów do normalnych wałów napędo wych i przepustów kadłubo wych do hydrodynamicznych drążków sterowniczych. (g) ¸ożyska cichobieżne o zawieszeniu ga zowym lub magnetycznym, układy re gulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych. ML10 „Statki powietrzne”, „statki powietrzne lżej sze od powietrza”, bezzałogowe statki lata jące, silniki i sprzęt „statków powietrz nych”, pokrewne wyposażenie i komponen ty, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfi kowane do celów wojskowych, takie jak: N.B.: Dla sprzętu naprowadzania i nawiga cji patrz pozycja ML11, Uwaga 7. (a) Bojowe „statki powietrzne” oraz spe cjalnie zaprojektowane do nich kompo nenty; (b) Inne „statki powietrzne” oraz „statki powietrzne lżejsze od powietrza” spe cjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko wane do celów wojskowych, wliczając w to wojskowe statki zwiadowcze, szturmowe, szkoleniowe, transportowe i desantowe dla wojsk lub sprzętu woj skowego, wsparcia logistycznego oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty; (c) Bezzałogowe statki latające oraz sprzęt pokrewny, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojsko wych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty:

1. Bezzałogowe statki powietrzne, włącznie ze zdalnie sterowanymi jed nostkami latającymi (RPV), autono micznymi, programowanymi jednost kami latającymi oraz „statkami po wietrznymi lżejszymi od powietrza”;

2. Współdziałające z nimi wyrzutnie oraz wyposażenie naziemne;

3. Związany z nimi sprzęt dowodzenia i sterowania; (d) Silniki lotnicze specjalnie zaprojektowa ne lub zmodyfikowane do celów woj skowych i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty; (e) Wyposażenie lotnicze, włącznie ze sprzętem do tankowania w powietrzu, sprzęt specjalnie zaprojektowany do stosowania ze „statkami powietrzny mi”, objętymi kontrolą przez podpunkty ML10(a) lub ML10(b) lub silniki „stat ków powietrznych”, objęte kontrolą przez podpunkt ML10(d) oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty; (f) Urządzenia i wyposażenie do uzupeł niania pod ciśnieniem paliwa w powie trzu, sprzęt specjalnie zaprojektowany do ułatwiania operacji na obszarach ograniczonych oraz sprzęt naziemny, zaprojektowany specjalnie dla „statków powietrznych”, objętych kontrolą przez podpunkty ML10(a) lub ML10(b) oraz do silników „statków powietrznych”, które to silniki objęte są kontrolą przez pod punkt ML10(d); (g) Wojskowe hełmy oraz maski ochronne i specjalnie do nich zaprojektowane komponenty, hermetyczny sprzęt do oddychania oraz skafandry wysoko ściowe częściowo hermetyzowane do użytku w „statkach powietrznych”, ska fandry przeciwgrawitacyjne, przetwor niki ciekłego tlenu stosowane w „stat kach powietrznych” lub pociskach ra kietowych, urządzenia do ewakuacji personelu ze „statku powietrznego”; Dziennik Ustaw Nr 188 — 9641 — Poz. 1390 (h) Spadochrony i sprzęt pokrewny, używa ny do desantu siły żywej, ładunków oraz do wyhamowywania „statków po wietrznych” oraz komponenty specjal nie do nich zaprojektowane:

1. Spadochrony do: (a) Punktowego zrzutu komandosów; (b) Desantu spadochronowego;

2. Spadochrony do zrzutów towaro wych;

3. Paralotnie, spadochrony hamujące, spadochrony dryfujące do stabilizacji i kontroli wysokości spadających obiektów (np. kapsuł odzyskiwal nych, foteli katapultowych, bomb);

4. Spadochrony dryfujące, wykorzysty wane przy fotelach katapultowych do otwierania i regulacji działania spa dochronów ratowniczych;

5. Spadochrony do odzyskiwania rakie towych pocisków kierowanych, bez załogowych pojazdów latających lub pojazdów kosmicznych;

6. Spadochrony stosowane przy pod chodzeniu do lądowania oraz spado chrony wyhamowujące;

7. Inne spadochrony wojskowe;

8. Sprzęt specjalnie zaprojektowany do skoków z dużej wysokości (np. kom binezony, hełmy ochronne, systemy oddychania, sprzęt nawigacyjny); (i) Automatyczne systemy pilotujące dla ładunków zrzucanych na spadochro nach; sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojsko wych dla kontrolowanych skoków spa dochronowych z dowolnej wysokości, włącznie z aparatami tlenowymi. Uwaga 1: Podpunkt ML10(b) nie obejmuje kontrolą „statków powietrz nych” lub wariantów tych „stat ków powietrznych” specjalnie zaprojektowanych do celów woj skowych, które: (a) Nie są już konfigurowane do celów wojskowych i nie są wyposażone w sprzęt specjal nie zaprojektowany lub zmo dyfikowany do celów wojsko wych oraz (b) Zostały dopuszczone do użyt ku cywilnego przez władze lotnictwa cywilnego w pań stwie uczestniczącym w po rozumieniu z Wassenaar. Uwaga 2: Podpunkt ML10(d) nie obejmuje kontrolą: (a) Silników lotniczych zaprojek towanych lub zmodyfikowa nych do celów wojskowych, które zostały dopuszczone przez władze lotnictwa cywil nego w państwie uczestniczą cym w porozumieniu z Was senaar do użytkowania w „cywilnych statkach po wietrznych”, lub specjalnie zaprojektowanych dla nich komponentów; (b) Silników tłokowych lub spe cjalnie zaprojektowanych do nich komponentów, z wyjąt kiem tych specjalnie zapro jektowanych dla bezzałogo wych statków latających. Uwaga 3: Przewidziana przez podpunkty ML10(b) oraz ML10(d) kontrola specjalnie zaprojektowanych komponentów i sprzętu pokrew nego dla niewojskowych „stat ków powietrznych” lub silników lotniczych zmodyfikowanych do celów wojskowych, ma zastoso wanie tylko do tych wojskowych komponentów i sprzętu pokrew nego, które są wymagane w celu modyfikacji do celów wojsko wych. ML11 Sprzęt elektroniczny, nieobjęty kontrolą w innych punktach wspólnego wykazu uzbrojenia UE, wymieniony poniżej, oraz specjalnie zaprojektowane do niego kom ponenty: (a) Sprzęt elektroniczny specjalnie zapro jektowany do celów wojskowych; Uwaga: Pozycja ML11 obejmuje:

1. Sprzęt przeciwdziałania i anty przeciwdziałania elektroniczne go (tj. urządzenia zaprojektowa ne do wprowadzania obcych lub mylących sygnałów do odbior ników stacji radiolokacyjnych i łączności radiowej lub w inny sposób utrudniające odbiór, działanie lub zmniejszające efek tywność odbiorników elektro nicznych przeciwnika wraz z urządzeniami przeciwdziałają cymi), łącznie z urządzeniami za kłócającymi i przeciwdziałający mi zakłóceniom;

2. Lampy generacyjne o zmiennej częstotliwości; Dziennik Ustaw Nr 188 — 9642 — Poz. 1390

3. Systemy elektroniczne lub sprzęt zaprojektowany do obser wacji i monitorowania widma elektromagnetycznego w celach rozpoznania wojskowego lub bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania takiemu rozpo znaniu i monitorowaniu;

4. Podwodne środki przeciwdziała nia, włącznie z zakłócaniem aku stycznym i magnetycznym oraz pozorowaniem; urządzenia za projektowane do wprowadzania obcych lub mylących sygnałów do odbiorników sonarowych;

5. Sprzęt do zabezpieczenia prze twarzania danych, sprzęt do za bezpieczania danych oraz sprzęt do zabezpieczania linii transmi syjnych i sygnalizacyjnych z wy korzystaniem procesu szyfrowa nia;

6. Sprzęt do identyfikacji, rozpo znawania, ładowania kluczy ko dowych oraz zarządzania klucza mi, sprzęt do produkcji i dystry bucji;

7. Sprzęt naprowadzania i nawiga cji. (b) Sprzęt do zakłócania globalnego nawi gacyjnego systemu satelitarnego (GNSS). ML12 Systemy broni opartej na energii kinetycz nej dużych prędkości oraz pokrewny sprzęt, oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, takie jak: (a) Systemy broni opartej na energii kine tycznej, specjalnie zaprojektowane do niszczenia celu lub zmuszenia go do za przestania wykonywanej misji; (b) Specjalnie zaprojektowane obiekty do testowania i oceny, modele testowe, włącznie z instrumentami diagnostycz nymi i celami, przeznaczone do dyna micznego testowania pocisków i syste mów broni wykorzystujących energię kinetyczną. N.B.: Dla systemów broni wykorzystują cych amunicję podkalibrową lub dzia łających na zasadzie wyłącznie che micznego napędu i stosowanej do nich amunicji patrz pozycje od ML1 do ML4. Uwaga 1: Pozycja ML12 obejmuje następu jące pozycje, o ile są one specjal nie zaprojektowane do użytko wania w systemach broni opar tych na wykorzystaniu energii ki netycznej: (a) Systemy wyrzutni o zdolności przyspieszania mas większych od 0,1 g do prędkości przekra czających 1,6 km/s przy poje dynczym lub seryjnym trybie prowadzenia ognia; (b) Urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywa nia energii, przełączania, przetwarzania mocy lub prze chowywania i dystrybucji pa liwa; oraz elektryczne inter fejsy pomiędzy źródłem zasi lania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki; (c) Systemy wykrywania i śle dzenia celu, kierowania ogniem oraz oceny wyników zwalczania celu; (d) Głowice samonaprowadzają ce, systemy napędu oraz kie rowania (przyspieszeń bocz nych) dla pocisków. Uwaga 2: Pozycja ML12 obejmuje kontrolą systemy wykorzystujące dowol ny z niżej wymienionych syste mów napędowych: (a) Elektromagnetyczny; (b) Elektrotermiczny; (c) Plazmowy; (d) Lekki gaz lub (e) Chemiczny (gdy jest stoso wany w połączeniu z dowol nym z wyżej wymienionych systemów). ML13 Sprzęt opancerzony i ochronny, konstrukcje oraz ich komponenty, takie jak: (a) Płyty opancerzone, takie jak:

1. Wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych lub

2. Odpowiednie do celów wojskowych; (b) Konstrukcje z materiałów metalowych lub niemetalowych lub ich kombinacji, specjalnie zaprojektowane do zapew nienia ochrony przeciwbalistycznej dla systemów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty; (c) Hełmy wojskowe; (d) Pancerze osobiste i odzież ochronna, wyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9643 — Poz. 1390 N.B.: Dla „materiałów włóknistych lub włó kienkowych” używanych do wytwa rzania pancerzy osobistych, patrz po zycja 1C010 w wykazie towarów po dwójnego zastosowania UE. Uwaga 1: Podpunkt ML13(b) obejmuje ma teriały specjalnie zaprojektowa ne do tworzenia wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych. Uwaga 2: Podpunkt ML13(c) nie obejmuje kontrolą konwencjonalnych heł mów stalowych niewyposażo nych w żadnego typu akcesoria ani niezmodyfikowanych czy za projektowanych do zamontowa nia takich urządzeń. Uwaga 3: Podpunkt ML13(d) nie obejmuje kontrolą pancerzy osobistych lub odzieży ochronnej, towarzyszą cych użytkownikom, w celu ich ochrony osobistej. N.B.: Patrz także pozycja 1A005 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE. ML14 Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojsko wego lub dla symulacji scenariuszy wojsko wych, symulatory specjalnie zaprojektowa ne do treningu użytkowania jakiegokolwiek uzbrojenia wymienionego w pozycjach ML1 lub ML2 oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i akcesoria. Uwaga techniczna: Określenie „specjalistyczny sprzęt dla szko lenia wojskowego” obejmuje wojskowe wersje trenażerów działań zaczepnych, szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego, trenażery celów radiolokacyjnych, imitato ry celów radiolokacyjnych, urządzenia tre ningowe dla działonowych, trenażery zwal czania celów podwodnych, trenażery lotu (łącznie z wirówkami do szkolenia pilotów lub astronautów), trenażery do szkolenia obsługi stacji radiolokacyjnych, trenażerów lotów wg przyrządów, trenażerów do szko lenia nawigatorów, trenażerów do szkole nia obsługi wyrzutni rakietowych, wyposa żenie celów, „statków powietrznych” zdal nie sterowanych, symulatory uzbrojenia, symulatory bezzałogowych „statków po wietrznych”, ruchome jednostki szkolenio we oraz sprzęt treningowy dla wojskowych działań lądowych. Uwaga 1: Pozycja ML14 obejmuje genero wanie obrazów i interakcyjne systemy środowiskowe dla sy mulatorów specjalnie zaprojek towanych lub zmodyfikowanych do celów wojskowych. Uwaga 2: Pozycja ML14 nie obejmuje kon trolą sprzętu specjalnie zaprojek towanego do treningu użytkowa nia broni łowieckiej lub sportowej. ML15 Sprzęt do zobrazowywania lub przeciwdzia łania, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowa ne do niego komponenty i akcesoria, w tym: (a) Urządzenia do rejestracji i obróbki obra zu; (b) Aparaty fotograficzne i kamery, sprzęt fotograficzny i do obróbki filmów; (c) Sprzęt wzmacniający obraz; (d) Sprzęt zobrazowania termicznego lub podczerwonego; (e) Sprzęt zobrazowania sygnałów pocho dzących z czujników radiolokacyjnych; (f) Sprzęt przeciwdziałania i antyprzeciw działania przeciwko sprzętowi wymie nionemu w podpunktach od ML15(a) do ML15(e). Uwaga: Podpunkt ML15(f) obejmuje sprzęt zaprojektowany do ograniczania działania lub zmniejszania skutecz ności wojskowych systemów zo brazowywania lub minimalizowa nia efektów ograniczających. Uwaga 1: Określenie „specjalnie zaprojek towane komponenty” obejmuje następujące pozycje, gdy są one specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych: (a) Lampy przetwarzające obraz w podczerwieni; (b) Lampy, wzmacniacze obrazu (inne niż pierwszej generacji); (c) Płytki mikrokanalikowe; (d) Lampy do kamer telewizyj nych, pracujące przy niskim poziomie oświetlenia; (e) Matryce detektorowe (włącz nie z układami elektronicz nych połączeń wewnętrznych i systemami odczytu); (f) Piroelektryczne lampy do ka mer telewizyjnych; (g) Systemy chłodzące do syste mów zobrazowywania; (h) Elektrycznie zwalniane mi gawki fotochromowe lub elektrooptyczne, o czasie mi gawki mniejszym niż 100 µs, z wyjątkiem migawek stano wiących niezbędny element kamery dużej prędkości; Dziennik Ustaw Nr 188 — 9644 — Poz. 1390 (i) Âwiatłowodowe inwertery obrazu; (j) Złożone fotokatody półprze wodnikowe. Uwaga 2: Pozycja ML15 nie obejmuje kon trolą „lamp wzmacniaczy obrazu pierwszej generacji” lub sprzętu specjalnie zaprojektowanego do stosowania w nim „lamp wzmacniaczy obrazu pierwszej generacji”. N.B.: Dla określenia statusu celowników wykorzystujących „lampy wzmacnia czy obrazu pierwszej generacji” patrz pozycja ML1, ML2 oraz ML5(a). N.B.: Patrz także pozycje 6A002(a)

2. oraz 6A002(b) w wykazie towarów po dwójnego zastosowania UE. ML16 Odkuwki, odlewy i inne półfabrykaty, któ rych wykorzystanie w produkcie objętym listą jest możliwe do zidentyfikowania na podstawie składu materiału, geometrii czy funkcji, a które zostały specjalnie zaprojek towane dla któregokolwiek z produktów objętych kontrolą przez pozycje od ML1 do ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 lub ML19. ML17 Różnorodny sprzęt, materiały i biblioteki oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, w tym: (a) Niezależne aparaty do nurkowania i pły wania pod wodą, takie jak:

1. Aparaty działające w obiegu za mkniętym lub częściowo zamknię tym (oddychanie powietrzem rege nerowanym) specjalnie zaprojekto wane do celów wojskowych (tj. spe cjalnie zaprojektowane w celu uzy skania własności antymagnetycz nych);

2. Specjalnie zaprojektowane kompo nenty stosowane przy konwersji apa ratu z obiegiem otwartym do celów wojskowych;

3. Artykuły zaprojektowane wyłącznie do wykorzystania z niezależnym apa ratem do nurkowania lub pływania pod wodą w celach wojskowych; (b) Sprzęt budowlany specjalnie zaprojek towany do celów wojskowych; (c) Osprzęt, powłoki i techniki maskowania specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych; (d) Polowy sprzęt inżynieryjny, specjalnie zaprojektowany do wykorzystania w strefie działań bojowych; (e) „Roboty”, urządzenia do sterowania „robotami” oraz „manipulatory”, po siadające którąkolwiek z niżej wymie nionych cech:

1. Specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

2. Wykorzystujące środki zabezpiecze nia przewodów hydraulicznych przed uszkodzeniem spowodowa nym czynnikami zewnętrznymi, jak odłamki balistyczne (np. poprzez wy korzystanie przewodów samousz czelniających się) oraz zaprojektowa ne do użytkowania płynów hydrau licznych o punkcie zapłonu powyżej 839 K (566 °C) lub

3. Specjalnie zaprojektowane lub przy stosowane do pracy w warunkach impulsów elektromagnetycznych (EMP); (f) Biblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowa ne do celów wojskowych dotyczące sprzętu objętego kontrolą przez wspól ny wykaz uzbrojenia UE; (g) Sprzęt do generowania energii jądro wej lub sprzęt napędzający, włącznie z „reaktorami jądrowymi”, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych oraz komponenty do niego specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych; (h) Sprzęt lub materiał pokryty lub podda ny obróbce w celu zamaskowania, spe cjalnie zaprojektowany do celów woj skowych, różny od objętego kontrolą przez inne pozycje wspólnego wykazu uzbrojenia UE; (i) Symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych „reaktorów jądrowych”; (j) Mobilne warsztaty remontowe specjal nie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obsługi sprzętu wojskowego; (k) Generatory polowe specjalnie zaprojek towane lub zmodyfikowane do celów wojskowych; (l) Kontenery specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojsko wych; (m) Promy, różne od wymienionych w in nych pozycjach wspólnego wykazu uzbrojenia UE, mosty oraz pontony spe cjalnie zaprojektowane do celów woj skowych; (n) Modele testowe specjalnie zaprojekto wane dla „rozwoju” produktów obję tych kontrolą przez pozycje ML4, ML6, ML9 lub ML10; Dziennik Ustaw Nr 188 — 9645 — Poz. 1390 (o) Sprzęt chroniący przed oddziaływa niem promieniowania laserowego (np. oczy lub czujniki) specjalnie zaprojekto wany do celów wojskowych. Uwagi techniczne:

1. Do celów pozycji ML17 określenie „biblioteka” (parametryczna tech niczna baza danych) oznacza zbiór in formacji technicznych o charakterze wojskowym, którego wykorzystanie może poprawić wyniki osiągane przez wojskowe systemy lub sprzęt.

2. Do celów pozycji ML17 określenie „zmodyfikowany” oznacza jakiekol wiek strukturalne, elektryczne, me chaniczne lub inne zmiany zapewnia jące wyrobom cywilnym, posiadają cym możliwości przystosowawcze, stanie się równoważnymi do wyro bów specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych. ML18 Sprzęt do ‘produkcji’ wyrobów wyszczegól nionych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, taki jak: (a) Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfi kowany sprzęt do ‘produkcji’ wyrobów objętych kontrolą przez wspólny wykaz uzbrojenia UE oraz specjalnie zaprojek towane do niego komponenty; (b) Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz specjalnie zaprojektowany do nich sprzęt wykorzystywany do celów certy fikacji, kwalifikacji lub badania produk tów objętych kontrolą przez wspólny wykaz uzbrojenia UE; Uwaga techniczna: Do celów pozycji ML18, termin ‘produkcja’ obejmuje projektowanie, badania, wytwa rzanie, testowanie i kontrolę jakości. Uwaga 1: Podpunkty ML18(a) oraz ML18(b) obejmują następujący sprzęt: (a) Aparaty nitracyjne o działa niu ciągłym; (b) Aparaty wirówkowe do ba dań lub sprzęt charakteryzu jący się którąkolwiek z wy szczególnionych poniżej cech:

1. Napęd silnikiem lub silni kami o całkowitej mocy znamionowej przekraczają cej 298 kW (400 KM);

2. Zdolność do uniesienia ła dunku o masie 113 kg lub większej lub

3. Zdolność do osiągania przyspieszenia wirowego 8 g lub większego przy ła dunku o masie 91 kg lub większej; (c) Prasy odwadniające; (d) Prasy śrubowe do wyciska nia, specjalnie zaprojektowa ne lub zmodyfikowane do wyciskania wojskowych środków wybuchowych; (e) Maszyny tnące do przycina nia nadwyżki środków miota jących; (f) Bębny do oczyszczarek o średnicy 1,85 m i większe, o ładowności powyżej 227 kg produktu; (g) Mieszalniki do stałych środ ków miotających; (h) Młyny do kruszenia lub mie lenia składników wojsko wych środków wybucho wych, wykorzystujące ener gię cieczy; (i) Sprzęt zapewniający jedno cześnie sferyczny kształt i jed nakową średnicę cząstek sproszkowanego metalu, wy szczególnionego w podpunk cie ML8(c)8.; (j) Konwertery prądu konwek cyjnego przeznaczone do konwersji materiałów wy szczególnionych w podpunk cie ML8(c)3. Uwaga 2: (a) Termin ‘wyroby wyszczegól nione we wspólnym wykazie uzbrojenia UE’ obejmuje:

1. Wyroby nieobjęte kontrolą, je żeli występują w stężeniach mniejszych niż określono, ta kie jak: (a) Hydrazyna (patrz podpunkt ML8(c)4.); (b) „Ârodki wybuchowe” (patrz pozycja ML8);

2. Wyroby nieobjęte kontrolą, je żeli nie spełniają warunków dotyczących parametrów tech nicznych (tj. materiały „nad przewodzące” niewyszczegól nione w pozycji 1C005 w wy kazie towarów podwójnego zastosowania UE; „nadprze wodzące” elektromagnesy niewyszczególnione w pozycji Dziennik Ustaw Nr 188 — 9646 — Poz. 1390 3A001.e.3 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE; „nadprzewodzący” sprzęt elektryczny wyłączony spod kontroli w ramach podpunktu ML20(b));

3. Paliwa metaliczne oraz utle niacze osadzone w postaci warstwowej z fazy parowej (patrz podpunkt ML8(c)5.); (b) Termin ‘wyroby wyszczególnio ne we wspólnym wykazie uzbro jenia UE’ nie obejmuje:

1. Pistoletów sygnałowych (patrz podpunkt ML2(b));

2. Substancji wyłączonych spod kontroli zgodnie z Uwagą 3 do pozycji ML7;

3. Osobistych dozymetrów do monitorowania promieniowa nia (patrz podpunkt ML7(g)) oraz masek ochronnych, za bezpieczających przed niektó rymi zagrożeniami przemysło wymi (patrz także wykaz towa rów podwójnego zastosowa nia UE);

4. Difluoroaminy oraz sproszko wanego azotanu potasu (patrz Uwaga 6 do pozycji ML8);

5. Silników lotniczych wyłączo nych spod kontroli zgodnie z pozycją ML10;

6. Konwencjonalnych hełmów stalowych niewyposażonych w jakiekolwiek akcesoria po mocnicze ani niemodyfikowa nych czy projektowanych do współpracy z takimi akceso riami (patrz Uwaga 2 do pozy cji ML13);

7. Sprzętu wyposażonego w urzą dzenia przemysłowe, które nie są objęte kontrolą, takie jak urządzenia do powlekania nie wyszczególnione gdzie indziej oraz sprzęt do wykonywania odlewów z tworzyw sztucz nych;

8. Muszkietów, strzelb i karabi nów wyprodukowanych przed 1938 r., replik muszkietów, strzelb i karabinów wyprodu kowanych przed 1890 r., re wolwerów, pistoletów i kara binów maszynowych wypro dukowanych przed 1890 r. i ich replik. Uwaga 3: Uwaga 2(b)

8. w pozycji ML18 nie zwalnia z kontroli eksportowej wyposażenia produkcyjnego dla niezabytkowej broni małokali browej, nawet jeżeli jest ono wy korzystywane do produkcji replik zabytkowej broni małokalibro wej. ML19 Systemy broni wiązkowej (DEW), sprzęt po krewny lub przeciwdziałania, modele testo we oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, w tym: (a) Systemy „laserowe” specjalnie zapro jektowane do niszczenia celu lub zmu szenia go do przerwania wykonywane go zadania; (b) Systemy oparte na zasadzie wiązki czą stek, zdolne do niszczenia celu lub zmu szenia go do przerwania wykonywane go zadania; (c) Systemy dużej mocy, pracujące w pa śmie częstotliwości radiowych (RF), zdolne do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zada nia; (d) Sprzęt specjalnie zaprojektowany do wykrywania, identyfikacji lub obrony przed systemami objętymi kontrolą przez podpunkty od ML19(a) do ML19(c); (e) Fizyczne modele testowe i związane z nimi wyniki testów dla systemów, sprzętu i elementów objętych kontrolą przez niniejszą pozycję; (f) Systemy „laserowe” fali ciągłej lub im pulsowej, zaprojektowane specjalnie w celu całkowitego oślepienia nieuzbro jonego wzroku, tj. nagiego oka lub oka z urządzeniami korygującymi widzenie. Uwaga 1: Systemy broni wiązkowej objęte kontrolą w pozycji ML19 obej mują systemy, których możliwo ści opierają się na kontrolowa nym wykorzystaniu: (a) „Laserów” o mocy fali ciągłej lub impulsów wystarczającej do wywołania zniszczeń po dobnych do wywoływanych amunicją konwencjonalną; (b) Akceleratorów cząstek, emi tujących wiązkę cząstek nała dowanych lub neutralnych o niszczącej mocy; (c) Nadajników radiowych o du żej mocy impulsów lub dużej średniej mocy wiązki fal ra diowych wytwarzających po le o natężeniu wystarczają Dziennik Ustaw Nr 188 — 9647 — Poz. 1390 cym do unieszkodliwienia ob wodów elektrycznych odle głego celu. Uwaga 2: Pozycja ML19 obejmuje następu jące wyroby w przypadku, gdy zostały one specjalnie zaprojek towane dla wykorzystania w sys temach broni wiązkowej: (a) Urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, przechowy wania energii, przełączania, przetwarzania mocy lub prze chowywania i dystrybucji pa liwa; (b) Systemy wykrywania lub śle dzenia celu; (c) Systemy oceniające stopień uszkodzenia celu, jego znisz czenia lub przerwania wyko nywanego zadania; (d) Urządzenia do kierowania wiązką, propagacją lub celo waniem; (e) Sprzęt do szybkiego odwra cania wiązki dla szybkich operacji przy większej liczbie celów; (f) Adaptacyjne koniugatory optyki i fazy; (g) Instalacje doprowadzania prądu dla wiązek ujemnych jonów wodorowych; (h) Komponenty „klasy kosmicz nej” akceleratorów; (i) Aparatura do skupiania wiązki ujemnych jonów; (j) Sprzęt do regulacji i odwraca nia wiązki jonowej wysokiej mocy; (k) Folie „klasy kosmicznej” do neutralizacji wiązek ujem nych izotopów wodoru. ML20 Sprzęt kriogeniczny lub „nadprzewodzący” oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty i akcesoria, takie jak: (a) Sprzęt specjalnie zaprojektowany lub skonfigurowany do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych, morskich czy ko smicznych, zdolny do działania w czasie ruchu pojazdu i wytwarzający lub utrzy mujący temperatury poniżej 103 K (–170 °C). Uwaga: Podpunkt ML20(a) obejmuje ru chome systemy zawierające lub wykorzystujące akcesoria lub kom ponenty wyprodukowane z mate riałów niemetalicznych lub dielek trycznych, takich jak tworzywa sztuczne czy materiały impregno wane żywicami epoksydowymi. (b) Elektryczne urządzenia „nadprzewodzą ce” (maszyny wirnikowe i transforma tory) specjalnie zaprojektowane lub skonfigurowane do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych, morskich czy ko smicznych, zdolne do działania w ru chu. Uwaga: Podpunkt ML20(b) nie obejmuje kontrolą hybrydowych, jednobie gunowych prądnic prądu stałego, posiadających normalne, jedno biegunowe armatury metalowe, które wirują w polu magnetycz nym wytwarzanym przez uzwoje nie nadprzewodzące, pod warun kiem że uzwojenie takie jest jedy nym nadprzewodzącym elemen tem prądnicy. ML21 „Oprogramowanie”, takie jak: (a) „Oprogramowanie” specjalnie zapro jektowane lub zmodyfikowane dla „roz woju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu lub materiałów objętych kontro lą przez wspólny wykaz uzbrojenia UE; (b) „Oprogramowanie” specjalne, takie jak:

1. „Oprogramowanie” specjalnie za projektowane dla: (a) Modelowania, symulacji lub oce ny wojskowych systemów uzbro jenia; (b) „Rozwoju”, monitorowania, ob sługiwania i modernizacji „opro gramowania” wykorzystywanego w wojskowych systemach uzbro jenia; (c) Modelowania lub symulacji sce nariuszy operacji wojskowych, nieobjętych kontrolą przez pozy cję ML14; (d) Zastosowań w dziedzinie dowo dzenia, łączności, kierowania i rozpoznania (C3I) lub dowodze nia, łączności, kierowania, infor matyki i rozpoznania (C4I);

2. „Oprogramowanie” dla określania efektów działania broni konwencjo nalnej, jądrowej, chemicznej lub bio logicznej;

3. „Oprogramowanie” nieobjęte kon trolą przez podpunkty ML21(a), (b)1. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9648 — Poz. 1390 lub (b)2., specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu umożli wienia sprzętowi, nieobjętemu kon trolą przez wspólny wykaz uzbrojenia UE, wypełnianie analogicznych funk cji sprzętu wojskowego objętego kontrolą, który został wyszczególnio ny w pozycjach ML5, ML7(g), ML9(c), ML9(e), ML10(e), ML11, ML14, ML15, ML17(i) lub ML18. ML22 „Technologia”, taka jak: (a) „Technologia”, inna niż wyszczególnio na w podpunkcie ML22(b), „wymaga na” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” wyrobów objętych kon trolą przez wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej; (b) „Technologia”, taka jak:

1. „Technologia” „wymagana” do pro jektowania, montażu komponentów, użytkowania, obsługiwania i napra wy kompletnych instalacji produkcyj nych do wytwarzania wyrobów obję tych przez wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej, nawet wtedy gdy elementy takich instalacji produkcyj nych nie są objęte kontrolą;

2. „Technologia” „wymagana” do „roz woju” i „produkcji” broni małokali browej, nawet jeżeli jest ona wyko rzystywana do produkcji replik zabyt kowej broni małokalibrowej;

3. „Technologia” „wymagana” do „roz woju”, „produkcji” lub „użytkowa nia” środków toksykologicznych, sprzętu pokrewnego lub komponen tów objętych kontrolą przez pod punkty ML7(a) do ML7(g);

4. „Technologia” „wymagana” do „roz woju”, „produkcji” lub „użytkowa nia” „biopolimerów” lub kultur spe cyficznych komórek objętych kontro lą przez podpunkt ML7(h);

5. „Technologia” „wymagana” wyłącz nie do wprowadzania „biokatalizato rów”, objętych kontrolą przez pod punkt ML7(i)1, do wojskowych sub stancji nośnych lub materiałów. Uwaga 1: „Technologia” „wymagana” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” wyrobów obję tych kontrolą przez wspólny wy kaz uzbrojenia UE pozostaje ob jęta kontrolą, nawet jeżeli daje się zastosować do produktu nie objętego kontrolą. Uwaga 2: Pozycja ML22 nie obejmuje kon trolą następującej „technologii”: (a) Minimalnie potrzebnej do in stalacji, użytkowania, utrzy mywania (kontroli) oraz na prawy produktów nieobję tych kontrolą lub których eks port został dozwolony; (b) Będącej „własnością publicz ną”, stanowiącej „badania podstawowe” lub minimum informacji potrzebnych do złożenia wniosków patento wych; (c) Indukcji magnetycznej służą cej do ciągłego napędu urzą dzeń transportu cywilnego. ML 23 Następujące towary paramilitarne i związa ne z bezpieczeństwem: Towary zbliżone do sektora wojska/bezpie czeństwa (oprócz wyszczególnionych w po zycjach ML1 do ML22) 23.1 Broń palna gładkolufowa: broń palna gładkolufowa o działaniu półautoma tycznym lub na zasadzie pompy oraz specjalnie zaprojektowane elementy i akcesoria do niej. Uwaga 1: Podpunkt ML23.4.

3. nie obejmu je broni zdolnej do oddania naj wyżej trzech strzałów przed po wtórnym załadowaniem. Uwaga 2: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje broni myśliwskiej i sportowej, jak określono w narodowych przepisach prawnych. 23.2 Pojazdy lądowe: pojazdy z napędem na wszystkie koła, zdolne do porusza nia się po bezdrożach, które zostały wyprodukowane z lub wyposażone w materiały metaliczne lub niemeta liczne dające ochronę balistyczną. Uwaga 1: W rozumieniu podpunktu ML23.2 ochrona balistyczna obejmuje ochronę wyszczegól nioną w normie 0101.03 (z kwiet nia 1987 r.) typy III-IV Narodowe go Instytutu Sprawiedliwości (NIJ). Uwaga 2: Podpunkt ML23.2 nie obejmuje pojazdów do przewozu kosztow ności i pieniędzy. 23.3 Symulatory: symulatory specjalnie za projektowane lub przedstawione przez wytwórcę jako nadające się do szkole nia w wykorzystywaniu dowolnego uzbrojenia lub broni palnej odpowia dającej warunkom Wspólnej Listy i specjalnie zaprojektowane lub zmo dyfikowane elementy i akcesoria do nich. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9649 — Poz. 1390 23.4 Inny sprzęt: 23.4.1 Promy, tratwy, nieujęte w pozycji ML9 i komponenty do nich, specjalnie za projektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych. 23.4.2 Odkuwki, odlewy, półprodukty spe cjalnie zaprojektowane do broni wy szczególnionej w pozycjach ML1 do ML23. 23.4.3 Amunicja i naboje, włącznie z poci skami, i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich, dla ‘towarów’ wyszczególnionych w pozycjach ML1 do ML23. Uwaga 1: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje amunicji i nabojów, włącznie z pociskami, przeznaczonych do broni myśliwskiej i sportowej, jak określono w narodowych przepisach prawnych. DEFINICJE TERMINÓW STOSOWANYCH W NINIEJSZYM WYKAZIE Poniższe definicje odnoszą się do terminów stoso wanych w niniejszym wykazie. Uwaga 1: Definicje mają zastosowanie do całego wy kazu. Odniesienia mają wyłącznie funkcję informacyjną i nie mają wpływu na stoso wanie zdefiniowanych terminów w całym wykazie. Uwaga 2: Wyrazy i wyrażenia zawarte w wykazie de finicji przyjmują zdefiniowane znaczenie, wyłącznie gdy zostały ujęte w cudzysłów („”). W innych przypadkach wyrazy i wyra żenia przyjmują swoje ogólnie przyjęte (słownikowe) znaczenia, o ile w danym fragmencie nie przytoczono definicji kon kretnej kontroli. ML22 „Badania podstawowe” Prace doświadczalne lub teoretyczne pro wadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub jego obserwowalnych efektach, nienakiero wane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne. ML7, 22 „Biokatalizatory” Enzymy do szczególnych reakcji chemicz nych lub biochemicznych lub inne związki biologiczne, które przyłączają się do che micznych środków bojowych (BST) i przy spieszają ich degradację. Uwaga techniczna: ‘Enzymy’ oznaczają „biokatalizatory” dla szczególnych reakcji chemicznych i bioche micznych. ML7, 22 „Biopolimery” Makrocząsteczki biologiczne, takie jak: (a) enzymy dla szczególnych reakcji che micznych i biochemicznych; (b) przeciwciała — monoklonalne, poliklo nalne lub antyidiotypowe; (c) specjalnie zaprojektowane lub specjal nie przetworzone receptory. Uwagi techniczne:

1. ‘Przeciwciała antyidiotypowe’ oznaczają przeciwciała, które przyłączają się do specyficznego antygenu, łącząc inne przeciwciała ze sobą;

2. ‘Przeciwciała monoklonalne’ oznaczają białka przyłączające się do jednej strony antygenu i produkowane przez jeden klon komórek;

3. ‘Przeciwciała poliklonalne’ oznaczają mieszaninę białek przyłączających się do specyficznego antygenu, produkowa nych przez więcej niż jeden klon komó rek;

4. ‘Receptory’ oznaczają biologiczne struk tury makromolekularne zdolne do łącze nia ligandów i przez to wpływania na funkcje fizjologiczne. ML10 „Cywilny statek powietrzny” Wyłącznie „statek powietrzny” mający świadectwa zdatności do lotu opublikowa ne i wydane przez organy lotnictwa cywil nego, zezwalające na jego używanie do ce lów cywilnych na trasach wewnętrznych i zewnętrznych lub zezwalające na jego sto sowanie do celów cywilnych, prywatnych lub związanych z prowadzeniem działalno ści gospodarczej. ML8 „Dodatki” Substancje stosowane w materiałach wy buchowych w celu poprawy ich właściwo ści. ML19 „Klasa kosmiczna” Dotyczy projektowania, wytwarzania i te stowania produktów w taki sposób, aby spełniały specjalne wymagania elektrycz ne, mechaniczne lub środowiskowe, zwią zane z ich stosowaniem podczas wystrzeli wania i rozmieszczania satelitów lub urzą dzeń latających na dużych wysokościach, od 100 km wzwyż. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9650 — Poz. 1390 ML15 „Lampy wzmacniaczy obrazu pierwszej ge neracji” Lampy elektrostatyczne stosujące na wej ściu i wyjściu płyty światłowodowe lub szklane, wieloalkaliczne katody (S-20 lub S-25); termin nie obejmuje mikrokanało wych wzmacniaczy płytowych. ML5, 19 „Laser” Zespół komponentów wytwarzający wiązkę światła spójnego zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, wzmocnioną za pomocą sty mulowanej emisji promieniowania. ML17 „Manipulatory” Uchwyty, aktywne jednostki oprzyrządowa nia lub wszelkie inne oprzyrządowanie za montowane na podstawowej (bazowej) pły cie kończącej ramię manipulacyjne „robota”. Uwaga techniczna: ‘Aktywne jednostki oprzyrządowania’ są to urządzenia do przyłożenia mocy napędo wej, energii procesowej lub czujnika do ob rabianego elementu. ML8 „Materiały miotające” Substancje lub mieszaniny zdolne do reak cji chemicznej połączonej z wydzielaniem, z kontrolowaną prędkością, dużej ilości sil nie nagrzanych gazów, które są w stanie wykonać pracę mechaniczną. ML4, 8 „Materiały pirotechniczne” Mieszaniny stałych lub ciekłych paliw i utle niaczy, które po zapaleniu wywołują egzo termiczną reakcję chemiczną o kontrolowa nej prędkości, której celem jest zapewnie nie odpowiednich opóźnień w czasie oraz powstawania odpowiednich ilości ciepła, hałasu, dymu, światła widzialnego i pod czerwonego. Pirofory stanowią podgrupę środków pirotechnicznych, niezawierają cych utleniaczy, ale zapalających się samo istnie na skutek zetknięcia z powietrzem. ML13 „Materiały włókniste albo włókienkowe” Obejmują: (a) Włókna elementarne o strukturze cią głej; (b) Przędzę i rowing o strukturze ciągłej; (c) Taśmy, tkaniny, maty i oploty o struktu rze bezładnej; (d) Włókna cięte na drobne kawałki, włók na pocięte na dłuższe odcinki oraz spój ne maty z włókien; (e) Wiskery, monokrystaliczne lub polikry staliczne, o dowolnej długości; (f) Pulpę z poliamidu aromatycznego. ML8 „Materiały wybuchowe” Wymagane do detonacji substancje lub mieszaniny o stanie skupienia stałym, cie kłym lub gazowym, stosowane jako ładun ki wstępne, wspomagające lub zasadnicze w głowicach bojowych, burzących i innych. ML4, 8 „Materiały wysokoenergetyczne” Substancje lub mieszaniny reagujące che micznie w celu wyzwolenia energii wyma ganej dla ich zakładanego zastosowania. „Materiały wybuchowe”, „materiały piro techniczne” i „materiały miotające” stano wią podklasy materiałów wysokoenerge tycznych. ML18, 20 „Nadprzewodzący” Odnosi się do materiałów (tj. metali, sto pów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzy skać nieskończoną przewodność elektrycz ną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania cie pła Joule’a). Uwaga techniczna: „Nadprzewodzący” stan materiału jest in dywidualnie scharakteryzowany „tempera turą krytyczną”, krytycznym polem magne tycznym, będącym funkcją temperatury, oraz krytyczną gęstością prądu, która jest funkcją zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury. ML21 „Oprogramowanie” Zbiór jednego lub więcej „programów” lub „mikroprogramów”, wyrażony w dowolny zrozumiały sposób. ML8 „Prekursory” Specjalistyczne związki chemiczne stoso wane do produkcji materiałów wybucho wych. ML21, 22 „Produkcja” Oznacza wszystkie etapy związane z pro dukcją, takie jak: technologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakości. ML7 „Przystosowany do użycia podczas działań wojennych” Dowolna modyfikacja lub selekcja (np. zmieniona czystość, dopuszczalny okres magazynowania, agresywność, charaktery styki rozprzestrzeniania lub odporność na promieniowanie nadfioletowe) przeznaczo ne do wzmocnienia skuteczności wywoły wania strat w ludności lub zwierzętach, unieszkodliwiania sprzętu lub powodują cych straty w uprawach rolnych lub środo wisku. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9651 — Poz. 1390 ML17 „Reaktor jądrowy” Obejmuje obiekty znajdujące się wewnątrz lub bezpośrednio przymocowane do zbiorni ka reaktora, wyposażenie sterujące pozio mem mocy w rdzeniu, oraz znajdujące się w nim zazwyczaj komponenty wchodzące w bezpośrednią styczność z chłodziwem pier wotnym rdzenia reaktora albo sterują nim. ML17 „Robot” Manipulator wykonujący ruchy w sposób ciągły albo poruszający się od punktu do punktu, mogący korzystać z czujników i ma jący wszystkie następujące cechy charakte rystyczne: (a) jest wielofunkcyjny; (b) ma możliwość ustawiania w odpowied nim położeniu lub orientowania prze strzennego materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych poprzez wyko nywanie różnych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej; (c) jest wyposażony w trzy lub większą licz bę mechanizmów wspomagających, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym, które mogą być porusza ne silnikami krokowymi, oraz (d) ma możliwość „programowania do stępnego dla użytkownika” poprzez uczenie/odgrywanie lub za pomocą komputera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem lo gicznym, tj. bez ingerencji mechanicz nej. Uwaga: Niniejsza definicja nie obejmuje następujących urządzeń:

1. Mechanizmów poruszanych wy łącznie ręcznie albo zdalnie przez operatora;

2. Manipulatorów o ustalonej se kwencji ruchów, będących urzą dzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalo nych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi albo kątów nie są zmienne ani zmienialne za pomocą środków mechanicz nych, elektronicznych lub elek trycznych;

3. Kontrolowanych mechanicznie manipulatorów o zmiennej se kwencji ruchów, będących urzą dzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalo nych, ale nastawnych ogranicz ników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi albo kątów są zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub mo dyfikacji schematu programo wego (np. zmiany kołków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych do konuje się wyłącznie na drodze działań mechanicznych;

4. Manipulatorów bez sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zauto matyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wy łącznie za pomocą sygnału bi narnego z elektrycznych urzą dzeń binarnych o ustalonym mechanicznie położeniu lub na stawnych ograniczników;

5. ˚urawi do stertowania, definio wanych jako manipulatory dzia łające w kartezjańskim układzie współrzędnych, produkowanych jako integralne części piono wych zespołów do silosów, i słu żące do sięgania po zawartość tych silosów w celu składowania lub wyjmowania. ML 21, 22 „Rozwój” Odnosi się do wszystkich etapów poprze dzających produkcję seryjną, takich jak: projektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania, montaż i testowanie prototypów, plany pro dukcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w pro dukt, projektowanie konfiguracji, projekto wanie montażu całościowego, rozplanowa nie. ML8, ML9 „Statek powietrzny” oraz ML10 Stałopłat, statek z obrotowymi skrzydłami, wiropłat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub zmiennopłat. ML10 „Statki powietrzne lżejsze od powietrza” Balony i statki powietrzne, które są wypeł niane gorącym powietrzem lub innymi ga zami lżejszymi od powietrza, takimi jak hel lub wodór. ML7 „Ârodki rozpraszania tłumu” Substancje, które w warunkach użycia dla rozproszenia tłumu szybko wywołują efekt Dziennik Ustaw Nr 188 — 9652 — Poz. 1390 podrażnienia lub psychiczny efekt unieszko dliwienia, znikający po krótkim czasie od usu nięcia przyczyny (Gazy łzawiące stanowią podzbiór „środków rozpraszania tłumu”). ML22 „Technologia” Specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowa nia” danego wyrobu. Informacja ta ma po stać danych technologicznych lub pomocy technicznej. Uwagi techniczne:

1. ‘Dane technologiczne’ mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzo rów, tabel, projektów technicznych i opi sów, podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do od czytu.

2. ‘Pomoc techniczna’ może przybierać ta kie formy jak przekazanie instrukcji, umiejętności, szkolenie, przekazanie wie dzy na temat eksploatacji, usługi konsul tacyjne. ‘Pomoc techniczna’ może obej mować przekazanie ‘danych technolo gicznych’. ML21, 22 „Użytkowanie” Praca, instalowanie (włącznie z montażem na miejscu), konserwacja (kontrola), napra wa, remonty i odnawianie. ML7 „Wektory ekspresji” Nośniki (np. plazmidy lub wirusy) stosowa ne do wprowadzania materiału genetyczne go do komórek-gospodarzy. ML22 „Własność publiczna” Oznacza „technologię” lub „oprogramowa nie” dostępne bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania. Uwaga: Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania „technologii” lub „oprogramowa nia” za „własność publiczną”. ML22 „Wymagane” W odniesieniu do „technologii” dotyczy tyl ko tej części „technologii”, która jest szcze gólnie odpowiedzialna za osiągnięcie lub przekroczenie wartości parametrów, wła ściwości lub funkcji objętych kontrolą. Taka „wymagana” „technologia” może dotyczyć różnych produktów. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9653 — Poz. 1390 Załącznik nr 2 LISTA IMPORTOWA OKREÂLAJÑCA UZBROJENIE IMPORTOWANE Uwaga 1: Terminy ujęte w cudzysłów („”) zostały zde finiowane. Należy odwoływać się do „defi nicji terminów stosowanych w niniejszym wykazie” załączonych do niniejszego wyka zu. Terminy ujęte w cudzysłów pojedynczy (‘ ‘) stanowią definicję lokalną, tzn. obowią zującą w obrębie danej kategorii ML. Uwaga 2: Substancje chemiczne są wymienione za pomocą nazwy oraz numeru CAS. Substan cje chemiczne o takiej samej formule struk turalnej (w tym hydraty) podlegają kontroli bez względu na nazwę lub numer CAS. Nu mery CAS są zamieszczone w celu ułatwie nia identyfikacji, czy dana substancja che miczna lub mieszanina podlega kontroli, bez względu na przyjętą nomenklaturę. Nu mery CAS nie mogą być jednak użyte jako niepowtarzalne identyfikatory, ponieważ niektóre postacie substancji chemicznych wymienionych w niniejszym wykazie, a tak że ich mieszaniny, są oznaczone lub mogą być oznaczone odmiennymi numerami CAS. ML1 Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automa tyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty. ˚adne ML2 Broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym, inna broń i uzbrojenie o kalibrze większym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz wyposażenie i specjalnie zaprojekto wane do nich komponenty. ˚adne ML3 Amunicja i zapalniki oraz specjalnie zapro jektowane do nich komponenty. ˚adne ML4 Bomby, torpedy, rakiety, pociski, inne urzą dzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty. ˚adne ML5 Sprzęt kierowania ogniem oraz związany z nim sprzęt ostrzegania i alarmowania, a także powiązane z nimi systemy oraz sprzęt testowania, strojenia i przeciwdziała nia, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojekto wane do nich komponenty i wyposażenie. ˚adne ML6 Pojazdy naziemne i ich komponenty, takie jak: ˚adne ML7 Chemiczne lub biologiczne środki trujące, „środki rozpraszania tłumu”, materiały ra dioaktywne oraz związany z nimi sprzęt, komponenty i materiały, takie jak: (a) ˚adne (b) Bojowe środki trujące (BST) obejmujące:

1. Bojowe środki paralityczno-drgawko we: (a) O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izo propylo-) fluorofosfoniany, takie jak: Sarin (GB): O-izopropylometylo fluorofosfonian (CAS 107-44-8); i Soman (GD): O-pinakolinometylo fluorofosfonian (CAS 96-64-0); (b) O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) N,N -dialkilo (metylo-, etylo-, n-propy lo- lub izopropylo-) amidocyjano fosforany, takie jak: Tabun (GA): O-etylo(N,N-dimety lo)amidocyjanofosforan (CAS 77 -81-6); (c) O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem), S-2-dialkilo (metylo-, etylo-, n-pro pylo- lub izopropylo-)-aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo lub izopropylo-) tiofosfoniany oraz odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: VX: O-etylo S-(2-diizopropyloami noetylo) metylotiofosfonian (CAS 50782-69-9);

2. Bojowe środki parzące: (a) Iperyty siarkowe, takie jak:

1. Sulfid 2-chloroetylochloromety lowy (CAS 2625-76-5);

2. Sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2);

3. Bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-pro pan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-bu tan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pen tan (CAS 142868-94-8);

8. Eter bis (2-chloroetylotiomety lowy) (CAS 63918-90-1);

9. Eter bis (2-chloroetylotioetylo wy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8); (b) Luizyty, takie jak:

1. (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3);

2. Tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1);

3. Bis (2-chlorowinylo)chloroarsy na (CAS 40334-69-8); (c) Iperyty azotowe, takie jak:

1. HN1: bis (2-chloroetylo)etylo amina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-chloroetylo)metylo amina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1);

3. ˚adne

4. ˚adne (c) Dwuskładnikowe oraz kluczowe prekur sory BST, takie jak:

1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-pro pylo- lub izopropylo-) fosfonowe, ta kie jak: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) O-2-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propy lo- lub izopropylo-)aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izo propylo-) fosfiniany i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoety lu metylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: O-izopropylo metylo chlorofosfonian (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: O-pinakolino metylo chlorofosfonian (CAS 7040-57-5); (d) ˚adne (e) ˚adne Dziennik Ustaw Nr 188 — 9654 — Poz. 1390 (f) ˚adne (g) ˚adne (h) ˚adne (i) ˚adne (j) Saksytoksyna (CAS 35523-89-8) (k) Rycyna (CAS 9009-86-3). ML8 „Materiały wysokoenergetyczne” oraz sub stancje pokrewne. ˚adne ML9 Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie oraz kompo nenty specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych. ˚adne ML10 „Statki powietrzne”, „statki powietrzne lżej sze od powietrza”, bezzałogowe statki lata jące, silniki i sprzęt „statków powietrz nych”, pokrewne wyposażenie i komponen ty, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfi kowane do celów wojskowych. ˚adne ML11 Sprzęt elektroniczny, nieobjęty kontrolą w innych punktach niniejszej listy. ˚adne ML12 Systemy broni opartej na energii kinetycz nej dużych prędkości oraz pokrewny sprzęt oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty. ˚adne ML13 Sprzęt opancerzony i ochronny, konstrukcje oraz ich komponenty. ˚adne ML14 Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojsko wego lub dla symulacji scenariuszy wojsko wych, symulatory specjalnie zaprojektowa ne do treningu użytkowania jakiegokolwiek uzbrojenia wymienionego w pozycjach ML1 lub ML2 oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i akcesoria. ˚adne ML15 Sprzęt do zobrazowywania lub przeciwdzia łania, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowa ne do niego komponenty i akcesoria. ˚adne ML16 Odkuwki, odlewy i inne półfabrykaty, któ rych wykorzystanie w produkcie objętym li stą jest możliwe do zidentyfikowania na podstawie składu materiału, geometrii czy funkcji, a które zostały specjalnie zaprojek towane dla któregokolwiek z produktów ob jętych kontrolą przez pozycje od ML1 do ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 lub ML19. ˚adne ML17 Różnorodny sprzęt, materiały i biblioteki oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty. ˚adne ML18 Sprzęt do ‘produkcji‘ wyrobów wyszczegól nionych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE. ˚adne Uwaga techniczna: Dla celów pozycji ML18, termin ‘produkcja’ obej muje projektowanie, badania, wytwarzanie, testowanie i kontrolę ja kości. ML19 Systemy broni wiązkowej (DEW), sprzęt po krewny lub przeciwdziałania, modele testo we oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty. ˚adne ML20 Sprzęt kriogeniczny lub „nadprzewodzący” oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty i akcesoria. ˚adne ML21 „Oprogramowanie”. ˚adne ML22 „Technologia”. ˚adne ML 23 Następujące towary paramilitarne i związa ne z bezpieczeństwem: Towary zbliżone do sektora wojska/bezpie czeństwa (oprócz wyszczególnionych w po zycjach ML1 do ML22) 23.1 Broń palna gładkolufowa: broń palna gładkolufowa o działaniu półautoma tycznym lub na zasadzie pompy oraz specjalnie zaprojektowane elementy i akcesoria do niej. Uwaga 1: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje broni zdolnej do oddania najwy żej trzech strzałów przed powtór nym załadowaniem. Uwaga 2: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje broni myśliwskiej i sportowej, jak określono w narodowych przepi sach prawnych. 23.2 Pojazdy lądowe: pojazdy z napędem na wszystkie koła, zdolne do porusza nia się po bezdrożach, które zostały wyprodukowane z lub wyposażone Dziennik Ustaw Nr 188 — 9655 — Poz. 1390 w materiały metaliczne lub niemeta liczne dające ochronę balistyczną. Uwaga 1: W rozumieniu podpunktu ML23.2 ochrona balistyczna obejmuje ochronę wyszczególnioną w nor mie 0101.03 (z kwietnia 1987 r.) typy III-IV Narodowego Instytutu Sprawiedliwości (NIJ). Uwaga 2: Podpunkt ML23.2 nie obejmuje pojazdów do przewozu kosztow ności i pieniędzy. 23.3 Symulatory: symulatory specjalnie za projektowane lub przedstawione przez wytwórcę jako nadające się do szkole nia w wykorzystywaniu dowolnego uzbrojenia lub broni palnej odpowia dającej warunkom Wspólnej Listy i specjalnie zaprojektowane lub zmo dyfikowane elementy i akcesoria do nich. 23.4 Inny sprzęt: 23.4.1 Promy, tratwy, nieujęte w pozycji ML9 i komponenty do nich, specjal nie zaprojektowane lub zmodyfiko wane do zastosowań wojskowych. 23.4.2 Odkuwki, odlewy, półprodukty spe cjalnie zaprojektowane do broni wy szczególnionej w pozycjach ML1 do ML23. 23.4.3 Amunicja i naboje, włącznie z poci skami, i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich, dla ‘towarów’ wyszczególnionych w pozycjach ML1 do ML23. Uwaga 1: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje amunicji i nabojów, włącznie z pociskami, przeznaczonych do broni myśliwskiej i sportowej, jak określono w narodowych przepi sach prawnych. DEFINICJE TERMINÓW STOSOWANYCH W NINIEJSZYM WYKAZIE Poniższe definicje odnoszą się do terminów stosowa nych w niniejszym wykazie. Uwaga 1: Definicje mają zastosowanie do całego wy kazu. Odniesienia mają wyłącznie funkcję informacyjną i nie mają wpływu na stoso wanie zdefiniowanych terminów w całym wykazie. Uwaga 2: Wyrazy i wyrażenia zawarte w wykazie defi nicji przyjmują zdefiniowane znaczenie wy łącznie, gdy zostały ujęte w cudzysłów („”). W innych przypadkach wyrazy i wyrażenia przyjmują swoje ogólnie przyjęte (słowni kowe) znaczenia, o ile w danym fragmencie nie przytoczono definicji konkretnej kon troli. ML22 „Badania podstawowe” Prace doświadczalne lub teoretyczne pro wadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub jego obserwowalnych efektach, nienakiero wane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne. ML7, 22 „Biokatalizatory” Enzymy do szczególnych reakcji chemicz nych lub biochemicznych lub inne związki biologiczne, które przyłączają się do che micznych środków bojowych (BST) i przy spieszają ich degradację. Uwaga techniczna: ‘Enzymy‘ oznaczają „biokatalizatory” dla szczególnych reakcji chemicznych i bioche micznych. ML7, 22 „Biopolimery” Makrocząsteczki biologiczne, takie jak: (a) enzymy dla szczególnych reakcji che micznych i biochemicznych; (b) przeciwciała – monoklonalne, poliklonal ne lub antyidiotypowe; (c) specjalnie zaprojektowane lub specjal nie przetworzone receptory. Uwagi techniczne:

1. ‘Przeciwciała antyidiotypowe‘ oznaczają przeciwciała, które przyłączają się do spe cyficznego antygenu, łącząc inne prze ciwciała ze sobą;

2. ‘Przeciwciała monoklonalne‘ oznaczają białka przyłączające się do jednej strony antygenu i produkowane przez jeden klon komórek;

3. ‘Przeciwciała poliklonalne‘ oznaczają mieszaninę białek przyłączających się do specyficznego antygenu, produkowa nych przez więcej niż jeden klon komó rek;

4. ‘Receptory‘ oznaczają biologiczne struk tury makromolekularne zdolne do łącze nia ligandów i przez to wpływania na funkcje fizjologiczne. ML10 „Cywilny statek powietrzny” Wyłącznie „statek powietrzny” mający świadectwa zdatności do lotu opublikowa ne i wydane przez organy lotnictwa cywil nego, zezwalające na jego używanie do ce lów cywilnych na trasach wewnętrznych i zewnętrznych lub zezwalające na jego sto sowanie do celów cywilnych, prywatnych lub związanych z prowadzeniem działalno ści gospodarczej. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9656 — Poz. 1390 ML8 „Dodatki” Substancje stosowane w materiałach wy buchowych w celu poprawy ich właściwo ści. ML19 „Klasa kosmiczna” Dotyczy projektowania, wytwarzania i testo wania produktów w taki sposób, aby speł niały specjalne wymagania elektryczne, me chaniczne lub środowiskowe, związane z ich stosowaniem podczas wystrzeliwania i roz mieszczania satelitów lub urządzeń latają cych na dużych wysokościach, od 100 km wzwyż. ML15 „Lampy wzmacniaczy obrazu pierwszej ge neracji” Lampy elektrostatyczne stosujące na wej ściu i wyjściu płyty światłowodowe lub szklane, wieloalkaliczne katody (S-20 lub S-25); termin nie obejmuje mikrokanało wych wzmacniaczy płytowych. ML5, 19 „Laser” Zespół komponentów wytwarzający wiązkę światła spójnego zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, wzmocnioną za pomocą sty mulowanej emisji promieniowania. ML17 „Manipulatory” Uchwyty, aktywne jednostki oprzyrządowa nia lub wszelkie inne oprzyrządowanie za montowane na podstawowej (bazowej) pły cie kończącej ramię manipulacyjne „robo ta”. Uwaga techniczna: ‘Aktywne jednostki oprzyrządowania’ są to urządzenia do przyłożenia mocy napędo wej, energii procesowej lub czujnika do ob rabianego elementu. ML8 „Materiały miotające” Substancje lub mieszaniny zdolne do reak cji chemicznej połączonej z wydzielaniem, z kontrolowaną prędkością, dużej ilości sil nie nagrzanych gazów, które są w stanie wykonać pracę mechaniczną. ML4, 8 „Materiały pirotechniczne” Mieszaniny stałych lub ciekłych paliw i utle niaczy, które po zapaleniu wywołują egzo termiczną reakcję chemiczną o kontrolowa nej prędkości, której celem jest zapewnienie odpowiednich opóźnień w czasie oraz po wstawania odpowiednich ilości ciepła, ha łasu, dymu, światła widzialnego i podczer wonego. Pirofory stanowią podgrupę środ ków pirotechnicznych, niezawierających utleniaczy, ale zapalających się samoistnie na skutek zetknięcia z powietrzem. ML13 „Materiały włókniste albo włókienkowe” Obejmują: (a) Włókna elementarne o strukturze cią głej; (b) Przędzę i rowing o strukturze ciągłej; (c) Taśmy, tkaniny, maty i oploty o struktu rze bezładnej; (d) Włókna cięte na drobne kawałki, włókna pocięte na dłuższe odcinki oraz spójne maty z włókien; (e) Wiskery, monokrystaliczne lub polikry staliczne, o dowolnej długości; (f) Pulpę z poliamidu aromatycznego. ML8 „Materiały wybuchowe” Wymagane do detonacji substancje lub mieszaniny o stanie skupienia stałym, cie kłym lub gazowym, stosowane jako ładunki wstępne, wspomagające lub zasadnicze w głowicach bojowych, burzących i innych. ML4, 8 „Materiały wysokoenergetyczne” Substancje lub mieszaniny reagujące che micznie w celu wyzwolenia energii wyma ganej dla ich zakładanego zastosowania. „Materiały wybuchowe”, „materiały piro techniczne” i „materiały miotające” stano wią podklasy materiałów wysokoenerge tycznych. ML18, 20 „Nadprzewodzący” Odnosi się do materiałów (tj. metali, sto pów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzy skać nieskończoną przewodność elektrycz ną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania cie pła Joule’a). Uwaga techniczna: „Nadprzewodzący” stan materiału jest in dywidualnie scharakteryzowany „tempera turą krytyczną”, krytycznym polem magne tycznym, będącym funkcją temperatury, oraz krytyczną gęstością prądu, która jest funkcją zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury. ML21 „Oprogramowanie” Zbiór jednego lub więcej „programów” lub „mikroprogramów”, wyrażony w dowolny zrozumiały sposób. ML8 „Prekursory” Specjalistyczne związki chemiczne stoso wane do produkcji materiałów wybucho wych. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9657 — Poz. 1390 ML21, 22 „Produkcja” Oznacza wszystkie etapy związane z pro dukcją, takie jak: technologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakości. ML7 „Przystosowany do użycia podczas działań wojennych” Dowolna modyfikacja lub selekcja (np. zmieniona czystość, dopuszczalny okres magazynowania, agresywność, charaktery styki rozprzestrzeniania lub odporność na promieniowanie nadfioletowe) przeznaczo ne do wzmocnienia skuteczności wywoły wania strat w ludności lub zwierzętach, unieszkodliwiania sprzętu lub powodują cych straty w uprawach rolnych lub środo wisku. ML17 „Reaktor jądrowy” Obejmuje obiekty znajdujące się wewnątrz lub bezpośrednio przymocowane do zbior nika reaktora, wyposażenie sterujące pozio mem mocy w rdzeniu, oraz znajdujące się w nim zazwyczaj komponenty wchodzące w bezpośrednią styczność z chłodziwem pierwotnym rdzenia reaktora albo sterują nim. ML17 „Robot” Manipulator wykonujący ruchy w sposób ciągły albo poruszający się od punktu do punktu, mogący korzystać z czujników i ma jący wszystkie następujące cechy charakte rystyczne: (a) jest wielofunkcyjny; (b) ma możliwość ustawiania w odpowied nim położeniu lub orientowania prze strzennego materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych poprzez wyko nywanie różnych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej; (c) jest wyposażony w trzy lub większą licz bę mechanizmów wspomagających, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym, które mogą być porusza ne silnikami krokowymi, oraz (d) ma możliwość „programowania dostęp nego dla użytkownika” poprzez ucze nie/odgrywanie lub za pomocą kompu tera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem logicz nym, tj. bez ingerencji mechanicznej. Uwaga: Niniejsza definicja nie obejmuje na stępujących urządzeń:

1. Mechanizmów poruszanych wy łącznie ręcznie albo zdalnie przez operatora;

2. Manipulatorów o ustalonej se kwencji ruchów, będących urzą dzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalo nych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi albo kątów nie są zmienne ani zmienialne za po mocą środków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycz nych;

3. Kontrolowanych mechanicznie manipulatorów o zmiennej se kwencji ruchów, będących urzą dzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalo nych, ale nastawnych ogranicz ników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi albo kątów są zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub mo dyfikacji schematu programo wego (np. zmiany kołków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych do konuje się wyłącznie na drodze działań mechanicznych;

4. Manipulatorów bez sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zauto matyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wy łącznie za pomocą sygnału bi narnego z elektrycznych urzą dzeń binarnych o ustalonym me chanicznie położeniu lub na stawnych ograniczników;

5. ˚urawi do stertowania, definio wanych jako manipulatory dzia łające w kartezjańskim układzie współrzędnych, produkowanych jako integralne części piono wych zespołów do silosów, i słu żące do sięgania po zawartość tych silosów w celu składowania lub wyjmowania. ML 21, 22 „Rozwój” Odnosi się do wszystkich etapów poprze dzających produkcję seryjną, takich jak: pro jektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania, montaż i testowanie prototypów, plany pro dukcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w pro Dziennik Ustaw Nr 188 — 9658 — Poz. 1390 dukt, projektowanie konfiguracji, projekto wanie montażu całościowego, rozplanowa nie. ML8, ML9 „Statek powietrzny” oraz ML10Stałopłat, statek z obrotowymi skrzydłami, wiropłat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub zmiennopłat. ML10 „Statki powietrzne lżejsze od powietrza” Balony i statki powietrzne, które są wypeł niane gorącym powietrzem lub innymi ga zami lżejszymi od powietrza, takimi jak hel lub wodór. ML7 „Ârodki rozpraszania tłumu” Substancje, które w warunkach użycia dla rozproszenia tłumu szybko wywołują efekt podrażnienia lub psychiczny efekt unieszko dliwienia, znikający po krótkim czasie od usunięcia przyczyny (Gazy łzawiące stano wią podzbiór „środków rozpraszania tłu mu”). ML22 „Technologia” Specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowa nia” danego wyrobu. Informacja ta ma po stać danych technologicznych lub pomocy technicznej. Uwagi techniczne:

1. ‘Dane technologiczne‘ mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzo rów, tabel, projektów technicznych i opi sów, podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do od czytu.

2. ‘Pomoc techniczna‘ może przybierać ta kie formy jak przekazanie instrukcji, umiejętności, szkolenie, przekazanie wie dzy na temat eksploatacji, usługi konsul tacyjne. ‘Pomoc techniczna‘ może obej mować przekazanie ‘danych technolo gicznych‘. ML21, 22 „Użytkowanie” Praca, instalowanie (włącznie z montażem na miejscu), konserwacja (kontrola), napra wa, remonty i odnawianie. ML7 „Wektory ekspresji” Nośniki (np. plazmidy lub wirusy) stosowa ne do wprowadzania materiału genetyczne go do komórek-gospodarzy. ML22 „Własność publiczna” Oznacza „technologię” lub „oprogramowa nie” dostępne bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania. Uwaga: Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania „technologii” lub „oprogramowa nia” za „własność publiczną”. ML22 „Wymagane” W odniesieniu do „technologii” dotyczy tyl ko tej części „technologii”, która jest szcze gólnie odpowiedzialna za osiągnięcie lub przekroczenie wartości parametrów, właści wości lub funkcji objętych kontrolą. Taka „wymagana” „technologia” może dotyczyć różnych produktów. Dziennik Ustaw Nr 188 — 9659 — Poz. 1390

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-10-18
Data wydania: 2006-08-28
Data wejścia w życie: 2006-11-02
Data obowiązywania: 2006-11-02
Data uchylenia: 2007-11-27
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1390