Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400

Dziennik Ustaw Nr 190 — 9778 — Poz. 1400 1400 USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Art.

1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) w art. 130a wprowadza się na stępujące zmiany:

1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a—5e w brzmieniu: „5a. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 po jazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wy znaczoną przez starostę. 5b. Starosta, wyznaczając jednostkę do usuwa nia pojazdów, kieruje się przesłankami zacho wania rzetelności oraz zapewnienia najwyż szej jakości świadczonych usług, a w szcze gólności bierze pod uwagę:

1) standard wyposażenia i oznakowania po jazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów;

2) liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojaz dów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług;

3) deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;

4) zobowiązanie jednostki do realizacji każde go zlecenia usunięcia pojazdu z drogi;

5) opinię właściwego miejscowo komendan ta powiatowego Policji w zakresie dotych czasowego przebiegu ewentualnej współ pracy jednostki z Policją;

6) konieczność zachowania warunków kon kurencji;

7) proponowaną cenę usługi. 5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach okre ślonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na wyzna czonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. 5d. Starosta, wyznaczając jednostkę do prowadze nia parkingu strzeżonego, kieruje się przesłan kami rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w szczególności bierze pod uwagę:

1) standard wyposażenia parkingu strzeżone go, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświe tlenie i monitoring;

2) liczbę miejsc do parkowania pojazdów;

3) proponowany rodzaj zabezpieczenia po jazdów;

4) warunki utrzymywania pojazdów, a zwłasz cza pojazdów z uszkodzeniami powypadko wymi;

5) miejsce położenia parkingu;

6) opinię właściwego miejscowo komendan ta powiatowego Policji w zakresie dotych czasowego przebiegu ewentualnej współ pracy jednostki z Policją;

7) zobowiązanie jednostki do realizacji każde go zlecenia umieszczenia pojazdu na par kingu strzeżonym;

8) konieczność zachowania warunków kon kurencji;

9) proponowaną cenę usługi. 5e. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na któ rym umieszcza się usunięty pojazd, następu je poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 5b i 5d. Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Staro sta może wyznaczyć więcej niż jedną jed nostkę.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, ustala rada powiatu.”;

3) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i in nymi podmiotami uprawnionymi do podejmo wania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub prowadzących strze żone parkingi;”. Art.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 130a ust. 11 ustawy — Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na pod stawie art. 130a ust. 11 ustawy — Prawo o ruchu dro gowym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 104, poz. 708 i 711.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2006-10-19
Data wydania: 2006-09-22
Data wejścia w życie: 2006-10-19
Data obowiązywania: 2006-10-19
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400