Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405

1405 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowane za granicę w celu:

1) prowadzenia badań naukowych — jeżeli uczestni czą w realizacji badań naukowych w kraju;

2) podejmowania i prowadzenia działalności dydak tycznej;

3) szkoleniowym na: a) odbycie części jednolitych studiów magister skich lub studiów pierwszego stopnia albo stu diów drugiego stopnia, b) studia podyplomowe, c) studia doktoranckie — jeżeli posiadają odpo wiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności, d) staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne, e) kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifi kacje zawodowe, f) praktyki zawodowe.

§2. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej „osobami kierowanymi”, mogą być kierowane za gra nicę przez jednostki organizacyjne należące do sekto ra finansów publicznych, a w szczególności jednostki państwowej i samorządowej sfery budżetowej oraz ———————

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043. jednostki prowadzące kształcenie lub badania nauko we, zwane dalej „jednostkami kierującymi”, w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkole niowych na koszt:

1) własny;

2) podmiotu niebędącego jednostką kierującą;

3) jednostki kierującej — w zakresie obejmującym stypendium lub inne świadczenia, o których mo wa w § 3—5.

§3. Osobom kierowanym za granicę w celu pro wadzenia badań naukowych lub w celach szkolenio wych jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwa terowania na okres realizowania zadań w ramach ce lów, w jakich zostały skierowane za granicę, z zastrze żeniem § 5, w wysokości:

1) nie niższej niż 30 % stawki dodatku zagranicznego bazowego, właściwego dla państwa, do którego osoba jest kierowana, ustalonej zgodnie z § 5 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicz nego i świadczeń przysługujących członkom służ by zagranicznej wykonującym obowiązki służbo we w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1026);

2) nie wyższej niż kwota stanowiąca równowartość diety w pełnej wysokości z tytułu podróży służbo wych poza granicami kraju, właściwej dla pań stwa, do którego osoba jest kierowana, określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania na leżności przysługujących pracownikowi zatrudnio nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 155

5) — za każdy dzień, w którym będzie otrzymywane stypendium.

§4. Osobom kierowanym za granicę w celu pro wadzenia badań naukowych lub w celach szkolenio wych jednostka kierująca może przyznać świadczenia inne niż stypendium, o którym mowa w § 3, w szcze gólności:

1) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia badań naukowych lub odbywania szkolenia i z po wrotem, a w przypadku gdy okres prowadzenia badań naukowych lub odbywania szkolenia trwa dłużej niż rok akademicki — zwrot kosztów podró ży do miejsca prowadzenia badań naukowych lub odbywania szkolenia, raz w ciągu roku akademic kiego;

2) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków;

3) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych związa nych z realizacją celów, w jakich osoby te zostały skierowane za granicę;

4) zwrot opłat wizowych lub opłat związanych z lega lizacją pobytu za granicą.

§5.

1. Osobom kierowanym za granicę na studia doktoranckie jednostka kierująca może przyznać sty pendium, o którym mowa w § 3:

1) w przypadku stacjonarnych studiów doktoranc kich — na okres trwania studiów nie dłuższy niż 3 lata, wypłacane nie dłużej niż przez 11 miesięcy w jednym roku akademickim;

2) w przypadku niestacjonarnych studiów dokto ranckich — na okres 8 miesięcy do wykorzystania w czasie trwania studiów, nie dłuższym niż 4 lata.

2. Jednostka kierująca może przyznać osobie, o której mowa w ust. 1, świadczenia inne niż stypen dium wymienione w § 3, w szczególności:

1) zwrot kosztów przygotowania rozprawy doktor skiej;

2) zwrot kosztów przejazdów w kraju odbywania stu diów doktoranckich, jeżeli zmiana miejsca pobytu wynika z planu odbywania tych studiów;

3) zwrot kosztów przejazdu: a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 — do miejsca odbywania studiów doktoranckich i z powrotem, raz w ciągu roku akademickiego, b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — do miejsca odbywania studiów doktoranckich i z powrotem, przy czym liczba przejazdów wy nikająca z programu studiów nie może przekra czać 12 przejazdów w całym okresie trwania studiów;

4) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków;

5) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych zwią zanych z odbywanymi studiami doktoranckimi;

6) zwrot opłat wizowych lub opłat związanych z lega lizacją pobytu za granicą.

§6. Osobom kierowanym za granicę w celu podej mowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jed nostka kierująca może przyznać:

1) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwate rowania — w wysokości nieprzekraczającej 150 % stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalo nego dla państwa, do którego osoba jest kierowa na, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3 pkt 1;

2) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych i z powrotem, raz w ciągu ro ku akademickiego; Dziennik Ustaw Nr 190 — 9783 — Poz. 1405

3) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) zwrot opłat wizowych lub opłat związanych z lega lizacją pobytu za granicą.

§7. Âwiadczenia przyznane przez jednostkę kieru jącą osobie kierowanej za granicę są wypłacane za po średnictwem polskich przedstawicielstw dyploma tycznych lub urzędów konsularnych albo w sposób ustalony przez strony.

§8.

1. Osobie kierowanej za granicę jednostka kie rująca wydaje skierowanie określające:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej osoby skierowanej;

2) cel skierowania za granicę;

3) okres, na który osoba zostaje skierowana za grani cę;

4) zakres świadczeń przyznanych osobie skierowanej i podmioty, które przyznały te świadczenia.

2. Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej za granicę, a w przypadku osoby kierowanej za granicę pozostającej w zatrudnieniu — za zgodą jej pracodaw cy, jednostka kierująca może przedłużyć okres, na któ ry osoba została skierowana za granicę, nie dłużej niż do 12 miesięcy, określając jednocześnie, czy w okresie tym osoba skierowana otrzymuje świadczenia.

§9.

1. Osoba pozostająca w zatrudnieniu może zo stać skierowana za granicę, jeżeli uzyska zgodę praco dawcy oraz zostanie jej udzielony urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny.

2. W przypadku gdy osoba jest kierowana za gra nicę na okres nieprzekraczający miesiąca, zatrudniają cy ją pracodawca udziela jej urlopu szkoleniowego płatnego według zasad obowiązujących przy oblicza niu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, jest kierowana za granicę na okres przekraczający mie siąc lub w stosunku do której długość okresu skiero wania została przedłużona, na pozostały okres skiero wania zatrudniający ją pracodawca może udzielić jej urlopu szkoleniowego.

§10.

1. Jednostka kierująca może zawrzeć z osobą kierowaną za granicę umowę, w której zobowiązuje się do wypłacania na jej rzecz świadczeń wymienio nych w § 3—6.

2. W umowie mogą być ustalone warunki cofnię cia przyznanych świadczeń. § 1

1.

1. Do osoby kierowanej za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkole niowych, na koszt podmiotu niebędącego jednostką kierującą, której przyznane zostało stypendium przez instytucję zagraniczną, organizację systemu Narodów Zjednoczonych lub przez inną organizację międzyna rodową, a także której przyznane zostało stypendium na podstawie umowy międzynarodowej, stosuje się przepisy § 10 i § 12 ust. 1.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudniający ją pracodawca może udzielić urlopu zgodnie z § 9. § 1

2.

1. Osoba skierowana za granicę na koszt jed nostki kierującej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zo bowiązana jest złożyć raz w ciągu roku akademickiego sprawozdanie z rezultatów osiągniętych w realizacji celów, w jakich została skierowana za granicę.

2. Kierownik jednostki kierującej może odwołać osobę skierowaną za granicę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o przypadku naruszenia przez tę osobę przepisów prawa lub o przypadku nie dostatecznych postępów w nauce lub badaniach na ukowych, zawinionych przez osobę skierowaną, albo niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku odwołania osoby skierowanej za granicę kierownik jednostki kierującej informuje za granicznego opiekuna naukowego lub zagraniczną jednostkę prowadzącą kształcenie oraz podmiot nie będący jednostką kierującą, który przyznał świadcze nia tej osobie, o zaistnieniu okoliczności uzasadniają cych odwołanie osoby skierowanej.

4. Jednostka kierująca może cofnąć wypłacanie stypendium, o którym mowa w § 3, lub ryczałtu, o któ rym mowa w § 6 pkt 1, w przypadkach, o których mo wa w ust. 2, a także na wniosek zagranicznego opieku na naukowego lub zagranicznej jednostki prowadzącej kształcenie, jeżeli osoba skierowana za granicę nie re alizuje zadań w ramach celów, w jakich została skiero wana. § 1

3. Osobom skierowanym za granicę przed dniem wejścia w życie rozporządzenia świadczenia przyznane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wypłaca się do końca okresu, na który świadczenia te zostały przyznane. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwiet nia 2005 r. w sprawie warunków kierowania osób za gra nicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 69, poz. 613), które traci moc z dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia na podstawie art. 275 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043). Dziennik Ustaw Nr 190 — 9784 — Poz. 1405

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-19
Data wydania: 2006-10-12
Data wejścia w życie: 2006-11-03
Data obowiązywania: 2006-11-03
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405