Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1419

Dziennik Ustaw Nr 192 — 9861 — Poz. 1419 1419 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych Na podstawie art. 66f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.2)) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania wierzycieli i organów egzeku cyjnych przy korzystaniu z pomocy obcego pań stwa w dochodzeniu należności pieniężnych;

2) wzory wniosków o udzielenie informacji, o powia domienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych kierowanych przez wierzy cieli lub organy egzekucyjne do ministra właści wego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „ministrem”;

3) wzory wniosków o udzielenie informacji, o powia domienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych kierowanych przez mini stra do obcych państw;

4) wzory tytułów wykonawczych wystawianych przez ministra na wniosek obcego państwa o dochodze nie lub zabezpieczenie należności pieniężnych;

5) wzór zaktualizowanego tytułu wykonawczego kie rowanego przez polskiego wierzyciela do ministra wraz z wnioskiem o dochodzenie lub zabezpiecze nie należności pieniężnych przez państwo obce.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) urzędowym odpisie — rozumie się przez to rów nież urzędowo lub notarialnie poświadczoną ko pię.

§3.

1. Jeżeli przy dochodzeniu należności pienięż nej określonej w art. 2 § 1 pkt 8 i 9 ustawy lub wynika jącej z umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy obcego państwa stosownie do przepisów rozdziału 7 w dziale I ustawy, wierzyciel lub organ eg zekucyjny kieruje wniosek o udzielenie pomocy do mi nistra.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się:

1) w zakresie udzielenia informacji — według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w zakresie powiadomienia o pismach, orzecze niach lub innych dokumentach — według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenia należ ności — według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o powiadomienie dołącza się orygi nał i urzędowy odpis pisma, orzeczenia lub innego do kumentu, którego dotyczy ten wniosek.

4. Do wniosku o dochodzenie należności dołącza się:

1) urzędowy odpis tytułu wykonawczego, na podsta wie którego prowadzi się egzekucję;

2) zaktualizowany tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 66y § 3 ustawy, wystawiany przez polskiego wierzyciela i stanowiący podstawę dochodzenia należności na terytorium obcego państwa, stano wiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) urzędowy odpis orzeczenia lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;

4) urzędowy odpis informacji właściwego organu egzekucyjnego o bezskuteczności całości lub czę ści egzekucji prowadzonej w Rzeczypospolitej Pol skiej w celu ściągnięcia należności objętych wnio skiem.

5. Do wniosku o zabezpieczenie należności dołącza się:

1) urzędowy odpis zarządzenia zabezpieczenia lub ty tułu wykonawczego;

2) zaktualizowany tytuł wykonawczy, jeżeli podstawę zabezpieczenia stanowi tytuł wykonawczy;

3) urzędowy odpis informacji właściwego organu egzekucyjnego o niemożności zabezpieczenia w całości lub w części należności objętych wnio skiem o zabezpieczenie należności;

4) urzędowy odpis decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli wniosek dotyczy zabezpieczenia zobowiązania po datkowego przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określa jącej wysokość zaległości podatkowej. ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381.

§4. Wierzyciel lub organ egzekucyjny powiadamia niezwłocznie ministra o okolicznościach mających znaczenie dla pomocy świadczonej przez obce pań stwo, a w szczególności o powstałych ograniczeniach w dochodzeniu swoich należności.

§5. Wierzyciel lub organ egzekucyjny, w razie otrzymania od ministra informacji o podjętych działa niach i wynikach prowadzonego postępowania egze kucyjnego przez obce państwo, może wystąpić do te go ministra, w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiej informacji, z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeżeli z otrzymanej in formacji wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnych.

§6.

1. Określa się wzór:

1) wniosku o udzielenie informacji, o którym mowa w art. 66m ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

2) wniosku o powiadomienie, o którym mowa w art. 66s ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) wniosku o dochodzenie lub zabezpieczenie należ ności, o którym mowa w art. 66w ustawy, stano wiący załącznik nr 7 do rozporządzenia — kierowanego przez ministra do obcego państwa;

4) tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 66za ustawy, obejmującego: a) jedną należność pieniężną dochodzoną na wniosek państwa obcego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia, b) więcej niż jedną, lecz nie więcej niż cztery należ ności pieniężne dochodzone na wniosek pań stwa obcego, stanowiący załącznik nr 9 do roz porządzenia,

5) tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 66za ustawy, obejmującego: a) jedną należność pieniężną dochodzoną na wniosek państwa obcego, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia, b) więcej niż jedną, lecz nie więcej niż cztery należ ności pieniężne dochodzone na wniosek pań stwa obcego, stanowiący załącznik nr 11 do roz porządzenia — umożliwiający drukowanie dwuwymiarowego kodu kreskowego zawierającego treść tytułu wy konawczego w postaci umożliwiającej elektronicz ne przetwarzanie danych w nim zawartych — wystawianego przez ministra i kierowanego do właściwego organu egzekucyjnego w celu wykonania.

2. Egzemplarz tytułu wykonawczego przeznaczony dla zobowiązanego sporządza się według wzorów sta nowiących odpowiednio załączniki nr 8, 9, 10 lub 11 do rozporządzenia, z tym że na górze pierwszej strony wpisuje się wyrażenie „egzemplarz przeznaczony dla zobowiązanego”, a także pomija się strony 3 i 4 tych wzorów.

§7. Do spraw wszczętych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy do tychczasowe.

§8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w docho dzeniu określonych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 10, poz. 80).

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 192 — 9862 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9863 — Poz. 1419 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2006 r. (poz. 1419) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9864 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9865 — Poz. 1419 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9866 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9867 — Poz. 1419 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9868 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9869 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9870 — Poz. 1419 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9871 — Poz. 1419 Załącznik nr 5 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9872 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9873 — Poz. 1419 Załącznik nr 6 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9874 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9875 — Poz. 1419 Załącznik nr 7 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9876 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9877 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9878 — Poz. 1419 Załącznik nr 8 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9879 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9880 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9881 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9882 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9883 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9884 — Poz. 1419 Załącznik nr 9 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9885 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9886 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9887 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9888 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9889 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9890 — Poz. 1419 Załącznik nr 10 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9891 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9892 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9893 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9894 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9895 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9896 — Poz. 1419 Załącznik nr 11 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 192 — 9897 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9898 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9899 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9900 — Poz. 1419 Dziennik Ustaw Nr 192 — 9901 — Poz. 1419

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-24
Data wydania: 2006-10-18
Data wejścia w życie: 2006-11-08
Data obowiązywania: 2006-11-08
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1419