Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1421

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 paź dziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akre dytowanych laboratoriów badawczych (Dz. U. Nr 2, poz. 1

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

§2. Akredytowaną jednostką certyfikującą, o któ rej mowa w § 1 pkt 1, jest Instytut Technicz ny Wojsk Lotniczych w Warszawie — Jed nostka Certyfikująca Wyroby.

§3. Akredytowaną jednostką certyfikującą, o któ rej mowa w § 1 pkt 2, jest Instytut Technicz ny Wojsk Lotniczych — Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów Laboratorium Zakładów Badawczych.”;

2) w § 4: a) uchyla się pkt 3, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) J.S. Hamilton Poland Ltd Sp. z o.o. w Gdy ni;”, c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) EkoNaft Sp. z o.o. w Trzebini.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski 1421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip ca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-24
Data wydania: 2006-10-18
Data wejścia w życie: 2006-10-24
Data obowiązywania: 2006-10-24
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1421