Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1441

1441 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych èródeł Energii Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych èródeł Energii, zwanego da lej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Ârodowiska.

§2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz promocji alternatyw nych źródeł energii.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizu je w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu działań w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

2) inicjowanie i prowadzenie prac dotyczących uproszczenia procedur związanych z przygotowa niem i realizacją inwestycji dotyczących wykorzy stania alternatywnych źródeł energii;

3) inicjowanie działań dotyczących wykorzystania odpadów na cele energetyczne;

4) określanie źródeł i kierunków finansowego wspar cia inwestycji w zakresie alternatywnych źródeł energii;

5) określanie potrzeb w zakresie prac naukowo-ba dawczych;

6) inicjowanie działań edukacyjnych oraz populary zujących;

7) monitorowanie działań podejmowanych przez or gany administracji rządowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

8) rozpatrywanie innych spraw określonych przez Ra dę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wnie sionych przez członków Rady Ministrów w zakre sie alternatywnych źródeł energii.

§3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocniko ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217. wi, w szczególności przez udostępnianie mu informa cji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§4. Projekty aktów prawnych oraz innych doku mentów rządowych mających znaczenie dla alterna tywnych źródeł energii, przygotowywane przez orga ny administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§5.

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o cha rakterze opiniodawczym lub do opracowania określo nych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie eksper tyz.

§7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-praw ną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Peł nomocnikowi Ministerstwo Ârodowiska.

§8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocni ka są pokrywane z budżetu państwa z części 41 — śro dowisko.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 195 — 10009 — Poz. 1441

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-10-27
Data wydania: 2006-10-25
Data wejścia w życie: 2006-10-27
Data obowiązywania: 2006-10-27
Data uchylenia: 2007-12-05
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1441