Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1447

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 15 lutego 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wza jemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfi kacje. Umowa weszła w życie dnia 16 marca 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. E. Fotyga 1447 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-30
Data wydania: 2006-04-28
Data wejścia w życie: 2006-11-14
Data obowiązywania: 2006-11-14
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1447