Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1452

1452 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwo ju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 107

4) zarządza się, co następuje:

§1. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar ki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie try bu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsię biorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 416)2).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka ———————

2) Informacja o wzorach wniosków o dofinansowanie reali zacji projektu w ramach Sektorowego Programu Opera cyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjne go Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (M. P. Nr 76, poz. 771). ———————

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa nia Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-30
Data wydania: 2006-10-23
Data wejścia w życie: 2006-10-30
Data obowiązywania: 2006-10-30
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1452