Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1486

1486 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 112

2) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanej dalej „osobą za trzymaną”;

2) osoby przeprowadzające badanie lekarskie osoby zatrzymanej;

3) organizację oraz miejsce przeprowadzania bada nia lekarskiego osoby zatrzymanej;

4) przypadki uzasadniające potrzebę udzielenia oso bie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej.

§2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro wadza się, gdy:

1) osobie zatrzymanej została udzielona pierwsza po moc medyczna;

2) zachodzi uzasadniona obawa, że osoba ta znajdu je się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu;

3) osoba zatrzymana zażąda niezwłocznego zbadania przez lekarza;

4) osoba zatrzymana oświadcza, że cierpi na schorze nia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdro wiu;

5) z posiadanych przez Centralne Biuro Antykorup cyjne, zwane dalej „CBA”, informacji lub okolicz ności zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana może być chora na chorobę zakaźną;

6) osobą zatrzymaną jest kobieta w ciąży.

§3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro wadza się po dokonaniu przez funkcjonariuszy CBA niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2 pkt 2.

§4.

1. W przypadku gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2, osoba zatrzymana jest kiero wana na badanie lekarskie na podstawie pisemnego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej CBA, która dokonała zatrzymania, lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, zwanych dalej „osobami wnio skującymi”.

2. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2 pkt 2, wniosek o przeprowadzenie badania lekar skiego osoby zatrzymanej może być złożony ustnie. Wniosek ten osoba wnioskująca niezwłocznie po twierdza na piśmie.

§5.

1. CBA zapewnia przewiezienie osoby zatrzy manej do zakładu opieki zdrowotnej w celu przepro wadzenia badania lekarskiego.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego, przewiezienia dokonu je się takim środkiem, a w szczególności środkiem transportu pogotowia ratunkowego.

§6. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro wadza lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych albo innego zakładu opieki zdrowotnej.

§7.

1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz wydaje osobie wnioskującej zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku prze ciwwskazań medycznych do zatrzymania. Zaświad czenie dołącza się do dokumentacji sporządzanej w związku z zatrzymaniem osoby.

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana nie wyraża zgody na przeprowadzenie niezbędnego badania le karskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tej czynności, lekarz okoliczność tę odnoto wuje w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, a funkcjonariusz z jednostki organizacyjnej CBA doko nującej zatrzymania — w dokumentacji sporządzanej w związku z zatrzymaniem osoby.

§8. Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzy manej udziela się w razie wypadku, urazu, zatrucia, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorsze nia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 202 — 10170 — Poz. 1486

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-11-08
Data wydania: 2006-11-02
Data wejścia w życie: 2006-11-23
Data obowiązywania: 2006-11-23
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1486