Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1487

1487 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 112

2) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) formularz świadectwa służby;

2) tryb wydawania i prostowania świadectwa służby;

3) właściwość przełożonych służbowych w sprawach wydawania i prostowania świadectwa służby.

§2.

1. Funkcjonariusz Centralnego Biura Antyko rupcyjnego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, zwalnia ny ze służby, otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji, świadectwo służby. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własno ręcznym podpisem na kopii świadectwa służby.

2. Âwiadectwo służby może odebrać osoba upo ważniona na piśmie przez funkcjonariusza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza własnoręcznym podpisem osoba upoważniona.

3. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z po wodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjona riusza świadectwo służby wydaje się uprawnionemu do odprawy pośmiertnej członkowi rodziny funkcjona riusza niezwłocznie po wydaniu decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest moż liwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służ by doręcza się, za pokwitowaniem, w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

§3. Wydania świadectwa służby nie można uzależ niać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych.

§4.

1. Do wydawania świadectwa służby oraz do jego sprostowania jest uprawniony Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej wła ściwej w sprawach kadrowych do wydawania i pro stowania w jego imieniu świadectw służby funkcjona riuszy zwalnianych ze służby.

§5. Kopię świadectwa służby z pokwitowaniem je go wydania przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.

§6.

1. W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społeczne go i zdrowotnego, dotyczące:

1) okresu służby;

2) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo, w przypadku śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, informację o wygaśnięciu sto sunku służbowego;

4) liczby dni przysługujących i wykorzystanych w ro ku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wy gasł stosunek służbowy: a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdro wotnego, szkoleniowego i okolicznościowego, b) urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

5) wykorzystanego w okresie służby urlopu wycho wawczego;

6) przypadającego po dniu zwolnienia ze służby okre su sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjne go;

7) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central nym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „usta wą”.

2. Na prośbę funkcjonariusza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się także informacje o wysokości i składni kach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W świadectwie służby nie zamieszcza się infor macji niejawnych.

4. Wzór formularza świadectwa służby stanowi za łącznik do rozporządzenia.

§7.

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 69 ust. 2 ustawy, złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby.

2. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby funkcjonariuszowi wydaje się no we świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złoże nia wniosku. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Nie dokonuje się sprostowania świadectwa służby, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożo no po terminie określonym w art. 69 ust. 2 ustawy al bo funkcjonariusz wnosi o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych.

4. O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby przełożony, który wydał to świa dectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w ter minie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

§8.

1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 69 ust. 2 ustawy przywraca się termin, na wnio sek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchy bienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w cią gu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia termi nu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

§9.

1. Nowe świadectwo służby, w miejsce wyda nego uprzednio, wydaje się w przypadku:

1) mającej wpływ na treść świadectwa służby zmia ny decyzji personalnej o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjona riusza;

2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio przywróconego do służby.

2. W nowym świadectwie służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się cały okres służby funkcjona riusza, bez uwzględnienia przerwy w służbie spowo dowanej uprzednio wydaną decyzją o zwolnieniu ze służby, uchylonej w związku z przywróceniem do służ by, jeżeli na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy uchylony został skutek tej przerwy w służbie.

§10. Po wydaniu nowego świadectwa służby w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub w § 9 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby usuwa się z akt osobowych funkcjonariusza. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 202 — 10171 — Poz. 1487 Dziennik Ustaw Nr 202 — 10172 — Poz. 1487 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1487) WZÓR …………………………………. ………………………………… (pieczęć nagłówkowa) (miejscowość, data) ÂWIADECTWO S¸U˚BY

1. Stwierdza się, że …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………………………… urodzony(a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (data i miejsce urodzenia) pełnił(a) służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w okresie od …………………………. do ………………………….

2. Ostatnio zajmowane stanowisko……………………………………………………………………………………………………………….

3. Podstawa prawna zwolnienia ze służby ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. W okresie służby:

1) wykorzystał(a) urlop: wypoczynkowy, dodatkowy, zdrowotny, szkoleniowy i okolicznościowy w wymiarze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (liczba dni urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego przysługującego i wykorzystanego w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym ustał stosunek służbowy)

2) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

5. Korzystał(a) z urlopu wychowawczego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (okres trwania urlopu wychowawczego; w razie likwidacji jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego podać okres tego urlopu przypadającego po jej likwidacji)

6. Potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu rze Antykorupcyjnym ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (wysokość potrąconych kwot) Dziennik Ustaw Nr 202 — 10173 — Poz. 1487

7. Wysokość i składniki uposażenia (wypełnia się na wniosek zwolnionego funkcjonariusza) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Posiadane kwalifikacje (wypełnia się na wniosek zwolnionego funkcjonariusza) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SZEF CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z upoważnienia Pouczenie: Funkcjonariusz zwolniony ze służby może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby złożyć wnio sek o sprostowanie tego świadectwa. Wniosek składa się na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-11-08
Data wydania: 2006-11-02
Data wejścia w życie: 2006-11-23
Data obowiązywania: 2006-11-23
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1487