Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1513

1513 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów2) Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu po jazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających czte ry koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis techniczny do celu homo logacji typu pojazdu” w części A „Informacja od nosząca się łącznie do motorowerów, motocykli, motocykli trójkołowych i pojazdów czterokoło wych”: a) pkt 3.2.12.2.

1. otrzymuje brzmienie: „3.2.12.2.

1. Katalizator: tak/nie(1)”, b) po pkt 3.2.12.2.

1. dodaje się pkt 3.2.12.2.1.1.— 3.2.12.2.

5. w brzmieniu: „3.2.12.2.1.

1. Liczba katalizatorów i ich części: ………………………………………………. ———————

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającej, w celu ich dosto sowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 106 z 27.04.2005).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410. 3.2.12.2.1.

2. Wymiary, kształt i objętość katali zatora(-ów): …………………………….. 3.2.12.2.1.

3. Typ działania katalizatora: …………. 3.2.12.2.1.

4. Całkowita zawartość metali szla chetnych: ………………………………… 3.2.12.2.1.

5. Stężenie względne: …………………… 3.2.12.2.1.

6. Podłoże (budowa i materiał): …….. 3.2.12.2.1.

7. Gęstość komórek: ……………………. 3.2.12.2.1.

8. Typ obudowy katalizatora(-ów): … 3.2.12.2.1.

9. Usytuowanie katalizatora(-ów) (miejsce i odległość odniesienia w przewodzie wydechowym): … 3.2.12.2.

2. Czujnik tlenu: tak/nie(1) 3.2.12.2.2.

1. Typ: …………………………………………. 3.2.12.2.2.

2. Umiejscowienie: ………………………. 3.2.12.2.2.

3. Zakres kontroli: ………………………… 3.2.12.2.

3. Wtrysk powietrza tak/nie(1) 3.2.12.2.3.

1. Typ (impulsowy, pompa powietrz na itp.): ……………………………………. 3.2.12.2.

4. Powtórny obieg gazów wydecho wych: tak/nie(1) 3.2.12.2.4.

1. Właściwości (natężenie przepły wu itp.): …………………………………… 3.2.12.2.

5. Inne układy (opis i działanie): …….”;

2) w załączniku nr 6 „Wykaz wymagań obowiązują cych w homologacji typu przedmiotu wyposaże nia lub części” w § 1 w tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 205 — 10331 — Poz. 1513

3) w załączniku nr 9 „System numerowania świa dectw homologacji typu i znakowania”: a) w części A „System nadawania numerów świa dectw homologacji typu WE” w pkt 1 Pole 1 otrzymuje brzmienie: „Pole 1: mała litera „e” i następujący po niej numer (lub kod) wyróżniający Państwa Członkowskiego wydającego homolo gację typu: 1 — Niemcy; 2 — Francja; 3 — Włochy; 4 — Niderlandy; 5 — Szwecja; 6 — Belgia; 7 — Węgry; 8 — Czechy; 9 — Hiszpania; 11 — Zjedno czone Królestwo; 12 — Austria; 13 — Luksemburg; 17 — Finlandia; 18 — Da nia; 20 — Polska; 21 — Portugalia; 23 — Grecja; 24 — Irlandia; 26 — Sło wenia; 27 — Słowacja; 29 — Estonia; 32 — ¸otwa; 36 — Litwa; 49 — Cypr; 50 — Malta.”, b) w części B „Znak homologacji typu” pkt 1.1. otrzymuje brzmienie: „1.

1. prostokąta otaczającego małą literę „e”, z następującym po niej numerem wyróż niającym Państwa Członkowskiego, które udzieliło homologacji typu: 1 — Niemcy 2 — Francja 3 — Włochy 4 — Niderlandy 5 — Szwecja „5 97/24/WE (rozdział 5) ÂRODKI PRZECIWKO ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA POWODOWANEMU PRZEZ DWUKO¸OWE LUB TRÓJKO¸OWE POJAZDY SILNIKOWE Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez motorowery — załącznik I do rozdziału 5 dyrektywy Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez motocykle i motorowery trójkołowe — załącznik II do rozdziału 5 dyrektywy Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających widocznemu zanieczyszczeniu po wietrza przez dwukołowe lub trójkołowe pojazdy silnikowe wyposażone w silnik wysoko prężny — załącznik III do rozdziału 5 dyrektywy Wymagania dotyczące paliwa wzorcowego — załącznik IV do rozdziału 5 dyrektywy Wzór opisu technicznego środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez określony typ dwukołowego albo trójkołowego pojazdu silnikowego — załącznik V do rozdziału 5 dyrektywy Wzór świadectwa homologacji środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez określony typ dwukołowego lub trójkołowego pojazdu silnikowego — załącznik VI do rozdziału 5 dyrektywy Homologacja typu zamiennych katalizatorów traktowanych jako oddzielny zespół tech niczny dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych — załącznik VII do rozdziału 5 dyrek tywy” 6 — Belgia 7 — Węgry 8 — Czechy 9 — Hiszpania 11 — Zjednoczone Królestwo 12 — Austria 13 — Luksemburg 17 — Finlandia 18 — Dania 20 — Polska 21 — Portugalia 23 — Grecja 24 — Irlandia 26 — Słowenia 27 — Słowacja 29 — Estonia 32 — ¸otwa 36 — Litwa 49 — Cypr 50 — Malta”;

4) w załączniku nr 11 „Wzory wyciągów ze świadec twa homologacji typu pojazdu” przypis(1

4) otrzy muje brzmienie: „1

4) W pozycji nr 50 należy podać dane niezbędne do rejestracji pojazdu: — rodzaj, — podrodzaj (o ile dotyczy), — rok produkcji, — masa własna (w kg), — dopuszczalna ładowność (w kg), — liczba miejsc siedzących, — największy dopuszczalny nacisk osi (w kN), — dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg). Ponadto w punkcie tym można umieszczać wszystkie inne informacje dodatkowe, uznane za istotne przez producenta pojazdu.”;

5) w załączniku nr 13 „Wykaz jednostek upoważnio nych do przeprowadzania badań homologacyj nych oraz kontroli zgodności produkcji lub monta żu” w tabeli pkt 4 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 205 — 10332 — Poz. 1513 „

4) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 WAR SZAWA — do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*) 97/24/WE (C8, C9, C10, C11), 93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/32/EWG oraz prowadze nia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie; — do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ nr 10, 14, 16, 26, 28, 62, 78 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu: J. Polaczek

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-11-15
Data wydania: 2006-10-31
Data wejścia w życie: 2006-11-23
Data obowiązywania: 2006-11-23
Data uchylenia: 2013-06-22
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1513