Dz.U. 2006 nr 21 poz. 164

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa ¸ętowska — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej, wniosko dawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na roz prawie w dniu 10 stycznia 2006 r.:

1) skargi konstytucyjnej Regionalnej Telewizji Kablo wej Autocom sp. z o.o. w Krakowie o zbadanie zgodności art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ze zm.) z art. 20, art. 22 i art. 45 Konstytucji,

2) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbada nie zgodności art. 108 ust. 3 i 4 w związku z art. 109 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, art. 64 ust. 2, art. 20 i art. 22 w związ ku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: I

1. Art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610, z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 136

5) jest niezgodny z art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 108 ust. 4 w związku z art. 109 ustawy powo łanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji. II Art. 108 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie I.1 tra ci moc obowiązującą z dniem 1 września 2006 r. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w przedmiocie kontroli zgodności art. 108 ust. 4 usta wy powołanej w punkcie I.1 z art. 45 ust. 2 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność orzekania. Ewa ¸ętowska (zdanie odrębne) Teresa Dębowska- Biruta Lewaszkiewicz -Romanowska -Petrykowska Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki 164 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 40/04

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-09
Data wydania: 2006-01-24
Data wejścia w życie: 2006-02-09
Data obowiązywania: 2006-02-09
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 21 poz. 164