Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576

1576 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatu ry Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)) w załącz niku „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Ce lów Statystycznych (NTS)” w części dotyczącej pozio mu 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) wyrazy „Wojnicz 5.12.15.16.13.2” zastępuje się wyrazami: „Wojnicz 5.12.15.16.13.3 Wojnicz — miasto 5.12.15.16.13.4 Wojnicz — obszar wiejski 5.12.15.16.13.5”;

2) wyrazy „Daleszyce 5.26.34.04.05.2” zastępuje się wyrazami: „Daleszyce 5.26.34.04.05.3 Daleszyce — miasto 5.26.34.04.05.4 Daleszyce — obszar wiejski 5.26.34.04.05.5”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-11-27
Data wydania: 2006-11-17
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Data uchylenia: 2008-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576