Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1577

1577 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów admini stracji rządowej i jednostek samorządu terytorialne go (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) w załącz niku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej województwa małopolskiego powiatu tarnowskiego wyrazy „Wojnicz 121613 2” zastępuje się wyrazami: „Wojnicz 121613 3 Wojnicz — miasto 121613 4 Wojnicz — obszar wiejski 121613 5”;

2) w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego powiatu kieleckiego wyrazy „Daleszyce 260405 2” zastępuje się wyrazami: „Daleszyce 260405 3 Daleszyce — miasto 260405 4 Daleszyce — obszar wiejski 260405 5”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-11-27
Data wydania: 2006-11-17
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1577