Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592

1592 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub po moc udzielana tym organom przez osobowe źródło in formacji, polegające na zwalczaniu opozycji demokra tycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, ko ściołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do ży cia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totali tarnego. Mając na względzie powyższe, a także ko nieczność zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i za wodów wymagających zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępowa niem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwo ści, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za włas ne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości, oraz ze względu na konstytucyjne gwarancje zapewniające obywatelom prawo do informacji o osobach pełnią cych takie funkcje, zajmujących takie stanowiska i wy konujących takie zawody, stanowi się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zasady i tryb ujawniania informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa oraz treści tych dokumentów, znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu, zwanego dalej „Instytutem Pamięci Narodowej”. Art.

2.

1. Organami bezpieczeństwa państwa, w ro zumieniu ustawy, są:

1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

4) jednostki organizacyjne podległe organom, o któ rych mowa w pkt 1—3, a w szczególności jednost ki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grud nia 1954 r.;

5) instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Mini sterstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiato wych i równorzędnych komendach Milicji Obywa telskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i rów norzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

6) Akademia Spraw Wewnętrznych;

7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;

8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;

9) Informacja Wojskowa;

10) Wojskowa Służba Wewnętrzna; 1

1) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 1

2) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo -śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okrę gach wojskowych; 1

3) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wido wisk wraz z wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i widowisk oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okrę gowymi urzędami; 1

4) Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczegól nej do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego.

2. Do organów bezpieczeństwa państwa, w rozu mieniu ustawy, należą także organy i instytucje cywil ne i wojskowe państw obcych o zadaniach podobnych do zadań organów, o których mowa w ust. 1.

3. Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozu mieniu ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwią zaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Pań stwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami. Art.

3.

1. Dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, są:

1) wszelkie nośniki informacji, niezależnie od formy przechowywania informacji, w tym w szczególno ści: akta, kartoteki, rejestry, pliki komputerowe, pi sma, mapy, plany, filmy i inne nośniki obrazu, nośniki dźwięku i wszelkich innych form zapisu, a także kopie, odpisy i inne duplikaty tych nośni ków informacji;

2) niezbędne do analizy informacji środki pomocni cze, a w szczególności programy na użytek zauto matyzowanego przetwarzania danych — podlegające przekazaniu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodo wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.1)).

2. Dokumentami organów bezpieczeństwa pań stwa, w rozumieniu niniejszej ustawy, są również pod legające przekazaniu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej akta sądowe oraz orzeczenia wydane przez sądy w każdej sprawie, która toczyła się w związku z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

3. Dokument dotyczy danej osoby, w rozumieniu niniejszej ustawy, jeżeli zawiera informacje, w szcze gólności dane osobowe, które pozwalają na identyfi kację tej osoby na podstawie tego lub innych doku mentów. Art.

4.

1. Osobami pełniącymi funkcje publiczne, w rozumieniu ustawy, są:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;

3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko pań stwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kie rownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.2));

4) członek Rady Polityki Pieniężnej;

5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;

7) dyrektor generalny w ministerstwie, dyrektor ge neralny w urzędzie centralnym lub urzędzie woje wódzkim;

8) radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skar bu Państwa;

9) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w ro zumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie za granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218);

10) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego za stępcy; 1

1) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 1

2) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne go i jego zastępcy; 1

3) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż wymienione w pkt 3—12, stanowisko przez Prezydenta Rzeczy Dziennik Ustaw Nr 218 — 10810 — Poz. 1592 ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. pospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Se nat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Mini strów; 1

4) marszałek województwa, wiceprzewodniczący za rządu województwa, członek zarządu wojewódz twa; 1

5) prezes sądu; 1

6) kierownik powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury; 1

7) rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; 1

8) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca programów publicystycznych i informacyjnych oraz dyrektor terenowego oddziału i agencji „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna” i „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, a także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej „Pol skiej Agencji Prasowej — Spółka Akcyjna”, dyrek tor oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny „Polskiej Agencji Prasowej — Spółka Akcyjna” oraz dyrektor i członek rady nadzorczej spółki ra diofonii regionalnej; 1

9) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zastępcy;

20) prezes zarządu banku państwowego; 2

1) członek zarządu lub rady nadzorczej osoby praw nej, która uzyskała koncesję na rozpowszechnia nie programów radiowych lub telewizyjnych, czło nek zarządu, rady nadzorczej lub wspólnik spółki osobowej, która uzyskała taką koncesję oraz oso ba fizyczna, która uzyskała taką koncesję; 2

2) członek zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnik spółki osobowej będącej wydawcą lub osoba fizyczna będąca wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.3)), a także redaktor naczelny lub dziennikarz w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe.

2. Osobami pełniącymi funkcje publiczne, w rozu mieniu ustawy, są również:

1) wójt, burmistrz, prezydent miasta;

2) radny gminy, powiatu, województwa;

3) radny dzielnicy;

4) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;

5) pracownik Instytutu Pamięci Narodowej;

6) pracownicy urzędów państwowych oraz członko wie korpusu służby cywilnej, zajmujący kierowni cze stanowiska: a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organów administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jed nostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczel nika wydziału lub jednostki równorzędnej, b) w administracji rządowej w województwie: dy rektora i jego zastępcy, kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kie rownika w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy;

7) członkowie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów oddziałów woje wódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrek torzy i zastępcy dyrektorów departamentów (ko mórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz główny księgowy Narodo wego Funduszu Zdrowia;

8) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dy rektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz nych i jego zastępcy;

9) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpie czenia Społecznego, dyrektor oddziału regional nego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne go i jego zastępcy;

10) pracownicy samorządowi zatrudniani na podsta wie wyboru: a) starosta, wicestarosta, członek zarządu powiatu, b) przewodniczący zarządu związku jednostek sa morządu terytorialnego oraz członek zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego; 1

1) pracownicy samorządowi zatrudniani na podsta wie powołania: zastępca wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także sekretarz lub skarbnik powiatu lub gminy oraz skarbnik województwa; 1

2) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 1

3) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 1

4) sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, nota riusz; 1

5) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: a) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profe Dziennik Ustaw Nr 218 — 10811 — Poz. 1592 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377. sora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta lub starszego wykładowcy, b) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych stano wisko kierownika lub zastępcy kierownika pod stawowej jednostki organizacyjnej w szczegól ności dziekana albo prodziekana wydziału, c) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych stano wisko dyrektora instytutu, wicedyrektora insty tutu, kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego; 1

6) dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 1

7) członkowie Rady Poczty Polskiej; 1

8) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 1

9) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębior stwem na podstawie umowy o zarządzanie przed siębiorstwem państwowym;

20) osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa pań stwowego, której sprawowanie zarządu zlecono w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierp nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.4)); 2

1) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji; 2

2) członek zarządu, członek rady nadzorczej repre zentujący samorząd terytorialny w spółce handlo wej z udziałem jednostki samorządu terytorialne go, w której udział jednostki samorządu terytorial nego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji; 2

3) członek organu zarządzającego, organu nadzoru lub organu kontroli wewnętrznej polskiego związ ku sportowego lub spółki kapitałowej zarządzają cej ligą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970). Art.

5.

1. Każdy ma prawo do ubiegania się o wy danie urzędowego potwierdzenia w przedmiocie ist nienia w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej do tyczących jego osoby dokumentów organów bezpie czeństwa państwa.

2. Osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji pub licznych wskazanych w art. 4, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., jest obowiązana przedłożyć organo wi, wymienionemu odpowiednio w ust. 4 lub 6, ak tualne urzędowe potwierdzenie, o którym mowa w ust.

1. Za aktualne uważa się urzędowe potwierdze nie wydane wobec danej osoby jako ostatnie spośród dotychczas wobec niej wydanych.

3. Treść urzędowego potwierdzenia, o którym mo wa w ust. 2, uwzględnia się przy ocenie kwalifikacji moralnych — w szczególności takich jak: nieskazitel ność charakteru, nieposzlakowana opinia, nienaganna opinia, dobra opinia obywatelska, bądź przestrzeganie podstawowych zasad moralnych — wymaganych dla zajmowania funkcji publicznych. Wynik tej oceny mo że stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę, odwołania z zajmowanego stanowiska lub wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

4. W przypadku, gdy objęcie funkcji publicznej przez daną osobę może nastąpić w wyniku jej wyboru do pełnienia tej funkcji, dokonanego w wyborach po wszechnych i bezpośrednich, warunkiem dopuszcze nia tej osoby do kandydowania w takich wyborach jest uprzednie przedłożenie przez nią wydanego wo bec tej osoby urzędowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku, gdy objęcie funkcji publicznej przez daną osobę ma nastąpić na podstawie miano wania, powołania lub wyboru do pełnienia tej funkcji, dokonanego w wyborach innych niż powszechne, al bo na podstawie zawarcia z tą osobą umowy o pracę lub wpisu tej osoby na listę osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu, dokonanie każdej z tych czynności jest dopuszczalne jedynie po uprzed nim przedłożeniu przez tę osobę właściwemu organo wi wydanego wobec niej urzędowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.

6. Właściwym organem do przedłożenia urzędo wego potwierdzenia jest, w stosunku do osób kandy dujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 ust. 1:

1) pkt 1 — Państwowa Komisja Wyborcza;

2) pkt 2 — Państwowa Komisja Wyborcza;

3) pkt 3: a) w stosunku do osoby desygnowanej na stano wisko Prezesa Rady Ministrów — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, b) w stosunku do kandydata na kierownicze stano wisko państwowe, na które powołuje lub mia nuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów — powołujący lub mia nujący, c) w stosunku do kandydata na kierownicze stano wisko państwowe, na które powołuje, wybiera Dziennik Ustaw Nr 218 — 10812 — Poz. 1592 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532. lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Se nat lub Marszałek Sejmu — Marszałek Sejmu, d) w stosunku do kandydata na kierownicze stano wisko państwowe, na które powołuje lub mia nuje Senat lub Marszałek Senatu — Marszałek Senatu, e) w stosunku do kandydata na kierownicze stano wisko państwowe, na które powołuje lub mia nuje organ inny niż wymienione w lit. a—d — organ powołujący lub mianujący;

4) pkt 4 — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

5) pkt 5 — Prezes Narodowego Banku Polskiego;

6) pkt 6 — właściwy organ wybierający lub powołu jący;

7) pkt 7 — odpowiednio właściwy minister, kierow nik urzędu centralnego lub wojewoda;

8) pkt 8 — Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

9) pkt 9 — minister właściwy do spraw zagranicz nych;

10) pkt 10 — minister właściwy do spraw zdrowia; 1

1) pkt 11 — Prezes Rady Ministrów; 1

2) pkt 12 — minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 1

3) pkt 13 — właściwy organ powołujący lub mianu jący; 1

4) pkt 14 — właściwy wojewoda; 1

5) pkt 15 — Minister Sprawiedliwości; 1

6) pkt 16 — Prokurator Generalny; 1

7) pkt 17 — minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 1

8) pkt 18 — minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa; 1

9) pkt 19 — minister właściwy do spraw łączności;

20) pkt 20 — Prezes Rady Ministrów; 2

1) pkt 21 — właściwy organ koncesyjny; 2

2) pkt 22: a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzor czej wydawcy, wspólnika spółki osobowej bę dącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wy dawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe — właściwy organ re jestracyjny, b) w stosunku do redaktora naczelnego w rozumie niu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo pra sowe — właściwy wydawca w rozumieniu usta wy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe, c) w stosunku do dziennikarza — pracodawca, z tym że w stosunku do dziennikarzy niezatrud nionych w formie umowy o pracę — redaktor naczelny przyjmujący od dziennikarza materiał do wykorzystania.

7. Właściwym organem do przedłożenia urzędo wego potwierdzenia jest, w stosunku do osób kandy dujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 ust. 2:

1) pkt 1 — właściwa komisja wyborcza;

2) pkt 2 — właściwa komisja wyborcza;

3) pkt 3 — właściwa komisja wyborcza;

4) pkt 4 — Prezes Najwyższej Izby Kontroli;

5) pkt 5 — Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;

6) pkt 6: a) lit. a — odpowiednio właściwy minister lub kie rownik urzędu centralnego, b) lit. b — właściwy wojewoda;

7) pkt 7 — minister właściwy do spraw zdrowia;

8) pkt 8 — Prezes Rady Ministrów;

9) pkt 9 — minister właściwy do spraw rozwoju wsi;

10) pkt 10: a) lit. a — właściwy wojewoda, b) lit. b — wojewoda właściwy ze względu na sie dzibę związku jednostek samorządu terytorial nego; 1

1) pkt 11 — właściwy organ powołujący; 1

2) pkt 12 — Prezes Rady Ministrów; 1

3) pkt 13 — w stosunku do kandydata na prezesa re gionalnej izby obrachunkowej — Prezes Rady Mi nistrów oraz w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kon troli w regionalnej izbie obrachunkowej — prezes tej izby; 1

4) pkt 14: a) w stosunku do kandydata na stanowisko sę dziego Trybunału Konstytucyjnego lub sędzie go Trybunału Stanu — Marszałek Sejmu, b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiega jącej się o stanowisko sędziego Sądu Najwyż szego — Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubie gającej się o stanowisko sędziego sądu admini stracyjnego — Krajowa Rada Sądownictwa, d) w stosunku do kandydata na stanowisko sę dziego sądu powszechnego lub wojskowego — Krajowa Rada Sądownictwa, e) w stosunku do kandydata na stanowisko proku ratorskie — Prokurator Generalny, f) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych — właś ciwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, Dziennik Ustaw Nr 218 — 10813 — Poz. 1592 g) w stosunku do osoby ubiegającej się o powo łanie do wykonywania zawodu notariusza — Minister Sprawiedliwości; 1

5) pkt 15 — właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 1

6) pkt 16 — właściwy kurator oświaty; 1

7) pkt 17 — minister właściwy do spraw łączności; 1

8) pkt 18 — Prezes Rady Ministrów; 1

9) pkt 19 — właściwy organ założycielski;

20) pkt 20 — minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa; 2

1) pkt 21 — minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa; 2

2) pkt 22 — właściwy wojewoda; 2

3) pkt 23 — minister właściwy do spraw kultury fi zycznej i sportu. Art.

6.

1. Upoważniony statutowo organ partii po litycznej, związku zawodowego albo stowarzyszenia może złożyć podanie o wydanie urzędowego potwier dzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, dotyczącego osoby, która wyraziła pisemną zgodę na jego złożenie.

2. Upoważniony statutowo organ organizacji Polo nii Zagranicznej może złożyć podanie o wydanie urzę dowego potwierdzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, na zasadach określonych w ust. 1.

3. Podanie, o którym mowa w ust. 2, wymaga po zytywnej opinii właściwego terytorialnie konsula Rze czypospolitej Polskiej.

4. Do podań, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 1 i 4, z tym że da ne określone w art. 9 ust. 1 pkt 1 powinny być danymi osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie. W podaniu zamieszcza się dodatkowo określenie organu wystę pującego o wydanie zaświadczenia. Rozdział 2 Wydawanie zaświadczeń Art.

7.

1. Urzędowe potwierdzenie w przedmiocie istnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, do tyczących danej osoby, wydaje organ zaświadczający w formie zaświadczenia.

2. Osoba, której organ zaświadczający wydał za świadczenie, ma prawo do otrzymania odpisów tego zaświadczenia. Odpis zaświadczenia wydany przez or gan zaświadczający ma moc prawną zaświadczenia.

3. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania za świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na żądanie osoby, której zaświadczenie to ma dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4—6.

4. Jeżeli po wydaniu zaświadczenia danej osobie stwierdzono, że mimo istnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentu dotyczącego tej oso by nie został on uwzględniony przy wydawaniu jej za świadczenia, organ zaświadczający wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia.

5. Organ zaświadczający wszczyna z urzędu postę powanie w sprawie wydania zaświadczenia dotyczą cego danej osoby również wtedy, gdy po wydaniu za świadczenia dokument dotyczący tej osoby został przekazany do archiwum Instytutu Pamięci Narodo wej.

6. W przypadku wydania prawomocnego wyroku uwzględniającego w całości lub w części powództwo, o którym mowa w art. 28 ust. 1, organ zaświadczający wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o treści uwzględniającej treść tego wy roku.

7. O wszczęciu postępowania z urzędu zawiadamia się stronę, której następnie doręcza się wydane za świadczenie. Art.

8.

1. Stroną, w rozumieniu ustawy, jest osoba, wobec której zostało wszczęte postępowanie w spra wie wydania zaświadczenia oraz podmiot, który w try bie art. 6 wystąpił z żądaniem, o którym mowa w art. 7 ust. 3.

2. Organem zaświadczającym, w rozumieniu usta wy, jest dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodo wej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie. Jeżeli oso ba, której ma dotyczyć zaświadczenie, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem zaświadczającym jest dyrektor oddziału In stytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

3. Organem odwoławczym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Art.

9.

1. Podanie o wydanie zaświadczenia powin no zostać złożone w formie pisemnej i zawierać:

1) oznaczenie osoby ubiegającej się o wydanie za świadczenia, to jest wskazanie następujących da nych dotyczących tej osoby: a) imienia lub imion i nazwiska, a jeżeli osoba zmieniała nazwisko, także wszystkich nazwisk, których poprzednio używała, b) imion rodziców, c) daty i miejsca urodzenia, d) numeru PESEL, e) adresu zamieszkania, f) adresu do doręczeń w kraju; Dziennik Ustaw Nr 218 — 10814 — Poz. 1592

2) oznaczenie organu, do którego podanie jest skie rowane;

3) żądanie wydania urzędowego potwierdzenia w przedmiocie istnienia dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, dotyczących danej oso by;

4) jeżeli powodem ubiegania się o wydanie zaświad czenia jest kandydowanie na funkcję publiczną — wskazanie tej funkcji;

5) podpis osoby składającej podanie, z uwzględnie niem informacji, czy podanie to składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, czy też jej pełnomocnik.

2. W przypadku działania przez pełnomocnika w podaniu należy dodatkowo wskazać imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego adres dla doręczeń w kraju i dołączyć udzielone pełnomocnictwo.

3. Podanie składa się osobiście we właściwym od dziale Instytutu Pamięci Narodowej lub za pośrednic twem poczty, pod warunkiem poświadczenia podpi su wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym czynność ta zostanie do konana.

4. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania za świadczenia następuje z chwilą złożenia podania. Po daniem jest wyłącznie takie pismo, które odpowiada w całości wymaganiom przewidzianym w ust. 1 i 2. Art.

10. Postępowanie przed organem zaświadcza jącym powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia podania. W stosunku do osób, o których mo wa w art. 4 ust. 1, termin ten wynosi 6 miesięcy. Art. 1

1.

1. Przed wydaniem zaświadczenia organ zaświadczający bada dokumenty znajdujące się w ar chiwum Instytutu Pamięci Narodowej w celu ustalenia, czy w archiwum tym znajdują się dokumenty dotyczą ce osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) oznaczenie organu zaświadczającego;

2) datę wydania;

3) oznaczenie podmiotu wnoszącego podanie o wy danie zaświadczenia;

4) oznaczenie osoby, której dotyczy zaświadczenie, w tym: a) imię i nazwisko, b) imiona rodziców, c) datę i miejsce urodzenia, d) nr PESEL, e) adres zamieszkania;

5) informacje, czy dane osoby, której dotyczy za świadczenie, występują w dokumentach zgroma dzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamię ci Narodowej;

6) informacje, w jakim charakterze dane osoby, któ rej dotyczy zaświadczenie, występują w dokumen tach zgromadzonych w zasobie archiwalnym In stytutu Pamięci Narodowej;

7) informacje o rodzajach dokumentów zgromadzo nych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, zawierających dane osoby, której do tyczy zaświadczenie;

8) przebieg pracy lub służby w organach bezpieczeń stwa państwa osoby, której dotyczy zaświadcze nie;

9) treść zapisów ewidencyjnych w dokumentach zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczących osoby, której do tyczy zaświadczenie, przy czym kolejne rejestracje traktuje się odrębnie;

10) wzmiankę o ewentualnych uzupełnieniach, spro stowaniach, uaktualnieniach, wyjaśnieniach lub dokumentach złożonych przez osobę, wobec któ rej wydaje się zaświadczenie, do zbioru dokumen tów organu bezpieczeństwa państwa znajdują cych się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamię ci Narodowej; 1

1) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano wiska służbowego osoby upoważnionej do wyda nia zaświadczenia; 1

2) pouczenie o przysługującym prawie do wytocze nia powództwa, o którym mowa w art. 28 ust. 1.

3. W zaświadczeniu nie podaje się informacji obję tych ochroną z uwagi na treść przepisów o ochronie in formacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także informacji dotyczą cych danych o stanie zdrowia lub życiu seksualnym.

4. W zaświadczeniu nie ujawnia się danych osobo wych osób innych niż osoba, wobec której wydaje się to zaświadczenie, o ile osoby te nie były pracownika mi lub funkcjonariuszami organu bezpieczeństwa pań stwa.

5. Jeżeli zaświadczenie zostało wydane w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 7 ust. 4, 5 albo 6, organ zaświadczający zamieszcza in formację o tym w treści zaświadczenia.

6. Zaświadczenie doręcza się stronie na piśmie a jeżeli strona działa przez pełnomocnika, zaświadcze nie doręcza się jej pełnomocnikowi. Art. 1

2. Każdy ma prawo załączyć do wydanego wobec niego zaświadczenia własne uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz doku menty lub ich kopie. Dane już zawarte w zaświadcze niu nie ulegają zmianie. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10815 — Poz. 1592 Art. 1

3.

1. W przypadku śmierci osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie, lub cofnięcia złożonego po dania, a także gdy postępowanie okaże się bezprzed miotowe z innej przyczyny, organ zaświadczający wy daje postanowienie o umorzeniu postępowania. Na postanowienie to służy zażalenie.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powin no zawierać:

1) oznaczenie organu zaświadczającego;

2) datę jego wydania;

3) oznaczenie strony, to jest imię i nazwisko tej oso by oraz adres zamieszkania;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, w jakim trybie służy na to postanowie nie zażalenie;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano wiska służbowego osoby upoważnionej do wyda nia tego postanowienia.

3. Postanowienie doręcza się stronie na piśmie, a jeżeli strona działa przez pełnomocnika, postanowie nie doręcza się jej pełnomocnikowi. Art. 1

4.

1. Zażalenie na postanowienie o umorze niu postępowania przysługuje stronie.

2. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie.

3. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

4. Organ odwoławczy powinien zakończyć postę powanie w terminie miesiąca od daty otrzymania za żalenia wraz z aktami sprawy.

5. W wyniku przeprowadzenia postępowania or gan odwoławczy wydaje postanowienie, w którym:

1) utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie albo

2) uchyla zaskarżone postanowienie w całości lub w części, a następnie we własnym zakresie wyda je stosowne postanowienie, gdy stwierdzi, że po stanowienie wydane przez organ pierwszej instan cji zawiera wadę, którą należy usunąć, lecz jedno cześnie istniała negatywna przesłanka prowadze nia postępowania przez organ, który wydał posta nowienie, albo

3) uchyla zaskarżone postanowienie w całości i prze kazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji, gdy stwierdzi, że brak było podstaw do wydania postanowienia.

6. W przypadku śmierci osoby, której dotyczy za świadczenie, gdy śmierć nastąpi w toku postępowania przed organem odwoławczym, a także w przypadku, gdy strona lub jej pełnomocnik cofnie złożone zażale nie, jak również gdy postępowanie zażaleniowe okaże się bezprzedmiotowe z innych przyczyn, organ odwo ławczy wydaje postanowienie o umorzeniu postępo wania przed organem odwoławczym.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 i 6, po winno zawierać:

1) oznaczenie organu zaświadczającego;

2) datę jego wydania;

3) oznaczenie strony;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, w jakim trybie służy na to postanowie nie skarga do wojewódzkiego sądu administracyj nego;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano wiska służbowego osoby upoważnionej do wyda nia tego postanowienia.

8. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 i 6, do ręcza się stronie na piśmie, a jeżeli strona działa przez pełnomocnika, postanowienie doręcza się jej pełno mocnikowi. Art. 1

5.

1. Na postanowienie wydane przez organ odwoławczy, które kończy postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia, stronie służy skarga do woje wódzkiego sądu administracyjnego.

2. W postępowaniu przed sądami administracyjny mi prowadzonym na skutek wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.5)). Art. 1

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniej szym rozdziale:

1) w postępowaniu w sprawie wydania zaświadcze nia stosuje się odpowiednio następujące przepi sy Kodeksu postępowania administracyjnego: art. 6—8, 12, 14 i 15, 19, 24—26, 30 § 1 i 2, art. 32, 33, 36—38, 39—44, 46 i 47, 57—60, 64 i 65, 67 § 1, art. 68 § 1, art. 217—220 i 268a;

2) w postępowaniu przed organem odwoławczym, poza przepisami wymienionym w pkt 1, stosuje się odpowiednio także następujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego: art. 9—11, 127 § 1, art. 128, 132 § 1 i 2, art. 133, 134, 136, 137 i 139; Dziennik Ustaw Nr 218 — 10816 — Poz. 1592 ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 268 i Nr 208, poz. 1536.

3) do postanowień wydawanych w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się odpowied nio następujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego: art. 110—113, 145—152 oraz 156—159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 149 § 3, art. 151 § 1, art. 157 § 1 i art. 158, wydaje się postanowienie. Rozdział 3 Rejestr zaświadczeń Art. 1

7. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej pro wadzi rejestr zaświadczeń, o których mowa w art. 7, zwany dalej „rejestrem”. Art. 1

8.

1. Odpis każdego wydanego zaświadcze nia organ zaświadczający przekazuje do rejestru.

2. W rejestrze każde zaświadczenie przechowuje się w formie odpisu oraz w formie elektronicznej (cyf rowej) kopii tego odpisu.

3. Uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wy jaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie, o których mo wa w art. 12, dołącza się do odpisu zaświadczenia oraz elektronicznej (cyfrowej) kopii zaświadczenia w reje strze z oznaczeniem ich w sposób pozwalający na ich odróżnienie od zaświadczenia.

4. Do odpisu zaświadczenia oraz elektronicznej (cyfrowej) kopii zaświadczenia w rejestrze dołącza się również wzmiankę o braku pisemnej zgody, o której mowa w art. 21 pkt 2. Art. 1

9.

1. Odpisy zaświadczeń przekazane do re jestru kataloguje się alfabetycznie, według nazwisk i imion osób, wobec których zaświadczenia te zostały wydane.

2. Elektroniczne (cyfrowe) kopie odpisów zaświad czeń kataloguje się alfabetycznie, na zasadzie określo nej w ust. 1, w informatycznej bazie rejestru zaświad czeń. W informatycznym katalogu tej bazy zamieszcza się imię i nazwisko (imiona i nazwiska), datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców osoby, wobec której wydano zaświadczenie. Art.

20.

1. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w informatycznej bazie rejestru zaświadczeń.

2. Z wyjątkiem danych adresowych i numeru PESEL wszelkie zawarte w zaświadczeniach dane osób, wobec których wydano zaświadczenia, są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych.

3. Na elektronicznych kopiach odpisów zaświad czeń, które są przeznaczone do powszechnego udo stępnienia w informatycznej bazie rejestru zaświad czeń, dane adresowe oraz numery PESEL powinny zo stać trwale zakryte lub usunięte tak, aby ich odczyta nie nie było możliwe.

4. Powszechny dostęp do informacji zawartych w informatycznej bazie rejestru zaświadczeń zapewnia się poprzez Internet. Rozdział 4 Dostęp do informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa Art. 2

1. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w archiwum Instytutu Pa mięci Narodowej, dotyczących osób:

1) pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 — nie później niż po upływie 90 dni od dnia doręczenia zaświadczenia;

2) pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz wobec których wydano za świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, za ich pisemną zgodą skierowaną do Instytutu Pamięci Narodowej, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli z treści zaświadczenia, o któ rym mowa w art. 7 ust. 1, wynika, że osoby te by ły pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub były trakto wane przez organy bezpieczeństwa państwa jako osobowe źródła informacji — nie później niż po upływie 90 dni od dnia doręczenia zaświadczenia. Art. 2

2.

1. Wszelkie zawarte w dokumentach orga nów bezpieczeństwa państwa informacje o osobach, o których mowa w art. 21, są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w art. 21, podlega wyłączeniu:

1) w zakresie i na zasadach określonych w przepi sach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronio nych;

2) poprzez wyłączenie dostępu do zawartych w do kumentach informacji ujawniających dane o sta nie zdrowia lub życiu seksualnym osób, których dokumenty te dotyczą.

3. Osoba, o której mowa w art. 21, może wyrazić pisemną zgodę na dostęp powszechny lub konkretnej osoby do zawartych w dotyczących jej dokumentach informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Art. 2

3. Z dostępu do informacji, o których mowa w art. 21, są wyłączone zawarte w dokumentach dane:

1) osobowe osób innych niż osoby, o których mowa w art. 21, o ile osoby te nie były pracownikami lub funkcjonariuszami organu bezpieczeństwa pań stwa;

2) adresowe dotyczące miejsc zamieszkania i nume ru PESEL wszelkich osób wymienionych w treści dokumentów. Art. 2

4.

1. Informacje, o których mowa w art. 21, z uwzględnieniem art. 22 i 23, udostępnia się na wnio sek złożony w formie pisemnej, skierowany do dyrek Dziennik Ustaw Nr 218 — 10817 — Poz. 1592 tora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, właściwe go ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczą informacje.

2. Wniosek o udostępnienie informacji powinien zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego wniosek jest skie rowany;

2) oznaczenie wnioskodawcy poprzez podanie: imie nia, nazwiska, adresu zamieszkania, imion rodzi ców, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL;

3) wskazanie osoby, której mają dotyczyć dokumen ty, z którymi wnioskodawca chce się zapoznać; wskazanie to powinno nastąpić poprzez podanie: imienia i nazwiska tej osoby, daty i miejsca uro dzenia, imion rodziców, a także funkcji publicznej, o której mowa w art. 4, pełnionej przez daną oso bę, o ile pełni ona taką funkcję;

4) podpis wnioskodawcy.

3. Wniosek składa się osobiście we właściwym od dziale Instytutu Pamięci Narodowej lub za pośrednic twem poczty, pod warunkiem poświadczenia podpi su wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym czynność ta zostanie do konana.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ braków formalnych wniosku przepisy art. 64 Kodeksu postę powania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 2

5.

1. Udostępnienie informacji następuje po przez umożliwienie wnioskodawcy zapoznania się z treścią dokumentów będących nośnikami takich in formacji.

2. Udostępnienie dokumentów wnioskodawcy po winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

3. Dokumenty udostępnia się wnioskodawcy wy łącznie w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej lub jego oddziału, po uprzednim zawiadomieniu wniosko dawcy o terminie i miejscu ich udostępnienia.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, po winno nastąpić nie później niż na 7 dni przed wskaza nym w tym zawiadomieniu terminem udostępnienia dokumentów. Art. 2

6.

1. Odmowa udostępnienia informacji, a także umorzenie postępowania o udostępnienie in formacji następują w drodze decyzji wydawanej przez właściwego dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Na rodowej.

2. Organ umarza postępowanie w przypadku cof nięcia wniosku przez wnioskodawcę lub śmierci wnio skodawcy.

3. Organ odmawia udostępnienia informacji w przypadku, gdy udostępnienie informacji nie jest możliwe ze względu na treść art. 22 ust. 2 lub 3, a tak że gdy złożony wniosek odnosi się do informacji za wartych w dokumentach niedotyczących osoby, o któ rej mowa w art. 21.

4. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 2

7.

1. Na decyzje wydane przez organ odwo ławczy stronie służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2. W postępowaniu przed sądami administracyjny mi prowadzonym na skutek wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed są dami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Rozdział 5 Sądowa weryfikacja dokumentów i informacji Art. 2

8.

1. Osobie, wobec której wydano zaświad czenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przysługuje pra wo wytoczenia powództwa o ustalenie, że:

1) zaświadczenie zostało wydane na podstawie do kumentu lub dokumentów organów bezpieczeń stwa państwa niedotyczących osoby, wobec której wydano zaświadczenie, lub

2) nie są autentyczne dokument lub dokumenty or ganów bezpieczeństwa państwa, objęte wydanym zaświadczeniem, lub

3) nie jest zgodna z prawdą treść dokumentu lub do kumentów organów bezpieczeństwa państwa, ob jętych wydanym zaświadczeniem.

2. Powództwo wytacza się przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Instytut Pamięci Narodowej.

3. Powództwo rozpoznaje sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który wydał zaświad czenie. Jeżeli siedziba organu, który wydał zaświadcze nie, położona jest w miejscowości, w której znajduje się więcej niż jeden sąd okręgowy, właściwość sądu ustala się zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 8 ust. 2.

4. W postępowaniu wszczętym w wyniku wytocze nia powództwa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywil nego.

5. Odpis prawomocnego orzeczenia wydanego w wyniku wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, zostaje dołączony do dokumentu lub zbioru dokumentów, do których orzeczenie to się odnosi, Dziennik Ustaw Nr 218 — 10818 — Poz. 1592 a także do odpisu zaświadczenia wydanego danej oso bie, zamieszczonego w rejestrze zaświadczeń, i do je go elektronicznej (cyfrowej) kopii, istniejącej w infor matycznej bazie zaświadczeń tego rejestru. Art. 2

9. Każdy, kto podejrzewa, że dokument lub dokumenty opisane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, pozostają w związku ze stosowaniem przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego re presji lub innych form naruszania praw człowieka, bę dących zbrodniami komunistycznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytu cie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, albo że dokument ten lub dokumenty pozostają w związku ze zbrodnią ko munistyczną, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora oddziałowej komisji, o którym mo wa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, lub Policję. Przepis art. 191 § 3 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 30. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.6)) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, oraz — w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnia niu informacji o dokumentach organów bezpie czeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.7)) w art. 24 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, oraz — w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnia niu informacji o dokumentach organów bezpie czeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.8)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 uchyla się pkt 9a;

2) w art. 36 w ust. 5 uchyla się pkt 9a. Art. 3

3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.9)) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmie niu: „2a. Kandydat na stanowisko prokuratorskie urodzo ny przed dniem 1 sierpnia 1972 r. przedstawia również zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wy borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę na kandydowanie w wyborach, składa Państwowej Komisji Wy borczej zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

2) uchyla się art. 40b;

3) w art. 40d w ust. 1 skreśla się wyrazy „ust. 5, art. 40b ust. 2”;

4) w art. 43 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie: „Na liście zamieszcza się również treść zaświad czenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Dziennik Ustaw Nr 218 — 10819 — Poz. 1592 ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 529.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 206, poz. 1522. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1218.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219. z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku mentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”. Art. 3

5. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra wo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.11)) w art. 13 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Do wniosku osoba zainteresowana obowiązana jest dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Re jestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, oraz — w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — za świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informa cji o dokumentach organów bezpieczeństwa pań stwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”. Art. 3

6. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o nie których uprawnieniach pracowników urzędu obsługu jącego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzoro wanych przez tego ministra (Dz. U. Nr 106, poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zezwalać pracownikom, policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom jednostek mu podporządkowanych lub przez nie go nadzorowanych na udzielenie wiadomości stanowiącej tajemnicę państwową lub służbową określonej osobie lub instytucji. Zezwolenie to nie może jednak dotyczyć sytuacji, o której mowa w art. 21 ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 oraz w art. 9a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218), z wyjątkiem dokumentów i materiałów, które sąd okręgowy uzna za nie zbędne w związku z prowadzeniem postępowa nia na skutek wniesienia powództwa, o którym mowa w art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komi sji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.12)) albo w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 październi ka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumen tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”. Art. 3

7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 112 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) przestępstwa pomówienia Narodu Polskie go,”;

2) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu: „Art. 132a. Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowie dzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozba wienia wolności do lat 3.”. Art. 3

8. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordy nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 99 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywa tela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do pisemnej zgody kandy data na kandydowanie dołącza się również zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujaw nianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

2) w art. 109 w ust. 5 dodaje się nowe zdanie w brzmieniu: „W obwieszczeniu podaje się również treść za świadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku mentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”. Art. 3

9. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10820 — Poz. 1592 ——————— 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. ——————— 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1409. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.15)) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 1: a) w pkt 1: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „ewidencjonowanie, gromadzenie, przecho wywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytwo rzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także orga nów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Nie mieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących:”, — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 wrze śnia 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: — zbrodni nazistowskich, — zbrodni komunistycznych, — innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko ści lub zbrodnie wojenne,”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archi wum Instytutu Pamięci,”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez funkcjona riuszy państwa komunistycznego w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r., polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zbrodniami komuni stycznymi są również czyny popełnione przez tych funkcjonariuszy w okresie, o którym mo wa w zdaniu poprzedzającym, zawierające znamiona czynów zabronionych określonych w art. 187, 193 lub 194 rozporządzenia Prezy denta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. — Kodeks karny albo art. 265 § 1, art. 266 § 1, 2 lub 4 lub art. 267 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny, dokonane przeciwko dokumentom w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujaw nianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 159

2) na szkodę osób, których te doku menty dotyczą.”;

3) w art. 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Bieg terminu przedawnienia zbrodni komuni stycznych, w rozumieniu art. 2, niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami prze ciwko ludzkości, rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 1990 r. Karalność tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrod nię zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną. Prze pisu art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie stosuje się.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, są:

1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na rodowego,

2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Pub licznego,

3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego,

4) jednostki organizacyjne podległe or ganom, o których mowa w pkt 1—3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.,

5) instytucje centralne Służby Bezpie czeństwa Ministerstwa Spraw We wnętrznych oraz podległe im jed nostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych ko mendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i rów norzędnych urzędach spraw we wnętrznych,

6) Akademia Spraw Wewnętrznych,

7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,

8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki,

9) Informacja Wojskowa,

10) Wojskowa Służba Wewnętrzna, 1

1) Zarząd II Sztabu Generalnego Woj ska Polskiego, 1

2) inne służby Sił Zbrojnych prowadzą ce działania operacyjno-rozpoznaw cze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych; 1

3) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publi kacji i Widowisk wraz z wojewódz kimi i miejskimi urzędami kontro li prasy, publikacji i widowisk oraz Dziennik Ustaw Nr 218 — 10821 — Poz. 1592 ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okręgowymi urzę dami, 1

4) Urząd do Spraw Wyznań oraz tere nowe organy administracji pań stwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia woje wódzkiego.

2. Do organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, należą także or gany i instytucje cywilne i wojskowe państw obcych o zadaniach podobnych do zadań organów, o których mowa w ust. 1.

3. Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwią zaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, któ re były ich poprzedniczkami.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art.

6. Osobowymi źródłami informacji w rozu mieniu ustawy są osoby, których dane zo stały odnotowane w dokumentach orga nów bezpieczeństwa państwa w charakte rze tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji wszelkich kategorii rejestracji stosowa nych przez organy bezpieczeństwa pań stwa.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7. Dokumentami, w rozumieniu ustawy, są:

1) wszelkie nośniki informacji, niezależnie od formy przechowywania informacji, w tym w szczególności: akta, kartoteki, rejestry, pliki komputerowe, pisma, mapy, plany, filmy i inne nośniki obra zu, nośniki dźwięku i wszelkich innych form zapisu, a także kopie, odpisy i in ne duplikaty tych nośników informacji,

2) niezbędne do analizy informacji środki pomocnicze, a w szczególności prog ramy na użytek zautomatyzowanego przetwarzania danych.”;

7) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W skład Kolegium Instytutu Pamięci wchodzi 11 członków, z których 9 wybieranych jest przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej bez względną większością głosów, a 2 jest powo ływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W delegaturach mogą być tworzone wydziały udostępniania i archiwizacji dokumentów, re feraty edukacji publicznej oraz referaty śled cze.”;

9) w art. 19 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Dyrektor Głównej Komisji może powierzyć prokuratorowi oddziałowej komisji pełnienie obowiązków naczelnika oddziałowej komisji na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.”;

10) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20. Pracownicy Instytutu Pamięci, także po ustaniu stosunku pracy, są obowiązani zachować w tajemnicy wiadomości zwią zane z działalnością Instytutu Pamięci, powzięte w związku z zatrudnieniem w Instytucie Pamięci, z wyjątkiem uzy skanych w toku badań naukowych.”; 1

1) dotychczasową treść art. 22 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „

2. W odniesieniu do dokumentów przekazanych do archiwum Instytutu Pamięci, Prezesowi In stytutu Pamięci przysługują uprawnienia okreś lone w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078).”; 1

2) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Poza innymi zadaniami określonymi w ustawie Kolegium Instytutu Pamięci w szczególności zaj muje stanowisko w następujących sprawach:

1) przejęcia do zasobów archiwalnych Instytu tu Pamięci dokumentów spraw, o których mowa w art. 1, i oceny ich kompletności,

2) ustalania zasad ewidencjonowania, prze chowywania, opracowywania, zabezpiecze nia, udostępniania i publikowania doku mentów,

3) ustalania priorytetów w zakresie udostęp niania dokumentów,

4) oceniania polityki ścigania przez Instytut Pa mięci przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a,

5) ustalania programów badawczych w zakre sie opracowywania działalności organów bezpieczeństwa państwa, a także informo wania oraz edukacji społeczeństwa.”; 1

3) w art. 25: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia utworzenia Instytutu Pamięci organy, o któ rych mowa niżej, są obowiązane przygoto wać do przekazania do archiwum Instytutu Pamięci dokumenty wytworzone oraz zgro madzone przez organy bezpieczeństwa pań stwa, organy więziennictwa, sądy i prokura tury oraz organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Re publik Radzieckich. Obowiązek ten ciąży na:

1) Ministrze Spraw Wewnętrznych i Admini stracji oraz Szefie Urzędu Ochrony Pań Dziennik Ustaw Nr 218 — 10822 — Poz. 1592 stwa — co do dokumentów, a także akt funkcjonariuszy, wytworzonych lub gro madzonych w okresie do dnia 31 lipca 1990 r.,

2) Ministrze Obrony Narodowej — co do do kumentów wojskowych organów bezpie czeństwa, a także akt funkcjonariuszy i żoł nierzy tych służb, wytworzonych lub gro madzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.,

3) Ministrze Sprawiedliwości — co do doku mentów wytworzonych oraz gromadzo nych przez organy więziennictwa do dnia 31 grudnia 1956 r., dokumentów wytwo rzonych lub gromadzonych przez wydział ochrony Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i podległe mu jednostki w okre sie do dnia 31 grudnia 1989 r., a także akt penitencjarnych osób represjonowanych z motywów politycznych, osadzonych w zakładach karnych, aresztach śled czych i obozach odosobnienia,

4) prezesach sądów powszechnych i woj skowych — co do akt spraw osób repre sjonowanych z motywów politycznych,

5) prokuratorach kierujących powszechny mi i wojskowymi jednostkami organiza cyjnymi prokuratury — co do akt spraw, w tym akt podręcznych spraw, o których mowa w pkt 4,

6) dyrektorach Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów państwowych — co do akt byłej Polskiej Partii Robotniczej oraz byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robot niczej dotyczących organów bezpieczeń stwa państwa, a także akt organów bez pieczeństwa państw okupacyjnych,

7) dyrektorach Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów państwowych — co do dokumentów, o których mowa w pkt 1—5, a przechowywanych w tych archiwach; przekazanie ich do Instytutu Pamięci na stępuje na zasadzie użyczenia.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz in nych archiwów państwowych są obowią zani przygotować do przekazania do archi wum Instytutu Pamięci dokumenty wytwo rzone lub zgromadzone przez organy bez pieczeństwa państwa wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 13 i 14.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1—5 doty czy także kopii dokumentów, niezależnie od czasu ich sporządzenia.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Prezes Instytutu Pamięci wyznacza organom określonym w ust. 1 pkt 1—7 terminy prze jęcia dokumentów, o których mowa w tym przepisie.”; 1

4) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6. Do archiwum Instytutu Pamięci przeka zuje się dokumenty wytworzone w toku postępowania prowadzonego przez są dy okręgowe w sprawach, o których mo wa w art. 27 ustawy z dnia 18 paździer nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeń stwa państwa z lat 1944—1990 oraz tre ści tych dokumentów, oraz art. 35d, z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.”; 1

5) w art. 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Instytutu Pamięci może, po zawia domieniu właściwego organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo zawodowego, uzyskać wgląd w dokumenty, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zawierają one informacje z zakresu dzia łania Instytutu Pamięci.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Każdy, kto posiada dokumenty, o których mowa w art. 25, jest obowiązany niezwłocz nie zawiadomić o tym fakcie Prezesa Insty tutu Pamięci.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Każdy organ administracji rządowej, samo rządu terytorialnego albo zawodowego jest obowiązany bezzwłocznie wydać Prezesowi Instytutu Pamięci, na jego żądanie, posiada ne dokumenty, o których mowa w art. 25. Obowiązek ten dotyczy także wydania ko pii.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Jeżeli dokumenty są niezbędne organowi, o którym mowa w ust. 3, do wykonywania jego zadań ustawowych, można poprzestać na przekazaniu Prezesowi Instytutu Pamięci ich kopii.”; 1

6) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

8.

1. Każdy, kto bez tytułu prawnego posia da dokumenty zawierające informacje z zakresu działania Instytutu Pamięci, jest obowiązany wydać je bezzwłocz nie Prezesowi Instytutu Pamięci.

2. Właściciel lub osoba mająca inny tytuł prawny do posiadania dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest obowią zana do ich udostępnienia Prezesowi Instytutu Pamięci, na jego żądanie, w celu sporządzenia kopii.

3. Prezes Instytutu Pamięci może zwra cać się do wszelkich osób lub instytucji zagranicznych o pomoc w udostępnia niu dokumentów.”; Dziennik Ustaw Nr 218 — 10823 — Poz. 1592 1

7) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

9. W zakresie działalności archiwalnej Ins tytut Pamięci gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni oraz do kumenty ukazujące fakty i okoliczności dotyczące losów Narodu Polskiego w la tach 1939—1990 i informujące o ponie sionych ofiarach i wyrządzonych szko dach, wydaje zaświadczenia na ich pod stawie, a także uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje przecho wywanych dokumentów.”; 1

8) w art. 29a uchyla się ust. 2; 1

9) art. 30—35 otrzymują brzmienie: „Art. 30.

1. Każdy ma prawo wystąpić z wnios kiem do Instytutu Pamięci o udostęp nienie do wglądu kopii dotyczących go dokumentów.

2. Instytut Pamięci udostępnia kopie do stępnych dokumentów, o których mo wa w ust. 1, dotyczących wnioskodaw cy, z wyjątkiem dokumentów wytwo rzonych przez niego lub przy jego udziale w ramach czynności wykony wanych w związku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo w związku z czynnościa mi, przy których wykonywaniu był traktowany przez te organy jako oso bowe źródło informacji.

3. W udostępnianych kopiach dokumen tów anonimizuje się dane osobowe osób trzecich.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, po winien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamiesz kania wnioskodawcy,

2) rodzaj i numer dokumentu tożsamo ści,

3) datę wydania dokumentu tożsamo ści oraz nazwę organu, który go wy dał,

4) dane ułatwiające odnalezienie do kumentów.

5. W razie późniejszego odnalezienia w ar chiwum Instytutu Pamięci dokumen tów dotyczących wnioskodawcy należy go o tym poinformować oraz pouczyć o możliwości ponownego złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Art. 3

1.

1. Każdy, kto uzyskał wgląd w kopie do kumentów, o których mowa w art. 30, ma prawo wystąpić do Instytutu Pa mięci z wnioskiem o udostępnienie do wglądu tych dokumentów bez anoni mizacji.

2. Instytut Pamięci umożliwia wgląd w dotyczące wnioskodawcy dokumen ty bez anonimizacji, z wyjątkiem doku mentów, z których treści wynika co najmniej jedna z następujących oko liczności:

1) wnioskodawca był pracownikiem lub funkcjonariuszem organu bez pieczeństwa państwa,

2) wnioskodawca był przez organ bez pieczeństwa państwa traktowany jako osobowe źródło informacji, a w szczególności był w tym charak terze przez ten organ zarejestrowa ny lub odnotowany,

3) wnioskodawca zobowiązał się do do starczania informacji organowi bez pieczeństwa państwa lub świadcze nia takiemu organowi jakiejkolwiek pomocy w działaniach operacyjnych,

4) wnioskodawca realizował zadania zlecone przez organ bezpieczeństwa państwa, a w szczególności dostar czał temu organowi informacje.

3. Warunki określone w ust. 2 pkt 2—4 nie zachodzą, jeżeli wnioskodawca udzielał jedynie informacji o przestęp stwach pospolitych lub informacji po wszechnie dostępnych.

4. Niezanonimizowane dokumenty udo stępnia się do wglądu w oryginałach lub kopiach w siedzibie oddziału Insty tutu Pamięci właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodaw cy, chyba że we wniosku wskazał on inny oddział, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.

1. Przepis art. 33 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

5. Osobie, w stosunku do której w archi wum Instytutu Pamięci nie odnalezio no dokumentów, o których mowa w ust. 2, która na podstawie wniosku określonego w ust. 1 uzyskała wgląd w dotyczące jej dokumenty, przysługu je — na zasadach i w zakresie określo nym w ustawie — prawo do uzyskania kopii tych dokumentów, prawo do ujawnienia nazwisk oraz dalszych da nych identyfikujących tożsamość funk cjonariuszy, pracowników, żołnierzy oraz osobowych źródeł informacji or ganów bezpieczeństwa państwa, zbie rających informacje o niej lub którzy prowadzili te osobowe źródła informa cji, prawo do zwrotu przedmiotów znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci, które w momencie utraty sta nowiły jej własność lub były w jej po siadaniu i prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10824 — Poz. 1592 Art. 3

2.

1. Odmowa uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w ca łości lub w części dotyczącej udostęp nienia bez anonimizacji dokumentów potwierdzających okoliczności, o któ rych mowa w art. 31 ust. 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej. De cyzja ta jest równoznaczna z odmową realizacji praw określonych w art. 31 ust. 5, odnoszących się do dokumen tów, których odmowa ta dotyczy.

2. Organ odwoławczy utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej in stancji. Art. 3

3.

1. Wydanie niezanonimizowanych kopii dokumentów następuje na pisemny wniosek osoby, o której mowa w art. 31 ust. 5.

2. Na żądanie wnioskodawcy należy uwierzytelnić wydawane kopie doku mentów.

3. Wydanie kopii dokumentów następuje w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci właściwego ze względu na miejsce za mieszkania wnioskodawcy, chyba że we wniosku wskazał on inny oddział, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Wnioskodawca powinien być zawiado miony na piśmie o terminie wydania kopii dokumentów przynajmniej na 7 dni przed tym terminem. Wydanie kopii dokumentów powinno być udo kumentowane protokołem, który pod pisuje wnioskodawca i upoważniony pracownik Instytutu Pamięci. Art. 3

4.

1. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w art. 31 ust. 5, Instytut Pamię ci wydaje znajdujące się w jego archi wum przedmioty, które w momencie utraty stanowiły jej własność lub były w jej posiadaniu.

2. Przed wydaniem przedmiotów Instytut Pamięci może sporządzić i zachować ich kopie; o fakcie tym należy poinfor mować wnioskodawcę.

3. W zakresie określonym w ust. 1 przepi sy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje się odpo wiednio. Art. 3

5.

1. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w art. 31 ust. 5, podaje się tej osobie nazwiska i dalsze dane identyfi kujące tożsamość osób, które przeka zywały o niej informacje organom bez pieczeństwa państwa, jeżeli można je jednoznacznie określić na podstawie dokumentów danego organu bezpie czeństwa państwa, i o ile w dokumen tach udostępnionych do wglądu na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, znajdują się pseudoni my lub nazwiska tych osób.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dokumentach udostępnionych do wglądu na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, znaj dują się nazwiska pracowników i funk cjonariuszy, którzy zbierali lub oceniali informacje o wnioskodawcy lub pro wadzili osoby, które przekazywały or ganom bezpieczeństwa państwa te in formacje.

3. Odmawia się podania nazwisk oraz in nych danych identyfikujących tożsa mość osób, które udzielały jedynie in formacji o przestępstwach pospoli tych.

4. Od odmowy udostępnienia danych identyfikujących tożsamość osób, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, przysługuje od wołanie do Prezesa Instytutu Pamięci.

5. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje się od powiednio.”;

20) po art. 35 dodaje się art. 35a—35d w brzmieniu: „Art. 35a.

1. Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 35c ust. 1 oraz wynikające z realizacji upraw nień, o których mowa w art. 31 ust. 5, składa się osobiście w siedzibie Insty tutu Pamięci, jego oddziałach i dele gaturach lub za pośrednictwem pocz ty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez nota riusza.

2. Osoba mająca stałe miejsce zamiesz kania za granicą może złożyć wniosek osobiście w polskiej placówce konsu larnej, przy czym podpis wniosko dawcy uwierzytelnia konsul. Wniosek taki może być również złożony za po średnictwem poczty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodaw cy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania pod pisów zgodnie z prawem państwa, w którym ta czynność zostanie doko nana.

3. Po złożeniu wniosku wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do re alizacji przysługujących mu praw wy nikających z ustawy.

4. Uprawnienia wynikające z ustawy może wykonywać osoba najbliższa zmarłego w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10825 — Poz. 1592

5. Jeżeli realizacja praw wynikających z ustawy następuje przez osobę naj bliższą, o której mowa w ust. 4, nale ży we właściwym wniosku wskazać imię i nazwisko osoby zmarłej, której praw on dotyczy. Art. 35b.

1. Każdy ma prawo załączyć do zbioru dotyczących go dokumentów własne uzupełnienia, sprostowania, uaktual nienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie. Dane już zawarte w do kumentach nie ulegają zmianie.

2. Uzupełnienia, sprostowania, uaktual nienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie dołącza się do zbioru dokumentów z oznaczeniem ich w sposób pozwalający na ich odróż nienie od dokumentów zgromadzo nych przez Instytut Pamięci w trybie art. 25. Art. 35c.

1. Każdy ma prawo wystąpić z wnios kiem do Instytutu Pamięci o udostęp nienie do wglądu dokumentów oso bowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeń stwa państwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres za mieszkania wnioskodawcy,

2) rodzaj i numer dokumentu tożsa mości,

3) datę wydania dokumentu tożsa mości oraz nazwę organu, który go wydał,

4) dane ułatwiające odnalezienie do kumentów, w szczególności imię i nazwisko oraz informacje o miej scu pracy lub działania pracownika lub funkcjonariusza organu bez pieczeństwa państwa, którego do tyczyć mają dokumenty.

3. Funkcjonariusze i pracownicy orga nów bezpieczeństwa państwa mogą uzyskać na swój wniosek kopie do tyczących ich dokumentów osobo wych.

4. W razie późniejszego odnalezienia w archiwum Instytutu Pamięci do kumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza orga nu bezpieczeństwa państwa, którymi zainteresowany był wnioskodawca, należy go o tym poinformować oraz pouczyć o możliwości ponownego złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Art. 35d.

1. Każdemu, komu udostępniono do tyczące go dokumenty, przysługuje prawo wytoczenia powództwa o usta lenie, że:

1) dokument lub dokumenty, które zostały mu udostępnione jako do tyczące jego osoby, w rzeczywisto ści go nie dotyczą lub

2) nie są autentyczne dokument lub dokumenty udostępnione mu jako dotyczące jego osoby, lub

3) nie jest zgodna z prawdą treść dokumentu lub dokumentów udo stępnionych mu jako dotyczących jego osoby.

2. Powództwo wytacza się przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowane mu przez Instytut Pamięci.

3. Powództwo rozpoznaje sąd okręgo wy mający siedzibę w mieście będą cym siedzibą sądu apelacyjnego właś ciwego ze względów na miejsce za mieszkania powoda.

4. W postępowaniu wszczętym w wyni ku wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowied nio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Odpis prawomocnego orzeczenia, wydanego w wyniku wytoczenia po wództwa, o którym mowa w ust. 1, zostaje dołączony do dokumentu lub dokumentów, do których orzeczenie to się odnosi i stanowi ich integralną część.”; 2

1) art. 36 i 37 otrzymują brzmienie: „Art. 3

6.

1. Dokumenty zgromadzone przez Insty tut Pamięci, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w art. 39, udostępnia się organom władzy publicznej oraz in nym instytucjom, organizacjom i oso bom w celach:

1) wykonywania zadań ustawowych,

2) prowadzenia badań naukowych, o ile Prezes Instytutu Pamięci wyra zi na to zgodę,

3) prowadzenia działalności dzienni karskiej, o ile Prezes Instytutu Pa mięci wyrazi na to zgodę.

2. Podmioty, którym dokumenty zostały udostępnione, ponoszą odpowiedzial ność prawną za sposób ich wykorzy stania, o czym należy je poinformo wać.

3. W trybie określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 nie mogą być wnioskodawcy udostęp nione dokumenty, jeżeli zostały wy tworzone przez niego lub przy jego udziale w ramach czynności wykony Dziennik Ustaw Nr 218 — 10826 — Poz. 1592 wanych w związku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo w związku z czynnościa mi, przy wykonywaniu których był traktowany przez te organy jako oso bowe źródło informacji. Art. 3

7.

1. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5, która uzyskała na podstawie art. 31 wgląd w niezanonimizowane kopie dotyczących jej dokumentów, może zastrzec, że dotyczące jej dane oso bowe zebrane w sposób tajny w to ku czynności operacyjno-rozpoznaw czych organów bezpieczeństwa pań stwa nie będą udostępniane w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2, przez określony czas, jednakże nie dłu żej niż przez 90 lat od daty ich wytwo rzenia.

2. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5, może zastrzec, że dotyczące jej infor macje zawierające dane z życia pry watnego, rodzinnego, a także dotyczą ce czci i dobrego imienia, do których uzyskała wgląd bez anonimizacji, nie będą udostępnione, z zastrzeżeniem art. 39.

3. Prezes Instytutu Pamięci informuje osoby, o których mowa w art. 31 ust. 5, o prawie zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje informacji dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujaw nianiu informacji o dokumentach or ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumen tów.

5. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5, która uzyskała na podstawie art. 31 wgląd w niezanonimizowane kopie do tyczących jej dokumentów, może wy razić zgodę na udostępnienie swo ich danych osobowych, określonych w ust. 1, wskazanym osobom lub in stytucjom, a także na ich powszechną dostępność.

6. Dane osobowe, określone w ust. 1, mogą być jednakże udostępniane w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2, jeżeli:

1) osoba, której dotyczą te dane, albo w przypadku jej śmierci osoba naj bliższa wyrazi na to zgodę,

2) odnoszą się do publicznego wystą pienia osoby, której dotyczą te da ne, lub do jej działalności publicznej lub są danymi osobowymi wyma ganymi przez ustawę w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

7. Cele, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2, można realizować także po ano nimizacji danych osobowych, o któ rych mowa w ust. 1, w kopiach doku mentów.

8. Prawo do zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, oraz prawo do wyrażenia zgo dy na udostępnienie swoich danych osobowych, określonych w ust. 1, wskazanym organom władzy publicz nej, innym instytucjom, organizacjom i osobom nie przysługuje w stosun ku do dokumentów, o których mowa w art. 36 ust. 3.”; 2

2) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dokumenty organów bezpieczeństwa pań stwa, jeżeli nie zawierają danych osobowych osoby trzeciej, mogą być wykorzystywane przez upoważnionych funkcjonariuszy służb specjalnych w ramach ich zadań ustawowych, jeśli zawierają informację o przestępstwie szpiegostwa, przestępstwie o charakterze ter rorystycznym lub przestępstwie godzącym w porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.”; 2

3) w art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem In stytutu Pamięci, dokonują co 5 lat okresowych przeglądów dokumentów zgromadzonych w zbiorze wyodrębnionym. W przypadku stwierdzenia ustąpienia przesłanek uzasadnia jących zastrzeżenie Prezes Instytutu Pamięci podejmuje z urzędu, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Ministra Obrony Narodowej, albo na wniosek tych organów, decyzję o uchyleniu lub skróceniu okresu za strzeżenia. Przepisy ust. 3 stosuje się odpo wiednio.”; 2

4) uchyla się art. 41; 2

5) art. 42 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

2. Jeżeli Dyrektor Biura Udostępniania i Ar chiwizacji Dokumentów Instytutu Pamię ci zostanie zawiadomiony, że znajdujące się w dokumentach dane osobowe są nieprawdziwe, to informacje o tym dołą cza się do zbioru dokumentów dotyczą cych danej osoby.”; 2

6) w art. 43 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. W sprawach rozstrzyganych decyzją admini stracyjną, w myśl przepisów niniejszej ustawy, organem pierwszej instancji jest dyrektor od działu Instytutu Pamięci. Organem odwoław czym jest Prezes Instytutu Pamięci.”; Dziennik Ustaw Nr 218 — 10827 — Poz. 1592 2

7) uchyla się art. 44; 2

8) w art. 45: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prokuratorom Instytutu Pamięci w spra wach określonych w art. 1 pkt 1 lit. a przy sługują wszystkie uprawnienia prokuratora, także w sprawach podlegających orzecznic twu sądów wojskowych.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do prowadzenia śledztw przez Instytut Pa mięci stosuje się przepisy Kodeksu postępo wania karnego.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. W sądowym postępowaniu odwoławczym na skutek wniesienia apelacji oraz kasacji występują prokuratorzy Głównej Komisji.”, d) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „

10. Dyrektor Głównej Komisji wnosi kasację w zastępstwie Prokuratora Generalnego w sprawach, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, w tym także należących do właściwo ści sądów wojskowych.”; 2

9) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: „Art. 45a. Instytut Pamięci wszczyna z urzędu śledztwo w sprawach o przestępstwa określone w art. 54 i 55.”; 30) w art. 47: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dyrektor Głównej Komisji jest prokuratorem przełożonym prokuratorów tej Komisji oraz komisji oddziałowych. Naczelnik komisji od działowej jest przełożonym prokuratorów tej komisji.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Prokurator Generalny może przywrócić na wcześniej zajmowane lub równorzędne stanowisko w powszechnej lub wojskowej jednostce prokuratury prokuratora Instytu tu Pamięci, co do którego Prezes Instytutu Pamięci wystąpił, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Głównej Komisji, z takim wnio skiem. Złożenie wniosku nie jest związane z postępowaniem dyscyplinarnym. 4b. W przypadku stwierdzenia, że prokurator nie może ze względów zdrowotnych pełnić służby w Instytucie Pamięci, Prokurator Generalny przenosi go na stanowisko rów norzędne do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwo ści lub innej jednostki organizacyjnej pod ległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwa lifikacjami prokuratora.”; 3

1) art. 48 i 49 otrzymują brzmienie: „Art. 4

8. Prokurator oddziałowej komisji wydaje postanowienie o wszczęciu albo odmo wie wszczęcia śledztwa w sprawie o zbrodnię, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, w terminie 3 miesięcy od otrzyma nia zawiadomienia o przestępstwie. Jeże li osoba lub instytucja, która złożyła za wiadomienie, nie zostanie w ciągu 4 mie sięcy od dnia jego złożenia powiadomio na o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do pro kuratura nadrzędnego. Art. 4

9. Po upływie 3 miesięcy od daty wszczęcia śledztwa w sprawie o zbrodnię, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, prokurator pro wadzący je składa prokuratorowi nadrzęd nemu sprawozdanie z dokonanych czyn ności. Sprawozdanie takie składa się po upływie każdego trzymiesięcznego okresu śledztwa. Terminów dotyczących ukończe nia śledztwa, określonych w art. 310 Ko deksu postępowania karnego, nie stosuje się.”; 3

2) w art. 51: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do zgromadzenia i kolegium prokuratorów Głównej Komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze o zgromadzeniu i kolegium prokuratury apelacyjnej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Dyrektor Głównej Komisji jest przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do prokurato rów Instytutu Pamięci.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Rzecznika dyscyplinarnego dla prokurato rów Instytutu Pamięci wyznacza Prokurator Generalny spośród prokuratorów Instytutu Pamięci, na wniosek Dyrektora Głównej Ko misji. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskazaniami Dyrektora Głównej Komisji.”; 3

3) w art. 53: a) pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) informuje społeczeństwo o strukturach i metodach działania instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie prze ciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje o strukturach, obsadzie personalnej i spo sobach działania organów bezpieczeństwa państwa,

2) prowadzi badania naukowe nad najnowszą historią Polski, a także udostępnia zgroma dzone dokumenty innym placówkom na ukowym i osobom w celu prowadzenia ta kich badań, z zachowaniem warunków okre ślonych w ustawie,

3) udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz publikuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, w tym in wentarze archiwalne,”, Dziennik Ustaw Nr 218 — 10828 — Poz. 1592 b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) prowadzi działalność edukacyjną, wysta wienniczą i wydawniczą,”, c) dodaje się pkt 7—9 w brzmieniu: „

7) publikuje, na podstawie dokumentów zgro madzonych w archiwum Instytutu Pamięci, dane osobowe osób, których dotyczą te do kumenty wraz z informacją, w jakim charak terze występują w tych dokumentach, w tym wykazy pracowników, funkcjonariu szy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa ze wskazaniem stopnia służbowe go zajmowanych stanowisk, oraz organów bezpieczeństwa państwa, w których pełnili służbę lub pracowali, a także dane osobowe osób traktowanych przez organy bezpie czeństwa państwa jako osobowe źródła in formacji ze wskazaniem, jakie dokumenty stanowiły podstawę publikacji,

8) publikuje, za ich zgodą, dane osobowe osób, wobec których zachowały się doku menty świadczące o tym, że organy bezpie czeństwa państwa zbierały o nich informa cje na podstawie celowo gromadzonych da nych, w tym w sposób tajny, i którym przy sługuje możliwość skorzystania z prawa określonego w art. 31 ust. 5, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funk cjonariuszami, żołnierzami organów bezpie czeństwa państwa lub byli traktowani przez organy bezpieczeństwa państwa jako oso bowe źródła informacji, a w szczególności w tym charakterze byli przez te organy zare jestrowani lub odnotowani; publikacje nie obejmują danych osobowych osób, w sto sunku do których zachowały się dokumenty uzasadniające publikację ich danych osobo wych na podstawie pkt 9,

9) publikuje dane osobowe osób, które zajmo wały kierownicze stanowiska w byłej Pol skiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjed noczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczo nym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej.”; 3

4) w art. 54 ust. 3 i 4 uchyla się; 3

5) art. 71 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

1. W działalności Instytutu Pamięci, okreś lonej w art. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.16)).”. Art. 40. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 107

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Postępowania sprawdzającego nie przeprowa dza się wobec osób zajmujących stanowiska: Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Mini strów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Naj wyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywa telskich, Generalnego Inspektora Ochrony Da nych Osobowych, członków Rady Polityki Pie niężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Instytutu Pamięci Narodo wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Na rodowi Polskiemu oraz Szefów Kancelarii: Pre zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Se natu i Prezesa Rady Ministrów.”;

2) w załączniku 2c do ustawy pkt 11 otrzymuje brzmie nie: „1

1. Czy w latach 1944—1990 był(a) Pan(-i) pracow nikiem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grud nia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.17)), lub osobowym źródłem informacji, o którym mowa w art. 6 tej ustawy?    TAK NIE NIE DOTYCZY”. Art. 4

1. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w ust. 4 wyrazy „w organach bezpieczeń stwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „w organach bez pieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku mentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”; Dziennik Ustaw Nr 218 — 10829 — Poz. 1592 ——————— 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1218. ——————— 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

2) w art. 54 w ust. 3 wyrazy „w organach bezpieczeń stwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zastępuje się wyra zami „w organach bezpieczeństwa państwa w ro zumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów.”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 144 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) w stosunku do każdego kandydata urodzone go przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — zaświad czenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in formacji o dokumentach organów bezpieczeń stwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

2) art. 145 uchyla się;

3) w art. 147 w ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się wy razy „wraz z oświadczeniami kandydatów na po słów lub informacjami, o których mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3”;

4) w art. 152 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Okręgowa komisja wyborcza sporządza ob wieszczenia o zarejestrowanych listach okręgo wych, zawierające informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wybor czych oraz dane o kandydatach zawarte w zgło szeniach list, w tym treść zaświadczenia, o któ rym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paź dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o do kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”;

5) art. 174 uchyla się;

6) w art. 177: a) w ust. 1: — w pkt 7 w lit. d na końcu przecinek zastępuje się kropką, — pkt 8 uchyla się, b) ust. 5 uchyla się;

7) art. 210 uchyla się;

8) w art. 213: a) w ust. 1: — w pkt 7 w lit. d na końcu przecinek zastępuje się kropką, — pkt 8 uchyla się, b) ust. 5 uchyla się. Art. 4

3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.

20) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. W sądach okręgowych położonych w miej scowościach, w których znajdują się od działy Instytutu Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Minister Sprawiedliwości może utworzyć, w drodze zarządzenia, wydziały lustracyjne do rozpoznawania spraw, o któ rych mowa w art. 28 ustawy z dnia 18 paź dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 159

2) oraz w art. 35d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.21)).”;

2) w art. 18 uchyla się § 2;

3) w art. 57 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmie niu: „Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów.”. Art. 4

4. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218) w art. 12 w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) jest nieskazitelnego charakteru.”. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10830 — Poz. 1592 ——————— 1

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. ———————

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044. 2

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. Art. 4

5. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowa nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. zm.22)) w art. 71 uchyla się ust. 8. Art. 4

6. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agen cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.23)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) nie pełniła służby zawodowej i nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, o któ rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.24)), oraz nie była osobowym źródłem in formacji w rozumieniu art. 6 tej ustawy, ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godno ści urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.”;

2) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

7.

1. Agencje nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współ pracy:

1) posłów i senatorów,

2) osób zajmujących kierownicze sta nowiska państwowe, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lip ca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi ska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.25)),

3) dyrektorów generalnych w mini sterstwach, urzędach centralnych lub urzędach wojewódzkich,

4) sędziów, prokuratorów i adwoka tów,

5) członków rady nadzorczej, człon ków zarządu oraz dyrektorów programów „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna” i „Polskiego Ra dia — Spółka Akcyjna”, a także dyrektorów terenowych oddziałów „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyj na”,

6) dyrektora generalnego, dyrekto rów biur oraz kierowników oddzia łów regionalnych „Polskiej Agencji Prasowej — Spółka Akcyjna”,

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.26)),

8) redaktorów naczelnych, dziennika rzy lub osób prowadzących działal ność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.27)),

9) rektorów, prorektorów i kierowni ków podstawowych jednostek or ganizacyjnych w publicznych i nie publicznych szkołach wyższych,

10) członków Rady Głównej Szkolnic twa Wyższego, Państwowej Ko misji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu łów.

2. Szefowie Agencji w celu realizacji za dań Agencji mogą wydać zgodę na korzystanie z tajnej współpracy z oso bami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione wzglę dami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Mini strów.

3. W przypadku powołania ministra w ce lu koordynowania działalności służb Dziennik Ustaw Nr 218 — 10831 — Poz. 1592 ——————— 2

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1491, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273, poz. 2703. 2

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. 2

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. 2

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. ——————— 2

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 2

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377. specjalnych Szefowie Agencji wyraża ją zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.”;

3) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zakazu określonego w ust. 3 nie stosuje się w przypadku żądania prokuratora albo sądu, zgłoszonego w celu ścigania karnego za czyn zabroniony, stanowiący zbrodnię lub wystę pek, którego skutkiem jest śmierć, lub przepro wadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez pośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.28)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informa cji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych do kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

2) w art. 10 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „Na liście zamieszcza się również treść zaświad czeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku mentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej usta wy.”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojsko wych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326, z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

6.

1. WSI nie mogą przy wykonywaniu swo ich zadań korzystać z tajnej współpracy:

1) posłów i senatorów;

2) osób zajmujących kierownicze sta nowiska państwowe, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lip ca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi ska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.30));

3) dyrektorów generalnych w mini sterstwach, urzędach centralnych lub urzędach wojewódzkich;

4) sędziów, prokuratorów i adwoka tów;

5) członków rady nadzorczej, człon ków zarządu oraz dyrektorów pro gramów „Telewizji Polskiej — Spół ka Akcyjna” i „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, a także dyrekto rów terenowych oddziałów „Tele wizji Polskiej — Spółka Akcyjna”;

6) dyrektora generalnego, dyrekto rów biur oraz kierowników oddzia łów regionalnych „Polskiej Agencji Prasowej — Spółka Akcyjna”;

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.31));

8) redaktorów naczelnych, dziennika rzy lub osób prowadzących działal ność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.32));

9) rektorów, prorektorów i kierowni ków podstawowych jednostek or ganizacyjnych w publicznych i nie publicznych szkołach wyższych;

10) członków Rady Głównej Szkolnic twa Wyższego, Państwowej Komi sji Akredytacyjnej i Centralnej Ko misji do Spraw Stopni i Tytułów. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10832 — Poz. 1592 ——————— 2

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457. 2

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703. ——————— 30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. 3

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 3

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.

2. Szef WSI w celu realizacji zadań WSI może wydać zgodę na korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpie czeństwa państwa, po uzyskaniu zgo dy Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku powołania ministra w ce lu koordynowania działalności służb specjalnych Szef WSI wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.”;

2) w art. 37 w ust. 3 uchyla się pkt 2. Art. 4

9. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 21

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 w ust. 1 skreśla się dwukrotnie użyte wy razy „i art. 145”;

2) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Okręgowa komisja wyborcza sporządza ob wieszczenia o zarejestrowanych listach okrę gowych, zawierające informacje o ich nume rach, nazwach i skrótach nazw komitetów wy borczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list, w tym treść zaświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informa cji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych do kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592), w zakre sie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”. Art. 50. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokura torii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 121

7) w art. 44 ust. 3 wyrazy „w organach bez pieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służ by w organach bezpieczeństwa państwa lub współ pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”. Art. 5

1. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 87

6) po art. 28 do daje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od pozwu w sprawie, o której mowa w:

1) art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 paździer nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeń stwa państwa z lat 1944—1990 oraz tre ści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592);

2) w art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 18 grud nia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodo wej — Komisji Âcigania Zbrodni prze ciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.33)).”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 112

2) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) nie pełniła służby zawodowej i nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, o któ rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.34)), oraz nie była osobowym źródłem in formacji w rozumieniu art. 6 tej ustawy, ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godno ści urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.”;

2) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6.

1. CBA nie może przy wykonywaniu swo ich zadań korzystać z tajnej współpracy:

1) posłów i senatorów;

2) osób zajmujących kierownicze sta nowiska państwowe, o których mo wa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zaj mujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.35)); Dziennik Ustaw Nr 218 — 10833 — Poz. 1592 ——————— 3

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. 3

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. 3

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.

3) dyrektorów generalnych w mini sterstwach, urzędach centralnych lub urzędach wojewódzkich;

4) sędziów, prokuratorów i adwoka tów;

5) członków rady nadzorczej, człon ków zarządu oraz dyrektorów pro gramów „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna” i „Polskiego Ra dia — Spółka Akcyjna”, a także dy rektorów terenowych oddziałów „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyj na”;

6) dyrektora generalnego, dyrekto rów biur oraz kierowników oddzia łów regionalnych „Polskiej Agencji Prasowej — Spółka Akcyjna”;

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.36));

8) redaktorów naczelnych, dziennika rzy lub osób prowadzących działal ność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.37));

9) rektorów, prorektorów i kierowni ków podstawowych jednostek or ganizacyjnych w publicznych i nie publicznych szkołach wyższych;

10) członków Rady Głównej Szkolnic twa Wyższego, Państwowej Ko misji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu łów.

2. Szef CBA w celu realizacji zadań CBA może wydać zgodę na korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpie czeństwa państwa, po uzyskaniu zgo dy Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku powołania ministra w ce lu koordynowania działalności służb specjalnych Szef CBA wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.”. Art. 5

3. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 70

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) nie pełniła służby zawodowej i nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, o któ rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.38)) oraz nie była osobowym źródłem infor macji w rozumieniu art. 6 tej ustawy, ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godno ści urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.”;

2) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. SKW i SWW nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy:

1) posłów i senatorów;

2) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 usta wy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.39));

3) dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach woje wódzkich;

4) sędziów, prokuratorów i adwokatów;

5) członków rady nadzorczej, członków zarzą du oraz dyrektorów programów „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna” i „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, a także dyrekto rów terenowych oddziałów „Telewizji Pol skiej — Spółka Akcyjna”;

6) dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych Dziennik Ustaw Nr 218 — 10834 — Poz. 1592 ——————— 3

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 3

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377. ——————— 3

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592. 3

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. „Polskiej Agencji Prasowej — Spółka Ak cyjna”;

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 usta wy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.40));

8) redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawni czą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.41));

9) rektorów, prorektorów i kierowników pod stawowych jednostek organizacyjnych w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych;

10) członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyż szego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Ty tułów.”;

3) w art. 41 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8;”. Art. 5

4. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia du Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 71

1) uchyla się art. 27. Art. 5

5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służ bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 121

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 11 kwiet nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w orga nach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funk cje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592)”;

2) w art. 61 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 11 kwiet nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w orga nach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funk cje publiczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „usta wy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in formacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku mentów.”;

3) w art. 64 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 11 kwiet nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w orga nach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funk cje publiczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „usta wy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in formacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku mentów.”. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 5

6.

1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni którąkolwiek z funkcji publicznych wymienio nych w art. 4, ma obowiązek wystąpienia z podaniem o wydanie jej zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, a obowiązek ten powinien zostać wykonany w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniej szej ustawy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma obowiązek przedłożyć organowi wskazanemu w art. 5 ust. 4 lub 6, właściwemu dla pełnionej przez nią funkcji publicznej, uzyskane potwierdzenie wystąpienia z podaniem o wy danie jej zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

3. W przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie zrealizuje w terminie obowiązku wystą pienia o wydanie jej zaświadczenia, organ wskazany w art. 5 ust. 4 lub 6, właściwy dla funkcji publicznej pełnionej przez tę osobę, niezależnie od realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 4, ma obowiązek nie zwłocznie zawiadomić o tym fakcie organ zaświadcza jący. W zawiadomieniu podaje się dane, o których mowa w art. 9 ust.

1. W przypadku otrzymania takie go zawiadomienia organ zaświadczający wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wydania zaświad czenia.

4. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1—3, może stanowić samodzielną przesłankę do rozwiązania umowy o pracę, odwołania z zajmo wanego stanowiska lub wszczęcia postępowania dys cyplinarnego wobec osoby, która uchyliła się od do pełnienia tych obowiązków.

5. O wszczęciu postępowania z urzędu zawiadamia się stronę, której następnie doręcza się wydane za świadczenie.

6. Zaświadczenie doręcza się także właściwemu organowi, wskazanemu w art. 5 ust. 6. Dziennik Ustaw Nr 218 — 10835 — Poz. 1592 ——————— 40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 4

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.

7. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma obowiązek przedłożyć uzyskane zaświadczenie organowi wskaza nemu w art. 5, właściwemu dla pełnionej przez nią funkcji publicznej, przy czym przedłożenie to powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w termi nie 7 dni od daty doręczenia zaświadczenia.

8. Pracodawcy i przełożeni osoby pełniącej funkcję publiczną, wymienionej w art. 4, organy powołujące tę osobę na stanowiska lub funkcje, wymienione w art. 4, organy nadrzędne albo organy nadzoru nad organem władzy publicznej, wymienionym w art. 4, lub właściwe ze względu na miejsce wykonywania za wodu przez osobę pełniącą funkcję publiczną, wymie nioną w art. 4, a także organy samorządu zawodowe go, których osoba pełniąca funkcję publiczną, wymie niona w art. 4, jest członkiem, obowiązane są, w celu wydania zaświadczenia, do udzielania wszelkich nie zbędnych informacji na temat osoby pełniącej funkcję publiczną, wymienioną w art. 4, na każde żądanie or ganu zaświadczającego. Art. 5

7.

1. W przypadku, gdy objęcie funkcji pu blicznej przez daną osobę może nastąpić w wyniku wyborów powszechnych i bezpośrednich, przeprowa dzonych w roku 2006 i 2007 po wejściu w życie niniej szej ustawy, przepisu art. 5 ust. 4 nie stosuje się; Insty tut Pamięci Narodowej wydaje zaświadczenia oso bom, które zostały wymienione jako osoby wybrane w obwieszczeniu właściwego organu wyborczego.

2. Objęcie przez daną osobę funkcji, o której mowa w art. 4 pkt 27, 28, 30, 32—36, w okresie 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy wymaga przedło żenia urzędowego potwierdzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, albo kopii złożonego przez tę osobę żą dania wydania jej takiego potwierdzenia, na której or gan właściwy potwierdził fakt przyjęcia takiego żąda nia. Art. 5

8. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Instytutu Pamięci Na rodowej utworzy rejestr zaświadczeń, o którym mowa w rozdziale 3 niniejszej ustawy. Art. 5

9. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Instytut Pamięci Narodowej podejmie prace badawcze, o których mowa w art. 53 pkt 7—9 ustawy, o której mowa w art. 3

9. Wyniki tych prac badawczych będą aktualizowane i publikowane, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Art. 60.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy kończy się kadencja Rzecznika Interesu Publiczne go i jego zastępców.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mie nie i dokumenty będące we władaniu Rzecznika Inte resu Publicznego przechodzą z mocy prawa we włada nie Instytutu Pamięci Narodowej.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pra cownicy Biura Rzecznika Interesu Publicznego stają się z mocy prawa pracownikami Instytutu Pamięci Na rodowej.

4. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 3, wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia wej ścia w życia niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia przed upływem 2 miesięcy i 2 tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio o terminie wygaś nięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

6. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem. Przepis art. 411 Kodeksu pracy stosuje się odpowied nio.

7. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, zacho wują uprawnienia pracownicze wynikające z aktów, na których podstawie powstał ich stosunek pracy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do dnia:

1) upływu 2 miesięcy i 2 tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przyjęli propono wane warunki pracy lub płacy na dalszy okres, al bo

2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o któ rym mowa w ust. 4, lub wypowiedzenia, o którym mo wa w ust. 6, pracownikom:

1) mianowanym — przysługuje świadczenie pienięż ne przewidziane w art. 131 ustawy z dnia 16 wrze śnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwo wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.42));

2) innym niż wymienieni w pkt 1 — przysługuje od prawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią zywania z pracownikami stosunków pracy z przy czyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.43)). Dziennik Ustaw Nr 218 — 10836 — Poz. 1592 ——————— 4

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1218. 4

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077. Art. 6

1.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie przekaże Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej wszelkie dokumenty, o których mowa w art. 3.

2. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed Sądem Lustracyjnym do dnia wejścia w życie ustawy organ zaświadczający wydaje z urzędu za świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, po prze kazaniu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów, o których mowa w art. 3. Art. 6

2.

1. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Szef Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu przekażą do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty organów bezpieczeństwa państwa, a także akta funkcjonariuszy wytworzone lub gromadzone w okresie do dnia 31 lipca 1990 r.

2. Minister Obrony Narodowej przekaże do archi wum Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty orga nów bezpieczeństwa państwa, a także akta funkcjona riuszy i żołnierzy tych służb wytworzone lub groma dzone w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.

3. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów państwowych przeka żą do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej doku menty wytworzone lub zgromadzone przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz woje wódzkie i miejskie urzędy kontroli prasy, publikacji i widowisk, Główny Urząd Kontroli Publikacji i Wido wisk oraz okręgowe urzędy, a także przez Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw wy znań stopnia wojewódzkiego.

4. Obowiązek określony w ust. 1—3 dotyczy także kopii dokumentów, niezależnie od czasu ich sporzą dzenia.

5. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej może, w każdym czasie, zażądać od organów wymienionych w ust. 1—3, a także od innych instytucji, dokumentów nieprzekazanych.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej oraz Szef Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu mo gą wykonać dla potrzeb urzędu kopie akt funkcjona riuszy pozostających w służbie, które powstały w okresach, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2. Art. 6

3.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie zmiany ustawy, o której mowa w art. 39, stosuje się przepisy w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

2. Wnioski i pytania, o których mowa w art. 30 ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu dotych czasowym, niezrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, traktuje się jako wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą. Art. 6

4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, Szef Agencji Wywiadu i Minister Obrony Narodo wej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, w odniesieniu do dokumentów przeka zanych do Instytutu Pamięci Narodowej, dokonają w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy ich przeglądu w celu podjęcia decyzji o ich zastrzeżeniu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 39. Art. 6

5.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokona, na uzgodniony wniosek Pierw szego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, przeniesienia planowanych do chodów i wydatków budżetowych Rzecznika Interesu Publicznego, odpowiednio do treści art. 60.

2. Rada Ministrów zapewni sfinansowanie w roku 2006 realizacji przez Instytut Pamięci Narodowej za dań określonych w niniejszej ustawie. Art. 6

6.

1. Traci moc ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bez pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.44)), z wyjątkiem art. 30.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Sąd Najwyższy umorzą będące w toku postępowania prowadzone na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1. Art. 6

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 43 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 46 pkt 2 oraz art. 53 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 218 — 10837 — Poz. 1592 ——————— 4

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1218.

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-11-30
Data wydania: 2006-10-18
Data wejścia w życie: 2007-03-01
Data obowiązywania: 2007-03-01
Uwagi: Art. 39 pkt 7 i art. 57 wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2006 r.; art. 43 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.; art. 46 pkt 2 oraz art. 53 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592