Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169

Dziennik Ustaw Nr 22 — 905 — Poz. 169 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lip ca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 225

3) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporzą dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Gospo darki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporzą dzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 29).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 29), które stanowią: „

§2. Zespoły oceniające, powołane przez wojewo dów na podstawie przepisów dotychczaso wych, działają do czasu powołania przez mar szałków województw nowych zespołów ocenia jących nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2006 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888). Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. (poz. 169) ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z późn. zm.2)) zarządza się, co następu je:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kate gorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług ga stronomicznych;

2) minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelar skie;

3) warunki dopuszczenia odstępstw od wymagań, o których mowa w pkt 1;

4) sposób dokumentowania spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych;

5) szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów ho telarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii;

6) tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagań co do wy posażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu; ———————

1) Obecnie działem administracji rządowej — turystyka kie ruje Minister Gospodarki na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 październi ka 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi nistra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 180

8. Obecnie tekst jednolity wymienionej ustawy jest ogłoszony w Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462.

7) sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelar skich oraz innych obiektów, w których są świad czone usługi hotelarskie.

§2.

1. Ustala się wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastro nomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, z zastrze żeniem ust. 4, dla:

1) hoteli i moteli — określa załącznik nr 1 do rozpo rządzenia;

2) pensjonatów — określa załącznik nr 2 do rozporzą dzenia;

3) kempingów (campingów), pól biwakowych — określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) domów wycieczkowych — określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) schronisk młodzieżowych — określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) schronisk — określa załącznik nr 6 do rozporządze nia.

3. Minimalne wymagania co do wyposażenia in nych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Minimalne wymagania co do wyposażenia w za kresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 8 do roz porządzenia.

§3.

1. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla obiektów hotelarskich, z zastrzeżeniem ust. 2, wpisa nych do rejestru zabytków lub wykazu zabytków archi tektury i budownictwa oraz obiektów, których charak ter zabytkowy jest oczywisty, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

1) przedsiębiorca ubiegający się o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii przedstawi opinię wojewódz kiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe;

2) odstępstwo w niewielkim stopniu obniża spełnia nie wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego, a jest zrekom pensowane spełnieniem w wyższym stopniu in nych wymagań;

3) w materiałach informacyjnych dotyczących obiek tu hotelarskiego zostanie zamieszczona informa cja o zabytkowym charakterze obiektu i związa nych z tym odstępstwach od wymagań co do wy posażenia i zakresu świadczonych usług.

2. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla pól bi wakowych zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości ko rzystania z wody do picia i urządzeń sanitarnych.

§4.

1. Spełnianie w obiektach hotelarskich wyma gań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych doku mentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych: a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z po twierdzonym zawiadomieniem właściwego or ganu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty — opinią rzeczoznawcy budowlanego stwier dzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz b) dla wszystkich obiektów — książką obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.3)), przedstawioną do wglądu organowi do konującemu kontroli lub oceny obiektu;

2) przeciwpożarowych — opinią właściwej miejsco wo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku kontroli obiektu za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej;

3) sanitarnych — opinią właściwego miejscowo pań stwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w przypadku kontroli obiektu za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może, w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań bu dowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, we zwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wyma gań w sposób określony w ust. 1.

§5.

1. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, z zastrzeżeniem § 7, oraz nada nie kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy po dejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiek cie hotelarskim.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za wierać: Dziennik Ustaw Nr 22 — 906 — Poz. 169 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.

1) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;

2) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

3) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem je go adresu;

4) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca;

5) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowa nia wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;

6) wskazanie zaszeregowania do określonego rodza ju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

3. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4;

2) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a także odpis z Krajowego Re jestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o któ rych mowa w § 2. 4.

4) Marszałek województwa może ustalić wzór an kiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzają cej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wyma gań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wniosko dawca. W takim przypadku opis obiektu, o którym mo wa w ust. 2 pkt 4, we wniosku nie jest wymagany.

§6.

1. Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2—4. 2.

5) Marszałek województwa może powołać zespół oceniający. W skład zespołu mogą być powołani:

1) przedstawiciele marszałka województwa;

2) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i prak tykę w świadczeniu usług hotelarskich lub tury stycznych, wskazane przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w za kresie turystyki i hotelarstwa;

3) przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji archi tektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz innych jednostek.

§7. W sprawach o zaszeregowanie obiektu hote larskiego do rodzaju pole biwakowe stosuje się odpo wiednio przepisy § 5 ust. 1—3 i § 6 ust. 1.

§8.

1. Organy uprawnione do kontroli obiektów w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dokonują kontroli w każdym czasie:

1) z urzędu — jeżeli jest to uzasadnione informacja mi o zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań;

2) na wniosek przedsiębiorcy, stowarzyszenia działa jącego w zakresie turystyki i hotelarstwa lub sto warzyszenia reprezentującego interesy konsu mentów. 2.

6) Marszałek województwa dokonuje z urzędu okresowych kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczo nych usług nie rzadziej niż co trzy lata.

§9.

1. Kontroli, o której mowa w § 8, dokonuje osoba legitymująca się pisemnym upoważnieniem or ganu uprawnionego do kontroli.

2. Wykonywanie czynności kontrolnych powinno odbywać się w obecności kierownika kontrolowanego obiektu lub osoby upoważnionej do zastępowania go, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku nieobecności kierownika lub oso by upoważnionej do zastępowania go można wykony wać wyłącznie te czynności kontrolne, o których termi nie przeprowadzenia uprzednio powiadomiono kie rownika obiektu.

4. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół. Pro tokół podpisuje osoba kontrolująca oraz kierownik obiektu lub osoba zastępująca go, które mogą zgłosić do protokołu swoje uwagi.

5. Organ kontrolujący przekazuje odpis protokołu organowi prowadzącemu ewidencję obiektu. 6.

7) Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazują na to, że zachodzą przesłanki zmiany rodzaju, do którego obiekt został zaszerego wany, lub obniżenia nadanej mu kategorii, marszałek województwa dokonuje ponownej oceny obiektu. 7.

7) Marszałek województwa może odstąpić od po nownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 6, jeżeli przedsiębiorca wyraził zgodę na zmianę rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenie nadanej mu kategorii. Dziennik Ustaw Nr 22 — 907 — Poz. 169 ———————

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mi nistra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 29), które weszło w życie z dniem 20 stycznia 2006 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4). ———————

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4).

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4).

§10.

1. Nie uważa się za spełnione wymagań, o których mowa w § 2, w odniesieniu do elementów wyposażenia niesprawnych, uszkodzonych, niedo stępnych lub nadmiernie zużytych, a także w odniesie niu do usług, których uzyskanie w chwili kontroli lub oceny nie jest możliwe.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 1, organ upoważniony do kontroli obiek tu może wydać przedsiębiorcy zalecenia pokontrolne, z określeniem terminu ich wykonania nieprzekraczają cego trzech miesięcy, pod rygorem wszczęcia postę powania w sprawie zmiany zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii albo wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia zaszeregowania obiektu do ro dzaju i kategorii. § 11.

8) Po przeprowadzeniu pierwszej kontroli obiektu hotelarskiego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz nych, marszałek województwa wydaje decyzję po twierdzającą zaszeregowanie obiektu, zmieniającą za szeregowanie lub uchylającą zaszeregowanie do do tychczasowego rodzaju i kategorii. § 1

2.

1. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz in nych obiektów, w których są świadczone usługi hote larskie, jest prowadzona w formie kartoteki składają cej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu.

2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest:

1) przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelar skiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwa ne dalej „promesą”;

2) decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hote larskiego do określonego rodzaju i nadania kate gorii;

3) zgłoszenie innego obiektu, w którym są świadczo ne usługi hotelarskie.

3. Przedsiębiorca zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Założenie karty ewidencyjnej obiektu wpisuje się do wykazu kart ewidencyjnych, opatrując wpis da tą i podpisem osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. § 1

3.

1. Ewidencja jest jawna w części objętej wpi sem do kart ewidencyjnych obiektów.

2. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostęp niane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. § 1

4.

1. Dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2, stanowiące podstawę wpisu, powinny być przecho wywane łącznie z kartami ewidencyjnymi.

2. Kartoteka ewidencyjna ani poszczególne karty nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przecho wywania. § 1

5.

1. Każdy wpis do karty ewidencyjnej obiektu oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpi sów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

2. W treści wpisu można powołać się na dokument złożony do ewidencji obiektu. Powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.

3. Wpis w karcie obiektu nie może być wymazywa ny albo w inny sposób usuwany.

4. Poprawek we wpisie można dokonywać wyłącznie w taki sposób, aby wyrazy poprawione były czytelne.

5. O dokonywanych poprawkach osoba uprawnio na do prowadzenia ewidencji sporządza na końcu wpi su adnotację o treści poprawki i jej podstawie, ze wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opa truje adnotację datą i podpisem. § 1

6.

1. Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

1) określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie;

2) nazwę i adres obiektu;

3) określenie rodzaju i kategorii obiektu;

4) informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwa nia sezonu;

5) opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu;

6) informacje o promesach, decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług;

7) informacje o przeprowadzonej kontroli i ponow nej ocenie spełniania wymagań dla rodzaju i kate gorii obiektu.

2. Karta ewidencyjna innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, zawiera informacje określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.

3. Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego, w sto sunku do którego przedsiębiorca uzyskał promesę, za wiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 6. § 1

7. 1.

9) Przedsiębiorca świadczący usługi hotelar skie zgłasza do ewidencji informacje o:

1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich; Dziennik Ustaw Nr 22 — 908 — Poz. 169 ———————

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4). ———————

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4).

2) uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpi sanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nada niu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa;

3) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;

4) zmianie liczby miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie in formuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1. § 18.

10) Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:

1) przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich;

2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

3) przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie;

4) obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami;

5) przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do ro dzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka woje wództwa;

6) przedsiębiorca nie rozpoczął świadczenia usług hotelarskich po upływie ważności promesy. § 1

9. Zaszeregowania obiektów hotelarskich doko nane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świad czone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10, poz. 8

7) lub roz porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190) zachowują ważność.

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.11) Dziennik Ustaw Nr 22 — 909 — Poz. 169 ———————

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4). ——————— 1

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190), które utraciło moc na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmia nie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 62, poz. 576). Dziennik Ustaw Nr 22 — 910 — Poz. 169 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 22 — 911 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 912 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 913 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 914 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 915 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 916 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 917 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 918 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 919 — Poz. 169 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 22 — 920 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 921 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 922 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 923 — Poz. 169 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 22 — 924 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 925 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 926 — Poz. 169 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 22 — 927 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 928 — Poz. 169 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 22 — 929 — Poz. 169 Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw Nr 22 — 930 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 931 — Poz. 169 Załącznik nr 7 Dziennik Ustaw Nr 22 — 932 — Poz. 169 Dziennik Ustaw Nr 22 — 933 — Poz. 169 Załącznik nr 8

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-10
Data wydania: 2006-01-24
Data wejścia w życie: 2006-02-18
Data obowiązywania: 2006-02-18
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169