Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1613

1613 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 listopada 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowla ne (Dz. U. Nr 180, poz. 175

8) z art. 2, art. 22 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: I

1. Art. 1—3, art. 4 ust. 1—3, art. 5 ust. 3 oraz art. 6—8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji za płaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758) są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z art. 22 Konstytucji.

2. Art. 4 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, że różnicuje wysokość kosztów udzielonych gwarancji ponoszo nych przez wykonawcę i zamawiającego.

3. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. II Art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w części I w punkcie 1 tracą moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2007 r. Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-01
Data wydania: 2006-11-27
Data wejścia w życie: 2006-12-01
Data obowiązywania: 2006-12-01
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1613