Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1646

1646 USTAWA z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Kró lestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w spra wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobie gania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po datków od dochodu i od zysków majątkowych, podpi sanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-11
Data wydania: 2006-10-27
Data wejścia w życie: 2006-12-26
Data obowiązywania: 2006-12-26
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1646