Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652

Na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 121

7) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Granice obszaru, na który wywierają ko rzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szcze gółowych, zwanego dalej „obszarem”, w zależności od rodzajów urządzeń melioracji wodnych szczegóło wych, ustala się w następujący sposób:

1) w odległości jednej rozstawy rowów lub rurociągów wchodzących w skład drenowań, zwanych dalej „rurociągami drenarskimi”, od skrajnego rowu lub rurociągu drenarskiego i w odległości 0,2 rozstawy od końcówek rowów lub rurociągów drenarskich — w przypadku rowów lub rurociągów drenarskich o regularnym układzie (sieć systematyczna);

2) po granicach zalegania gleb o wadliwych stosun kach powietrzno-wodnych i wymagających zme liorowania — w przypadku rurociągów drenar skich w liczbie nie większej niż trzy lub rowów o układzie nieregularnym (sieć niesystematyczna);

3) po linii terenu wzniesionego: a) o 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych, b) o 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych — jednak nie dalej niż w odległości 0,4 rozstawy od ich końcówek i podwójnej rozstawy, w przypad ku sieci niesystematycznej na terenach, dla któ rych nie sporządzono map glebowo-wodnych, z uwzględnieniem warunków lokalnych;

4) po granicy: a) gruntów nawadnianych grawitacyjnie lub za po mocą urządzeń do nawodnień ciśnieniowych, b) łąk i pastwisk zagospodarowanych pomeliora cyjnie, c) gruntów, na których wykonano fitomelioracje, agromelioracje lub systemy przeciwerozyjne.

2. Jeżeli urządzenia melioracji wodnych szczegóło wych są wykonywane etapami, to granice obszaru ustala się dla ostatniego etapu tych melioracji.

§2. Ustalając obszar, nie uwzględnia się gruntów:

1) wzniesionych o ponad: a) 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych, b) 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu dre narskim na gruntach ornych;

2) niewymagających melioracji wodnych, przez któ re przebiegają rowy lub rurociągi drenarskie;

3) będących nieużytkami rolnymi, jeżeli nie są prze widziane do rekultywacji w projekcie wykonania urządzeń melioracji wodnych;

4) wyłączonych z powodu nieosiągnięcia celu melio racji wodnych;

5) wtórnie zabagnionych oraz zdegradowanych łąk lub pastwisk, których zagospodarowanie pomelio racyjne jest niecelowe;

6) zabudowanych;

7) znajdujących się pod liniami kolejowymi i drogami, urządzeniami melioracji wodnych podstawowych oraz pod powierzchniowymi wodami publicznymi.

§3.

1. Granice obszaru dokumentuje się na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000, z na niesioną siecią wykonanych urządzeń melioracji wod nych szczegółowych, opracowanych na podstawie:

1) map otrzymanych z państwowego zasobu geode zyjnego i kartograficznego;

2) pomiarów uzupełniających.

2. Sporządza się wykaz działek ewidencyjnych, leżą cych w granicach obszaru, zawierający dane dotyczące:

1) lokalizacji obszaru (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

2) powierzchni i numerów poszczególnych działek ewidencyjnych;

3) adresów właścicieli gruntów;

4) wielkości obszarów należących do poszczególnych właścicieli gruntów w podziale na działki ewiden cyjne.

§4. Do ustalania obszaru na potrzeby prowadzenia ewidencji zmeliorowanych gruntów używa się kopii map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000 lub 1:5000.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper Dziennik Ustaw Nr 226 — 11288 — Poz. 1652 1652 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-11
Data wydania: 2006-11-22
Data wejścia w życie: 2006-12-26
Data obowiązywania: 2006-12-26
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652