Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1680

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia woj skowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 103, poz. 956 i z 2006 r. Nr 153, poz. 1095) w § 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) na żądanie sądu, prokuratury, ˚andarmerii Woj skowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia du oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski 1680 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-12-14
Data wydania: 2006-12-07
Data wejścia w życie: 2006-12-29
Data obowiązywania: 2006-12-29
Data uchylenia: 2010-04-21
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1680