Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1699

1699 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych oraz usta wę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141,

1) w art. 17: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdzie siąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy zło tych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności mająt kowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rze czywistym stanem prawnym,”, b) po pkt 41 dodaje się pkt 42 i 43 w brzmieniu: „4

2) o uchylenie, stwierdzenie nieważności al bo o ustalenie nieistnienia uchwał orga nów osób prawnych lub jednostek organi zacyjnych niebędących osobami prawny mi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 4

3) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.”;

2) art. 1081 otrzymuje brzmienie: „Art. 108

1. Jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął ca łej kwoty należnej z tego tytułu, posta nowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sąd, przed któ rym sprawa toczyła się w pierwszej in stancji.”;

3) art. 123 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

3.

§1. Postanowienie o ustanowieniu, od mowie ustanowienia i cofnięciu ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obo wiązku uiszczenia ich wynagrodze nia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

§2. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy.”;

4) po art. 1304 dodaje się art. 1305 w brzmieniu: „Art. 130

5. W wypadkach, o których mowa w art. 130—1304, zarządzenia może wydać także referendarz sądowy.”;

5) w art. 139 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do reje stru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów — w razie niemożności doręcze nia w sposób przewidziany w artykułach po przedzających z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca za mieszkania i adresu — pozostawia się w ak tach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są są dowi znane.”;

6) w art. 174: a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadło ści i ogłoszono upadłość z możliwością za warcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogło szono upadłość obejmującą likwidację ma jątku powoda.”, b) dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4, sąd zawiadamia syndyka albo zarządcę o trwającym postępowaniu, wyznaczając mu odpowiedni termin do wstąpienia do tego postępowania. Brak oświadczenia syndyka albo zarządcy w wyznaczonym terminie uznaje się za odmowę wstąpienia do postępowania.”;

7) w art. 180 w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa za rządu masą upadłości, albo ogłoszono upa dłość obejmującą likwidację majątku powoda — z chwilą złożenia przez syndyka lub zarząd cę oświadczenia w przedmiocie wstąpienia do postępowania. W razie odmowy wstąpienia przez nich do postępowania, sprawa toczy się z udziałem upadłego.”;

8) w art. 182 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spad kobiercy, jak również z przyczyn wskazanych Dziennik Ustaw Nr 235 — 11663 — Poz. 1699 poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540 i Nr 226, poz. 1656. ——————— w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o pod jęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawie szeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawne go strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sąd także umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.”;

9) po art. 182 dodaje się art. 1821 w brzmieniu: „Art. 182

1.

§1. Jeżeli ogłoszono upadłość obej mującą likwidację majątku pozwa nego, a postępowanie dotyczy ma sy upadłości, sąd wydaje postano wienie o umorzeniu postępowa nia. Postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Przepi su art. 108 § 1 nie stosuje się.

§2. W przypadku ponownego wyto czenia powództwa w terminie trzech miesięcy po prawomocnej odmowie uznania wierzytelności, uchyleniu, prawomocnym zakoń czeniu albo umorzeniu postępo wania upadłościowego, zachowa ne zostają skutki, jakie ustawa wiąże z poprzednio wytoczonym powództwem. Postępowanie do wodowe nie wymaga powtórze nia.

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowied nio w przypadku zmiany postano wienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku pozwanego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwo ścią zawarcia układu.”;

10) art. 202 otrzymuje brzmienie: „Art. 20

2. Niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwane go, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej nie właściwości również przed doręcze niem pozwu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowa nia, brak należytego umocowania peł nomocnika, brak zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie jego orga nów lub niedziałanie jego przedstawi ciela ustawowego sąd bierze pod roz wagę z urzędu w każdym stanie spra wy.”; 1

1) w art. 214 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu: „

§2. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.

§3. Jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skut kowały odroczeniem rozprawy, zostały po wołane w złej wierze przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać na grzywnę.”; 1

2) w art. 364 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „

§2. Postanowienia w sprawie, o której mowa w § 1, może wydać także referendarz sądo wy.”; 1

3) w art. 394 w § 1: a) po pkt 41 dodaje się pkt 42 w brzmieniu: „4

2) stwierdzenie prawomocności orzeczenia,”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełno mocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, za rządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwol nienia świadka i biegłego od grzywny i świad ka od przymusowego sprowadzenia,”; 1

4) w art. 39822 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

§1. Na orzeczenie referendarza sądowego, co do istoty sprawy, orzeczenie kończące postępo wanie, orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42, 5, 6, 7, 8 i 9, a tak że orzeczenie co do nadania klauzuli wyko nalności, przysługuje skarga, chyba że prze pis szczególny stanowi inaczej. Skargę roz poznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.

§2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referen darza sądowego traci moc, z wyjątkiem orze czenia co do nadania klauzuli wykonalno ści.”; 1

5) art. 4791 otrzymuje brzmienie: „Art. 479

1.

§1. Przepisy niniejszego działu stosu je się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorca mi, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzesta nie prowadzenia działalności go spodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zasto sowania przepisów niniejszego działu. Dziennik Ustaw Nr 235 — 11664 — Poz. 1699

§2. Sprawami gospodarczymi, w rozu mieniu niniejszego działu, są także sprawy:

1) ze stosunku spółki oraz dotyczą ce roszczeń, o których mowa w art. 291—300 i art. 479—490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.3)),

2) przeciwko przedsiębiorcom o za niechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzed niego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności za grażającej środowisku,

3) należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochro nie konkurencji, prawa energe tycznego, prawa telekomunika cyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejo wym,

4) przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.”; 1

6) po art. 4791 dodaje się art. 4791a w brzmieniu: „Art. 4791a. W sprawach gospodarczych rozpo znawanych według przepisów niniej szego działu, przepisy o innych postę powaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami tego działu.”; 1

7) art. 4792 otrzymuje brzmienie: „Art. 479

2.

§1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka or ganizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność go spodarczą lub zawodową.

§2. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się w sprawach dotyczą cych działalności wytwórczej osób fizycznych w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i ho dowli zwierząt, ogrodnictwa, wa rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmo wania przez rolników pokoi, sprze daży posiłków domowych i świad czenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z poby tem turystów.”; 1

8) uchyla się art. 4793; 1

9) w art. 4794 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu: „

§2. W toku postępowania nie można występo wać z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać, za miast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w spra wach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadcze nia za dalsze okresy. Przepisów art. 194—196 i art. 198 nie stosuje się.

§3. Przepisów art. 5, art. 177 § 1 pkt 5, art. 178, art. 205, art. 212 zdanie drugie i trzecie, art. 4921 § 1, art. 499 pkt 4 i art. 5021 § 1 nie stosuje się.”;

20) uchyla się art. 4797; 2

1) po art. 4798 dodaje się art. 4798a w brzmieniu: „Art. 4798a.

§1. Jeżeli pismo wszczynające postę powanie nie może otrzymać pra widłowego biegu wskutek nieza chowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca stronie pismo bez wzywania do jego po prawienia lub uzupełnienia. Myl ne oznaczenie pisma procesowe go lub inne oczywiste niedokład ności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpozna nia go w trybie właściwym.

§2. Zarządzenie o zwrocie pisma po winno zawierać wskazanie bra ków, jakimi pismo było dotknięte, oraz pouczenie o skutkach jego ponownego wniesienia.

§3. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może wnieść je po nownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje sku tek od daty pierwotnego wniesie nia. Skutek taki nie następuje w ra zie kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

§4. Przepisu § 2 w zakresie pouczenia o skutkach ponownego wniesie nia pisma i przepisu § 3 nie stosu je się w wypadku, gdy strona re prezentowana jest przez adwoka ta, radcę prawnego, rzecznika pa Dziennik Ustaw Nr 235 — 11665 — Poz. 1699 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540. tentowego lub Prokuratorię Gene ralną Skarbu Państwa.

§5. Inne pisma procesowe złożone w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, które nie mogą otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wniesione przez stro nę reprezentowaną przez adwoka ta, radcę prawnego, rzecznika pa tentowego lub Prokuratorię Gene ralną Skarbu Państwa podlegają zwrotowi bez wzywania do ich po prawienia lub uzupełnienia. Sprze ciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od na kazu zapłaty sąd odrzuca.

§6. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 5, zarządzenia może wydać także referendarz sądowy.”; 2

2) w art. 4799 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika paten towego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jest obowiązana doręczać odpisy pism procesowych z załącznikami bezpo średnio stronie przeciwnej. Do pisma proce sowego wniesionego do sądu strona dołącza dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pi sma albo dowód wysłania go przesyłką pole coną. Pisma, do których nie dołączono do wodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.”; 2

3) art. 47910 otrzymuje brzmienie: „Art. 479

10. Sąd na wniosek strony zarządza odby cie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych także wtedy, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębior stwa.”; 2

4) art. 47911 otrzymuje brzmienie: „Art. 4791

1. Sąd umarza postępowanie zawieszo ne z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od daty po stanowienia o zawieszeniu.”; 2

5) art. 47912 otrzymuje brzmienie: „Art. 4791

2.

§1. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod ry gorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w po zwie nie było możliwe albo że po trzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdze nia i dowody na ich poparcie po winny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w któ rym powołanie ich stało się moż liwe lub wynikła potrzeba ich po wołania.

§2. Powód powinien dołączyć do po zwu odpis reklamacji lub wezwa nia do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem dorę czenia albo wysłania go pozwane mu przesyłką poleconą oraz odpi sy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

§3. W razie niezłożenia odpisu we zwania do dobrowolnego spełnie nia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wy słania go pozwanemu przesyłką poleconą, stosuje się przepis art. 4798a.

§4. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami pro cesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności wymienionych w § 2 przyczyniła się do zbędnego wy toczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.”; 2

6) w art. 47913 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnię cie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są wynikiem niedozwolonych praktyk ogra niczających konkurencję lub samodzielność przedsiębiorców, albo gdy wymaga tego ochrona produkcji należytej jakości.”; 2

7) art. 47914 otrzymuje brzmienie: „Art. 4791

4.

§1. W sprawach, w których sąd nie wydał nakazu zapłaty w postępo waniu nakazowym lub upomi nawczym, pozwany jest obowią zany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygo dniowym od dnia otrzymania po zwu. Odpowiedź na pozew wnie siona po terminie podlega zwro towi.

§2. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utra ty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba ż e wykaże, ż e Dziennik Ustaw Nr 235 — 11666 — Poz. 1699 ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła póź niej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich popar cie powinny być powołane w ter minie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania. Przepis art. 47912 § 4 stosuje się odpowiednio.

§3. Powództwo wzajemne jest niedo puszczalne.

§4. Do potrącenia w toku postępowa nia mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione do kumentami.”; 2

8) po art. 47914 dodaje się art. 47914a i art. 47914b w brzmieniu: „Art. 47914a. Do zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty przepis art. 47914 § 2 stosuje się odpowiednio. Art. 47914b. Dowód z przesłuchania stron sąd może dopuścić jedynie na wniosek. Przepisy art. 47912 § 1 i art. 47914 § 2 stosuje się odpowiednio.”; 2

9) art. 47917 otrzymuje brzmienie: „Art. 4791

7.

§1. Sąd może wydać wyrok na posie dzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo oraz gdy po zło żeniu przez strony pism proceso wych i dokumentów, w tym rów nież po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna — mając na względzie całokształt przytoczonych twier dzeń, zgłoszonych wniosków do wodowych i zarzutów — że prze prowadzenie rozprawy nie jest ko nieczne.

§2. Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chy ba że pozwany uznał powództwo.

§3. W przypadkach, o których mowa w § 1, postanowienia dowodowe sąd wydaje na posiedzeniu nie jawnym.”; 30) po art. 47919 dodaje się art. 47919a w brzmieniu: „Art. 47919a. W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy za miennych wyrok sądu pierwszej in stancji z chwilą wydania stanowi ty tuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalno ści. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobo wiązuje do wydania rzeczy zamien nych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje się odpowiednio.”; 3

1) w art. 4971 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Zarządzenia może wydać także referendarz sądowy.”; 3

2) w art. 50514 uchyla się § 2; 3

3) w art. 5091 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Czynności w postępowaniu rejestrowym może wykonywać referendarz sądowy, z wy łączeniem prowadzenia rozprawy.”; 3

4) w art. 781: a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: „§ 1

1. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3—6 i § 3, klauzu lę wykonalności może nadać także refe rendarz sądowy, z wyłączeniem przypad ków wymienionych w art. 7781, 787, 7871, 788, 789.”, b) uchyla się § 3 i 31. Art.

2. W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpo znawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175, z późn. zm.4)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych po wierza się sądom rejonowym i sądom okręgowym, w których tworzy się odrębne jednostki organizacyjne (sądy gospodar cze).”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art.

2.

1. Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsię biorcami prowadzącymi działalność go spodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nich działalności go spodarczej. Dziennik Ustaw Nr 235 — 11667 — Poz. 1699 ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 41, poz. 229, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770.

2. Ponadto sprawami gospodarczymi są sprawy:

1) ze stosunku spółki oraz dotyczące rosz czeń, o których mowa w art. 291—300 i art. 479—490 ustawy z dnia 15 wrze śnia 2000 r. — Kodeks spółek handlo wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.5)),

2) przeciwko przedsiębiorcom o zanie chanie naruszania środowiska i przy wrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związa nej oraz o zakazanie albo ogranicze nie działalności zagrażającej środowi sku,

3) między organami przedsiębiorstwa państwowego,

4) między przedsiębiorstwem państwo wym lub jego organami a jego orga nem założycielskim lub organem spra wującym nadzór,

5) z zakresu postępowania o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa pań stwowego oraz jego upadłości,

6) z zakresu prawa upadłościowego i na prawczego,

7) o nadanie klauzuli wykonalności tytu łom egzekucyjnym, którymi są orze czenia sądu gospodarczego prawo mocne lub podlegające natychmia stowemu wykonaniu albo ugoda za warta przed tym sądem,

8) inne, przekazane przez odrębne prze pisy.

3. Nie są sprawami gospodarczymi spra wy o podział majątku wspólnego wspól ników po rozwiązaniu spółki cywilnej.”. Art.

3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.6)) w art. 29 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) pouczenie o skutkach zaniedbania ujawnienia w ewidencji zmian określonych w art. 139 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.7)).”. Art.

4.

1. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakoń czenia postępowania w danej instancji, przepisy do tychczasowe, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.

2. Przepisy art. 1081, art. 123 § 2, art. 364, art. 394, art. 39822 § 1 i 2, art. 47910, art. 47913, art. 4971, art. 5091, art. 781, art. 7951 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą sto suje się z dniem wejścia w życie ustawy.

3. Przepisy art. 174 i art. 1821 ustawy, o której mo wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się z dniem wejścia w życie ustawy, przy czym, jeżeli zdarzenie, o którym mowa w art. 1821 § 2 usta wy, o której mowa w art. 1, nastąpiło przed dniem wej ścia w życie ustawy, termin trzymiesięczny przewi dziany w tym przepisie rozpoczyna bieg od dnia wej ścia w życie ustawy.

4. Przepis art. 47911 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do postępowań zawieszonych po dniu wejścia w życie ustawy.

5. Przepisy art. 214 § 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą sto suje się do zdarzeń, które nastąpiły po dniu wejścia w życie ustawy. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 235 — 11668 — Poz. 1699 ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121 i Nr 171, poz. 1225.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-19
Data wydania: 2006-11-16
Data wejścia w życie: 2007-03-20
Data obowiązywania: 2007-03-20
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1699