Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1718

Dziennik Ustaw Nr 237 — 11775 — Poz. 1718 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 104

5) zarządza się, co następuje:

§1. Wykaz materiałów paszowych z grup wymie nionych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wy kazu materiałów paszowych dopuszczonych do obro tu (Dz. U. Nr 22, poz. 184).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski 1718 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu2) ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrekty wy Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 213 z 21.07.1982, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 151, z późn. zm.). Dziennik Ustaw Nr 237 — 11776 — Poz. 1718 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a R o ln ic tw a i R o zw o ju W si z d n ia 1 1 g ru d n ia 2 00 6 r. (p o z. 1 71 8) W Y K A Z M A T E R IA ¸Ó W P A S Z O W Y C H Z G R U P W Y M IE N IO N Y C H W A R T. 2 4 U S T. 1 U S TA W Y Z D N IA 2 2 LI P C A 2 00 6 R . O PA S Z A C H , K T Ó R E Z O S TA ¸Y D O P U S Z C Z O N E D O O B R O T U N A P O D S TA W IE P R Z E P IS Ó W U N II E U R O P E JS K IE J Dziennik Ustaw Nr 237 — 11777 — Poz. 1718 Dziennik Ustaw Nr 237 — 11778 — Poz. 1718 Dziennik Ustaw Nr 237 — 11779 — Poz. 1718 Dziennik Ustaw Nr 237 — 11780 — Poz. 1718

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-12-20
Data wydania: 2006-12-11
Data wejścia w życie: 2007-01-04
Data obowiązywania: 2007-01-04
Data uchylenia: 2010-12-22
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1718