Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1738

Na podstawie art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 82

6) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) zakładzie — rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych.

§2. Podstawą przyjęcia do zakładu osoby, o której mowa w art. 71 ust. 1—3 ustawy, zwanej dalej „osobą uzależnioną”, jest orzeczenie sądu.

§3.

1. Podjęcie leczenia lub rehabilitacji osoby uzależnionej poprzedza wpis do ewidencji osób pod danych leczeniu lub rehabilitacji.

2. Ewidencję prowadzi zakład, w którym osoba uzależniona ma poddać się leczeniu lub rehabilitacji.

3. Ewidencja zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uzależnionej;

2) datę i miejsce urodzenia osoby uzależnionej;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) datę przyjęcia do zakładu;

5) informacje o przebiegu współpracy zakładu z są dem oraz osobą, instytucją lub stowarzyszeniem, pod których dozór skazany został oddany przez sąd;

6) datę wypisania z zakładu;

7) nazwę sądu;

8) sygnaturę orzeczenia.

§4. Przed podjęciem leczenia lub rehabilitacji oso ba uzależniona jest zapoznawana z regulaminem za kładu, w którym prowadzone będzie leczenie lub reha bilitacja.

§5.

1. Leczenie lub rehabilitacja osoby uzależnio nej prowadzone są metodami i środkami ogólnie sto sowanymi; w szczególności zakład zapewnia:

1) diagnostykę zaburzeń psychicznych, zaburzeń za chowania i szkód zdrowotnych związanych z uży waniem środków odurzających i substancji psychotropowych;

2) leczenie szkód zdrowotnych spowodowanych uży waniem środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) indywidualną i grupową psychoterapię osób uza leżnionych;

4) działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób uza leżnionych i ich rodzin.

2. Osoba uzależniona może być leczona w ramach programu przewidującego stosowanie leczenia sub stytucyjnego.

§6.

1. Leczenie lub rehabilitacja osób uzależnio nych, skazanych za przestępstwo pozostające w związ ku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, mogą być prowa dzone w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

2. W trakcie leczenia lub rehabilitacji osób uzależ nionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zakładu:

1) zawiadamia sąd oraz osobę, instytucję lub stowa rzyszenie, pod których dozór oddany został skaza ny, o podjęciu leczenia lub rehabilitacji;

2) zwraca się do sądu o nadesłanie materiałów z akt sprawy, niezbędnych do prowadzenia leczenia lub rehabilitacji, obejmujących odpisy orzeczeń, opinii lekarskich oraz psychologicznych;

3) informuje sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o po stępach w leczeniu lub rehabilitacji, w trybie za pewniającym zachowanie poufności i ochrony da nych osobowych;

4) informuje sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o przebiegu współpracy z osobą, instytucją lub stowarzyszeniem, pod których dozór sąd oddał skazanego;

5) zawiadamia sąd oraz osobę, instytucję lub stowa rzyszenie, pod których dozór został oddany skaza ny, o każdym przeniesieniu skazanego do innego zakładu; Dziennik Ustaw Nr 239 — 11986 — Poz. 1738 1738 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

6) przekazuje sądowi oraz osobie, instytucji lub sto warzyszeniu, pod których dozór został oddany skazany, informację o zakończeniu leczenia lub re habilitacji, a sądowi dodatkowo opinię o wynikach leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, w trybie zapewniającym zacho wanie poufności i ochrony danych osobowych.

§7.

1. Jeżeli osoba uzależniona, o której mowa w § 6 ust. 1, uchyla się od obowiązku leczenia lub re habilitacji albo dopuszcza się rażącego naruszenia re gulaminu zakładu, kierownik zakładu wypisuje skaza nego z zakładu, o czym zawiadamia niezwłocznie sąd oraz osoby, instytucję lub stowarzyszenie, pod których dozór został oddany skazany.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, kie rownik zakładu wskazuje przyczynę uzasadniającą wy pisanie skazanego z zakładu.

§8.

1. Leczenie lub rehabilitacja osób uzależnio nych, skazanych za przestępstwa pozostające w związ ku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, prowadzo ne są w zakładzie, wskazanym w orzeczeniu sądu.

2. W trakcie leczenia lub rehabilitacji osób uzależ nionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zakładu:

1) zawiadamia sąd o przyjęciu skazanego do zakładu;

2) zwraca się do sądu o nadesłanie materiałów z akt sprawy niezbędnych do prowadzenia leczenia lub rehabilitacji, obejmujących odpisy orzeczeń, opinii lekarskich oraz opinii psychologicznych, a także in ne materiały zawarte w aktach sądowych;

3) przesyła sądowi, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, opi nie o stanie zdrowia skazanego, umieszczonego w tym zakładzie, i o postępach w leczeniu lub re habilitacji, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych;

4) powiadamia sąd o konieczności przeniesienia ska zanego do innego zakładu, w trybie zapewniają cym zachowanie poufności i ochrony danych oso bowych;

5) przekazuje sądowi oraz osobie, instytucji lub sto warzyszeniu, pod których dozór został oddany skazany, informację o zakończeniu leczenia lub re habilitacji, a sądowi dodatkowo opinię o wynikach leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, w trybie zapewniającym zacho wanie poufności i ochrony danych osobowych.

§9.

1. Jeżeli skazany, o którym mowa w § 8 ust. 1, uchyla się od obowiązku leczenia lub rehabilitacji albo w rażący sposób narusza regulamin zakładu, kierow nik zakładu występuje, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy, do sądu o zwolnienie skazanego z zakładu, z zastrzeże niem ust. 2.

2. Jeżeli skazany samowolnie opuści zakład, kie rownik zakładu niezwłocznie powiadamia sąd i właści wą miejscowo jednostkę Policji i występuje do sądu z wnioskiem o zwolnienie skazanego z zakładu.

3. Każde samowolne opuszczenie przez skazanego zakładu lub rażące naruszenie przez niego regulaminu zakładu kierownik zakładu odnotowuje w ewidencji, o której mowa w § 3.

§10. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie lecze nia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, ska zanych za przestępstwa pozostające w związku z uży waniem środków odurzających lub substancji psycho tropowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1111). § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa Dziennik Ustaw Nr 239 — 11987 — Poz. 1738

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-22
Data wydania: 2006-12-01
Data wejścia w życie: 2007-01-06
Data obowiązywania: 2007-01-06
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1738