Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1768

1768 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 i Nr 60, poz. 43

1) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) do dnia 30 czerwca 2007 r. — sprzedaż w za kresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1—39 załącznika do rozporzą dzenia, jeżeli w 2006 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogó łem podatnika z działalności wymie nionej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników, z zastrzeżeniem ust. 5, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej: a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31—34, 40—45, 47—50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92—95, w części V w lp. 3, 4 — usługi w zakresie transportu ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029. osób na rzece Dunajec przez flisa ków pienińskich, w części VII w lp. 1—2, w części X i XI załączni ka nr 3 do ustawy z dnia 20 listopa da 1998 r. o zryczałtowanym po datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez oso by fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wy jątkiem małżonka, b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a — jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w 2006 r. kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie po wstał wobec nich obowiązek ewiden cjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;

4) podatników, którzy do dnia 31 grud nia 2006 r. byli zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, innych niż wymienieni w pkt 1—3.

2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjono wania w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r., z za strzeżeniem ust. 3, również podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2006 r., o której mowa w poz. 1—39 załącznika do rozporządze nia, w przypadkach kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podat nika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, planowanych do zrealizo wania do dnia 30 czerwca 2007 r. — bę dzie wyższy niż 70 %.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, li cząc od dnia 30 czerwca 2007 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymie nionej w poz. 1—39 załącznika do rozpo rządzenia, w obrotach ogółem, z działal ności określonej w art. 111 ust. 1 usta wy, był równy lub niższy niż 70 % do dnia 30 czerwca 2007 r.

4. Zwalnia się również z obowiązku ewi dencjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2007 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) zrzeczenia się zastosowania opodat kowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatko wej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a — tracą prawo do zwolnienia z obowiąz ku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia mie siąca następującego po miesiącu, w któ rym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym półroczu 2007 r. obrotów w wysokości 40 000 zł — z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch mie sięcy, licząc od pierwszego dnia miesią ca następującego po miesiącu, w któ rym nastąpiło w pierwszym półroczu 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

7. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, dla których określone zostały terminy rozpoczęcia ewidencjonowania zgodnie z § 3 ust. 3—6, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy rozpoczęli sprze daż w 2006 r. i w trakcie 2006 r. nie prze kroczyli kwoty obrotów z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, w wysokości 20 000 zł.”;

3) w § 4 wyrazy „w § 2 oraz § 3” zastępuje się wyra zami „w § 2, 3 i 3a”;

4) w § 6 w ust. 1 wyrazy „§ 2, § 3 ust. 2—6 oraz § 4” zastępuje się wyrazami „§ 2, § 3 ust. 2—6, § 3a ust. 1 pkt 4, ust. 3—6 oraz § 4”; Dziennik Ustaw Nr 243 — 12356 — Poz. 1768 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588. Dziennik Ustaw Nr 243 — 12357 — Poz. 1768

5) w załączniku do rozporządzenia w objaśnieniach przypis nr 2 otrzymuje brzmienie: „

2) Dotyczy również podatników rozpoczynają cych w 2006 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2006 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2006 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowied nio 25, a liczba odbiorców tych usług —10. W odniesieniu do świadczenia usług w pierw szym półroczu 2007 r. bierze się odpowiednio pod uwagę również spełnienie warunków, o których mowa w poz. 41, z tym że: a) w przypadku podatników kontynuujących czynności, liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mo wa w poz. 41 pkt 1, w 2006 r. nie przekro czyła 50, przy czym liczba odbiorców usług w tym okresie była mniejsza niż 20, b) w przypadku podatników rozpoczynają cych działalność w pierwszym półroczu 2007 r. liczba wszystkich dokonanych ope racji świadczenia usług, o których mowa w poz. 41, w pierwszej połowie 2007 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba od biorców tych usług —10.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: Z. Gilowska

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-12-27
Data wydania: 2006-12-22
Data wejścia w życie: 2006-12-27
Data obowiązywania: 2006-12-27
Data uchylenia: 2007-07-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1768