Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1775

1775 USTAWA z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicz nej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 141

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zasady współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa z podmiotami opracowują cymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegają cymi się o pomoc oraz beneficjentami pomo cy, w zakresie pomocy publicznej;”;

2) w art. 2: a) w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu: „d) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stoso wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i ob rotem produktami rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 291 z 14.09.2004, str. 3), e) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stoso wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i ob rotem produktami rolnymi (Dz. Urz. UE L 1 z 3.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda nie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 24);”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) rozporządzeniu o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie — należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trakta tu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4);”, c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a—10c w brzmieniu: „10a) pomocy de minimis w rolnictwie lub ry bołówstwie — należy przez to rozumieć udzielaną odpowiednio w rolnictwie albo w rybołówstwie pomoc spełniającą prze słanki, o których mowa w art. 3 rozporzą dzenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie; 10b) rolnictwie — należy przez to rozumieć działalność związaną z produkcją, prze twarzaniem i obrotem produktami rolny ————————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i ustawę z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy orga nami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców. mi, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy pań stwa dla małych i średnich przedsię biorstw prowadzących działalność zwią zaną z produkcją, przetwarzaniem i obro tem produktami rolnymi; 10c) rybołówstwie — należy przez to rozumieć działalność związaną z produkcją, prze twarzaniem i obrotem produktami rybo łówstwa, o których mowa w rozporządze niu Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grud nia 1999 r. w sprawie wspólnej organiza cji rynków produktów rybołówstwa i akwa kultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);”, d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) dniu udzielenia pomocy — należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiega jący się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi po datkowej następuje na podstawie aktu nor matywnego, bez wymogu wydania decyzji: a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia de klaracji albo innego dokumentu określa jącego wartość pomocy, z zastrzeże niem lit. b, b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia ze znania rocznego — w przypadku udzie lenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym, c) dzień faktycznego przysporzenia korzy ści finansowych — w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo inne go dokumentu określającego wartość pomocy — chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;”, e) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „1

6) beneficjencie pomocy — należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybo łówstwa, bez względu na formę organiza cyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną;”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art.

3. Zasady dopuszczalności udzielania pomo cy publicznej określają przepisy art. 16, art. 36, art. 73 oraz art. 86—89 Trakta tu WE.”;

4) uchyla się art. 4;

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, po mocy indywidualnej oraz pomocy indy widualnej na restrukturyzację, zatwier dzonych przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, pomocy udzielanej w ra mach wyłączeń grupowych, a także po mocy de minimis w rolnictwie lub rybo łówstwie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczania pomocy de minimis w rol nictwie lub rybołówstwie.

3. Podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc pu bliczna jest pomocą de minimis albo po mocą de minimis w rolnictwie lub rybo łówstwie.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, formę i treść zaświadczeń, o których mowa w ust. 3, oraz terminy lub sposób ich wydawania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przej rzystości informacji o pomocy de mini mis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej poszcze gólnym beneficjentom pomocy oraz monitorowania krajowego limitu sku mulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.”;

6) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmie niu: „3a. Projekt programu pomocowego przewidują cy udzielanie pomocy de minimis w rolnic twie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzy stości zasad udzielania pomocy. 3b. Przepisu ust. 3a nie stosuje się w przypadku projektu programu pomocowego przewidu jącego udzielanie pomocy de minimis w rol nictwie lub rybołówstwie opracowywanego przez ministra właściwego do spraw rolnic twa.”;

7) art. 8 i 9 otrzymują brzmienie: „Art.

8.

1. W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego prze widuje udzielanie pomocy publicznej zgodnie z warunkami udzielania pomo cy określonymi w rozporządzeniach wy danych na podstawie ustaw zawierają cych upoważnienie do wydania aktów prawa miejscowego, notyfikacji podle gają wyłącznie projekty tych rozporzą dzeń.

2. Organ jednostki samorządu terytorial nego przesyła do Prezesa Urzędu akt prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wej ścia w życie tego aktu. Dziennik Ustaw Nr 245 — 12449 — Poz. 1775 Art.

9. Notyfikacji podlega również zmiana, o któ rej mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwiet nia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzą dzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawia jącego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3), za twierdzonego przez Komisję, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, programu pomoco wego, pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację.”;

8) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

2.

1. Projekty programów pomocowych, w tym przewidujących udzielanie po mocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na restruktury zację, wymagają uzyskania opinii Pre zesa Urzędu, a w zakresie pomocy pu blicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — ministra właściwego do spraw rol nictwa.

2. Projekt pomocy indywidualnej udziela nej w ramach wyłączeń grupowych nie wymaga uzyskania opinii, o której mo wa w ust. 1, chyba że podmiot udziela jący pomocy wystąpi o jego notyfika cję. Do notyfikacji przepis art. 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przy padku projektów programów pomoco wych przewidujących udzielanie po mocy publicznej w rolnictwie lub rybo łówstwie opracowywanych przez mini stra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawie ra w szczególności:

1) stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej;

2) stanowisko w sprawie zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem;

3) propozycje zmian przedstawione w celu zapewnienia zgodności po stanowień projektu ze wspólnym rynkiem;

4) stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu.

5. Do opinii, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)).”;

9) w art. 13 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmie niu: „3a. Podmioty udzielające pomocy są zobowiąza ne do wydania opinii w sprawie możliwości udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 3. 3b. Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, wraz z załączonymi do nich projektami, informacjami lub planem restruk turyzacyjnym, przekazuje się w formie papie rowej i elektronicznej.”;

10) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister wła ściwy do spraw rolnictwa, przed wydaniem opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, może wy stąpić do organu opracowującego projekt pro gramu pomocowego, podmiotu udzielającego pomocy, podmiotu ubiegającego się o pomoc lub innych właściwych podmiotów, o przeka zanie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień i informacji.”; 1

1) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie dokonania notyfikacji po zapoznaniu się z opi nią, o której mowa w art. 12 ust. 1.”; 1

2) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: „Art. 16a. W przypadku projektu ustawy będącej programem pomocowym opracowa nym przez podmiot niebędący organem administracji publicznej, organ właści wy na podstawie regulaminu Sejmu występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — mini stra właściwego do spraw rolnictwa, o:

1) wydanie opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1;

2) przekazanie do Komisji projektu w celu dokonania jego notyfikacji;

3) wycofanie notyfikacji projektu przed podjęciem przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 4 i 7 rozporzą dzenia Rady;

4) wniesienie, w imieniu Rzeczypospoli tej Polskiej, odwołania od decyzji Ko misji do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w spra wach z zakresu pomocy publicznej.”; 1

3) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister wła ściwy do spraw rolnictwa, nie dokonuje notyfi kacji projektu:

1) pomocy indywidualnej oraz pomocy indywi dualnej na restrukturyzację — w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2; Dziennik Ustaw Nr 245 — 12450 — Poz. 1775 ————————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

2) pomocy indywidualnej na restrukturyzację — w przypadku gdy: a) podmiot ubiegający się o pomoc nie przedłoży opinii o możliwości udzielenia pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 3, w odniesieniu do każdego przypadku po mocy, b) podmiot udzielający pomocy w zmienio nej opinii, o której mowa w ust. 3, stwier dzi niemożność udzielenia pomocy.”; 1

4) w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku wprowadzenia zmian w zakre sie udzielania pomocy publicznej do projek tu ustawy będącej programem pomoco wym notyfikowanym Komisji, Marszałek Sejmu przekazuje Prezesowi Rady Mini strów projekt ze zmianami; Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje do Komisji pro jekt ze zmianami celem uzupełnienia notyfi kacji.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy pu blicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, do konuje uzupełnienia notyfikacji za pośred nictwem Stałego Przedstawicielstwa Rze czypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.”; 1

5) w art. 20 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister właści wy do spraw rolnictwa, za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, dokonuje notyfikacji w odniesieniu do projektu:”; 1

6) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: „Art. 20a. Dokonanie notyfikacji projektu progra mu pomocowego ustanowionego na podstawie aktu prawa miejscowego nie wymaga zgody Rady Ministrów i nastę puje niezwłocznie po wydaniu opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1.”; 1

7) w art. 21: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W związku z postępowaniem przed Komisją organy administracji publicznej, które opra cowały projekty programów pomocowych, podmioty udzielające pomocy, które opra cowały projekty pomocy indywidualnej, podmioty ubiegające się o udzielenie pomo cy, beneficjenci pomocy lub inne właściwe podmioty przedstawiają Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — ministrowi właściwe mu do spraw rolnictwa, w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do opraco wania odpowiedzi na zapytania Komisji, wy jaśnień, uwag lub stanowisk.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W zakresie niezbędnym do udzielenia od powiedzi na zapytania Komisji, Prezes Urzędu może zażądać przekazania przez bank — w wyznaczonym terminie — infor macji stanowiących tajemnicę bankową.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Prezes Urzędu konsultuje z podmiotami, o których mowa w ust. 2 i 2a, treść odpowie dzi, wyjaśnień, uwag lub stanowisk — opra cowanych przez niego na podstawie przeka zanych informacji — i niezwłocznie przeka zuje je Komisji za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Pol skiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.”, d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku odpowiedzi, wyjaśnień, uwag lub stanowisk dotyczących pomocy publicz nej w rolnictwie lub rybołówstwie, których treść minister właściwy do spraw rolnictwa konsultuje z podmiotami, o których mowa w ust. 2.”; 1

8) w art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) programu pomocowego — na wniosek organu administracji publicznej opracowującego ten projekt;”; 1

9) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kopię decyzji Komisji o obowiązku zwrotu po mocy, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Rady, oraz wydanej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16 rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister wła ściwy do spraw rolnictwa, przekazuje nie zwłocznie:

1) w przypadku programu pomocowego — podmiotowi udzielającemu pomocy, który następnie niezwłocznie przekazuje ją benefi cjentom pomocy;

2) w przypadku pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację — podmiotom udzielającym pomocy oraz podmiotom zobowiązanym do jej zwrotu.”;

20) w art. 29 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W sprawach z zakresu pomocy publicznej, to czących się przed Trybunałem Sprawiedliwo ści lub Sądem Pierwszej Instancji, Prezes Urzę du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnic twie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, może korzystać z zastępstwa prawnego. Koszty zastępstwa prawnego są pokrywane z budżetu państwa z części, której Dziennik Ustaw Nr 245 — 12451 — Poz. 1775 dysponentem jest Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów stwie z części, której dysponentem jest mini ster właściwy do spraw rolnictwa.”; 2

1) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1.

1. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udziela nej pomocy publicznej, w szczególno ści o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Organem monitorującym pomoc pu bliczną jest Prezes Urzędu, a w zakre sie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa.

3. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów stwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje Komisji sprawoz danie roczne z pomocy publicznej, o którym mowa w art. 6 rozporządze nia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE.”; 2

2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: „Art. 31a. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo litej Polskiej „Monitor Polski”, co naj mniej raz na kwartał, a w przypadku wy czerpania krajowego limitu skumulowa nej kwoty pomocy de minimis w rolnic twie lub rybołówstwie — niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystane go krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.”; 2

3) w art. 32: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio Pre zesowi Urzędu albo ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: „6a. Regionalne instytucje finansujące przeka zują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Polskiej Agencji Rozwoju Przed siębiorczości, która następnie przekazuje je Prezesowi Urzędu za pośrednictwem mini stra właściwego do spraw gospodarki. 6b. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują spra wozdania, o których mowa w ust. 1, za po średnictwem ministra właściwego do spraw pracy.”, c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: „

7. Podmioty niewymienione w ust. 2—6b prze kazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem organów je nad zorujących, a w przypadku braku takich or ganów — bezpośrednio Prezesowi Urzędu albo ministrowi właściwemu do spraw rol nictwa.

8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach za mieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzę du, a w zakresie pomocy publicznej w rol nictwie lub rybołówstwie — ministra właści wego do spraw rolnictwa.”; 2

4) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a.

1. Podmioty udzielające pomocy są zo bowiązane do przedstawienia Preze sowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów stwie — ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, informacji o nie udzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

2. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przewidziana w akcie normatyw nym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, do przedstawienia informacji, o której mowa w ust. 1, są zobowiązane pod mioty, które nie otrzymały deklaracji lub innych dokumentów, z których wynika, że nastąpiło pomniejszenie świadczeń na podstawie tego aktu normatywnego.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okresy i w termi nach określonych dla sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

4. Przepisy art. 32 ust. 3—8 stosuje się odpowiednio.”; 2

5) art. 33 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

3.

1. Podmioty udzielające pomocy są zo bowiązane do przekazywania, na żąda nie Prezesa Urzędu, ministra właści wego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych, informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej, w za kresie i terminie wskazanym w żąda niu.

2. Podmioty opracowujące programy po mocowe przewidujące udzielanie po mocy w ramach wyłączeń grupowych niezwłocznie informują Prezesa Urzę du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — mini stra właściwego do spraw rolnictwa, o rozpoczęciu udzielania pomocy na podstawie programu pomocowego. Dziennik Ustaw Nr 245 — 12452 — Poz. 1775

3. Podmioty udzielające pomocy indywi dualnej w ramach wyłączeń grupo wych niezwłocznie informują Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicz nej w rolnictwie lub rybołówstwie — ministra właściwego do spraw rolnic twa, o udzieleniu tej pomocy.

4. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje przez teletran smisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci telein formatycznej przez Prezesa Urzędu al bo ministra właściwego do spraw rol nictwa.”; 2

6) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: „Art. 33a. Prezes Urzędu ewidencjonuje akty pra wa miejscowego, o których mowa w art. 8 ust. 1.”; 2

7) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisy art. 32 ust. 2—8 stosuje się odpowied nio.”; 2

8) art. 35 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzeń:

1) zakres sprawozdań, o których mowa w art. 32 ust. 1, przekazywanych Preze sowi Urzędu, i sprawozdań, o których mowa w art. 34 ust. 1, terminy ich skła dania i okresy sprawozdawcze oraz wzory formularzy sprawozdań, a także wzór formularza informacji, o której mowa w art. 32a ust. 1, przekazywanej Prezesowi Urzędu, mając na uwadze zapewnienie skuteczności monitoro wania pomocy publicznej;

2) zakres sprawozdań o udzielonej po mocy publicznej w rolnictwie lub rybo łówstwie, o których mowa w art. 32 ust. 1, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, ter miny ich składania i okresy sprawoz dawcze oraz wzory formularzy spra wozdań, a także wzór formularza infor macji, o której mowa w art. 32a ust. 1, przekazywanej ministrowi właściwe mu do spraw rolnictwa, mając na uwa dze zapewnienie skuteczności monito rowania pomocy publicznej w rolnic twie lub rybołówstwie, w szczególno ści przestrzegania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie.”; 2

9) w art. 36: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy pu blicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 32 ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, opracowuje, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, i przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku poprzednim, w szczególności dane dotyczą ce wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także ocenę skutków udzielo nej pomocy w sferze konkurencji.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Ra da Ministrów przedstawia Sejmowi do koń ca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.”; 30) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

7.

1. Podmiot ubiegający się o pomoc de mi nimis jest zobowiązany do przedsta wienia podmiotowi udzielającemu po mocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o po mocy de minimis, jakie otrzymał w cią gu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotu ubiegającego się o po moc de minimis w rolnictwie lub rybo łówstwie.

3. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia o pomocy de mi nimis, informacje o pomocy de mini mis.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozpo rządzenia o pomocy de minimis w rol nictwie lub rybołówstwie, informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

5. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołów stwie jest zobowiązany do przedsta wienia podmiotowi udzielającemu po mocy, wraz z wnioskiem o jej udziele nie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczegól ności wskazanie dnia i podstawy praw nej jej udzielenia, formy i przeznacze nia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.

6. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, zakres informacji, o któ rych mowa w ust. 5, oraz wzory formu larzy informacji, biorąc pod uwagę przeznaczenie planowanej pomocy oraz konieczność zapewnienia nieprze Dziennik Ustaw Nr 245 — 12453 — Poz. 1775 kroczenia dopuszczalnej wielkości po mocy udzielonej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia przez poszcze gólne podmioty ubiegające się o po moc.

7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń albo informacji zgodnie z ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.”; 3

1) w art. 40 uchyla się ust. 1 i 2; 3

2) art. 41 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

1.

1. Pracownicy podmiotów realizujących zadania określone w ustawie są zobo wiązani do ochrony tajemnicy przed siębiorstwa, jak również innych infor macji podlegających ochronie na pod stawie odrębnych przepisów, o któ rych powzięli wiadomość w związku z toczącymi się postępowaniami lub realizacją innych zadań określonych w ustawie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do infor macji powszechnie dostępnych, wska zania podmiotu ubiegającego się o po moc, beneficjenta pomocy, informacji o wielkości i formie udzielonej mu po mocy oraz o jej przeznaczeniu, podsta wie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy.

3. Nie stanowi naruszenia obowiązku za chowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic ustawowo chronionych, przekazywanie informa cji do Komisji w związku z realizacją za dań określonych prawem Unii Euro pejskiej w zakresie pomocy publicznej, przekazywanie sprawozdań o udzielo nej pomocy w trybie art. 32 oraz spra wozdań o zaległościach, o których mo wa w art. 34 ust. 1.”; 3

3) art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

4.

1. Za niewykonanie lub nienależyte wy konanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2, art. 39 oraz art. 40 ust. 3 pkt 2, oraz za utrudnianie prze prowadzania kontroli u beneficjenta pomocy Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub ry bołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decy zji, nałożyć na beneficjenta pomocy ka rę pieniężną do wysokości równowar tości 10 000 euro.

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, ustala się, uwzględnia jąc w szczególności stopień oraz oko liczności naruszenia przepisów usta wy.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1, przeli cza się na złote według kursu średnie go walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujące go w dniu wydania decyzji Prezesa Urzędu albo decyzji ministra właściwe go do spraw rolnictwa.”; 3

4) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa Urzędu albo ministra właściwego do spraw rolnictwa o jej nałożeniu na beneficjenta pomocy stała się ostateczna.”; 3

5) w art. 46 uchyla się ust. 4; 3

6) w art. 14, art. 15 ust. 2, art. 17, art. 18 ust. 1—3, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3, art. 29 ust. 1—6, art. 30, art. 32 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 42 i art. 43 po użytych w różnych przypadkach wyrazach „Prezes Urzędu” dodaje się użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy „, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rol nictwa,”. Art.

2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po datku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 141

2) art. 13e otrzymuje brzmienie: „Art. 13e. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przed miotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.”. Art.

3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601 i Nr 225, poz. 163

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu: „6b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na zasadach określonych w odrębnych przepi sach.”;

2) po art. 20a dodaje się art. 20b—20d w brzmieniu: „Art. 20b. W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2—4, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 4 oraz art. 19 pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnie niem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Art. 20c. W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2—4, art. 10 ust. 2 oraz w art. 19 pkt 1, jeżeli uchwała rady gmi ny przewiduje udzielanie pomocy pu blicznej, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Dziennik Ustaw Nr 245 — 12454 — Poz. 1775 Art. 20d.

1. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzeń, warunki udzielania zwol nień, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 oraz w art. 19 pkt 3, sta nowiących pomoc publiczną, mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy z warunkami do puszczalności tej pomocy określony mi w przepisach Unii Europejskiej.

2. Projekt uchwały rady gminy przewi dujący udzielanie pomocy publicznej, który nie uwzględnia warunków okre ślonych w rozporządzeniach wyda nych na podstawie ust. 1, podlega no tyfikacji Komisji Europejskiej, chyba że projekt ten przewiduje:

1) udzielanie pomocy w ramach wyłą czeń grupowych;

2) udzielanie pomocy de minimis.”. Art.

4. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.3)) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa prze znaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, o których mowa w ust.

3. Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczyste go, po zaopiniowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.”. Art.

5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. p krop kę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu: „r) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu mentów w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775),”. Art.

6. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.5)) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowa dzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczą cych pomocy publicznej.”. Art.

7. W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przej rzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębior ców (Dz. U. Nr 191, poz. 141

1) w art. 21 pkt 3 otrzymu je brzmienie: „

3) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzę du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnic twie lub rybołówstwie — minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta karę pieniężną do wy sokości równowartości 10 000 euro.”.”. Art.

8.

1. Podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie jest obowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy oświadczenia, że w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) nie otrzymał pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo

2) otrzymał pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo łówstwie, ze wskazaniem w szczególności pod miotu, który udzielił pomocy, dnia otrzymania po mocy, podstawy prawnej, wysokości, formy i prze znaczenia tej pomocy.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy. Art.

9.

1. Podmiot udzielający pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest obowiązany do przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnic twa, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy, informacji o udzielonej przez ten pod miot pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołów stwie w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy, ze wskazaniem w szcze gólności dnia udzielenia pomocy, podstawy prawnej, wysokości, formy i przeznaczenia tej pomocy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przeka zywana za pośrednictwem organu nadzorującego Dziennik Ustaw Nr 245 — 12455 — Poz. 1775 ————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119 i Nr 190, poz. 1401. ————————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484. podmiot udzielający pomocy, a w przypadku braku ta kiego organu — bezpośrednio ministrowi właściwe mu do spraw rolnictwa. Art.

10.

1. W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego wydany na podsta wie ustawy, o której mowa w art. 3, przewiduje udzie lanie pomocy publicznej zgodnie z warunkami udziela nia pomocy określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, notyfikacji podlega wyłącznie projekt tego rozporządzenia.

2. Przepisy art. 8 ust. 2 i art. 33a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, stosuje się odpowiednio. Art. 1

1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 5 ust. 3, art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy wymie nionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w ży cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, art. 35 i art. 37 ust. 6 tej ustawy, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

2. Marszałek Sejmu ogłosi tekst jednolity ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 245 — 12456 — Poz. 1775

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-28
Data wydania: 2006-12-07
Data wejścia w życie: 2007-01-12
Data obowiązywania: 2007-01-12
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1775