Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1789

1789 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 111

9) zarządza się, co następuje:

§1. W 2007 r. dopłata do składki z tytułu ubezpie czenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku lub rzepiku — wy nosi 40 % składki do 1 ha uprawy;

2) upraw chmielu, warzyw, drzew i krzewów owoco wych, ziemniaków lub buraków cukrowych — wy nosi 35 % składki do 1 ha uprawy;

3) koni lub drobiu — wynosi 45 % składki do 1 sztuki;

4) bydła, owiec, kóz lub świń —wynosi 50 % składki do 1 sztuki.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-12-28
Data wydania: 2006-12-21
Data wejścia w życie: 2006-12-28
Data obowiązywania: 2006-12-28
Data wygaśnięcia: 2007-12-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1789