Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1825

1825 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym Art.

1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podat ku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412 i Nr 245, poz. 177

5) w art. 6a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów reali zujących zadania publiczne;”;

2) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „1

4. Poświadczenie przez organ podatkowy złoże nia informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunika Dziennik Ustaw Nr 249 — 12706 — Poz. 1825 cji elektronicznej odbywa się zgodnie z prze pisami o informatyzacji działalności podmio tów realizujących zadania publiczne.”. Art.

2. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.1)) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów reali zujących zadania publiczne;”;

2) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „1

2. Poświadczenie przez organ podatkowy złoże nia informacji o lasach lub deklaracji na po datek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisa mi o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1775.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-11-16
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1825