Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832

Art.

1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) Ministrze Finansów — rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytu cji finansowych;

2) zarządzie jednostki samorządu teryto rialnego — rozumie się przez to również wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

3) programach operacyjnych — rozumie się przez to programy operacyjne, o któ rych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwa nej dalej „ustawą o zasadach prowadze nia polityki rozwoju”.”;

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) uczelnie publiczne;”;

3) w art. 5: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) środki pochodzące z budżetu Unii Euro pejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);”, b) w ust. 3: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) środki pochodzące z funduszy struktural nych, Funduszu Spójności i Europejskie go Funduszu Rybołówstwa;”, — po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomo cy udzielonej przez państwa członkow skie Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA): a) Norweskiego Mechanizmu Finanso wego, b) Mechanizmu Finansowego Europej skiego Obszaru Gospodarczego, c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finan sowego;”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 3a i 4, biorąc pod uwagę źród ło pochodzenia, przeznaczenie oraz benefi cjentów tych środków.”;

4) w art. 6 w ust. 2 uchyla się pkt 5;

5) w art. 9 uchyla się pkt 5;

6) w art. 13: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości, w terminie, o którym mowa w art. 15 ust. 2, informacje obejmujące wy kaz udzielonych przez Skarb Państwa porę czeń i gwarancji, wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których te poręczenia i gwarancje dotyczą.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycz Dziennik Ustaw Nr 249 — 12728 — Poz. 1832 1832 U S TAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ściami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderniza cji Rolnictwa, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwate rowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środo wiska, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubez pieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo nych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach do radztwa rolniczego, ustawę z dnia 30 czerwca 2006 r. o ki nematografii, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pań stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej i ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnie niu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381. nych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, któ rym umorzono zaległości podatkowe, od setki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, w terminie 3 miesię cy od dnia wydania przez naczelnika urzę du skarbowego lub dyrektora izby skarbo wej oraz naczelnika urzędu celnego lub dy rektora izby celnej decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz w art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)), zwa nej dalej „Ordynacją podatkową”.”, c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 2a, nie narusza prze pisów o tajemnicy skarbowej.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, sposób ustalania kwot oraz sposób podawania do publicznej wiadomości wy kazu, o którym mowa w ust. 2a, uwzględnia jąc rodzaje podmiotów, których informacje dotyczą, organy obowiązane do przekazy wania Ministrowi Finansów wykazu oraz terminy przekazywania wykazu przez te or gany.”;

7) w art. 14 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno stek organizacyjnych nieposiadających osobo wości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie prze wyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wy sokości umorzonych kwot i przyczyn umorze nia,”;

8) w art. 17 uchyla się ust. 5;

9) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister Finansów, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględni ko nieczność określenia wzorów formularzy spra wozdań i szczegółowość danych, umożliwiają cych podanie do publicznej wiadomości infor macji, o których mowa w art. 13 ust. 1—2a oraz w art. 15, a także sporządzenie informacji z wy konania budżetu państwa.”;

10) w art. 22 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „1

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwate rowanie uczniów i młodzieży w bursach i in ternatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów.”; 1

1) w art. 24: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczą cych składników majątkowych Skarbu Pań stwa.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, obejmującą najem lub dzierżawę składników majątkowych Skar bu Państwa, do przychodów własnych zali cza przychody z tytułu świadczonych usług związanych z tą działalnością.”; 1

2) w art. 26: a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Do przychodów własnych nie zalicza się do chodów z najmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku gdy gospodarstwo pomocni cze prowadzi działalność w zakresie admi nistrowania i zarządzania nieruchomościa mi, obejmującą najem lub dzierżawę skład ników majątkowych Skarbu Państwa, do przychodów własnych gospodarstwa po mocniczego zalicza się przychody z tytułu świadczonych usług związanych z tą dzia łalnością.”; 1

3) uchyla się art. 39; 1

4) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a.

1. Jednostki podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12, sporządzają projekty rocznych pla nów finansowych, zgodnie z prze pisami stanowiącymi podstawę ich utworzenia, z uwzględnieniem przepi sów niniejszej ustawy.

2. Projekty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 120 ust. 5.”; 1

5) art. 42 i 43 otrzymują brzmienie: „Art. 4

2.

1. Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podat kowej, przypadające państwowym jed nostkom budżetowym, państwowym zakładom budżetowym, państwowym gospodarstwom pomocniczym i pań stwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, z zastrzeżeniem ust. 7, gdy:

1) osoba fizyczna — zmarła, nie pozo stawiając żadnego majątku lub po Dziennik Ustaw Nr 249 — 12729 — Poz. 1832 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635. zostawiła ruchomości niepodlegają ce egzekucji na podstawie odręb nych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku do mowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej wysokość 6 000 zł;

2) osoba prawna — została wykreś lona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egze kwować należność, a odpowiedzial ność z tytułu należności nie prze chodzi z mocy prawa na osoby trze cie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszcze nie, że w postępowaniu egzekucyj nym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie eg zekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposia dająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umarzanie należności, o których mowa w ust. 1, mających charakter cywilno prawny, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wo bec wszystkich zobowiązanych.

3. W przypadkach uzasadnionych wzglę dami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatni czymi dłużnika oraz uzasadnionym in teresem Skarbu Państwa, na wniosek dłużnika, mogą zostać odroczone ter miny spłaty całości lub części należno ści albo rozłożona płatność całości lub części należności na raty.

4. Do umarzania, odraczania lub rozkła dania na raty spłat należności, o któ rych mowa w ust. 1, są uprawnieni:

1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa — w odniesieniu do należ ności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym, wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;

2) kierownik państwowej jednostki bu dżetowej, kierownik państwowego zakładu budżetowego — w odnie sieniu do pozostałych należności przypadających jednostce budżeto wej, jeżeli wartość należności głów nej nie przekracza kwoty 40 000 zł;

3) dysponent funduszu — w odniesie niu do należności państwowego funduszu celowego;

4) dysponent główny — w pozostałych wypadkach.

5. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należ ności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następu je:

1) w odniesieniu do należności o cha rakterze administracyjno-prawnym — na podstawie decyzji uprawnio nego organu;

2) w odniesieniu do należności o cha rakterze cywilnoprawnym — na podstawie przepisów prawa cywil nego, w formie pisemnej.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpo wiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, od raczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje się do należności, których umarzanie spłaty, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

8. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do na leżności związanych z realizacją pro gramów operacyjnych, projektów i za dań finansowanych z udziałem środ ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 3a i 4.

9. Egzekucja należności, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem należności o cha rakterze cywilnoprawnym, następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji. Art. 4

3.

1. W przypadkach uzasadnionych waż nym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Or dynacji podatkowej, przypadające jed nostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Organ stanowiący jednostki samorzą du terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, oraz wskaże organ lub osobę do tego uprawnioną.

3. Do przypadających jednostkom samo rządu terytorialnego należności pie niężnych z tytułu realizacji zadań z za kresu administracji rządowej oraz in nych zadań zleconych jednostkom sa morządu terytorialnego ustawami, sto suje się przepisy art. 42, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują za rządowi jednostki samorządu teryto rialnego.”; Dziennik Ustaw Nr 249 — 12730 — Poz. 1832 1

6) w art. 45 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie re alizacji zakwestionowanej operacji niezwłocz nie zawiadamia o tym w formie pisemnej dysponenta części budżetowej, a w przypad ku jednostki podsektora samorządowego za rząd jednostki samorządu terytorialnego, uza sadniając realizację zakwestionowanej ope racji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa będący kierowni kiem jednostki, zawiadamia organ stanowią cy jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową.”; 1

7) uchyla się art. 46; 1

8) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W urzędach w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej, zadania związane z kontrolą finanso wą i audytem wewnętrznym przypisane kie rownikowi jednostki, wykonuje dyrektor gene ralny.”; 1

9) w art. 51 ust. 9—12 otrzymują brzmienie: „

9. Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2—20 i ust. 2, nie może nastąpić bez zgody Ministra Finansów.

10. Zmiana warunków pracy audytora wewnętrz nego zatrudnionego w jednostkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2—20 i ust. 2, może być dokonana po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów. 1

1. Minister Finansów może zażądać informacji i dokumentów dotyczących rozwiązania sto sunku pracy z audytorem wewnętrznym, w za kresie niezbędnym do wyrażenia zgody, o któ rej mowa w ust. 9. 1

2. W jednostkach sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce nadrzęd nej lub nadzorującej.”;

20) w art. 52 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Kierownik jednostki sektora finansów publicz nych może utworzyć komórkę audytu wewnętrz nego, w której są zatrudnieni audytorzy i inne oso by.”; 2

1) w art. 53 w ust. 5: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Audytor wewnętrzny przedstawia kierowniko wi jednostki i Ministrowi Finansów:”, b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je się pkt 3 w brzmieniu: „

3) w każdym czasie, na ich wniosek, infor mację o przeprowadzanych audytach we wnętrznych.”; 2

2) w art. 56: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego jest przekazywane kierowni kowi jednostki oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzy mania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego nie zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie uchy bień, kierownik jednostki informuje o tym Ministra Finansów oraz audytora wewnętrz nego, uzasadniając brak podjęcia działań, z zastrzeżeniem ust. 4.”; 2

3) w art. 58: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar skiej lub państwa członkowskiego Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednost ce sektora finansów publicznych od posia dania obywatelstwa polskiego;”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;”, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Informa tion Systems Auditor (CISA), Associa tion of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozy tywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub c) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub d) uprawnienia biegłego rewidenta.”; 2

4) uchyla się art. 59—61; 2

5) w art. 62: a) uchyla się ust. 2—4, Dziennik Ustaw Nr 249 — 12731 — Poz. 1832 b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W odniesieniu do jednostek podsektora sa morządowego kompetencje Ministra Finan sów w zakresie audytu wewnętrznego, z wy łączeniem wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.”, c) uchyla się ust. 6; 2

6) w art. 63: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finan sów publicznych obejmuje w szczególno ści:”, — w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „

5) zlecanie audytu wewnętrznego, za zgodą kierownika jednostki;

6) weryfikację i ocenę prawidłowości wyko nywania audytu wewnętrznego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Zlecenie wykonania audytu wewnętrzne go, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może również nastąpić na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W tym przypadku nie jest wy magana zgoda kierownika jednostki. 1b. W zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, zadania Ministra Finansów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wyko nuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbo wej.”, c) uchyla się ust. 3 i 4; 2

7) uchyla się art. 64—67; 2

8) w art. 79 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) kwot deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką bu dżetową z lat poprzednich, a także sfinansowa nych emisją papierów wartościowych, zaciąg niętymi kredytami i pożyczkami w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.”; 2

9) w art. 96 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „1

6) środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.”; 30) w art. 97 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) finansowanie programów i projektów, na któ rych realizację uzyskano środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4;”; 3

1) w art. 99: a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. d, b) w ust. 2: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12;”, — po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wykaz programów operacyjnych oraz wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4;”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) limity wydatków budżetu państwa prze znaczonych na finansowanie programów operacyjnych oraz programów realizowa nych z udziałem środków, o których mo wa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4;”, — pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: „

8) wykaz wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 oraz progra mów operacyjnych wraz z wykazem wie loletnich limitów wydatków realizowa nych w ich ramach;

9) zestawienie programów i projektów reali zowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1, 3a i 4, w podziale na poszczególne okresy reali zacji;”; 3

2) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wydatki budżetu państwa ujmuje się w usta wie budżetowej w podziale na: części, działy, rozdziały klasyfikacji wydatków oraz kategorie (grupy) wydatków, z wyodrębnieniem wydat ków przeznaczonych na finansowanie progra mów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów i projektów realizo wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4.”; 3

3) w art. 101 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Z budżetu państwa, w zakresie ustalonym w usta wie budżetowej, mogą być udzielane pożyczki:”; 3

4) w art. 103 w ust. 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) przychody i rozchody związane z finansowa niem potrzeb pożyczkowych budżetu pań stwa;”, b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) dochody, o których mowa w art. 96 pkt 16.”; 3

5) w art. 106 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dalej „do tacjami rozwojowymi”;”; Dziennik Ustaw Nr 249 — 12732 — Poz. 1832 3

6) uchyla się art. 118; 3

7) w art. 120: a) uchyla się ust. 2, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Materiały do projektu ustawy budżetowej opracowują i przedstawiają Ministrowi Fi nansów dysponenci części budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3a.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, z wyłączeniem środ ków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów mini ster właściwy do spraw rozwoju regional nego, z uwzględnieniem wieloletnich limi tów wydatków, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 8.”, d) w ust. 5: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Minister Finansów określa, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowy sposób, tryb i termi ny opracowania materiałów, o których mo wa w ust. 3 i 3a oraz w art. 41a, w tym:”, — w pkt 6 na końcu dodaje się średnik oraz pkt 7 w brzmieniu: „

7) projektów rocznych planów finansowych jednostek podsektora rządowego, o któ rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12”; 3

8) w art. 124 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „

9) zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych za dań, mierników wykonania oraz przewidywa nych wieloletnich kosztów finansowych zwią zanych z ich realizacją.”; 3

9) w art. 133: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z za strzeżeniem ust. 2 i 2a, Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżeto wych, nie później niż do dnia 15 paździer nika, z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz rezerw prze znaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podziału rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie programów realizowa nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, z wyłączeniem środ ków pochodzących z Europejskiego Fun duszu Rybołówstwa, dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”; 40) w art. 137 w ust. 1: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środ ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;”, b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczą cych zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji wieloletnich, progra mów wieloletnich oraz innych wydatków majątkowych.”; 4

1) uchyla się art. 142; 4

2) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 157, podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 15 lutego następnego roku albo w ter minie 21 dni od dnia określonego w tym roz porządzeniu.”; 4

3) w art. 148: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie programów realizowa nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, wymaga zgody mini stra właściwego do spraw rozwoju regio nalnego.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Ministrowie będący dysponentami więcej niż jednej części budżetowej mogą dokony wać przeniesień wydatków między częścia mi w ramach jednego działu i rozdziału bu dżetu państwa. O podjętych decyzjach mini strowie informują niezwłocznie Radę Mini strów. Rada Ministrów może uchylić decyzję ministra.”; 4

4) po art. 148 dodaje się art. 148a w brzmieniu: „Art. 148a.

1. Minister Finansów na wniosek mini stra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dokonuje przeniesień między częściami i działami budżetu państwa wydatków przeznaczonych na realizację programów operacyj nych finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie informu je Radę Ministrów o przyczynach wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust.

1. Rada Ministrów mo że uchylić decyzję Ministra Finan sów o przeniesieniu, o którym mo wa w ust. 1.”; Dziennik Ustaw Nr 249 — 12733 — Poz. 1832 4

5) w art. 150 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ârodki z budżetu państwa, przeznaczone na fi nansowanie inwestycji i programów wielolet nich, ujętych w wykazach, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4 i 5, nie mogą być, z za strzeżeniem ust. 2, wykorzystane na inne ce le.”; 4

6) w art. 151 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Wydatki wyższe niż planowane mogą być do konywane bez zmiany planu, jeżeli znajdują pokrycie w ponadplanowych przychodach i pozostałości środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody ministra nadzorującego państwowy fundusz celowy lub dysponujące go nim.

3. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczegól nymi pozycjami planu mogą być dokonywane, przez organy lub dysponenta funduszu, po uzyskaniu zgody ministra nadzorującego pań stwowy fundusz celowy wydanej po uzyskaniu opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.”; 4

7) w art. 153 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regio nalnego sprawuje nadzór i kontrolę nad reali zacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.”; 4

8) w art. 154: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczących wy datkowania środków przeznaczonych na fi nansowanie programów i projektów, o któ rych mowa w art. 206, Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, może utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do niej zabloko wane kwoty wydatków, po poinformowaniu sejmowej komisji właściwej do spraw bu dżetu.”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Rezerwę, o której mowa w ust. 7, przeznacza się na finansowanie tych programów lub projektów, o których mowa w art. 206, w których realizacji nie występują opóźnie nia.”; 4

9) w art. 157: a) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przeznaczone na finansowanie progra mów i projektów finansowanych z udzia łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4.”, — uchyla się pkt 3 i 4, b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: „8a. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o któ rym mowa w ust. 3, może wskazać środki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone na:

1) integrację społeczną,

2) poprawę jakości kształcenia,

3) rozwój potencjału adaptacyjnego pra cowników i przedsiębiorstw — w ramach programów operacyjnych re alizowanych z udziałem Europejskiego Fun duszu Społecznego, do których nie stosuje się przepisów ust. 7 i 8, uwzględniając ro dzaje beneficjentów, rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy ich realizacji. 8b. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 8a, pozostają na rachunkach benefi cjentów programów operacyjnych realizo wanych z udziałem Europejskiego Fundu szu Społecznego i mogą być wydatkowane w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Ârodki finansowe niewykorzystane w termi nie określonym przez Radę Ministrów pod legają przekazaniu na dochody budżetu państwa na wyodrębniony rachunek docho dów centralnego rachunku bieżącego bu dżetu państwa w terminie 21 dni od dnia określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3.”; 50) w art. 158 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „

9) informacje o wykonaniu zadań, w ramach pla nowanych kwot wydatków, wraz z opisem ce lów tych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finan sowych związanych z ich realizacją, a także o wydatkach poniesionych na ich realizację.”; 5

1) po art. 165 dodaje się art. 165a w brzmieniu: „Art. 165a.

1. Dochody budżetu jednostki samo rządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i do chody majątkowe.

2. Wydatki budżetu jednostki samorzą du terytorialnego ujmuje się w po dziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

3. Do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki otrzymane na in westycje;

2) dochody ze sprzedaży majątku;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dziennik Ustaw Nr 249 — 12734 — Poz. 1832

4. Przez dochody bieżące budżetu jed nostki samorządu terytorialnego ro zumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

5. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) zakup i objęcie akcji;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

6. Przez wydatki bieżące budżetu jed nostki samorządu terytorialnego ro zumie się wydatki budżetowe niebę dące wydatkami majątkowymi.”; 5

2) w art. 168 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pie niężnych na rachunku bieżącym budżetu jed nostki samorządu terytorialnego, wynikają cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie głych.”; 5

3) w art. 169 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

1) emitowanych papierów wartościowych, kre dytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponują cym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3;

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorzą dowym osobom prawnym realizującym za dania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.”; 5

4) w art. 170 ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów warto ściowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dys ponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wy datków.

5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu te rytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu speł nienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.”; 5

5) w art. 172: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty dłu gu jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczą cych uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto zobowiązania.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są publiko wane przez jednostkę samorządu terytorial nego w terminie miesiąca od dnia przekaza nia projektu uchwały budżetowej do regio nalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)).”; 5

6) w art. 181 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o pro jekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie, o której mowa w art. 180, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, or ganowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”; 5

7) w art. 184 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) prognozowane dochody jednostki samorzą du terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe;”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją za dań jednostki samorządu terytorialnego;”; 5

8) w art. 186 w ust. 8: a) uchyla się pkt 3, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) terminy odprowadzania dochodów budżetu państwa, pobranych przez jednostki samo rządu terytorialnego.”; 5

9) w art. 188: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Zarząd województwa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu samorządu województwa w zakre sie środków przeznaczonych na realizację Dziennik Ustaw Nr 249 — 12735 — Poz. 1832 ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. regionalnych programów operacyjnych, dla których samorząd województwa jest in stytucją zarządzającą. 1b. Zmiany, o których mowa w ust. 1a, mogą być dokonywane w związku z wnioskiem beneficjenta pomocy udzielanej ze środ ków przewidzianych na realizację regional nych programów operacyjnych, wyłącznie w ramach przyznanych środków.”, b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu tery torialnego do zaciągania zobowiązań z tytu łu umów, których realizacja w roku następ nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło ści działania jednostki i termin zapłaty upły wa w roku następnym.”; 60) po art. 189 dodaje się art. 189a w brzmieniu: „Art. 189a. Przepis art. 130 stosuje się odpowied nio w odniesieniu do dotacji udzielo nych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”; 6

1) w art. 191: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Niezrealizowane kwoty wydatków zamiesz czonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, wygasają z upływem roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nie wygasają z upływem roku budżetowe go wydatki budżetowe jednostki samorzą du terytorialnego przeznaczone na prog ramy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4.”; 6

2) w art. 195 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Bankową obsługę budżetu jednostki samorzą du terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamó wieniach publicznych.”; 6

3) w art. 196 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednostka samorządu terytorialnego składa sprawozdanie o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki.”; 6

4) w art. 198 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednost ki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wyko nania budżetu jednostki samorządu terytorial nego za pierwsze półrocze, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację, o której mowa w art. 197 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.”; 6

5) dział V otrzymuje brzmienie: „Dział V Ârodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Art. 200.

1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4, są gromadzone na wyodręb nionych rachunkach bankowych, pro wadzonych w euro.

2. Obsługę bankową rachunków, o któ rych mowa w ust. 1, prowadzi Narodo wy Bank Polski lub Bank Gospodar stwa Krajowego na podstawie umów rachunku bankowego.

3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego dokonują wypłat w złotych lub w euro na pod stawie dyspozycji Ministra Finansów lub jego pełnomocników.

4. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu pań stwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Nie stanowią dochodów budżetu pań stwa środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 4, jeżeli dotyczą progra mów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozpo rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fun duszu Rozwoju Regionalnego i uchyle nia rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) oraz programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europej skiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustano wienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9.11.2006, str. 1). Art. 20

1.

1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3a i 4, stanowią docho dy jednostek samorządu terytorialne go, przychody innych jednostek sekto ra finansów publicznych lub jednostek spoza tego sektora, jeżeli jednostki te otrzymały te środki bezpośrednio od dawcy środków, chyba że możliwość otrzymania tych środków wynika z umowy międzynarodowej lub poro zumienia pomiędzy organem admini stracji rządowej a dawcą środków. Dziennik Ustaw Nr 249 — 12736 — Poz. 1832

2. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, są:

1) przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynaro dowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy;

2) wydatkowane zgodnie z procedura mi zawartymi w umowie, o której mowa w pkt 1, lub innymi procedu rami obowiązującymi przy ich wy korzystywaniu.

3. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, są gromadzone na wyodrębnio nych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

4. Przy wydatkowaniu środków, o któ rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, a także środków przeznaczonych na finanso wanie programów i projektów realizo wanych z tych środków, stosuje się od powiednio zasady rozliczania określo ne dla dotacji z budżetu państwa. Art. 20

2.

1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4, są przeznaczone na cele okre ślone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

2. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4, mogą być wykorzystane na:

1) finansowanie wydatków państwo wych jednostek budżetowych zwią zanych z realizacją programów fi nansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;

2) dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, będących bene ficjentami tych środków;

3) finansowanie Wspólnej Polityki Rol nej zgodnie z odrębnymi przepisa mi.

3. Dotacje rozwojowe mogą być przeka zywane z budżetu państwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesio nych na realizację programu operacyj nego finansowanego z udziałem środ ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektu w ramach takiego programu. Art. 20

3.

1. Samorząd województwa, będący in stytucją zarządzającą w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia poli tyki rozwoju, otrzymuje z budżetu pań stwa, w formie zaliczki, dotację rozwo jową na realizację regionalnego pro gramu operacyjnego.

2. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż limit wydatków, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 6.

3. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód samorządu województwa. Art. 20

4.

1. Samorząd województwa, będący in stytucją zarządzającą, udziela dotacji beneficjentom regionalnych progra mów operacyjnych.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, udzielone jednostce samorządu teryto rialnego, stanowią dochód tej jednostki. Art. 20

5. Przepisy art. 203 i 204 stosuje się odpo wiednio do programów operacyjnych, dla których samorząd województwa jest instytucją pośredniczącą. Art. 20

6.

1. Programy operacyjne ujmowane są w załączniku do ustawy budżetowej.

2. Dla każdego programu operacyjnego w załączniku, o którym mowa w ust. 1, określa się:

1) instytucję zarządzającą;

2) środki na realizację programu, w tym: a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, b) środki pochodzące z budżetu państwa, c) środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorial nego, d) inne publiczne środki krajowe, e) inne środki;

3) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europej skiej;

4) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację programu, w szczegóło wości określonej w pkt 2;

5) plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowa nie programów, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, są określane w uchwałach orga nu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

4. W terminie do dnia 15 sierpnia gminy i powiaty realizujące programy opera cyjne przedkładają zarządowi woje wództwa informację o środkach, o któ rych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, plano wanych na realizację programów ope racyjnych wynikających z uchwał.

5. W terminie do dnia 31 sierpnia zarząd województwa przedkłada ministrowi Dziennik Ustaw Nr 249 — 12737 — Poz. 1832 właściwemu do spraw rozwoju regio nalnego zbiorczą informację o środ kach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizację progra mów operacyjnych w województwie. Art. 20

7.

1. Jednostki realizujące program mogą zaciągać zobowiązania, rozumiane ja ko suma limitów wydatków wynikają cych z umów z beneficjentami progra mów operacyjnych, do wysokości łącz nej kwoty wydatków określonych dla całego programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów i wydatków, o któ rych mowa w art. 99 ust. 2 pkt 6 i 8.

2. Na wniosek instytucji zarządzającej mi nister właściwy do spraw rozwoju re gionalnego w porozumieniu z Mini strem Finansów może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przekra czających łączną kwotę wydatków pro gramu operacyjnego, o której mowa w art. 206 ust. 2 pkt 2, nie więcej jed nak niż o 10 % łącznej kwoty wydat ków. O wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regional nego informuje Radę Ministrów. Art. 20

8.

1. Wydatki związane z realizacją pro gramów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, 3a i 4, są dokonywa ne zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub inny mi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom lub wykonawcom, ma jąc na względzie:

1) rodzaje realizowanych projektów;

2) koszt projektu;

3) konieczność zagwarantowania pra widłowości dokonywania wydat ków.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania wydatków na realizację programów i projektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, uwzględ niając rodzaj realizowanych projektów. Art. 20

9.

1. Szczegółowe warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 202, określa umo wa zawarta przez dysponenta środków z beneficjentem dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, po winna zawierać:

1) opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;

2) kwartalny harmonogram dokony wania wydatków w ramach progra mu lub projektu;

3) wysokość środków przyznanych be neficjentowi i tryb przekazywania tych środków;

4) zobowiązanie do poddania się kon troli przez beneficjenta i tryb kontro li realizacji przedsięwzięcia;

5) termin i sposób rozliczenia przyzna nych środków;

6) formy zabezpieczeń należytego wy konania przez beneficjenta zobo wiązań wynikających z umowy;

7) warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości wy stępujące w trakcie realizacji pro gramu lub projektu;

8) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny;

9) inne postanowienia wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych.

3. W przypadku gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, warunki, o których mowa w ust. 1, określone zostają w porozumieniu zawartym z instytucją pośredniczą cą lub wdrażającą. Przepis ust. 2 sto suje się odpowiednio, z wyjątkiem pkt 2, 4 i 6. Art. 2

10.

1. Dotacje przekazane na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, podlegają rozlicze niu, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu.

2. Dotacje przekazane na finansowanie programów operacyjnych podlegają rozliczeniu w terminie określonym w umowie z dysponentem tych środ ków, nie później jednak niż w termi nie 90 dni od dnia zakończenia pro gramu. Art. 21

1.

1. W przypadku gdy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, a tak że środki przeznaczone na finansowa nie programów i projektów realizowa nych z tych środków lub dotacji, o któ rych mowa w art. 202, są:

1) wykorzystane niezgodnie z przezna czeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem proce dur, o których mowa w art. 208, Dziennik Ustaw Nr 249 — 12738 — Poz. 1832

3) pobrane nienależnie lub w nadmier nej wysokości — podlegają zwrotowi przez benefi cjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko wych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę przekazujące te środki, w terminie 14 dni od dnia dorę czenia decyzji, o której mowa w ust. 4. Przepisy art. 145 ust. 2—5 stosuje się odpowiednio.

2. Wykorzystanie środków, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 1 pkt 1 powodujący niezreali zowanie pełnego zakresu rzeczowe go projektu, określonego w umowie o której mowa w art. 209 ust. 1, wyklu cza prawo otrzymania środków, o któ rych mowa w ust. 1, na realizację pro jektu w ramach programów finan sowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna, zaś koń czy się z upływem 3 lat od dnia doko nania zwrotu tych środków.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w odnie sieniu do państwowych jednostek bu dżetowych i jednostek samorządu te rytorialnego.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczno ści, o których mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca wydaje decyzję określają cą kwotę przypadającą do zwrotu i ter min, od którego nalicza się odsetki.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z wy jątkiem art. 57 tej ustawy.

6. Uprawnienia organu podatkowego określonego w dziale III Ordynacji po datkowej przysługują:

1) instytucji zarządzającej — jako orga nowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego — jako orga nowi odwoławczemu.

7. Do egzekucji należności, o których mo wa w ust. 1, mają zastosowanie prze pisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 21

2. Ârodki budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej są wydatkowane przez agencje płatnicze, o których mowa w odrębnych przepi sach, zgodnie z ustalonymi procedurami. Art. 21

3. Minister Finansów sprawuje nadzór fi nansowy nad agencjami płatniczymi, o których mowa w art. 212. Art. 21

4.

1. Należności i wierzytelności przypada jące agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypad kach, umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania w całości lub w czę ści, odraczania lub rozkładania na ra ty spłaty należności, o których mowa w ust. 1, a także wskaże organy do te go uprawnione, z uwzględnieniem:

1) przesłanek uzasadniających umo rzenie w całości lub w części, odro czenie lub rozłożenie na raty spłaty tych należności;

2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu należności;

3) właściwości organów uprawnio nych do umarzania należności w ca łości lub w części, odraczania lub rozkładania ich spłaty na raty w za leżności od wysokości kwoty udzie lonej ulgi.”. Art.

2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) opiniuje projekty rocznych planów finanso wych, o których mowa w art. 20 ust. 2;”;

2) w art. 20: a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) projekt rocznego planu finansowego Agen cji;

2) projekt rocznego planu finansowego Zaso bu.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza mini ster właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz nych w trybie określonym w przepisach do tyczących prac nad projektem ustawy bu dżetowej.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 249 — 12739 — Poz. 1832 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437. „

5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się li mit wydatków przeznaczonych na funkcjo nowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddzia łów terenowych.”;

3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kierunki rozdysponowania środków finanso wych, stanowiących mienie Zasobu, określa się w projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2.”;

4) w art. 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, do wysoko ści określonej w rocznym planie finansowym Agencji.

2. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, obciążają cych mienie Zasobu, wyłącznie za zgodą mini stra właściwego do spraw Skarbu Państwa i do wysokości określonej w rocznym planie finan sowym Zasobu.”. Art.

3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) kontroluje realizację planów finansowych Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1;”;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji ustala jej Prezes, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy bu dżetowej.”. Art.

4. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.7)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) ocenia projekty rocznych planów finansowych oraz sprawozdania z rocznej działalności Agencji;”;

2) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Obro ny Narodowej, projektu rocznego planu finan sowego Agencji, który następnie jest przekazy wany ministrowi właściwemu do spraw finan sów publicznych w trybie określonym w prze pisach dotyczących prac nad projektem usta wy budżetowej;”. Art.

5. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo darowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Agencji sporządza:

1) projekt rocznego planu finansowego, któ ry przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym bilans, rachunek zysków i strat, in formację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opi nią i raportem biegłego rewidenta.”;

2) w art. 16: a) w ust. 2: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opiniowanie projektu rocznego planu fi nansowego;”, — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) opiniowanie rocznego sprawozdania fi nansowego Agencji;”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Ministro wi Obrony Narodowej i ministrowi właści wemu do spraw Skarbu Państwa.”;

3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe zasady gospodarki finan sowej Agencji, uwzględniając sposób opraco wania projektu planu finansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodaro wania środkami finansowymi.”. Art.

6. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Pol skiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 121

7) wprowadza się następują ce zmiany: Dziennik Ustaw Nr 249 — 12740 — Poz. 1832 ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i Nr 208, poz. 1541.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej projektów rocznych planów finansowych,”;

2) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Projekt rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, po przyjęciu przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej i za twierdzeniu przez właściwego ministra, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określo nym w przepisach dotyczących prac nad pro jektem ustawy budżetowej.”. Art.

7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opracowywanie projektów rocznych planów działania Agencji,”;

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opiniowanie projektów rocznych planów dzia łania Agencji,”;

3) w art. 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania, w którego skład wchodzi plan finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.

10) ).”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Projekt rocznego planu działania, wraz z opi nią Rady oraz po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”, c) uchyla się ust. 5 i 5a, d) ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mo wa w ust. 6, zasięga opinii ministra właści wego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw pracy i minister właści wy do spraw finansów publicznych przed stawiają swoje opinie w terminie 7 dni.”. Art.

8. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozo rze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawą gospodarki finansowej UDT jest roczny plan finansowy UDT, którego projekt zatwierdza Prezes UDT w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw gospodarki i prze kazuje ministrowi właściwemu do spraw finan sów publicznych w trybie określonym w prze pisach dotyczących prac nad projektem usta wy budżetowej.”;

2) w art. 61: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Podstawą gospodarki finansowej TDT jest roczny plan finansowy, którego projekt za twierdza minister właściwy do spraw trans portu i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw transportu za twierdza wynik finansowy i jego podział.”. Art.

9. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy ścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finan sową w oparciu o roczny plan finansowy, któ rego projekt zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa i przekazuje ministrowi wła ściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczą cych prac nad projektem ustawy budżetowej.”. Art.

10. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217) w art. 417:

1) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) zawartość projektów rocznych planów finan sowych;

3) terminy opracowywania projektów rocznych planów finansowych.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw środowiska prze kazuje projekt rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu ministrowi właściwe Dziennik Ustaw Nr 249 — 12741 — Poz. 1832 ———————

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. ——————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217. mu do spraw finansów publicznych, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys temie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zatwierdzanie projektów rocznych planów fi nansowych Centrum Akredytacji;”;

2) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Akredytacji jest roczny plan finansowy, które go projekt zatwierdza Dyrektor Centrum i prze kazuje ministrowi właściwemu do spraw finan sów publicznych w trybie określonym w prze pisach dotyczących prac nad projektem usta wy budżetowej.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.13)) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy, którego projekt spo rządza Rzecznik i wraz z opinią Rady Ubez pieczonych przekazuje ministrowi właściwe mu do spraw finansów publicznych, w try bie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.14)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz sporządzania projektu planu finansowego Agencji.”;

2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, Prezes Agencji, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, przeka zuje ministrowi właściwemu do spraw finan sów publicznych w trybie określonym w prze pisach dotyczących prac nad projektem usta wy budżetowej.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Na rodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 107

4) w art. 56b ust. 4 otrzymu je brzmienie: „

4. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć w charakterze obser watorów przedstawiciele Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 250

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opracowuje roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego;”, — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) opracowuje projekt rocznego planu fi nansowego;”, b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocz nego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego pla nu finansowego;”;

3) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któ remu ta jednostka podlega:

1) roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 — w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten program został sporządzony;

2) sprawozdanie z realizacji rocznego pro gramu działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 — w terminie do dnia 31 stycznia ro ku następującego po roku, który spra wozdanie obejmuje.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega, projekt pla nu finansowego jednostki doradztwa rol niczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a. Po zatwierdzeniu projekt zostaje przekazany ministrowi właściwemu do Dziennik Ustaw Nr 249 — 12742 — Poz. 1832 ——————— 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 235, poz. 1700. 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217. 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 220, poz. 1600. spraw finansów publicznych w trybie okre ślonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kine matografii (Dz. U. Nr 132, poz. 111

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister zatwierdza roczny plan działalności oraz projekt rocznego planu finansowego In stytutu; zatwierdzony projekt rocznego planu finansowego Instytutu jest przekazywany mi nistrowi właściwemu do spraw finansów pu blicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy bu dżetowej.”;

2) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opracowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytu tu, a także występowanie do ministra z wnio skami w sprawie wysokości dotacji na realiza cję zadań Instytutu;”;

3) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) opiniowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytu tu;”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pań stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 121

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się pkt 6;

2) w art. 10 uchyla się ust. 3. Art. 1

8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służ bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 159

2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: „Art. 8a. Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych, na wniosek Szefa Kancelarii Pre zesa Rady Ministrów, zleca wykonanie au dytu wewnętrznego w zakresie zadań wyni kających z ustawy.”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bez pieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 159

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 23 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu: „2

4) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.15)).”;

2) w art. 5 w ust. 7 w pkt 23 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu: „2

4) pkt 24 — kierownik jednostki sektora finan sów publicznych.”. Art.

20. W odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwo ju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074), środków przedakce syjnych i środków przejściowych stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązują cym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w zakresie prefinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z bu dżetu Unii Europejskiej — także akty wykonawcze wy dane na ich podstawie, z wyjątkiem art. 42, art. 43, art. 97 ust. 1 pkt 10, art. 100 ust. 2, art. 120 ust. 3, 3a i 5, art. 124 pkt 9, art. 133 ust. 1 i 2a, art. 137 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1a, art. 157 ust. 8a i 8b i art. 208 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą. Art. 2

1. Do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, stanowiących rozliczenie poży czek, o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmie nianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na prefinan sowanie Wspólnej Polityki Rolnej, udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 2

2. Do czasu zakończenia realizacji:

1) programów finansowanych z udziałem Ârodków Przejściowych, o których mowa w art. 34 Aktu do tyczącego warunków przystąpienia Republiki Cze skiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Repu bliki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospoli tej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowac kiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33),

2) programów realizowanych w ramach Narodowe go Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju — z budżetu państwa mogą być udzielane nieopro centowane pożyczki na zapewnienie płynności finan sowej przy realizacji tych programów. Art. 2

3. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem pozytywnym eg zamin, o którym mowa w art. 60 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się audytora mi wewnętrznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeże Dziennik Ustaw Nr 249 — 12743 — Poz. 1832 ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. li spełniają kryteria określone w art. 58 pkt 1—4 usta wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą. Art. 2

4.

1. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą za chowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wy konawczych wydanych na podstawie przepisów zmie nianych niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., o których mo wa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy wyko nawcze wydane na podstawie art. 207 i 208 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązują cym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 2

5.

1. Ustawa ma zastosowanie do wykonywa nia ustawy budżetowej i uchwał budżetowych jedno stek samorządu terytorialnego na rok 2007, z zastrze żeniem ust. 2—4.

2. Do uchwał budżetowych na rok 2007 stosuje się art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmie nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego może postanowić o zastosowaniu przepisów art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do opraco wania uchwały budżetowej na rok 2007. Art. 2

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 249 — 12744 — Poz. 1832

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-12-08
Data wejścia w życie: 2006-12-29
Data obowiązywania: 2006-12-29
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832