Dz.U. 2006 nr 25 poz. 186

186 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Po moc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 225

9) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwanego dalej „Programem”;

2) sposób planowania i dokonywania podziału środ ków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;

3) zakres i formy monitorowania realizacji Progra mu.

§2. Gmina realizuje Program przy pomocy ośrod ka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyj nych gminy, placówkach i instytucjach, które posiada ją bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wy dawania produktów żywnościowych.

§3.

1. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w ce lu zapewnienia zdrowego żywienia.

2. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w for mie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

3. Dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapew nia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety.

4. W przypadku gdy szkoła nie posiada warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kie rownik ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, zapewnia spożywanie posiłków poza szkołą.

5. W przypadku spożywania posiłków w czasie za jęć szkolnych poza szkołą, dyrektor szkoły zapewnia dzieciom i młodzieży właściwą organizację zajęć i opiekę.

§4. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 mają odpowiednio zasto sowanie do dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

§5.

1. Dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły mo że przygotować listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej w celu przyznania pomocy.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów.

§6. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żyw ności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, o których mowa w § 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporzą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków po bytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wyso kości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767), a także pomoc w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przy padku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuza sadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

§7. Przy opracowywaniu propozycji podziału, dla poszczególnych województw, środków rezerwy celo wej budżetu państwa na dany rok budżetowy uwzględnia się w szczególności:

1) liczbę osób korzystających z pomocy w ramach Programu;

2) średni poziom dochodów na mieszkańca;

3) średnią stopę bezrobocia w województwie.

§8. Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnia się w szczególności:

1) liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy;

2) liczbę osób dorosłych wymagających pomocy;

3) średni koszt posiłku;

4) przewidywany koszt utworzenia nowego lub do posażenia istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków;

5) przewidywany koszt dowozu posiłków;

6) sytuację finansową gminy.

§9.

1. Wojewoda może, w ramach dotacji przyzna nej gminie, uwzględnić środki na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowywa nia lub wydawania posiłków.

2. Wojewoda może przeznaczyć część dotacji przy znanej województwu, nie większą niż 10 %, na cel, o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość dotacji dla gminy na cel, o którym mowa w ust. 1, określa wojewoda.

§10.

1. W przypadku konieczności dowozu posił ków:

1) dla dzieci i uczniów uczęszczających odpowiednio do żłobków, przedszkoli i szkół, nieposiadających bazy do przygotowania posiłków,

2) do osób w podeszłym wieku, chorych, niepełno sprawnych, w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wyda wania posiłków — gmina ustala sposób organizacji tego dowozu.

2. Wojewoda może przeznaczyć część dotacji przy znanej województwu, nie większą niż 10 %, na pokry cie kosztów dowozu posiłków.

3. Wysokość dotacji dla gminy na cel, o którym mowa w ust. 2, określa wojewoda. § 1

1.

1. Kwartalną informację o realizacji Programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje do wo jewody w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia dane z poszczególnych gmin, w układzie „ogółem” i „w tym na wsi”, w szczególności:

1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w zakre sie dożywiania w podziale na grupy osób korzy stających z pomocy w ramach Programu;

2) koszt realizacji Programu — ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;

3) koszt posiłków;

4) liczbę posiłków;

5) rodzaj posiłku;

6) koszt dowozu posiłków;

7) średni koszt jednego posiłku;

8) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celo we w ramach Programu;

9) liczbę zasiłków celowych;

10) koszt świadczeń rzeczowych — ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa; 1

1) liczbę świadczeń rzeczowych; 1

2) inne koszty — ogółem; 1

3) szacunkową liczbę osób wymagających dożywia nia, nieobjętych tą formą pomocy, w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach Programu, w układzie „ogółem” i „w tym z po wodu: a) braku środków, b) braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłków, c) niechęci rodziców lub dzieci do korzystania z tej formy pomocy, d) innych powodów”; 1

4) informację dotyczącą bazy żywieniowej.

3. Kwartalną informację o realizacji Programu na terenie województwa, z uwzględnieniem danych z ob szaru województwa, wojewoda przekazuje do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po za kończeniu kwartału. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz Dziennik Ustaw Nr 25 — 1006 — Poz. 186

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-17
Data wydania: 2006-02-07
Data wejścia w życie: 2006-02-17
Data obowiązywania: 2006-02-17
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 25 poz. 186