Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje badań do celów sanitarno-epidemiologicz nych w celu identyfikacji zakażenia prątkami gruź licy oraz zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z ro dzaju Salmonella i Shigella oraz innymi czynnika mi chorobotwórczymi, które wywołują stany cho robowe wykluczające wykonywanie prac, przy wy konywaniu których jest możliwe przeniesienie za każenia na inne osoby, którym podlegają: a) osoby podejmujące lub wykonujące takie prace, b) uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac;

2) tryb przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1, w tym: a) terminy przeprowadzania badań, b) sposób dokumentowania badań i ich wyników w karcie badań do celów sanitarno-epidemiolo gicznych i książeczce badań dla celów sanitar no-epidemiologicznych, c) wzory dokumentów, o których mowa w lit. b.

§2.

1. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicz nych dzieli się na badanie lekarskie i laboratoryjne.

2. Badanie laboratoryjne obejmuje trzykrotne ba danie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałe czek z rodzaju Salmonella i Shigella; badania powinny być przeprowadzone z próbek pobranych w trzech ko lejno następujących po sobie dniach.

3. Jeżeli przynajmniej z jednej próby, o której mo wa w ust. 2, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje się, że osoba, u której przeprowadzono to badanie, jest identyfikowana jako zakażona odpowiednim czyn nikiem chorobotwórczym.

4. Jeżeli w trakcie badania lekarskiego zachodzi podejrzenie gruźlicy lub zakażenia czynnikiem choro botwórczym innym niż wymieniony w ust. 2, przepro wadza się dodatkowe badania laboratoryjne.

§3. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicz nych przeprowadza się przed:

1) podjęciem pracy;

2) rozpoczęciem nauki;

3) ponownym podjęciem pracy lub nauki, po przeby ciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym, o któ rym mowa w § 1.

§4.

1. Lekarz, na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych, wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki, dokumentując jego wynik w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia lekarz wpisuje do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§5.

1. Lekarz przeprowadzający badanie lekarskie prowadzi ewidencję badań i ich wyników zawierającą:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby badanej;

2) numer ewidencyjny karty badania;

3) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadają cych numeru PESEL — nazwę i numer dokumen tu tożsamości;

4) datę wydania orzeczenia lekarskiego;

5) informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wy konywania prac lub kształcenia się;

6) potwierdzenie odbioru orzeczenia lekarskiego przez osobę badaną.

2. Ewidencja badań, o której mowa w ust. 1, jest dostępna do wglądu organom właściwej inspekcji sa nitarnej.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: Z. Religa ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym pod legają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wy konywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zaka żenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 61, poz. 551), które zgodnie z art. 3 pkt 2 w związku z brzmieniem art. 4 ustawy z dnia 17 paź dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 193

8) utraciło moc z dniem 25 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 25 — 1074 — Poz. 191 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135. Dziennik Ustaw Nr 25 — 1075 — Poz. 191 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. (poz. 191) Załącznik nr 1 WZÓR KARTY BADA¡ DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH Dziennik Ustaw Nr 25 — 1076 — Poz. 191 Dziennik Ustaw Nr 25 — 1077 — Poz. 191 Dziennik Ustaw Nr 25 — 1078 — Poz. 191 Załącznik nr 2 WZÓR KSIÑ˚ECZKI BADA¡ DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2006-02-17
Data wydania: 2006-02-02
Data wejścia w życie: 2006-03-04
Data obowiązywania: 2006-03-04
Data uchylenia: 2012-01-02
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191