Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zasady udzielania z Fundu szu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizu jącym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zaso bu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokalu socjalnym — należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek su cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.1));

2) noclegowni — należy przez to rozumieć budynek lub wyodrębnione części budynku, przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni;

3) domu dla bezdomnych — należy przez to rozu mieć budynek lub wyodrębnione części budynku, przeznaczone do udzielania całodobowego schro nienia osobom bezdomnym, wraz z pomieszcze niami pomocniczymi niezbędnymi do prawidło wego funkcjonowania domu dla bezdomnych;

4) mieszkaniu chronionym — należy przez to rozu mieć mieszkanie, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2));

5) inwestorze — należy przez to rozumieć gminę, związek międzygminny, powiat lub organizację pożytku publicznego, uprawnioną do uzyskania fi nansowego wsparcia na zasadach określonych w ustawie;

6) Banku — należy przez to rozumieć Bank Gospo darstwa Krajowego;

7) towarzystwie budownictwa społecznego — należy przez to rozumieć towarzystwo budownictwa spo łecznego w rozumieniu ustawy z dnia 26 paździer nika 1995 r. o niektórych formach popierania bu downictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3)). Rozdział 2 Podmioty uprawnione do finansowego wsparcia i rodzaje wspieranych przedsięwzięć Art.

3.

1. Finansowego wsparcia udziela się gminie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegają cego na:

1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym,

2) remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku,

3) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudo wy,

4) kupnie lokali mieszkalnych,

5) kupnie lokali mieszkalnych połączonym z ich re montem — w wyniku którego powstaną lokale socjalne.

2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, udziela się, jeżeli liczba lokali mieszkalnych, zakupionych przez gminę w jednym budynku w ra mach tego przedsięwzięcia, nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku. Art.

4. Finansowego wsparcia udziela się gminie, związkowi międzygminnemu albo organizacji pożytku publicznego na pokrycie części kosztów przedsięwzię cia polegającego na:

1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym odpowiednio tej gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, Dziennik Ustaw Nr 251 — 12822 — Poz. 1844 1844 U S TAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ————————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380 i Nr 249, poz. 1831. ————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 220, poz. 1600.

2) remoncie lub przebudowie budynku, przeznaczo nego na pobyt ludzi, będącego własnością odpo wiednio tej gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takie go budynku,

3) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością odpowiednio tej gminy, związku mię dzygminnego albo organizacji pożytku publiczne go, albo części takiego budynku, wymagającej do konania remontu lub przebudowy — w wyniku którego powstaną noclegownie lub do my dla bezdomnych lub nastąpi zwiększenie po wierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub domu dla bezdomnych. Art.

5.

1. Finansowego wsparcia udziela się gminie albo związkowi międzygminnemu na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego:

1) budowy budynku;

2) remontu lub przebudowy budynku przeznaczone go na pobyt ludzi albo części takiego budynku;

3) zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania re montu lub przebudowy.

2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli budynek położony jest lub ma powstać na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym:

1) gminy lub towarzystwa budownictwa społeczne go realizującego inwestycję — jeżeli wsparcia udziela się gminie;

2) związku międzygminnego, gminy uczestniczącej w tym związku międzygminnym lub towarzystwa budownictwa społecznego realizującego inwesty cję — jeżeli wsparcia udziela się związkowi mię dzygminnemu.

3. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się pod warunkiem:

1) zawarcia przez gminę lub związek międzygminny z towarzystwem budownictwa społecznego umo wy przewidującej w szczególności: a) udział gminy lub związku międzygminnego w kosztach tworzenia części lokali mieszkal nych, b) prawo gminy lub związku międzygminnego do najmu lokali mieszkalnych utworzonych z udziałem gminy lub związku międzygminne go, z prawem do podnajmowania osobom fi zycznym bez zgody towarzystwa;

2) zobowiązania się przez gminę lub związek mię dzygminny do podnajmowania lokali, o których mowa w pkt 1 lit. b, osobom spełniającym warun ki otrzymania lokalu socjalnego, określone przez gminę, na terenie której położony jest wynajmo wany lokal;

3) zobowiązania się przez gminę lub związek mię dzygminny, że osoby, o których mowa w pkt 2, bę dą ponosić z tytułu używania lokali, o których mo wa w pkt 1 lit. b, opłaty, jakie ponoszą najemcy lo kali socjalnych w gminie, na terenie której położo ny jest wynajmowany lokal.

4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli liczba lokali mieszkalnych tworzonych z udziałem gminy lub związku między gminnego nie przekracza połowy liczby wszystkich lo kali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

5. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli tworzenie lokali z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie jest realizo wane przy udziale kredytu ze środków Krajowego Fun duszu Mieszkaniowego. Art.

6.

1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, udziela się również gminie, po wiatowi albo organizacji pożytku publicznego, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą słu żyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, udziela się również gminie albo powiatowi, je żeli tworzone z udziałem gminy albo powiatu lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych. Przepisy art. 5 ust. 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie mu szą być spełnione warunki określone w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3. Art.

7. Finansowe wsparcie na podstawie ustawy nie przysługuje na przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Rozdział 3 Zasady udzielania i rozliczania finansowego wsparcia Art.

8. èródłem finansowego wsparcia jest Fun dusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grud nia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1354). Art.

9.

1. Finansowego wsparcia udziela Bank na wniosek złożony przez inwestora. Dziennik Ustaw Nr 251 — 12823 — Poz. 1844

2. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia są przyjmowane przez Bank dwa razy w roku kalendarzo wym, w pierwszym i drugim półroczu. Art.

10.

1. Z kwoty przeznaczonej na udzielanie fi nansowego wsparcia, wynikającej z planu finansowe go Funduszu na dany rok, wyodrębnia się dwie równe części przeznaczone na udzielanie finansowego wsparcia w każdym półroczu tego roku.

2. W ramach środków przeznaczonych na udziela nie finansowego wsparcia w danym półroczu wyod rębnia się pule przeznaczone na udzielanie finansowe go wsparcia na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5, oraz na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 4.

3. Udział poszczególnych pul, o których mowa w ust. 2, w ogólnej kwocie środków przeznaczonych na udzielanie finansowego wsparcia w danym półro czu odpowiada udziałowi zapotrzebowania na wspar cie poszczególnych typów przedsięwzięć, wynikające go z wniosków złożonych w poprzednim półroczu, w całkowitym zapotrzebowaniu na wsparcie, wynika jącym z wniosków złożonych w poprzednim półroczu.

4. Jeżeli ze złożonych wniosków wynika, że zapo trzebowanie na wsparcie jednego z typów przedsię wzięć, o których mowa w ust. 2, jest niższe od puli przeznaczonej na ten typ przedsięwzięć, a pula prze znaczona na drugi typ przedsięwzięć nie pokrywa za potrzebowania, środki przewyższające zapotrzebowa nie na wsparcie jednego z typów przedsięwzięć prze znacza się na wsparcie drugiego typu przedsięwzięć.

5. W przypadku gdy zapotrzebowanie na finansowe wsparcie wynikające ze wszystkich wniosków złożo nych w pierwszym półroczu danego roku jest niższe od kwoty przeznaczonej na finansowe wsparcie w tym pół roczu, pozostałe środki zwiększają kwotę przeznaczoną na finansowe wsparcie w drugim półroczu tego roku.

6. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3—5, ustala się na podstawie wniosków złożonych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wykonaw czych.

7. Bank publikuje w Biuletynie Informacji Publicz nej wysokość kwoty przeznaczonej na udzielenie fi nansowego wsparcia na dany rok, wysokość pul prze znaczonych na realizację poszczególnych typów przedsięwzięć w pierwszym i drugim półroczu danego roku, a także zmiany wysokości tej kwoty i tych pul. Art. 1

1. Jeżeli w danym półroczu wynikające z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach którejkolwiek z pul, o których mowa w art. 10 ust. 2, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4, przekracza wysokość tej puli, Bank dokonuje wyboru przedsięwzięć dla tej puli w oparciu o kryteria oceny wniosku o udzielenie finan sowego wsparcia określone w przepisach wykonaw czych. Art. 1

2. Bank udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z inwestorem, która określa w szczególności cel, na jaki jest udzielane finansowe wsparcie, kwotę finansowego wsparcia, termin, w ja kim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia pod rygorem rozwiązania umowy, oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsię wzięcia. Art. 1

3.

1. Wysokość finansowego wsparcia na re alizację przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć:

1) 20 % kosztów przedsięwzięcia — w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 4;

2) 30 % kosztów przedsięwzięcia — w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2—3 i 5, art. 4 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1;

3) 40 % kosztów przedsięwzięcia — w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1, wysokość finansowego wsparcia na re alizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć połowy udziału gminy, związku międzygminnego albo powia tu w kosztach przedsięwzięcia. Art. 1

4. Do kosztów przedsięwzięcia zalicza się:

1) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—3 oraz art. 4: a) koszty materiałów i robót budowlanych nie zbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania: — przyłączy technicznych, — obiektów i urządzeń związanych z budyn kiem, w tym placów zabaw, śmietników, przejazdów, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, — niezbędnego uzbrojenia terenu, b) koszty wykonania czynności specjalistycznych stanowiących obowiązek inwestora realizujące go przedsięwzięcie, w tym koszty projektowa nia, nadzoru i kierowania budową oraz rozlicza nia robót budowlanych;

2) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5: a) cenę, określoną w umowie sprzedaży, b) koszty remontu;

3) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 — koszty, o których mowa w pkt 1, przypadające na lokale, w stosunku do których gminie, związkowi międzygminnemu lub powiato wi przysługują prawa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b. Art. 1

5.

1. Jeżeli w budynku, w którym w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownia lub dom dla bez Dziennik Ustaw Nr 251 — 12824 — Poz. 1844 domnych, znajdują się lub powstaną również lokale lub pomieszczenia niestanowiące lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni lub domu dla bez domnych, koszty, o których mowa w art. 14 pkt 1, któ rych nie można wyodrębnić jako kosztów poniesio nych wyłącznie na realizację przedsięwzięcia, zalicza się do kosztów przedsięwzięcia w części odpowiadają cej udziałowi powierzchni użytkowej lokali socjalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, mieszkań chronionych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, noclegowni lub domu dla bezdomnych w powierzchni użytkowej całego budynku.

2. Do przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, w wyniku których nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub domu dla bezdomnych, ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 1

6.

1. Finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 12.

2. Przez rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia ro zumie się:

1) rozpoczęcie robót budowlanych — w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—3 oraz art. 4; w przypadku przedsięwzięć wymagających zawiadomienia właściwego orga nu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót bu dowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), za dzień roz poczęcia robót budowlanych uważa się dzień określony w tym zawiadomieniu;

2) kupno lokali mieszkalnych objętych przedsięwzię ciem — w przypadku przedsięwzięć, o których mo wa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5;

3) zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 — w przypadku przedsięwzięć, o których mo wa w art. 5 ust. 1.

3. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż:

1) 12 miesięcy — w przypadku przedsięwzięć, o któ rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5;

2) 18 miesięcy — w przypadku przedsięwzięć, o któ rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 4 pkt 2 i 3;

3) 24 miesiące — w przypadku przedsięwzięć, o któ rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1.

4. Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia ro zumie się sytuację, w której, zgodnie z odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia. Art. 1

7.

1. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:

1) zaangażowanie środków własnych inwestora w wysokości co najmniej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, w przypadku przedsię wzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—3 oraz art. 4;

2) przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5.

2. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek inwestora po udokumentowaniu:

1) wykonania robót budowlanych lub czynności, o których mowa w art. 14 pkt 1 lit. b, w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—3 oraz art. 4;

2) dokonania zapłaty za przeniesienie własności lo kalu mieszkalnego, a następnie, jeżeli wykonywa no remont, po udokumentowaniu jego zakończe nia, w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5.

3. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek inwesto ra jest wykonanie przez gminę, powiat lub związek międzygminny świadczenia na rzecz towarzystwa budownictwa społecznego, wynikającego z umo wy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, oraz zakończe nie inwestycji przez towarzystwo budownictwa spo łecznego. Przepis art. 16 ust. 4 stosuje się odpowied nio. Art. 1

8.

1. Inwestor, który otrzymał finansowe wsparcie, przedkłada Bankowi:

1) rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od dnia jego za kończenia — w przypadku przedsięwzięć, o któ rych mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 4;

2) oświadczenie towarzystwa budownictwa społecz nego o kosztach realizacji inwestycji, o których mowa w art. 5 ust. 1, przypadających na lokale, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b, oraz o kwocie udziału wpłaconej przez inwestora, w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji — w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1.

2. W przypadku:

1) wykorzystania kwoty finansowego wsparcia nie zgodnie z celem jego udzielenia,

2) zawinionego przez inwestora opóźnienia zakoń czenia realizacji przedsięwzięcia, Dziennik Ustaw Nr 251 — 12825 — Poz. 1844

3) rażącego opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia kosztów przedsięwzięcia lub oświadczenia, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 2 — Bank odstępuje od umowy, o której mowa w art. 12, a inwestor zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko wych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisem nego oświadczenia Banku o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na ra chunek inwestora.

3. W przypadku stwierdzenia przez Bank, po złoże niu dokumentów, o których mowa w ust. 1, że kwota finansowego wsparcia została przekazana w wysoko ści wyższej niż kwota określona w art. 13, inwestor zwraca do Funduszu Dopłat nadwyżkę finansowego wsparcia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia in westora przez Bank. Art. 1

9. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpiecze nia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5:

1) szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpa trywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić możliwość rozpoczę cia realizacji przedsięwzięcia w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wnio sek o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby in formacje te umożliwiały identyfikację wniosko dawcy oraz opisywały przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w oparciu o kryteria określone w rozpo rządzeniu;

3) minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finanso wego wsparcia, tak aby zapewnić lokatorom god ne warunki zamieszkania;

4) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowe go wsparcia, tak aby zapewnić wybór przedsię wzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego realizacji oraz ni skim koszcie eksploatacji tworzonych lokali;

5) wzór formularza, rozliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w formu larzu zakres informacji obejmował w szczególno ści dane dotyczące zrealizowanego obiektu, infor mację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego sfinansowania. Art.

20. Minister właściwy do spraw zabezpiecze nia społecznego w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen nej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 4:

1) szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywa nia wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić możliwość rozpoczęcia realizacji zakwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięć w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wnio sek o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby in formacje te umożliwiały identyfikację wniosko dawcy oraz opisywały przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w oparciu o kryteria określone w rozpo rządzeniu;

3) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowe go wsparcia, tak aby zapewnić wybór przedsię wzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego realizacji oraz ni skim koszcie eksploatacji tworzonych noclegowni i domów dla bezdomnych;

4) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w formu larzu zakres informacji obejmował w szczególno ści dane dotyczące zrealizowanego obiektu, infor mację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego sfinansowania. Art. 2

1.

1. Przed upływem 15 lat od dnia rozlicze nia kosztów przedsięwzięcia lub przekazania oświad czenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, nie moż na:

1) zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu socjalnego, mieszkania chronionego, noclegowni lub domu dla bezdomnych, utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia, przy czym dopuszcza się zmianę przeznaczenia lokalu socjalnego na miesz kanie chronione oraz zmianę przeznaczenia miesz kania chronionego na lokal socjalny;

2) rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b, na rzecz innego podmiotu niż powiat, gmina lub związek między gminny;

3) zmienić, określonych w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, zasad podnajmowania lokali i ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b.

2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne po upływie 10 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czyn ności utworzy odpowiednio:

1) lokale socjalne lub mieszkania chronione o podob nym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącz nej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali so cjalnych lub mieszkań chronionych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmie niony, lub lokali, o których mowa w art. 5 ust. 3 Dziennik Ustaw Nr 251 — 12826 — Poz. 1844 pkt 1 lit. b, których dotyczyły czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) noclegownie lub domy dla bezdomnych o podob nym standardzie i wyposażeniu, o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej po wierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegow niach lub domach dla bezdomnych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmie niony.

3. W przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z przepisami ust. 1 i 2, pod miot, który dokonał tych czynności wpłaca, w terminie 30 dni, do Funduszu Dopłat kwotę stanowiącą równo wartość finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko wych, naliczonymi od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na ra chunek inwestora.

4. Na utworzenie zasobów, o których mowa w ust. 2, nie udziela się finansowego wsparcia na pod stawie ustawy. Art. 2

2. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia, na które zostało udzielone finansowe wsparcie na zasadach określonych w ustawie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, art. 21 ust. 3 stosuje się od powiednio. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 2

3. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

9.

1. Pracodawca, działając w celu uzyska nia lokali mieszkalnych dla swoich pra cowników, a także osoby prawne ma jące interes w uzyskaniu lokali miesz kalnych przez wskazane przez nie oso by trzecie mogą zawierać z towarzy stwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali.

2. Powiat, gmina lub związek międzyg minny, działając w celu podnajmowa nia lokali mieszkalnych osobom fizycz nym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkal nych, których będzie najemcą.

3. Podnajmowanie przez powiat, gminę lub związek międzygminny lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody towarzystwa.

4. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, z wyłą czeniem umów, o których mowa w ust. 2, mogą bez zgody towarzy stwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez sie bie najemców.”;

2) dodaje się art. 30a w brzmieniu: „Art. 30a. Towarzystwo może wynająć lokal miesz kalny powiatowi, gminie lub związkowi międzygminnemu w celu podnajmowa nia tego lokalu osobie fizycznej.”. Art. 2

4. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopła tach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 135

4) w art. 5 w ust. 3 dodaje się pkt 1b w brzmieniu: „1b) finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdom nych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844);”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.5)) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publiczne go.”. Art. 2

6. W pierwszym półroczu po wejściu w życie ustawy udział środków przeznaczonych na finansowe wsparcie przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5, w ogólnej kwocie środków przeznaczonych na finan sowe wsparcie ustala się w wysokości 80 %, a środ ków przeznaczonych na finansowe wsparcie przedsię wzięć, o których mowa w art. 4, w wysokości 20 %. Art. 2

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 251 — 12827 — Poz. 1844 ————————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 220, poz. 1600. ————————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380 i Nr 249, poz. 1831.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-12-08
Data wejścia w życie: 2007-01-13
Data obowiązywania: 2007-01-13
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844