Dz.U. 2006 nr 30 poz. 212

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 213 i Nr 147, poz. 122

7) wprowa dza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Policjant przystępuje do egzaminu, jeżeli:

1) pełni służbę na stanowisku, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie Policji właściwym dla rodzaju składanego egzaminu;

2) uzyskał pozytywną opinię przełożonego lub pozytywną okresową ocenę w rozu mieniu przepisów o opiniowaniu służbo wym funkcjonariuszy Policji;

3) ukończył szkolenie zawodowe podstawo we, specjalistyczne albo dla absolwentów szkół wyższych.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Terminy egzaminów dla policjantów, którzy uczestniczą w szkoleniach dla absolwentów szkół wyższych, wyznacza Komendant Wyższej Szkoły Policji. Są one jednocześnie terminami zakończenia tych szkoleń.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6.

1. Policjant, o którym mowa w § 4, z wyjąt kiem policjanta uczestniczącego w szkole niu dla absolwentów szkół wyższych, skła da raport o skierowanie na egzamin, zwa ny dalej „raportem”, przełożonemu nie później niż 30 dni przed wyznaczonym ter minem egzaminu.

2. Przełożony wyraża zgodę na skierowanie policjanta na egzamin albo odmawia skie rowania w terminie 7 dni od dnia otrzyma nia raportu.

3. Policjanta zawiadamia się niezwłocznie o skierowaniu na egzamin albo o odmowie skierowania. Odmowa skierowania na eg zamin wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Policjant uczestniczący w szkoleniu dla ab solwentów szkół wyższych jest kierowany na egzamin bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.”;

4) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przełożony przesyła raport zawierający ad notację o spełnieniu przez policjanta warun ków określonych w § 4 kierownikowi komór ki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji albo szkoły policyj nej.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1, sporządza wykazy policjantów kierowanych na dany rodzaj egzaminu, zwane dalej „wy kazami”, i przesyła je do Wyższej Szkoły Po licji albo szkoły policyjnej właściwej w za kresie przeprowadzania egzaminu w termi nie 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Wykazy policjantów, o których mowa w § 5 ust. 2, sporządza Komendant Wyższej Szko ły Policji.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn Dziennik Ustaw Nr 30 — 1288 — Poz. 212 212 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-02-24
Data wydania: 2006-02-08
Data wejścia w życie: 2006-02-28
Data obowiązywania: 2006-02-28
Data uchylenia: 2007-08-18
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 30 poz. 212