Dz.U. 2006 nr 33 poz. 230

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 30 paź dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zasady i tryb zwrotu z budżetu państwa utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego gruntów le śnych, zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych przez przedsiębiorców o statusie cen trum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasa dach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowa cyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484).

§2.

1. Wysokość utraconych dochodów jest wyka zywana we wniosku gminy o zwrot utraconych do chodów z tytułu zwolnienia z podatku leśnego grun tów leśnych, zajętych na cele prowadzonych ba dań i prac rozwojowych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, zwanym dalej „wnioskiem”. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządze nia.

2. Gmina składa wniosek do właściwego wojewo dy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku le śnego, wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji oraz deklaracji po datkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wnio sek.

3. Gmina we wniosku wykazuje:

1) podstawę opodatkowania podatkiem leśnym dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku na pod stawie art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 paździer nika 2002 r. o podatku leśnym;

2) stawki podatku leśnego obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;

3) wysokość utraconych dochodów, ustaloną na pod stawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

§3.

1. Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym nastą piło zwolnienie.

2. Wniosek lub korektę wniosku gmina może zło żyć po terminie, o którym mowa w ust. 1 i § 2 ust. 2, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika oraz w związku z wydaniem nowej de cyzji przez organ podatkowy.

3. Wniosek lub korekta wniosku, o których mowa w ust. 2, podlegają rozpatrzeniu zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu, w roku następują cym po roku, w którym zostały złożone.

§4. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunko wym oraz formalnym.

§5. W terminie do dnia 31 sierpnia roku następu jącego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie, wła ściwy wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gmi ny kwotę środków stanowiącą równowartość wysoko ści utraconych dochodów z tytułu zwolnień, o których mowa w § 1.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: w z. C. Mech Dziennik Ustaw Nr 33 — 1359 — Poz. 230 230 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484. Dziennik Ustaw Nr 33 — 1360 — Poz. 230 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. (poz. 230) WZÓR WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTU¸U ZWOLNIENIA Z PODATKU LEÂNEGO PRZEDSI¢BIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-28
Data wydania: 2006-02-21
Data wejścia w życie: 2006-02-28
Data obowiązywania: 2006-02-28
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 33 poz. 230