Dz.U. 2006 nr 34 poz. 242

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann — przewodniczący, Marian Grzybowski — sprawozdawca, Adam Jamróz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 lutego 2006 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1, art. 6a ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawiają prawa wybierania (czynnego pra wa wyborczego), a także prawa wybieralności (bier nego prawa wyborczego) do rady gminy oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywa telami polskimi, wpisanych do prowadzonego w gmi nie stałego rejestru wyborców w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem wyborów, z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 2 zdanie pierwsze w związku z art. 16 ust. 1 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 6 ust. 1 w związku z artykułami 5 ust. 1 i 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wy borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 12

8) w zakresie, w jakim po zbawia czynnego prawa wyborczego oraz biernego prawa wyborczego do rady gminy i na stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obywateli pol skich, wpisanych do prowadzonego w gminie stałego rejestru wyborców w okresie krótszym niż 12 miesię cy przed dniem wyborów, jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 62 i art. 169 ust. 2 zdanie pierwsze w związku z art. 16 ust. 1 Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 52 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 6a ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy po wołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim pozbawia czynnego prawa wyborczego do rady gminy obywate li Unii Europejskiej niebędących obywatelami polski mi, wpisanych do prowadzonego w gminie stałego re jestru wyborców w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem wyborów, jest niezgodny z art. 169 ust. 2 zdanie pierwsze w związku z art. 16 ust. 1 Kon stytucji oraz nie jest niezgodny z art. 52 ust. 1 Kon stytucji. Wiesław Johann Marian Grzybowski Adam Jamróz Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki 242 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt K 9/05

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-03-01
Data wydania: 2006-02-20
Data wejścia w życie: 2006-03-01
Data obowiązywania: 2006-03-01
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 34 poz. 242