Dz.U. 2006 nr 36 poz. 254

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018, z 2004 r. Nr 51, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 69, poz. 624) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) przeciw różyczce dzieci i młodzieży — od 13 mie siąca życia do ukończenia 19 roku życia;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa Dziennik Ustaw Nr 36 — 1743 — Poz. 254 254 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-03-02
Data wydania: 2006-02-21
Data wejścia w życie: 2006-03-17
Data obowiązywania: 2006-03-17
Data uchylenia: 2011-10-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 36 poz. 254