Dz.U. 2006 nr 43 poz. 306

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwiet nia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So cjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jedno stek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 128, poz. 838, z późn. zm.3)) załączniki nr 1—5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w za łącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: K. Michałkiewicz ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 65, poz. 426, z 1999 r. Nr 56, poz. 595, z 2000 r. Nr 38, poz. 429, z 2001 r. Nr 43, poz. 485, z 2003 r. Nr 44, poz. 380, z 2004 r. Nr 45, poz. 428 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 343. Dziennik Ustaw Nr 43 — 1937 — Poz. 306 306 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paź dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365. Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. (poz. 306) Załącznik nr 1 TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Stanowisko Kwota w złotych 1 2 Profesor 2 610—6 200 Docent 2 190—5 180 Adiunkt 1 770—4 170 Asystent 1 410—2 640 Stanowisko Kwota w złotych 1 2 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 1 770—3 430 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 1 610— 3100 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 1 610—2 410 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 1 270—2 060 Załącznik nr 2 TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ Dziennik Ustaw Nr 43 — 1938 — Poz. 306 Załącznik nr 3 TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 3 ROZPORZÑDZENIA Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 790— 900 II 800— 910 III 810— 930 IV 820— 970 V 830—1 010 VI 840—1 070 VII 850—1 150 VIII 860—1 240 IX 880—1 360 X 900—1 490 XI 920—1 620 XII 950—1 750 XIII 980—1 880 XIV 1 010—2 040 XV 1 040—2 200 XVI 1 070—2 390 XVII 1 120—2 590 XVIII 1 200—2 790 XIX 1 300—3 000 XX 1 450—3 250 Załącznik nr 4 TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW DZIA¸ALNOÂCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTEKACH, ARCHIWUM, MUZEUM ZIEMI Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 V 790—1 180 VI 810—1 230 VII 830—1 290 VIII 860—1 400 IX 900—1 520 X 940—1 640 XI 1 000—1 760 XII 1 070—1 890 XIII 1 150—2 020 XIV 1 250—2 160 XV 1 350—2 300 XVI 1 460—2 440 XVII 1 570—2 590 XVIII 1 680—2 800 Załącznik nr 5 TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3,70—6,20 II 3,80—6,40 Dziennik Ustaw Nr 43 — 1939 — Poz. 306 1 2 III 3,90— 6,70 IV 4,00— 7,00 V 4,10— 7,40 VI 4,20— 7,90 VII 4,30— 8,50 VIII 4,50— 9,10 IX 4,70— 9,70 X 5,10—10,30 XI 5,60—11,20

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-03-17
Data wydania: 2006-03-06
Data wejścia w życie: 2006-03-17
Data obowiązywania: 2006-03-17
Data uchylenia: 2011-04-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 43 poz. 306