Dz.U. 2006 nr 45 poz. 322

322 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Marek Mazurkiewicz, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, Marian Zdyb, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżących, Sejmu oraz Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 marca 2006 r., skargi konstytucyj nej Anny Wojewódki i Pawła Wojewódki o zbadanie zgodności:

1) art. 219 § 2 i art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 180 w związku z art. 194 § 1 pkt 7 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administra cyjnymi z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Kon stytucji,

3) § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 219

3) w związku z art. 233 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

4) § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postę powaniu przed sądami administracyjnymi z art. 221 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz z art. 2 Konsty tucji, orzeka:

1. Art. 219 § 2 i art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admi nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 250, poz. 211

8) są zgodne z art. 45 ust. 1 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są nie zgodne z art. 77 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 180 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji.

3. § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegó łowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 219

3) jest niezgodny z art. 221 ustawy powo łanej w punkcie 1 oraz z art. 2 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierp nia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozostałym za kresie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia. Bohdan Zdziennicki Teresa Dębowska- Marek Mazurkiewicz -Romanowska Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb Dziennik Ustaw Nr 45 — 1984 — Poz. 322

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-03-17
Data wydania: 2006-03-07
Data wejścia w życie: 2006-03-17
Data obowiązywania: 2006-03-17
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 45 poz. 322