Dz.U. 2006 nr 46 poz. 330

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 220

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres i tryb współ działania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „Prokuratorią Generalną”, przy wykony waniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z or ganami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi jednostkami organizacyjny mi niemającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmio tami, którym powierzono wykonywanie zadań publicz nych na podstawie ustaw lub porozumień.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

2) jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej — należy przez to rozumieć Główny Urząd Proku ratorii Generalnej lub oddział Prokuratorii Gene ralnej, w zakresie jego właściwości;

3) podmiocie współdziałającym — należy przez to ro zumieć organ władzy publicznej, państwową oso bę prawną, państwową jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej albo organ jed nostki samorządu terytorialnego lub inny pod miot, któremu powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustawy lub porozumie nia.

§3.

1. Współdziałanie przy wykonywaniu zastęp stwa procesowego Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, zwanych dalej „sprawami”, następuje między właściwą jednostką organizacyjną Prokuratorii Generalnej a podmiotem współdziałającym właści wym, w szczególności ze względu na przedmiot spra wy lub rodzaj roszczenia.

2. Ze strony Prokuratorii Generalnej właściwym do współdziałania jest kierownik jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, do której zakresu działania należy sprawa, oraz starszy radca lub radca Prokurato rii Generalnej prowadzący sprawę.

3. O osobie starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej prowadzącego sprawę Prokuratoria Gene ralna niezwłocznie zawiadamia podmiot współdziała jący.

4. Ze strony podmiotu współdziałającego właści wą do współdziałania jest osoba reprezentująca ten podmiot lub kierownik urzędu obsługującego pod miot współdziałający albo wyznaczony pracownik podmiotu współdziałającego lub urzędu obsługujące go podmiot współdziałający.

5. W przypadku wyznaczenia pracownika, o któ rym mowa w ust. 4, o jego osobie niezwłocznie zawia damia się kierownika jednostki organizacyjnej Proku ratorii Generalnej, do której zakresu działania należy sprawa.

§4. Wymiana informacji i dokumentów w ramach współdziałania może następować bezpośrednio mię dzy osobami wymienionymi w § 3 ust. 2 i 4.

§5.

1. Informacje i dokumenty wymieniane w ra mach współdziałania przekazuje się bezpośrednio przez pracowników lub inne upoważnione osoby albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych lub operatorów świadczących usługi pocztowe.

2. Informacje i dokumenty przekazuje się Prokura torii Generalnej w formie pisemnej za zwrotnym po twierdzeniem doręczenia.

3. Jeżeli odrębne przepisy wymagają doręczenia pisma lub innego dokumentu w określony sposób, informacje i dokumenty wymieniane w ramach współ działania przekazuje się w sposób określony w tych przepisach, w szczególności w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, wery fikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, którego odbiór jest urzędowo poświadczony.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki informacje i dokumenty przekazuje się bezpośrednio przez pra cowników lub inne upoważnione osoby albo za po mocą telefaksu lub telefonicznie, co nie wyłącza obo wiązku ich doręczenia w sposób określony w ust. 2 lub 3.

5. Przekazywanie informacji i dokumentów wymie nianych w ramach współdziałania następuje z zacho waniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych ustawowo. Dziennik Ustaw Nr 46 — 1990 — Poz. 330 330 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa

§6.

1. Informacje, dokumenty lub inne dowody wymieniane w ramach współdziałania przekazuje się w sposób i w formie umożliwiającej odpowiednio Pro kuratorii Generalnej albo podmiotowi współdziałają cemu ich analizę i podjęcie niezbędnych czynności w terminach wynikających z przepisów prawa albo w terminach wyznaczonych przez właściwy sąd, try bunał lub inny organ orzekający.

2. Do dokonywania czynności w ramach współ działania, w szczególności przekazywania wniosków, zawiadomień, wezwań lub żądań, przepis ust. 1 stosu je się odpowiednio.

3. Jeżeli po przekazaniu Prokuratorii Generalnej in formacji, dokumentów lub innych dowodów podmiot współdziałający uzyska dalsze informacje lub wejdzie w posiadanie dodatkowych dokumentów lub innych dowodów, które mogą mieć znaczenie dla wykonywa nia przez Prokuratorię Generalną zastępstwa proceso wego Skarbu Państwa, podmiot współdziałający in formuje o tym Prokuratorię Generalną w sposób okre ślony w § 5 ust. 4, w dniu uzyskania informacji lub wejścia w posiadanie dokumentu lub innego dowodu, a gdyby to nie było możliwe — w następnym dniu ro boczym, i przekazuje je niezwłocznie Prokuratorii Ge neralnej.

4. Jeżeli informacjami, dokumentami lub innymi dowodami dysponuje inny podmiot niż podmiot współdziałający w sprawie, podmiot współdziałający informuje o tym Prokuratorię Generalną.

§7. Podmiot współdziałający, na wniosek Prokura torii Generalnej, w sprawach, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa, wykonuje dotyczące tego podmiotu zarzą dzenia sądu, trybunału lub innego organu orzekające go, w terminie określonym w tych zarządzeniach. O wykonaniu zarządzenia podmiot współdziałający in formuje Prokuratorię Generalną.

§8.

1. Wniosek o przejęcie sprawy przez Prokura torię Generalną, o którym mowa w art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 ustawy, zawiera co najmniej:

1) informacje o okolicznościach faktycznych i praw nych sprawy, w tym w szczególności o występują cych w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikających z przepisów prawa al bo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny or gan orzekający;

2) wskazanie okoliczności przemawiających za tym, że ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa wymaga przejęcia sprawy przez Prokura torię Generalną.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty i inne dowody mające znaczenie dla podjęcia decyzji o przejęciu sprawy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot współdziałający przekazuje właściwej jednostce orga nizacyjnej Prokuratorii Generalnej.

4. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor od działu Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot współdziałający o przejęciu sprawy.

5. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, podmiot współdziałający doręcza właściwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej ca łość materiałów zgromadzonych w sprawie (akta pod ręczne).

6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prokura toria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa od dnia doręczenia podmiotowi współdziałającemu zawiadomienia o przejęciu spra wy.

§9. Podmiot współdziałający niezwłocznie przeka zuje Prokuratorii Generalnej, na jej wniosek, informa cje, dokumenty lub inne dowody, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, niezbędne do podjęcia sta nowiska w przedmiocie przejęcia zastępstwa proceso wego Skarbu Państwa z urzędu. Po podjęciu stanowi ska w przedmiocie przejęcia zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z urzędu przepisy § 8 ust. 4—6 stosu je się odpowiednio.

§10.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 7 usta wy, wezwanie kierowane przez organ władzy publicz nej do Prezesa Prokuratorii Generalnej do wzięcia udziału w sprawie przed sądem, trybunałem lub in nym organem orzekającym w stosunkach międzyna rodowych zawiera:

1) określenie, w jakim zakresie Prokuratoria General na ma wziąć udział w postępowaniu;

2) stanowisko organu władzy publicznej w sprawie wraz z uzasadnieniem oraz całością materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne).

2. Do wezwania, o którym mowa w ust. 1, przepi sy § 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prokura toria Generalna wykonuje czynności w postępowaniu od dnia otrzymania wezwania spełniającego wymaga nia określone w ust. 1 i 2. § 1

1. W przypadku, o którym mowa w:

1) art. 12 ust. 1 ustawy, zawiadomienie kierowane przez podmiot współdziałający do właściwej jed nostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej za wiera: a) opis stanu faktycznego i stanu prawnego oraz dokumenty i dowody potwierdzające przedsta wiony stan faktyczny i stan prawny sprawy, b) informacje niezbędne do wszczęcia w imieniu Skarbu Państwa postępowania sądowego, w szczególności o upływie terminów prawa materialnego, Dziennik Ustaw Nr 46 — 1991 — Poz. 330 c) stanowisko uzasadniające wszczęcie postępo wania sądowego wraz z całością materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne);

2) art. 12 ust. 2 ustawy, stanowisko dotyczące zasad ności podjęcia czynności przed Sądem Najwyż szym powinno odnosić się do treści uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji, skargi kasacyj nej wniesionej przez inną stronę (uczestnika) po stępowania albo zagadnienia prawnego przedsta wionego Sądowi Najwyższemu; do stanowiska dołącza się całość materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne). § 1

2. Właściwa jednostka organizacyjna Prokurato rii Generalnej umożliwia upoważnionemu przedstawi cielowi podmiotu współdziałającego wgląd do całości materiałów zgromadzonych w sprawie (akt podręcz nych) oraz na wniosek tego podmiotu udziela innych informacji dotyczących stanu sprawy. § 1

3.

1. Właściwa jednostka organizacyjna Proku ratorii Generalnej przekazuje niezwłocznie podmioto wi współdziałającemu:

1) informacje o orzeczeniu co do istoty sprawy lub za bezpieczeniu powództwa;

2) prawomocne orzeczenie lub orzeczenie natych miast wykonalne po uzyskaniu ich odpisu.

2. O orzeczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia przez Skarb Państwa, właściwa jednostka organizacyj na Prokuratorii Generalnej informuje podmiot współ działający natychmiast po wydaniu takiego orzecze nia, nawet przed uzyskaniem jego odpisu, przekazując jednocześnie posiadane informacje dotyczące możli wego sposobu wykonania takiego orzeczenia. § 1

4. W przypadku wydania orzeczenia na rzecz Skarbu Państwa właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej niezwłocznie przekazuje pod miotowi współdziałającemu tytuł egzekucyjny. § 1

5. Po zakończeniu wykonywania przez Prokura torię Generalną zastępstwa procesowego Skarbu Pań stwa oraz zakończeniu postępowań, o których mowa w art. 4 ust. 3 i art. 7 ustawy, Prokuratoria Generalna zwraca podmiotowi współdziałającemu przekazane przez niego materiały zgromadzone w sprawie (akta podręczne) oraz — w miarę potrzeby — inne niezbęd ne dokumenty. § 1

6. Do spraw wszczętych przed dniem 15 marca 2006 r., w których Prezes Prokuratorii Generalnej sko rzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, przepis § 9 stosuje się odpowiednio. § 1

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz Dziennik Ustaw Nr 46 — 1992 — Poz. 330

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-03-21
Data wydania: 2006-03-20
Data wejścia w życie: 2006-03-21
Data obowiązywania: 2006-03-21
Data uchylenia: 2009-11-27
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 46 poz. 330