Dz.U. 2006 nr 47 poz. 337

337 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolno ści fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywia du (Dz. U. Nr 187, poz. 182

4) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) zastępcę Szefa AW, kierownika lub zastępcę kie rownika jednostki organizacyjnej — Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-03-22
Data wydania: 2006-03-16
Data wejścia w życie: 2006-03-22
Data obowiązywania: 2006-03-22
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 47 poz. 337