Dz.U. 2006 nr 47 poz. 340

340 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do upo sażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1821 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 13

20) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) Szef Agencji Wywiadu — zastępcom Szefa Agen cji Wywiadu;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-03-22
Data wydania: 2006-03-16
Data wejścia w życie: 2006-03-22
Data obowiązywania: 2006-03-22
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 47 poz. 340