Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33

33 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 200

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób określania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wymagań, jakie powinien spełniać przedsię biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na od bieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieru ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). Dziennik Ustaw Nr 5 — 154 — Poz. 33 chomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§2.

1. Wymagania, o których mowa w § 1, obej mujące:

1) opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej,

2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świad czonymi usługami,

3) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko munalnych określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedy skryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nie utrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Określenie wymagań, o których mowa w ust. 1, następuje w sposób zgodny z wojewódzkim i gmin nym planem gospodarki odpadami oraz obowiązują cymi przepisami, w tym regulaminem utrzymania czy stości i porządku na terenie gminy.

§3.

1. Wymagania, o których mowa w § 1, obej mujące:

1) opis wyposażenia technicznego zawierający wy magania odnośnie do bazy transportowej,

2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świad czonymi usługami określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedy skryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nie utrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorni ków bezodpływowych i transportu nieczystości cie kłych.

2. Określenie wymagań, o których mowa w ust. 1, następuje w sposób zgodny z obowiązującymi przepi sami, w tym z regulaminem utrzymania czystości i po rządku na terenie gminy.

§4.

1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegają cych się o zezwolenia na odbieranie odpadów komu nalnych od właścicieli nieruchomości oraz o zezwole nia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wójt, burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, mogą być ogłoszone w lokalnej prasie.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: w z. A. Mizgajski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-01-12
Data wydania: 2005-12-30
Data wejścia w życie: 2006-01-27
Data obowiązywania: 2006-01-27
Data uchylenia: 2012-04-06
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33