Dz.U. 2006 nr 50 poz. 363

363 USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Art.

1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o orga nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 208

1) wprowadza się następują ce zmiany:

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a. Prezes Agencji może ponownie wpisać podmiot do rejestru podmiotów, w trybie i na zasadach określonych w art. 4 usta wy oraz art. 23 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7. Od decyzji, o których mowa w art. 4—6a, przysługuje odwołanie do ministra właści wego do spraw rynków rolnych.”;

3) w art. 10 w ust. 1: a) w pkt 2 w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmie nie: „— pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,”, b) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;”, c) w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.”;

4) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o któ rej mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie części lub całości indy widualnej ilości referencyjnej, chyba że zrzek nie się pisemnie praw wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1.”;

5) w art. 22 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego na formularzu opra cowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddzia łu terenowego Agencji.”;

6) w art. 22a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera in formacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest składany od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego na formularzu opra cowanym i udostępnianym przez Agencję.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta na dany rok kwotowy między produ centami posiadającymi gospodarstwa na tere nie tego samego oddziału terenowego Agen cji.”;

7) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy, zawarł umo wę zbycia indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części przed upływem dwóch lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu mu indywi dualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy, chyba że zrzekł się pisemnie praw wynikają cych z decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1”;

8) w art. 24: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia da nego roku kwotowego.”, b) uchyla się ust. 6a;

9) w art. 33: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku gdy dostawca hurtowy, który wnosił zaliczki na poczet opłaty, zwiększył przysługującą mu indywidualną ilość refe rencyjną w trakcie trwania roku kwotowego i ilość mleka wprowadzonego do obrotu nie przekracza indywidualnej ilości referencyj nej przysługującej na dany dzień roku zade klarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu, podmiot skupujący zaprzesta je obliczania zaliczek i potrącania ich przy zapłacie za mleko dostarczone przez do stawcę hurtowego.”, b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dy rektor oddziału terenowego Agencji właści wy ze względu na miejsce zamieszkania al bo siedzibę dostawcy hurtowego, na jego wniosek, składany na formularzu opracowa nym i udostępnianym przez Agencję, zobo wiązuje, w drodze decyzji, podmiot skupują cy do zwrotu pobranych zaliczek oraz okre śla ich wysokość.

6. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot sku pujący zwraca dostawcy hurtowemu w ter minie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 5, stała się ostatecz na.”;

10) w art. 36: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o których mowa w ust. 1, do dnia 15 sierp nia określają dostawcom hurtowym, w dro dze decyzji, wysokość należnych opłat i związanych z tym dopłat albo zwrotów za liczek oraz przesyłają do podmiotów skupu jących, także w wersji elektronicznej, zbior cze informacje o wysokości tych opłat, do płat i zwrotów zaliczek.”, b) ust. 4—6 otrzymują brzmienie: „

4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2, podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w termi nie do dnia 1 września.

5. Podmiot skupujący jest obowiązany do po brania od dostawcy hurtowego dopłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Dopłatę, o której mowa w ust. 5, wraz z wpłaconymi zaliczkami, podmiot skupują cy jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji wła ściwego ze względu na miejsce zamieszka nia albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie do dnia 31 sierpnia.”, c) dodaje się ust. 7—9 w brzmieniu: „

7. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał pod miotowi skupującemu w całości dopłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podmiot sku pujący może rozłożyć zaległą część dopłaty na raty.

8. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obo wiązku wynikającego z decyzji, o której mo wa w ust. 2, jest podmiot skupujący wskaza ny w tej decyzji.”; 1

1) w art. 37 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega na tychmiastowemu wykonaniu.”; 1

2) w art. 40: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat, dopłat i zaliczek na poczet opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z wyłączeniem przepisów doty czących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na ra ty.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowa niu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.”; 1

3) art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

6. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, na spożycie mleka i przetworów mlecznych w przed szkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, przeznacza się środki finanso Dziennik Ustaw Nr 50 — 2120 — Poz. 363 we pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa, przewidziane w planie fi nansowym tego Funduszu.”. Art.

2.

1. W roku kwotowym 2006/2007 indywidu alne ilości referencyjne z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hur towych zostaną przyznane w pierwszej kolejności do stawcom hurtowym, którzy:

1) w roku kwotowym 2005/2006 spełnili warunek określony w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ale nie otrzymali indywidualnych ilo ści referencyjnych z krajowej rezerwy, oraz

2) w roku kwotowym 2005/2006 byli właścicielami in dywidualnej ilości referencyjnej w wysokości nie przekraczającej 800 000 kg mleka, oraz

3) do dnia 31 maja 2006 roku złożą wnioski o przy znanie indywidualnych ilości referencyjnych z kra jowej rezerwy.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozpa trywane będą w trybie określonym w art. 15 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z tym że podstawą przy znania indywidualnych ilości referencyjnych z krajo wej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych będzie zwiększenie sprzedaży mleka w roku kwoto wym 2005/2006 w stosunku do indywidualnych ilości referencyjnych stanowiących własność dostawców hurtowych w dniu 31 marca 2005 r. oraz udokumento wanie tego zwiększenia fakturami lub innymi doku mentami potwierdzającymi tę sprzedaż.

3. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy dostawcy hurtowemu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako różnicę po między wielkością sprzedaży mleka w roku kwotowym 2005/2006, ustaloną zgodnie z ust. 2, a wielkością in dywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność tego dostawcy w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych wyliczonych na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jest większa od różnicy pomiędzy wysokością krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych określonej w roku kwoto wym 2006/2007 w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a wyso kością części tej rezerwy przeznaczonej na cele, o któ rych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 — do ustalenia wysokości przy znawanych indywidualnych ilości referencyjnych sto suje się współczynnik przydziału indywidualnych ilo ści referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, określi, w drodze rozporządzenia, współczyn nik przydziału, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie racjonalne rozdysponowanie krajowej re zerwy w roku kwotowym 2006/2007. Art.

3. Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 10 lit. b w zakresie doty czącym art. 36 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 50 — 2121 — Poz. 363

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2006-03-28
Data wydania: 2006-02-24
Data wejścia w życie: 2006-04-01
Data obowiązywania: 2006-04-01
Uwagi: art. 1 pkt 10 lit. b w zakresie dotyczącym art. 36 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2009 nr 11, poz. 65 z dniem 9 stycznia 2009 r. z wyjątkiem art. 2 i 3.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 50 poz. 363