Dz.U. 2006 nr 6 poz. 37

Dziennik Ustaw Nr 6 — 166 — Poz. 37 37 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Określa się wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, stanowiący załącznik do roz porządzenia.

§2. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzone go sprzętu jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zada nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2006 r. Minister Ârodowiska: w z. A. Mizgajski ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). Dziennik Ustaw Nr 6 — 167 — Poz. 37 Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 5 stycznia 2006 r. (poz. 37) WZÓR Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

2) O ile taki posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do jednego kilograma.

6) Rodzaj zgodny z symbolem PKWiU.

7) Z dokładnością do 0,01 kilograma.

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-01-17
Data wydania: 2006-01-05
Data wejścia w życie: 2006-07-01
Data obowiązywania: 2006-07-01
Data uchylenia: 2009-05-29
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 6 poz. 37