Dz.U. 2006 nr 6 poz. 39

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) zarządza się, co nastę puje:

§1.

1. Numer rejestrowy składa się z:

1) litery E;

2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowią cej kolejny numer w rejestrze;

3) litery: a) W — w przypadku wprowadzającego sprzęt, b) S — w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, c) Z — w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania, d) P — w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania, e) X — w przypadku przedsiębiorców innych niż wymienieni w lit. a—d.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospo darczej w więcej niż jednym zakresie dodaje się w nu merze rejestrowym odpowiednio kolejną literę sym bolizującą prowadzoną działalność zgodnie z ust. 1 pkt 3; w przypadku zaprzestania prowadzenia działal ności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w jednym z zakresów, skreśla się odpowiednią literę.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2006 r. Minister Ârodowiska: J. Szyszko 39 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-01-17
Data wydania: 2006-01-09
Data wejścia w życie: 2006-07-01
Data obowiązywania: 2006-07-01
Data uchylenia: 2009-06-16
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 6 poz. 39